Skip to main content

Full text of "Index librorum prohibitorum sanctissimi domini nostri Pii septimi pontificis maximi jussu editus"

See other formats


PRESENTED TO THE^ fr/? ^ / i J 

^ - ,. . " 

M^^i ^A ' / tf;*/ <foy ' - t&pjA I N D E X LIBRORUM PROHIBITORUM w 


S-^jsar—iggma JVIulti ^orum, qui iuerant curiosa 
sectati, contulerunt Libros, v et 
combuf^erunt coram omnibus. 

^f^ <?rf£7 , XIX, V.19, IN.DEX 

LIBRORUM 

PROHIBITORUM 

SANCTISSIMI DOMINl JVOSTKJ ^ (i I 9 A J /) I 

PII SEPTIMI 

PONTIFICIS MAXIMI 

JUSS U E-D ITUS 
s ;;># qm-m w&X$ M?$ 

Ek''Typogr'apliia Re^:'da"irie'rae ApostoKcae. c.ujyi sVmmi p©ntiWcjs priyilegio 

■•• • • I . 

: •..• U :;• 

» ■> * * •• BENEDICTUS PP. XF&u 

Ad perpetuam rei memoriam. 

\J uae ad Gatholicae Religionis purita- 
tem integerrime tuendam 7 et castos mo~ 
res a contagione caute servandos maxi- 
me pertinent , cum semper ab Ap&stolica 
hac sancta Sede provide , sapienterque 
constituta, et sanctissime custodita sintj 
tum illud in primis laudabili Romanoi um 
Pontificum praedecessorum nostrorum ze- 
lo , ac vigilantia provisum 7 et cautum 
fuit , ne ullum propter pravos , exitio- 
sosque Libros, quibus fides 7 et petas 
labefactari plerumque solent 7 Ghristifi- 
delium animabus praejudicium , ac de~ 
trimentum irrogaretur . Quamobrem nor^ 
solum hujusmodi Libros improbare , et 
p~oscribere consueverunt , sed ne vetitae 
quoque eorum lectionis oblivio ulla un- 
qiam subreperet , aut ignorantia obten- 
deretur , publicis tabulis 7 atque catalo- 
gis eosdem perniciosos Libros describi f 
et consignari voluerunt 5 quo sane fieret^ 
ut, palam denunciata , atque oculis su- 
bjecta eorum pravitate 7 ab omnium ma- 
nibas facilius removereritur . Crescente 
auttm in dies exitiosa ipsonim segete, et 
copia 5 renovari identidem , atque augeri .1 v oportuit Indices ipsos \'j. quorum primutn 
quidem publica Ecclesiae auctoritate a 
sapientissira?s Tridentinae Synodi Patri- 
bus dispositumfel. rec. PiusPP.IV praede- 
♦cessor noster optimis regulis commnni- 
■tum perfecit, atque Apostolica auctorita- 
te vulgavit : deinde vero Clemens PP. VllL 
itidem praedecessor noster Librorum nu- 
mero auctum !, atque nonnullis in antedi- 
ctas Regulas observationibus il.lustrat.um 
nova luce donavit . Ale^ander deinde 
PP. VII. pariter praedecessor noster di- 
versa a prioribus methodo ordiuatum ^ 
atque in varias partes tributum hujusmo- 
dt Indicem suo nomine ecli voluit , ac 
promulgari . Etsi autem pro temporuni 
conditione satis diligenter, atque utiliter 
in iis coniiciendis laboratum sit 7 diutur- 
na tamen observatione, atque experimea- 
to .compertum est , memoratos Indices ne~ 
que satis correctos , neque satis usui ap- 
'commodatos prodiisse : quapropter e ptr- 
blica utilitate fore visum est ? si novas 
Index methodo aptiore digestus, atque a 
ffiendis , erratisque pluribus , quae tn 
priores irrepserant , emendatus constite- 
retur . Rem hanc omni procul dubio.la- 
feoris^ et cliligentiae plenam jam tuin :«ni- 
mo praeconceperamus , cum certas Ile- 
.gulas- in. examiiie 7 et proscriptione Li- ^krorum servandas tradidimus In Consti- 
tutione nostra 7 quae incipit : Sollicita 7 
ac provida 7 vn Id. Jul. Anno Incarn. 
Dom. mdccliii. Pontificatus nostri An- 
no XIIL data. ■ Hujusmodi subinde nego- 
tium mature jam discussum Ven. Fratri- 
bus nostris S. R. E. Cardinalibus Con- 
gregationi Indicis Librorum prohibitorum 
praepositis dirigendum , promovendum- 
que commisimus 7 qui pro injuncti sibi 
muneris ratione n zelo 7 ac solertia 7 ad- 
hibitis etiam in consultationem et opus 
doctis , ac diligentibus Viris 7 omnia pro 
votis sedulo 7 accurateque perfecerunt . 
Absolutum itaque juxta rnentem nostram 
laudatum Indicem 7 et ab iisdem Gardi- 
nalibus revisum, atque recognitum 7 Ty- 
pis Camerae nostrae Apostolicae edi vo- 
luimus t ipsumque praesentibus Litteris 
nostrk tanquam expresse insertum ha- 
bentes 7 auctoritate Apostolica tenore prae- 
sentium approbamus, et confirmamus 7 at- 
que ab omnibus 7 et singulis personis 7 
ubicumque locorum existentibus 7 invio- 
labiliter 7 et inconcusse observari praeci- 
pimus 7 et mandamus sub poenis tam ia 
Regulis Indicis 7 quarci in Litteris 7 et 
Constitutionibus Apostolicis alias statu- 
tis , et expressis 7 quas tenore earum- 
Ae.xo praese&tjtosa c«aj5faia»ms 7 et reno- VI vamus . Non obstantibus Apostolicis ge- 
neralibus, vel specialibus Litteris, Gon- 
stitutionibus , ac quibusvis statutis , de- 
cretis , usihus, stylis , et consuetudini- 
bus etiam immemorabilibus , caeterisque 
in contrarium facientibus quibuscumque. 
Volumus autem, ut earumdem praesen- 
tium Litterarum transumtis , seu exem- 
plis etiam impressis , manu alicujus No- 
tarii publici subscriptis , et sigillo Prae- 
lati alicujus in dignitate ecclesiastica con- 
stituti obsignatis , eadem prorsus fides 
habeatur , quae ipsis praesentibus habe- 
retur , si forent exhibitae , vel ostensae . 
Datum Romae apud Sanctam Mariam Ma- 
jorem sub annulo Piscatoris die xxiii. 
Decemb, MDCGLVIL Pontificatus No- 
stri Anno XVItl. 

Cajetanus Amatus . CATHOLWO LECTORI 
FR. AJLEX. ANGELIGUS BARDANl 

0RD1NIS PRAEDICATORUM J 

M- r, SAC. CONGREGATIONIS INDICIS 
SECRETARIUS n tcinta perniciosorum librorum undique scatentium 
colluvie perjucundc accepimus exemplaria omnia Indicis 
JLibrorum prokibitorum impressa anno 1786*. fuisse di- 
stracta , nec uila superesse venalia quibus exposcentium 
plurimorum desiderio fiat satis ; siquidem inde patet irt 
liodierna morum per^ersitate , nec non ejjrena^ etiam de 
altioribus ex divino m&nitu superba curiositate non quae- 
rendis , opinandi afque scribendi libidine , Jideles exta- 
re non paucos , qui verae Jidei ac religionis amore , de~ 
bitaque in Sanctam Apostolicam Sedem veneratione ducti 
illius scita 9 et jussa pernoscere et exequi maxime curant. 

Hinc est quod mandante SS.D. Ni PIO SEPTIMO 
Pont. ftfax. typis iterum praesens commissus est Index 
in quo una simul librorum omnium prohibitorum usque 
ud annum 1819. Jeries integra reeensetur. 

Nos vero tanti Pontijicis praeceptis obtemperaturi nul- 
ii, uti par est, pepercimus curae ut aeque accurata ac prae- 
cedens numerisque omnibus absoluta recens haec prodiret 
editio. Cumque libri alii quamplurimi triginta trium anno- 
rum spatio^ quot ejjluxerurit a praecedenti editione, Jue- 
rint inter prohibitos rejecti 9 tam in jippendicibus qua<> 
•usque ad numerum quinarium excreverant 9 quam in 
Decretis publici juris factis , recensiti , omnes in eumdem. 
alphabeticum ordinem redegimus 9 paucis tantum exce- 
ptis 9 quos in addita dppendice notavimus eo quod ma- 
nus prope extrema huic accesserut impressioni 9 in qua 
idem a nobis servatus est ordo eademque habita ratio ac 
in duabus postremis praecedentibus quae caeteris sane 
Juerunt accuratius ordinatae. 

Itaque in recensendis libris posterius proscriptis ma- 

jorem rationem habuimus Cognominum , quam JYominum 9 

quod haec*illis minus nota esse videantur. Cognominum 

tamen loco habuimus etiam Nomina quovis modo simuhr* 

ta. £os Qutern libros 9 quorum Auetorqs nonnisi litteris V1 11 

inilialibus sunt indlcati 9 nos pariter eorum descripto ti- 
-^xlo lilteris initialibus denotavimus* 

Thescs , atque Visputationes non piscipulorum , sed 
Magistrorum , sive Praesidentium nomine , quod plerum- 
4]ue earum Auctores esse solent , disposuimus 9 nisl Jbrte 
itnius tantum ivmiine fuerint inscriptae. 

Libros 9 in quibus post titulum Operis denotatur Au- 
ctoris nomen , Lectorum commodo consulentes ita ordi- 
ne alphabetico enunciavimus* 9 i// quilibet eos perquirere 
paleat inspecto tum Operis titulo , tum Auctoris nomine* 

Librum a duobus Auctoribus conscriptum ejus no- 
mine retuUmus ? qui primits ordine in eo reperitur. Eos 
vero , qui plurium opera fuerunt compositi , ipsis dum~> 
taxat titulis designavimus. 

Libros Anonymos alphabetico ordine servato dispou 
suimus. 

Eadem ortographia descriptos Librorum titulos re~ 
censuimus , quam eorum adhibuerunt Auctores» 

Jam vero cum aliquibus libris 9 eorum etiam , quos 
posterius proscriptQs in hunc Indicem universum redegi- 
mus , additum legatur ^ donec corrigantur , seu donee 
expiirgentur ^ eam correctionem , seu expurgationem a 
nemine privato judicio Jleri posse , sed ad sac/am Jndicis 
Congregationem rem totam de/erendam esse monemus. 

Monemus pariter , non eos dumtaxat libros excom- 
tnunicationis reservatae poena esse proscriptos , qui de 
Meligione ex professo agurit , haeresesque docent 9 quod 
Litteris Apostoficis , et Constitutione Alexandri Vff. edi- 
ta die 5. Martii 1664. , quae incipit ^j Speculatores •— sta- 
tuitur ; verum eos etiam fere omnes libros hujusmodi 
poena proscribi^ quipost praedictam Alexandri Vll.Con- 
stitutionem Brevibus , aut Bullis Pontijicis prohibiti 'indi- 
cyntur , ut ex ipsis Brevibus , ad quae Lectores remitti- 
jiius , intelligi potest. 

Cactera scitu necessaria in sequentibus Hegulis , et 
Decrefis Pontijxcils arJmQdvertenda Catholico Lectori re* 
linqu.imus 9 REGULAE TIYDTCIS '* 

S A C R O S A N C T AE SYNODf 
T R I D E N T I N AE 

JU5SU E D I T AE 
R E G U L A h 

JL<ibri omncs , quos ante annum M. D. XV. aut snmmi PonH 
ifiees , aut Conciiia cecumenica daninarunt , & in hos In- 
dke non suiit , eodem modo damnati esse censeantur ., si*' 
cut olim damnati fuerunt. 

REGUA II. 

JTl seresiarcharum libri , tam eorum 9 qui post praedictum 
annnm haereses iuvenerunt , vel suscitarunt , quam qtii 
ha-reticorum capita , aut duces sunt , vel fu erun t , quales 
snnt Lutherus , Zwiglius , Caivinus , Balthasar Pacimon- 
tanus , Schwenckfeldius , &r his similes , cujuscumque no- 
i«inis, tituli , aut argumenti existaut, omnino prohibentur. 

Aiiorum autem haereticorum libri , qtii de Reiigione 
q u idem ex professo tractant, omnino damnantnr . 

Q.ui vero de Religionc non tractant , a Theologis Ca- 
tholicis , jussu Episcoporum , & Inquisitorum examiuati 9 
& approbati , permittttntur . 

Libri etiam catholice conscripti , tam ab illis*, qui po- 
stea in haeresim lapsi sttnt, quam ab iliis, qtti post lapsuno. 
ad Ecclesia? gremium rediere , approbati a Facuitate The - 
logica alicujus Universitatis Cathoiicae, vel ab InquisitJone 
generali , permitti poterunt . 

R E G U L A III* 

T ersione Scriptornm etiam Ecclesiasticorum , quae hacte*- 
nus editae sunt a damnatis Auctoribus , modo nihii coulra 
fianam doctrinam contineant, permittuntur . 

Librorum autem veteris Testamenti versioncs viris 
tantum doctis , & piis, judicio Episcopi ccncedi pottiunt; 
Miodo hujusmodi versionibus 5 tanquam eluciciatiuuibu* X ' Rbguii Ikdicis 

Vulgatae editionis , ad intelligendam sacram Scripturam 9 
nou autem tanquam sftcro textu utantur • 

Versiones vero novi Testainenti ab Auctoribus primae 
(^lassis hujus ludicis factao , neniini concedantur, quia uti-< 
litatis parum , periculi vero piurimum lectoribus ex ea- 
rum lectioue manare solet ., 

Si qufe vero ^dnotationes cum hujusmodi , quae per- 

mittuntur, versionibus , vel cum Vtilgata editione circum- 

' feruntur , excunctis locis snspectis a Facultate Theologica 

alicujus Universitatis Cathoicae, aut. Inquisitione generaii, 

permitti eisdem poterunt, quibus & versiones . 

Quibus conditiouibus totum volumen Bibliorum , quod 
vulgo Biblia Vatabli dicitur , aut partes ejus , concedi viris 
piis, & doctis poterunt . 

Ex Bibiiis vero Isidori Clarii Brixiani prologus , & 
prolegomcoa pra&eidantur ; ejus vero textum , nemo tex- 
tum Vulgatai editionis esse existimet . 

R £ G U L A IV. 

vJtim experimento manifestum sit , si sacra Biblia vul-' 
gari lingu*a passim sine discrimine permittantur , plus in- 
de, ob hominum temeritatem , detrimeati ., quam utiiitatis 
oriri ; hac *in parte judicio Episcopi , aut Inquisitoris ste- 
tur , ut cum consilio Parochi , vei Confessarii Bibliorum , 
a Catholicis Auctoribus versorum , lectionem in vulgari 
lingua eis coucedere possint, quos intellexerint ex hujus- 
modi lectione nondamnum, sed ficiei, atque pietatis aug- 
ltientum capere posse ; quam facnltatem in scriptis habeant . 

Qai autein absque tali facultate ea legere , seu habere 
prsesumpserit , nisi prius Bibiiis Ordiaario redditis , pec- 
catorum absoiutioiiem percipere non possit . 

Bibiiopolaj vero , qnt prajdictam facultatem non haben- 
ti Biblia idiomate vuigari conscripta vendiderint, vel alio 
quovis modo concesserint, librorum pretium, in usus pios 
ab Episcopo convertendum , amittant ; aiiisque pcenis pro 
delicti qualitate , ejusdem Episcopi arbitrio , subjaceant. 

Reguiares vero , mjinnisi facuitate a Praelatis suis ha- 
luta ,- ea legere , aut enjiere possiut . 

R E G U L A V. 

J-^ibri , qui haereticorum Auctorum opera interdum pro- 
deunt ^ in quibus nulia , aut pauca de suo apponunt , sed 
aiiorum dicta coiiigunt , cujusmodi sont Lexica, Concor- Regulte Indicis XI 

«Jantia», Apophthegmata , Siiniiitudines lndices, & htijus- 
Uiodi , si quae habeant admixta , quae expurgatione indigeat, 
iilis Episcopi , & Inquisitoris , una cum Theoiogorum Ca- 
thoiicorum consiiio subiatis, aut emendatis , permittantur • 

R E G U L A VI. 

JLiibri vulgari idiomate de controversiis inter Catholicos» 
& Hajreticos nostri temporis disserentes , non passim per- 
mittantur , sed idem de iis scrvetur , quod de Bibiiis vui- 
gari lingua scriptis statutuin est . 

(Jui vero de ratione bene vivendi , contemplandi, con- 
fitendi , ac similibus argumentis vuigari sermone conscripti 
sunt , si sanam doctrinam contineant , non est cur prohibe- 
antur ; sicut nec sermones populares vulgari iingua habiti • 

<J)uod si hactenus „ iu aiiquo regno , vei provincia, 
aliqui libri sunt prohibiti , quod nonnuiia contineant , quas 
sine deiectu ab omnibus legi non expediat ; si eorum Au- 
ctores Catboiici sunt , postquam emendati fuerunt , per- 
mitti ab Episcopo , & Inquisitore poterunt* 

R E G U L A VII. 

JL«ibri , qui res lascivas , seu obscenas ex professo tra- 
ctant , narrant , aut docent , cum non solum fidei , sed & 
morum , qui hujusmodi librorum lectione facile corrumpi 
soient , ratio habenda sit , omnino^ prohibentur ; & quieos 
nabuerint , severe ab Episcopis puniantur . 

Antiqui vero ab Etnicis conseripti , propter sermonis 
elegantiam , & proprietatem , permittuntur : nulla tamen 
ratione pueris praeiegendi erunt • 

LR E G U L A VIIL 
ibri , quorum principale' argumentum bonum est , in 
quibus tamen obiter aliqua inserta sunt, qua? ad haeresim 9 
scu. impietatem , di vinationem , seu superstitionem spe- 
c^ant , aCathoiicis Theoiogis 9 Inquisitionis generalis au- 
ctoritate , cxpurgati , concedi possunt . 

JMem judicium sit de prologis , summariis , seu adno- 
tatioirlbus , quae a damnatis Auctoribus, libris non damna- 
tis appositai sunt : sed posthac non nisi emendati excudantur. 

LR E G U L A IX. 
ibri omnes , i scripta Geomantiae , Hydromantiae, i£ro- 
mantice 5 Pyron\ami« 3 Ouomantiae , Chjromantia? , Necro- ma n tiae 9 sive in quibus continentur sortilegia , veneficia' 
auguria 9 auspicia , incantationes artis magicae 9 prorsus re- 
3 lc iuntur . 

Episcopi vero diligenter provideant, ne Astrologiae ju- 
diciariae libri tractatus , indices iegantur , vei habeantur ^ 
qui de futuris contingentibus, successibus, fortuitisve casi- 
l)us , aut iis actionibus , quae ab humana voiuntate pen^ 
dent , certo aliquid eventurum affirmare audent. 

Permittuntur autem judicia , & naturales observatio- 
nes , quae navigationis , agriculturae , sive medicae artis jtt- 
vandae gratia, conscripta sunt • R E G U L A X* I n librorum , aliarumve scripturarum impressione serve- 
tur , quod in Concilio Latej*meiisi sub Leone X. Sess. io. 
statutum est . 

Quare si in alma urbe Roma liber alicfuis sit impri- 
mendus , per Vicarium summi Pontificis , &£ sacri Paintii 
JVlagistrum , vel personas a Sauctissimo Domino Nostro de- 
nutandas , prius examinetur ♦ 

In aliis vero locis ad Episcopum , vel alium hahentem 
scientiam libri , vel scripturae imprimendae , ab eodem Epi~ 
scopo deputandum , ac Inqnisitorem haereticae pravitatis 
ejus civiratis , vel dicecesis , iti qua. impressio fiet , ejus 
approbatio , & examen pertineat , &: per eorum manum , 
propria subscriptione , gratis , & sine dilatione imponeu- 
dam , sub pcenis , & censuris in eodem decreto contentis 9 
approbetur ; hac lege , & conditioiie addita , ut exempium 
libri imprimendi authenticum , & manu auctoris subscri- 
ptum apud examinatorem remaueat . 

Eos vero , qui libellos manuscriptos vulgant, nisi an- 
te examinati , probatique fuerint , iisdem pcenis subjici de- 
bere jndicarunt Patres deputati , quibus impressores ; Sc 
qui eos habuerint , & legerint , nisi auctores prodiderint 9 
pro auctoribus habeantur . 

Ipsa vcro hujusmodi librorum probatio in scriptis de- 
tur , & in fronte libri , vei scripti , vel impressi , authen- 
tice appareat ; probatioque, & examen, ac cetera gratis uaut . 

Praeterea in singulis civitatibus , ac dioecesibus , do- 
nius , vel loci , ubi ars impressoria exercetur , & biblio- 
thecae librorum venalium saepius visiteutur a personis ad 
id deputandis ab Episcopo , sive cjus Vicario , atque etiam 
ab Inqnisitore haereticae pravitatis , ut nihil eorum , quae 
»rohibeatur 3 aufc impruuatur 3 aut vendatur 3 aut habeatur . Regulje Ikdicis xtii 

Omnes vero librarii 9 & quicumque librorum vendito- 
rcs harbeant in suis Bibiiothecis ladiccm librorum venaiium, 
quos habent , cum subscriptione dictarum persouarum * 
nec aiios libros habeant , aut vendant , aut quacumque ra- 
tione tradant , sine iicentia eorumdem Deputatorum , sub 
poena amissionis iibrorum 9 & aliis arbitrio Episcoporum 9 
vei Inquisitorum imponendis : emptores vero 9 iectores 9 vel 
impressores , eorumdem arbitrio puniautur. 

Quod si aiiqui iibros quoscumque in aiiquam. civitatem 
jntroducaut , teneantur iisdein personis deputandis renun- 
ciare ; vei si locus pubiicus mercibus ejusmodi constitutus 
sit , ministri pubiici ejus loci praadictis personis siguiii- 
ceut 5 iibrus esse adductos. 

Nemo vero audeat librum , qucm ipse , vel alius ia 
civitatem introduxit , aiicui iegendum tradere „ vei aiiqua 
ratione alienare , aut commodare , nisi ostenso prius iibro „ 
& babita iicentia a personis deputandis , aut nisi notorie 
ccnstet 9 iibrum jam esse omnibus permissum. 

Idem quoque servetur ab haeredibus , & exequutoribus 
ultimarum voiuntatum , ut libros a detuucto relictos , si~ 
ve eorum Indicem , iiiis pcrsonis deputandis afferant ^ 
& a^ iis iicentiam obtineant , priusquain eis utantur , aufc 
in alias personas quacumque rtftione eos transferant. 

In his autem omnibus , & singulis pcena statuatur jj 
yei amissionis iibrorum , vel aiia , arbitrio eorumdem 
Jipiscoporum , vel Inquisitorum , pro quaiitataj coutuiHa-* 
eiae , vei deiicti. 

Circa vero libros , quos Patres deputati aut examina- 
runt , aut expurgarunt , aut expurgandos tr&dideimnt , aut 
eertis condictionibus , ut rursus excuderentur , coneesse- 
runt 9 quicquid ilios statuisse constiterit , tam*bib. l iopola} 9 
quam ceteri observent. 

Liberum tamen sit Episcopis , aut Inquisitoribus ge- 
neraiibus , secundmn facuitatem , quam habent , eos etiamv 
libros , qui his Reguiis permitti videntur , prohibere , s£ 
hoc in suis regnis , ant provinciis 9 vei dicecesibus expedi- 
re judicaverint. 

Ceterum nomina cum librorum , qui a Patribus depu- 
tatis purgati Sunt , tum eorum , quibus illi hanc provin- 
ciam dcderunt , eorumdem deputatorum Secretarius INota- 
rio sacrae universalis Inquisitionis Romanse descripta , San- 
ctissimi Domini Nostri jussu tradat. 

Ad extremum vero oinnibus Fidelibus praecipitur , ne 
qui audeat coutra harum Regularum praescriptum 9 aut 

b xiv Regtt:l;e Indicis 

hujus Indicis prohibitionem 9 libros aliauos legere 9 aujt 
Jiabere. 

Quod si quis libros Haereticorum , vel cujusvis aucto- 
yis scripta , ob hseresim , yel ob ialsi dogmatis suspicionem 
damnata , atcjue* prohibita legerit , sive hubuerit 9 statim, 
ia. excommunicationis sententiam incurrat. 

Qui vero libros alio nomine iuterdictos legerit , aut 
habuerit , prajter peccati mortalis reatum 9 quo atiicitur 7 
judicio ^piscoporum severe puniatur. OBSERVATIONES 

AD REGULAM QUARTAM ET tfONAM 

CLEMENTIS PAPiE VIII. 

JUSSU F A C T JE 

Circa cmartam Regulam» 

** nimadvertendum est circa suprascriptam quartam Regu-* 
lam IndicisfeL rec. Pii Papae IV. nullam per kanc iinpres* 
sionem , et editionem de novo tribui facultatem Episco- 
pis 9 vei InquisHoribus , aut Regularium Superioribus 9 
concedendi licentiam emendi 9 legendi , aut retinendi Bi~ 
blia vulgari lingua edita , cum hactcnus manduf.o 9 et usu 
sanctae Romunae 9 et universalis Inquisitionis sublata eis 
fuerit facultas concedendi hujusmodi licentias legendi 9 . 
yel retinendi Bibiia vulgaria 9 aut alias sacrae Scripturae 9 
tam mvi 9 quam veieriS Testamenti partes , quavis vul~ 
gari Ungua editas. 

A O D I T 1 

Quod si hujusmodi Bibliorum versiones vulgari lingua 
fuerint ah Apostolica Sede apptobatae , aut edita; cum aimo- 
tationibus desumptis ex sanctis Ecclesiae Patribus , vei cx 
doctis , catholicisque viris , cohceduntur. Decr, Sucr* Con~* 
grcgatioreis Ind. i3. Junii ij$j n Observationes XV 

CCirca nonam Regulam. 
irca Kcgulam nonam ejusdem Indicts ab Episcopis , el 
Jnquisitoribus Christijideles sedulo admonendi sunt s quod 
in legentes , uut relinentes contta Jicgulum hanc libros 
hujuynodi Astrologlae judiciariae 9 divinationum . et sor- 
tilcgiorum , t crumque aliarum in eadeni Jiegula eapres- 
$arum , proccdi potest , /zor/ modo per ipsos Episcopos 9 
Ordinurios , *see/ etium per Inquisitores locorum , ex Con- 
stit. Jel. rec. Sijti Pupue ^uinti contta eJCi centes Asiro- 
logiue judiciat iue ariem , ei alia quaecumque divinationum 
genetu 9 Ubrosque de cis lcgentes , uc tcncntes 9 prvmul^ 
guta , sub Dat. Bomae apud Sanctum Petrum , Anno Ith* 
carnat. Dom. M.D.JLXXXF. JYonis Januarii 9 Pontifica* 
tus sui Annd primo. 

Cc 1 halimul , & aliis libris Haibreorum. 

\£uamvis in Jndice praedicti Pii Papae Quarti ^halmud 
JJ-.ebteoriun , ejusque glossae „ annotationes 9 wierp&ettH 
tioncs 9 e/ ejposiiiones omnes pt o/iibcantur ; $e</ </#°^ * 
si absque nomine Thalmud , et sine injuriis , e/ calumrtiis 
in Jieiigionem Christianam aliquantfo prodiisseut 9 tole- 
ru> cntur : quia tamen Sunctissimus Dominus Noster Do- 
minus Clemens Pupa Vlil. per suam Constitutionem con~ 
tra impia scripta 3 et libros Jiebt aeorum sub Dat f Jiomae 
apud Sancium Petrum Anno Incarnat. Dom. M.D.XCIL 
pridie KaL Mariii , Pontijicatus sui Anno sccundo 9 illos 
probibuit , atque damnavit : mens ipsius non est , cos 
propterea ullateitus ettam sub illis conditionibus pennil^ 
tendi 9 aut tolerundi ; $ed specialitcr , et expresse stutuit 9 
et vult , ut hujusmodi impii r J y halmudici 9 Cabalistici + 
aliique nefarii JJebraeorum libri omnino du/nnuti 5 et pro~- 
hibiii maneanl s et censcantur ; aique super eis 9 et aliis 
libris hujusmodi praedictae Constitutio perpetuo 9 et in*~. 
yiolabiliier observetur* 

ADe Libro Magazor. 
d haec sciant jppiscopi , Ordinarii , et Jnquisitores lo- 
corumjibrum Maguzor Hebraeorum , qui continet par~ 
tcm ojjiciorum , et caeremoniarum ipsorum , et Synugo- 
gae , Lusitantca , Hispanica , Gallicu , 6e/ manicu , Ita- 
lica , aut quavis aliu yulgari lingua , praeterquam Jiebruea^ 
editum , jumdiu ex speciali dccreto raiionubHiter pt ohibi- 
tum esse. Idcirco provideunt , illum nuUutenus permitti 3 
#*4 tolciari debere 5 h/s/ Jiuebruica lingua pruedicta* 

b a Jtvi 

OBSERVATIONES 

\ AD RE6ULAMDECIMAM 

ALEXANDRI PAPjE VIL 

JUSSU ADDITJE 

yJbservandum est circa Regulam declmam 9 quod degen- 
tes in statu Sedi Apostolicae mediate , vel immediate su~ 
bjecto non possuni transin.ittei e libros a se compositos 9 
Otibi imprimendos , sine expressa approbdtijone , et inscri-. 
ptis Eminentissimi , ac Reverendissimi I>. Carainalis San* 
clissimi Domini JYostri Vicarii , et Magistri sacri Palatii 9 
si in Urhe ; si vero extra Urbem existant , sine Ordinarii 
ivci illius , sive ab his deputatorum jacultate , et licentia 
Opera mfigenda. 

Qui vero super impressionem librorum , ordinariam 9 
aut delegatam auctoritatem exercent , dent operam , ne 
ad examen librorum hujusmodi , personas afjectui Aucto- 
rum quomodolibet addictas , praesertim veropropinquita- 
te illos , aut alia , quantumvis a longe petita ea sit ( ve~ 
ri , et sinceri judicii corruptrice ) necessitudine conlin-* 
gentes admittant : super omnia auiem ab oblatis sibi in 
hanc operam per eosdem Auctores cansoribus caveant 5 
sed iis demum utantur , quos doctrina , morumque inte^ 
grilate probatos , ab omni suspicione gratiae intactos , ac 9 
si feri potest , Auctoribus ipsis ignolos , et unius boni 
publici , Delque gloriae studiosos cognovei int . Quo vero 
ad auciores Regulares , cujuscumque Ordinis , et Instituti 
sint , illud praeterea observandum , ut ne eorum scripta 9 
vel opera cdiis ejusdem InsiituU liegulai ibus examinanda 
committantur , sed alterius Ordinis , et Instituti viri pii 9 
doctique , et a partium studio , atque ab amoris , et odii 
stimulis prorsus remoti eligantur : per hoc aute/n non 
tollitur \ quin intra eorumdem Regularium Ordinem , per 
Beligiosos ejusdem Ordinis , Superiorum suorum jussu 9 
praefati libri examinari debeant* INSTRUCTIO 

Pro iis , qui libris tum prohibentlis , tum ex« 
purgandis tum etiam imprimendis , dili* 
gentem ,, ac fidelem ut par est , • operam 
sunt daturi. 

CLEMENTIS VIIL , AUCTORITATE REGULIS INDICIS 
ADJECTA A d.Fidei Catholicae conservationem non satis est 9 quinaitt 
ex jam editis libris damnatae lectionis sint 9 cognoscere 
( quod Indice 9 & Regulis confectis per Patres a generali 
Tridentina Synodo de*lectos 9 praecipue sancitum est ) nisi 
illud etiam caveatur 9 ne vel iidem denuo pullulent libri 9 
vel similes alii emergant 9 & propagetitur 9 qui iucautas Fi- 
delium mentes occulto veneno inficientes 9 juxta 5 ae me-rita 
"damnatione digni judicentur. 

Ut igitur quicumque posthac 9 se'u veteres 9 seti rtov£ 
libri edentur 9 quam maxime puri 9 & tam in iis , quae acl 
fidem 9 quam quae ad mores pertinent 9 incontaminati exi- 
stant ; quid ci*ca malorum librorufii interdictionem 9 a«i 
eos penitus abolendos 9 tam ab Episcopis 9 & Inquisitori- 
l>us 9 quam a ceteris 9 quorum ad i^. in Ecclesia Dei studiuin, 
valere 9 & auctoritas potest ; ( praeter ea 9 quae Tridenti- 
iiorum Patrum Regulis supradictis decreta sunt ) publica 
ntilitas exigat 9 capitibus infra positis 9 diligentius sancitur, 
aisdemqwe statuitur 9 quae omnino in $>ostemm 9 tum ab 
iisderm Episcopis 9 &c Inquisitoribus 9 aliisque 9 ut nraefer-» 
tur 9 in malorum librorum interdietione* 9 & aboliticne 9 
tum a correctoribus in librorum 9 ac ceteroruln qucrum- 
cumque scriptorum correctione 9 atque emendatione 9 tuin 
a typograplus in ipsorum librorum impressione ( pcena pro 
arbitrio Episcopi 9 & Inquisitoris adversus eosdem typogra- 
fjhos constituta ) inv iolate sunt ebservanda. Stvin Instritctio 

t)E PROHIBITIONE LlBRORUjVt 

§. I. 

VJurent Episcopi , & Inquisitores , ut statim atque hic Irf+ 
aex fuerit publicatus 9 eorum jurisdictione subjecti ad ipg*& 
descripta singillatiin deferant nomina librormn cmnium , 
& singuloriiiti , quos aputl se in eodem ludice probibitos 
tmisque repcriet. 

Ad hujusmodi vero libros sic significandos , infra cer- 
tum tempus ab Episcopo , tel Inquisitore praescribendum , 
onines cujuseumque gradus , & conditionis extiterint , sub 
gravi pcena, eorum arbitratti iufligenda 9 teneantur. 

Romae vero haec omnia , certo ase, propositis edictis 9 
fraescribendo tempofe , pfaestari curabit sacri Falatii Ma- 
gister. 

5. 11. s, 'i qui erunt , qui librum untiiri 9 aut pliires ex prohibi- 
tis 9 qui ad prsesctiptum Regularum permitti possunt 9 
oerta aliqua ex causa potestatem sibi retinendi , aut legen- 
di fieri ante expurgationem dcsidcfent ; concedenda» facul- 
tatis , extra Urbem jus erit penes Episcopum 9 aut Inquisi- 
torem ; Romae , pcenes Magistmm sacri Palatii. 

Qiu quidem gratis cain 4 & scripto manu sua siibsigna- 
to tribuent , de triennio in trienuium renovandam ; ea in 
pr mis adhibita considcratione , ut nonnisi viris dignis , 
ac pietate , & doCtriha conspicuis , cum deiectu , ejnsmcdi 
licentiam largiantur ; iis autem in primis , quorum stndia 
titilitati ptiblica» , &: sanctae Catholicaj Ecclesiae usui esse \ 
compertnm habuerint» 

Qui intcr legendum , qua»cumque repererint animad- 
vcfsione digna , notatis capitibus , & foliis 5 signilicare 
Bpiscopo , vel Inquisitori tencantur. 

§. 111. 
T 

Xllud etiam Catholicae fidei conservanda» necessitas extra 
Jtaliam , maxiinc nitii ab Episcopis , &: Inquisitoribus , 
tum a publicis Universitatibus , omni doctrinae laude flo- 
rentibus postulat , ui eoriini librorum Indicem Confici , & 
dublieari ctirent , qtii per corum regna , afque provincias , 
naeretica labe infecti 9 ac bonis moribus contrarii vagan- 
ttir, sive illipropria nationis 5 sive aiiena lingua, conscrir 
pti fuerint. Iftque ab eorum lcctione „ seu retentione 9 certis poe-^ 
!his , ab eisdem Episcopis, & lnquisitoribus propositis 9 eo- 
jrumdem regnorum 9 ac proviuciarum homines arceant. 

Ad quod exequendum Apostolicae sedis Nuntii , & Le-* 
gati extra Italiam 9 eosdem Episcopos , Inquisitores 9 &C 
Universitates 9 sedulo excitare debebunt. I §. iv. idcm Apostolici extra Italiam Nuntii 9 sive Legati 9 ried 
non in Itaiia Episcopi 9 & lnquisitores 9 eam curam susci- 
pient , ut singuiis annis cataltigum diligenter collectum li- 
brorum in suis partibus impressorum 9 qui aut prohibiti 
sint 9 aut expurgatione indigeant, ad sauctam Sedem Apo~ 
stolicam 9 vel Congregationem Indicis ab illa deputatam A 
transmittant. 

§. v, 

Xlpiscopi 9 & Inquisitores 9 seu ab iisdem subdelegati 9 et 
deputati 9 tam in Italia 9 quam extra 9 pcenes se habeant 
singularum nationum Indices ; ut iibrorum , qni apud illas 
damnati 9 ac prohibiti snnt 9 cognitionem habentes 9 facilius 
prospicere possint 9 an etiam a suee jurisdictionis terris 
eosdem recognitos arcere 9 vel retinere debeant. 

$. v X 

Xn universum autem de malis 9 & perniciosis libris id 
declaratur 9 atque statuitur 9 ut <pM certa aliqua lingua 
initio editi 9 & deinde prohibiti , ac damnati a # Sede Apo- 
stolica sunt ; iidem quoque 9 in quamcnmque postea ver- 
tantur linguam 9 censeantur ab eadem Sede 9 ubique gen- 
tium 9 sub eisdem pcenis interdicti 9 & damnati. 

I>E CQRRECTIONE LIBRORUM 

&i H abeant Episcopi 9 & Inquisitores conjunctim facultatertii 
quoscumque libros juxta praescriptum , hujus Indicis ex~ 
purgandi, etiam in locis exemptis 9 & Nullius : Hbi vero 
nulli snnt Inquisitores 9 Episcopi soli. 

Librorum verO expurgatio nonnisi viris ertiditione 9 &C 
pietate insignibns committatnr 9 iique sint tres ;. nisi forte, 
considerato genere libri 9 aut eruditione eorum 9 qui ad td 
deligentu r 9 plures- , vel pauciores judicentur ejcpedire* XX- ItfSTRUCTIO 

Ubi emendatio confecta etit , notatis capitibtts , para4 
graphis, & foliis , manu iliius , vel iilorum , qtti expur-» 
gaverint 9 . subscripta , reddatttr eisdem Episcopis , & Iu« 
quisitoribus , ut praefertur ; qui si emendationem approba- 
verint, tunc iiber permittatur. 

§. II. 

%fui negotium susceperit corrigendi , atque expurgandi p 
circumspicere omnia , & attente notare debet , non soium 
mtae in ctirsu operis manifeste se offerunt , sed si quae m 
scboiiis , in summariis , in marginibus , in indicibus iibro- 
ruriV? in praefationibus , aut epistolis dedicatoriis , tam- 
quam in insidiis , deiitescunt. 

Quae autem correctione , atque expurgatione indigent * 
fere naec sttnt, quae sequuntur. 

Propositiones haereticae , erroneae , haeresim sapientes 9 
scandaiosae , piarnm aurium offensivae , temerariae , schis- 
maticae , seditiose , & blaspheniae. 

Quae contra Sacramentorum ritus , & caeremonias , 
Contraque receptum usum , & consuetudinem sanctae Ro- 
manae Ecciesiae novitatem aliquam inducunt. 

Profanae etiam novitates vocum ab haereticis excogita* 
tae , & ad failendum introductae. 

Verba dubia , & ambigua , quae legentium animos a re~ 
cto , catholicoque sensu ad nefarias opiniones addttcere 
possttnt. 

Verba sacrae Scriptura? non fideliter prolata , vel e 
pravis haereticorum versionibus deprompta ; nisi forte af- 
fertentttr ad eosdem haereweos impugnandos , & propriis 
teiis jugttlandos , & convincendos. 

Expungi etiam oportet verba Scripturae sacrae , qtiae— 
Cttmque ad profanum tisum impie accommodantur : tuiik 
qtiae ad sensttm detorquentur abhorrentem a Catholicorum 
jpatrum , atqtie doctcrum unanimi sententia. 

Itemque epitheta honorifica , & omnia in laudeni hae- 
yeticorum dicta deieantur. 

Ad haec rejiciantur omnia , qttae superstitiones , sorti-* 
legia „ ac x divinatione's sapittnt. 

Item quaecumqtte fato , attt fallacibus signis , aut eth^» 
nicae fortunae , humani arbitrii iibertatem subjiciunt, obli-* 
terentur. 

Ea quoque aboleantur , qttae paganismttm redolent. 

Item quae famae proximorum , & praesertim Ecdesia- 
aticorum , & Principum detrahunt ; bonisque moribtts 9 & 
phi is tianse discjpliaae suut contraria „• expungautur. Instrtjctio 3CXB f 

Expungendae sunt etiam propositiones , quae snnt con- 
'tra libertatcm, immunitatem 9 & jurisdictionein Ecciesia- 
sticam. 

Item qua? ex geiitilium placitis 9 moribus , exemplis 
tyraiinkam politiam fovent : & quam falso vocant ratio- 
nem status , ab Evangelica , & Christiana lege abhorrea- 
tcm induCunt , deieantur. 

Explodantur exempla , quae Ecclesiasticos ritus 9 Reli- 
giosorum ordines 9 statum 9 dignitatem, ac personas lae- 
duut , & violant. 

Facetiae etiam , aut dicteria , , in perniciem 9 aut prae- 
judicium famae 9 & existimationis aiiorum jactata 9 repu- 
dientur. 

Denique lasciva 9 quae bonos mores corrumpere pos*- 
sunt 9 deieantur. 

Et si qnaj obscenae imagines 9 praedictis libris expur- 
gandis impressse 9 aut depictaj extent , etiam £n litteris 
grandiusculis , quas initio iibrorum , vel capitum imprimi 
Iiioris est ; hujus generis omnia penitus obliterentur. 

§. III. 

Xn libris arttem Catholicorum recentiorum 9 qui post an- 
xmm Christianae salutis JM.D.XV. conscripri sont 9 si i& 
quod corrigendum occurrit 9 paucis demptis , aut additis 9 
emendari posse videatur 5 id correctores facienduin curent^ 
fda minus , omnino auferatur. I §♦ IV. n libris autem Catholicorum veterum nihil mutare fa$ 
sit , nisi ubi, aut fraude haereticorum 9 aut typographi in- 
curia manifestus error irrepserit. 

Si quid autem majoris momenti , & animadversione' 
dignum occurrerit , liceat in novis editionibus 9 vel ' ad 
inargines, vel in schoiiis adnotare j; ea ia primis adhibita 
diligentia , an ex doctrina , locisque collatis , ejusdem Au~ 
ctoris sententia difnciiior illustrari ; ac mens ejus planius- 
explicari possjt. 

§. V. 

A ostquam codex expurgatorius confectus crit , ac mandatO' 
Episcopi 9 & Inquisitoris impressus , q u i Hbros cxpurgau- 
dos habehunt 9 poterunt de eornmdem Hcentia , j u xta for- 
msnn in codke traditant , eos coxrigere v ac puxgare» 


%Hli tffSTRTtCTIO 

DE IMPRESSIONE LIBRORITM 

1- 1 ullus liber in postemm excudatur , qui noii in fronti? 
nomen , cognomcu , & patriam praeferat Auctoris . Quod si 
de A.uctore non constet , aut justani aliqnam ob causam , 
tacito ejus nomine , EpisCopo , & lnquisitnri iiber edi pos- 
se videatur , nomen illius omnino describatur , qui libruin 
examinaverit , atque approbaverit. 

In his vero generibus libforum , qtii ex variorum scri- 4 - 
ptorum dictis , aut exemplis , aut vocibus compilari so5ent, 
is , qui laborem coliigendi , &: compiiandi susceperit , pro 
Auctore habeatur. 

§. ii. 

Xlegulares , praeter Episcopi , & Inquisitoris licentiam ( de 
qua Regula decima dictum est ) 9 memincrint teneri se , sa- 
cri Concilii Tridentini decreto , operis in lucem edendi fa~ 
cultatem a Praelato , cui subjacent , obtinere. 

Utramque autem concessionem , quae appareat , ad 
principium operis imprimi faeiant. 

§. iii. 

VJurent Episcopi , & Inquisitores , pcenis etiam proposi-* 
tis , ne impressoriam artcm exerccntes , obscenas ipiagi- 
nes , turpesve , etiam in grandiuscuiw litteris imprimi 
consuetas, in librorum deineeps impressione apponaut. 

■Ad Jibros vero , qui de rebus Ecclesiasticis , aut spi- 
rituaJibus conscripti sunt , ne characteribus grandioribus 
utantur , in quibus expresse appareat alicujus rei profana?» 
nedum turpis , obscenaeve species. 

Qui etiam invigiiabunt summopere , ut in singulorum 
jmpressione librorum nomen imprerssoris , locus impressio- 
ms , & annus , quo liber iinpressus est , in principio ejus» 
atque iu fine adnotetur. Q §. iv. ui operis alicujus editionem parat , integrum ejus 
tex e -mp]ar exhibeat Episcopo , vel Inquisitori : id ubi reco- 
gn overint , probaveriatque , penes se retineant. Qnod Ro-- 
mae «mideia in Archiyo Magistri sacri Paiatii i extra Urbemx INSTRUCTIO XXIII 

^firo , in. loco idoueo , quem Episcopns , aut f nquisitor 
elege rit , rcWvetur. 

Postquam auttfm 3iber impressus erit , nonlicea* cui- 
quam veualem in vulgus proponere , aut quoquomodlo pu- 
blicare , antequam is , ad quem haec cura pertinet , iilum 
cuin manuscripto apud se retento diligentcr contulerit ^ 
liceniamque, ut vendi , publicarique possit 9 concesserit. 

Idque tum demuin faciendum , cum exploratum ha- 
bebitur , tvpographum (ideliter'se in suo munere gessisse, 
neque ab exemplari maiiuscripto vel minimum discessisse. 

§• v, . 

Vlurent Episcopi 9 & Iuquisitores 9 quorum muneris erit 
facultatem libros imprimendi concedere 9 ut eis exaniinan- 
dis spectatae pietatis , & doctrin» viros adhibeant 9 de quo- 
runi (ide , &■ integritate sibi poiliceri queant , nihil eos 
gratiae daturos , nibil odio , sed omni humano afftfctu po- 
sthabito. Dei dumtaxat gloriam spectatnrns 9 & fidelis po- 
puii ntilitatem. 

Talium autem virorum approbatio , uua cum licentia 
Episcopi 9 & Irtquisitoris 9 ante iuitium operis imprimatur. 

§• VI. 

X ypographi, & Bibliopolae coram Episcopo 9 aut Inquisf- 
tore 9 & Romae coram Magistro sacri Palatii 9 jurejurando 
spondeant , se munus suum catholice 9 sincere 9 ac fideli- 
ter exequuturos 9 hujusque Indicis decretis , ac regulis 9 
Episcoporumque 9 & Inquisitorum edictis 9 quatenus eorum 
artes attingunt 9 obtemperaturos 9 neque* ad suaj artis mi- 
nisterium quemquam scienter admissuros , qui haeretica la~ 
be sit inquinatus. 

(Juod si inter illos , insignes , ac eruditi nonnulli re- 
periantur 9 fidem etiam Catholicam , juxta formam a 
Pio IV. fel. rec. praescriptam 9 eorumdem Superiorum ar~ 
bitrio 9 profiteri teneantur. 

§. VII. JLaber Auctoris damnati , qni ad pra^scriptum ftegnlarrtm. 
expurgari permittitur 9 postquam accurate recognito* , & 
purgatus , logitimeque permisstts fuerit , si denuo sit im- 
primendus , prseferat titulo inscriptum nomen Auctoris 9 irxiv. In stru cti o 

cum nota damriationis 9 ut quamvis quoad aliqua liber re< 
cipi 9 Auctor tamen repudiari intelligatur. 

In ejusdem quoque* libri principio , tum veteris pro- 
hibitionis 9 tum recentis emendationis , ac permissionis; 
mentio iiat ; exempli gratia : Bibliotheca a Conrado Ges~ 
nero Tigurino , damnato auctore 9 olim edita 9 ac prohii 
b&a ^ nuric jussu $up$riorum evpurgata 9 et permUsa, BENEDICTI PAPiE XIV. 
CONSTITUTIO 

Q V A 

RTethodus praescribitur in examine , ej; proscri-^ 
ptione Libroru m servanda. 

BENEDICTUS EPISCOPUS '. S. SERVUS SERVORUM DEI 
Ad perpetuam rei memoriam* ollicita , ac provida Romanorum Pontificum praede^ 
c6ssorum nostronan vigilantia in eam semper curam in- 
cubuit , nt Christi /ideles ab eorum librormn lectione aver-i 
teret , ex quibus incauti , ac simplices detrimenti quidpiam 
capcre pnssent , imbuique opinionibus t ac doctrinis , quae 
vei morum integritati , Vel Cathoiicai religionis dogmatibus 
adversantur. Nam , ut vetustissimum mittamus sancti 
Gelasii I. Decretum , quaeque jam pridem a Gregorio IX. 9 
aliisque Pontificibus hac de re statuta fuerunt ; ignorare 
nemhiem arbitramur , quae fuerint a praedetessoribus no- 
stris Pio IV. , sanc?o Pio V. , & Clemente VIIJ. diiigen- 
tissime praestita , ut saluberrimum opus a ^acrosanctae 
Tridentinae Synodi Patribus susceptum , mature discussum, 
ac pene ad exitum perductum , de vetitae lectionis libro- 
riim Indice confieiendo , atque vulgando , non absolverent 
solum, atque perficerent , sed sapientissiniis etiam decre»- 
tis , ac reguiis communirent. Quod quidem negotium Apo- 
stolica Sedes continenter urget , ac promovet; ad id depu- 
tatis duabus sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Con- 
gregationibus , quibus onus inquirendi in praevos , noxio- 
sque iibros impositum cst , cognoscendique , quibns einen- 
daiio , & quibus proscriptio debeatur. Id muneris Congre- 
gatioui quidem Romanae universatis Inquisitionis a Pau- 
to IV. commissuin perhibent , idque adhuc ab ea exerceri 
pergit , ubi de libris ad certa rerum gencra pcrtinenti- 
Lus judicandum occurrit. Certum est autem 9 sanctum 
Pium V. prjunum fuisse Con^regationis Indicis instin.to- xxvi Betcedicti Papje XIV. 

rem , quam subsequentes deinde PontiGces Gregorius XIII. 9 
SixUis V. , & Clemeus VIII. conftrmarunt , variisque pri-^ 
vilegiis & facultatibus auxerunt : ejusque pjroprimi) 9 ac 
fere unicum ofncium est , in exameu libros vocare , de 
quorum proscriptioue , cmendatione , vel permissione; ca- 
pienda est deiiberatio. 

§, 1. Qua maturitate , consiiio , ac prudentja in Congre- 
gatione universalis Inquisitionis de proscribendis , vei dt- 
mittendis libris deliberetur , cum neminem iatere puia» 
muS| 9 tum nos ipsi plane psrapeetum , ac diutufna expe- 
rientia compertum habemus ; nam in minoribus coustitu-n 
ti , de libris nonnuilis in e»a ccnsuram tuiimus , & Coa-. 
suitoris ejusdem Congregationis munere diu perfuncti su- 
mus ; postremo inter sauctae Romana; Eceiesias Carditiales, 
cooptati , Iuquisitoris generaiis iocum iu ea obtinuimus ; 
ac demum ad Apostoiicam Sedeiq. , meritis Jicet imparibus , 
evecti , non modo Censorum animadversiones iu iibrjs 
uonuuiios aiiquando legere , ac ponderarc , sed etiaui in 
Congrc-ationibus , quaj singuiis feriis quintis coram nobis, 
habentur , Cardinaiium sententias , atque suttragta , aote- 
quam de iisdem libris quid decernatur , audire , & exci^ 
pcre consuevimus. Haud minoris diiigeutiaj tesunioamm 
ferre possumus , adeoque debenius , pro altera Congrega^ 
tione Indicis , cui generaiiter iucumbit, ut siipra diximus , 
de quorumvis librorum proscriptiooe decernere. Dum euim 
in minoribus versaremur , cum primi , tum secuudi Cen- 
soris , seu Reiatoris officium iu ea Congregatione nou se- 
mel obivimus ; ex quo autem suprcmum Pontincatum ge- 
rimus , nullius libri proscriptionem ratam habuimus , oi- 
si audito Congregationis S ecretario , ' qui iibri materiem , 
Revisorum censuras , Cardinaiium judieia , <k suiiragia 
accurate nobis exponeret. 

' §. 2. Sed qumiiam compertum est nobis , atque explo-r 
ratum , multas librorum proscriptioncs , prgesertim quo- 
rum auctores Cathoiici s<mt , pubiicis aiiquantio , injustis- 
que quereiis in reprehensiouem adduci , tanquam si ieme-* 
re , ac perfunctorie in Tribunalibus nostris ea res agcre- 
tur ; operas pretium duximus r hac nostra perpctuo vaii- 
tura Constitutione , certas , urmasque regulas propouere , 
Juxta quas deinceps librorum examen , judieinmque pera- 
gatur ; tametsi piane affirmari possit , idipsum jaiupri- 
dem , vel eadem prorsus ratione , vel alia aequipoiienti r 
constantem actum fuisse. 

§. 3. Porro Romanae universalis Iuquisitionis Congregatio 
ex pluribus coustat sanctae Rcmanee Ecclesiae Cardinalibus CoNSTITUTIO XXVII 

a sumino Pontifice delectis , quorum aiii sacr,?e Theologise .> 
alii Cauonici Juris doctriiva , alii Ecciesiasticarum rerum 
peritia , muuerumque Romanae Curias exercitatione , pru-- 
dentiae demum , ac probita is laudc , conspicui habeiUur . 
Jiis adjungitur urius ex Ronjanae Curiau Prajsulibus , quem 
Assess<»rem vocant ; unus etiam ex Ordine Prajdicatorum 
sacrai Theoiogia? Magister , quem Commissarium appeilant; 
certus praeterca Consultoruin nunicrus , qui ex utroque 
Cjero saecuiari , ac regulari assumuntur ; aiii demum praj- 
stantes doctrina yiri , qui a Cong i-egatioue jussi , de libris 
censuram iostanrant , iisque Qualiftcatoruni nonien tribti*-' 
tum est, De Vaiiis in praefata Congregatioue , iisque gra- 
vis^imis reb\/s agitur , in px-imis autem de causis fidei 
ac de personis violataj reiigionis reis. At cum iibruni ali- 
quem ad eam , tanquam proscriptione dignum , deferri 
contigerit ; nisi ad Xndicis Congregationem , ut (i eri ple- 
rumque solet , judicandum remittat , sed pro rerum , tem- 
porumque ratione sibi de ilio ccgnoscendum csse arbitre- 
tur ; nos , inhajrentes decreto lato ab eadem Congrcgatio~ 
ne feria qitartfc kalcndis Julii anni miilesimi septingcntesi- 
mi quiiujuage.simi , atque a nobis counrmato feria quinta 
insequcate , hac ratione , & methoJo judicium iastitui man- 
damus. 

§. 4* Primo nimirum uni fex Qualincatoribus , aut Con- 
sultoiibus a Congrcgatione designando , liber tradatur 9 
quem ls attento animo iegat , ac diiigenter expendat ;• tum 
censuram suam scripto consignet „ locis indicatis , & pagi— 
nis , in quibus notati errores contineutur. Mox liber cum 
auimadversiouibus Revisoris ad singuios Con-niitores mitta- 
tur , qui in Congregatione pr ■> mofe habenda siugiuis £e-* 
riis secundis in a±dibus sancti Ofacii , de libro , & censura 
seutentiam dicant : ipsa deinde ceusura 9 cum libro , & 
Cousuitorum suffragiis , ad Cardinales transinittatur , ut 
hi in Congregatione , quae feria quarta haberi solet in Fra- 
trum Pra± licatorum Coenobio sanctae Mariae supra IVIiner- 
vam nuucupato , de tota re definitive pronuncieut i - Post 
ab Assesore sancti Offieii acta omnia ad Pontiiicem refe^ 
rantur, cujus arbitrio judicium omne absoivetur. 

§. ? 5.* Cum autem sit veteri institutione receptum , ut 
auct^ris Catbolici liber non unius tantum Rciatoris perspe- 
cta censura , iiiico proscribatur ; ad normam prajfati de- 
crtfti mensis Juiii anni millesitni septingentesimi quinqua- 
^Csimi , voiumus eam consuetudinem omnino servari ; ita 
ut si primus Censor librum proscribeudum esse judicet, 
quamvis Con$u,Itores iu eaiudcm ss ntcntiam canveniant ., 3LXVII! BEtfEDICTI P A P JE / XIV. 

nihilomiritts alteri Revisori ab eadem Congfegatibne elecTof 
liber 9 & censu*a tradanlur , suppresso primi Censoris no- 
inine , quo aiter judicium suum iiberius exponat. Si auteni 
secundus Revisor primo assentiatur 9 tttnc ntriusque ani- 
inadversiones ad Cardinaies mittantur , ut iis expcnsis de 
libro decernant ; at si secuudus a primo dissentiat , ac ii- 
brum dimittendum existimet , tertius eiigatur Censor , cui , 
suppresso priorum nomine , uuaque censura coinmunice- 
tur. Ilujus autem reiatio , si a priore Consuitorum sen- 
tentia non abiudat , Cardinaiibus immediate communice- 
tur 9 ut ipsi ? quod opportunum fuerit , deeeraant. Sni mi- 
nus , iterum Consuitores , perspecta tertia censura , sui>' 
fragia ferant ; idque una cum omnibus prajfatis relationi- 
bus , Cardinaiibus exhibeatur , qui , re ita mature perpen- 
sa , de controversia denique pronunciare debebunt . (^hiotie* 
scumque autem Pontifex , vel oi» rei , de qua in iibro agir* 
tur , gravitatem , vei quia id auctoris merito , aiiisque eir- 
cumstantiis tribuendum censeat , iibri jndicium coram se 
ipso in Congregatione feriae quintae habendnm decreverit ; 
quod swpe a nobis factum fuit , & quoties ita expedire ju- 
dicabimus , in posterum quoque fiet ; tunc satis fuerit ex- 
liibere Pontifici , & Cardinaiibus iibri censuras , & Consul- 
torum suffragia , omisso examine Congregationis feria* quar- 
ta? , ejusque reiatione , quam per Assessoiem Pontiiici ta- 
ciendam diximus : nam Cardinalium sufrragiis coram ipso 
Pontifiee ferendis , atque bujus defimtiva sententia , vei aiio 
opportuno consiiio in cadem Congregatione eapiendo , res 
absoivetur. 

§.6. Aitera quoque Indicis Congregatio piures compie- 
ciitur Cardinales ipsi a Pontiiice adscriptos , lisdemque doti- 
bus praeditos , quibus sancti Ofdcii Cardinaies poliere so- 
lent; quum etiam eorum aiiquos in utiaque Congregatioue 
locum habere contingat. Ex iis unus ejusdem Congregatio- 
nis Praefectus existit-; Assisteus vero perpetuus cst Magister 
sacri Paiatii ; Secretarius autem , a prima Congregatiouis 
institutione usque in prcesentem diem , ex >rdine Fratrum 
"Praedic-atoruin a summo Pontiiice pro tempore eiigi consue- 
vit. Sunt praeterea ex utroque Ciero saecuiari , & reguian 
ejusdem Congregationis Cousultores , & Relatores seiecti ^ 
ck quidem , ubt aiiquts iibrorum reiationes coram Cougrega- 
tiones semei , bis , tertio laudabiiiter peregerit , tuin ipsa 
Congregatio Pontificem rogare soiet , ut ejus auctoritate in 
Consuitorum numerum referatur. 

§. 7. Sub ipsa Pontiiicatus nostri primordia , ea nos subiit 
.cogitatio , ut certam aiiquam 6c iinmutabilera methottum, CONSTITFTIO XXTX 

pro examine, judicioque librorum in hac Indicis Go^grega- 
tione servanclam statuereinus. Qua de re non modo consi- 
limn e*quisivimus diiecti ftlii nostri Angeli Mariue sanctaa 
Romana? Ecciesiae Cardinalis Quirini nuncu,pati , ejusdem 
sanctas Roinanae Ecclesiae Bibiiothecarii , &: dictae Congrega- 
tionis Praefecti , qui pari prudentia & doctrina suum uobi& 
sensmn scripto deciaravit ; verum etiam antiquiores aliquot 
ejusdem Congregationis Consultores coram diiecto fiiio Jo- 
sepho Angustino Orsi Ordinis Praedicatorum , tunc ipsiui 
Congregationis Secreiario, nunc autem Paiatii Apostoiici Ma- 
gistro , convenire jussimus , suamque sententiam aperire , 
cjuae pariter scripto concepta , nobis jam tunc exhibita fuit» 
Cumque haec omnia dtiigenter apud nos asservata fuerint % 
nunc demum veterem deliberationem nostram resumentes 9 
quemadmodum ea , quae ad iibrorum examen ,'atque judi- 
cium in primodicta Congregatione sancti Ofricii peragcndum^ 
p-ertinent , auctoritate nostra coustabiiiviimis ; ita etiam ea. ^ 
qu;e ad Congregationem Indieis , & ejusdem generis negotia 
apud eam tractatida facere possnnt , ppportunis decretis con- 
stituere voientes , praeiaudati Cardinajis Praifecti consiliis * 
dictorumquer Consultorum. votis inhaerendo , hajc deincepi 
6ervanda decernimus. -^ 

§.8. Cum Congregatio Indicis ad iihrorum ccns"ram uui- 
ce , ut dictum est , instituta , non ita crebro convocari so- 
leat , u t aitera sancti Ofticii Congregatio , quae ob Crtusarum„ 
& negotiorum multitudiuem singulis hebdomadis ter haberi 
consuevit ; iimis propterea Secrctario peculiare munus , &: 
ofiicimn recipiendi iibrorum denunciationes , ut ficri jaut 
ante consuevit, committimus, &: demandamus. Is autem a 
libri dclatore percunctabitur diiigenter, quas ob causas illuin 
prohiberi postulet , tum iibrum ipsum haud perfunctorie 
pcrvolvet , ut de propositae accusationis sYtbsistentia cogno- 
scat; duobus etiam in eam rem adhibitis Cousuitoribus , al> 
ipso , praevia summi Poutificis , aut Cardinalis Praefecti , vel 
e}us , qui Praefecti vices supplet, approbatione eligendis : 
quorum collato consiiio, si liber censura, & nota dignus vi^ 
deatur , unus aliquis relator ad serendum de eo judicium 
idoneus, illius nempe facultatis , dc qua iu libro agitur , pe-' 
rmis, eadem, quam uuper innuimus , ratione eligeudus erit, 
qui scripto referat animadversioncs suas , adnotatis paginis 9 
quibus singula ab ipso reprehensa continentur. Sed antequam 
ejus censura ad Cardinalium Congregationem feratur , ha- 
beri volumus privatam Consultorum Congregatiouem, quaiu 
olitn Farvam dixcrunt, nos autem Praeparatoriam vocabi* 
»us 3 ut Relatoris aaioiadversionibus ad librum collatis 9 de "xxx Bewbdicti. Papje" ,XIV. 

£arum pondere judicium fiat. Hujusmodi Congregatio semelt 
*>mnino singulis mensibus , aut etiam ssepius , si oportuerit, 
ab ipso Congregationis Secretario convocanda erit , vei in 
suis cubiculis , vel opportuniore , ut ipsi videbitur , ioco 
intra prajdicti Ccenobii aedes, ubi is commoratur. Kique sem- 
per interer.it Magister sacri Palatii pro tempore existeus , 
nna cum sex aiiis e numero Consuitorum, si.nguiis \ icibus , 
pro qualitate argumenti , & materiae , de qua disputandum 
crit , ut supra de primis duobus Consultoribus , & de rela- 
tore constitntum est , a Secretario eligendis ; praeter Secre- 
tarium ipsum , cujus partes erunt in tabuias referre Con- 
sultorum sententias , quas deinde ad Congregationem Cardi- 
iialinm mittet,cum relatoris censura. X.n generaii demum 
Congregatione omnia iila servari debebuut , quaj superius 
statuta suut pro Congregatione sancti Officii circa librorum 
examen. Ac qnemadmodum ad Assessorem sancti Ofticii per- 
tiuet d-e ■ actis . in Congregatione summiHii Pontificem certum 
reddere ; ita ad Seerctarium Congregationis Indicis specta- 
bit , quoties ba3C librum aliquem proscribendum , aut emen- 
dandum censuerit , ejusdem Pontificis assensum, prama di- 
Jigenti actorum omnium relatione , exquirere. 

§♦ 9. Quoniam vero in Congregatioiie Indicis de sola libro- 
lum prohibitiooe agitur , nonnulla boc loco adjungcnda ju- 
dicavimus , eideni Congregationi potissimum usui futura 9 
fjiia3 tanien ab aitera etiam Congregatione sancti Officii , dum 
in bujus quoquc generis causis se immiscet , ubi similes re- 
tuin circnmstantia* se offerant, seque observanda erunt. Quo- 
tiescumque agatur de libro aiictoris Catholici, qui sit inte- 
grae fama? , & clari nominis , vel ob alios cditos libros , vel 
forte ob eum ipsum , qui iu examen adducitur , cx bunc qui- 
dem proscribi oporteat ; prae oculis habeatur usu jamdiu re- 
cepta consuctudo probibendi librum , adjecta ciausuia : do~ 
nec coirigatur , scu donec eocpurgetur, si locum habfcre pos- 
sit , nec grave quidpiam obstet , quo minus in casu , de quo 
agitnr 9 adbiberi valeat. Hac autem conditione proscriptioni 
adjecta, non statim cdatur decretum , sed suspensa illius pu- 
biicatioue , res antea cum auctore , vel quovis altero pro eo 
agente , & rogante , communicetur, atque ei quid delendum, 
mutanduni, corrigendumve fuerit, indicetur» Quod si nenio 
auctoris nomine compareat , vel ipse , aut alteT pro eo agens, 
injunctam correctionem iibri detrectet , congruo deftnito 
teiripore dccretum edatur. Si vero idem auctor, ejusve pro- 
curator „ Congregationis jnssa fecerit , hoc est novam insti- 
tuerit libri editionem cum opportunis castigationibus, ac mir- 
iationibus -; tunc supprimatur proscriptionis decretum : nisi Constitutio ixxf 

forte prioris cditiouis e<empiaria magno namero distracta 
fuerint; tunc euim ita decretum publicandum erit, ut omues 
iuteiiigant , primae editionis exemplaria dumtaxat interdi- 
cta fore , secimdae vero jam einendatas permissa. •'• 

§. 10. Conquestos scimus aiiquando uonnuiios 9 quod li- 
brorum judicia , & proscriptiones , inauditis auctoribus-» 
fiant , nuiio ipsis loco ad defensiouem concesso. Huic auteuV 
quereia; responsum fuisse novimus , nihii opus esse auctores 
ia [udicium vocare , ubi non quidem de eorum personis no- 
taudis , aut coule'mnandis agitur, sed de coiisuieudo Fide- 
lium indemnitati, atque avertendo ab ipsis pericuio t quod 
e* nocua librorum iectione faciie incurri ur ; si qua vero 
iguominiae' iabe aiictoris nomen erx eo aspergi contingat,id 
non directe , sed obiique ex libri damnatione consequi. Qua 
sane ratione minime- improbanlas censcmus hujusmodi ii- 
brorum prohibitiones , inauditis auctoribus factas ; quum 
prussertim crede.ndum sit , quidcinid pro se ipso , aut pro 
doctriuaesuas defensione potuisset auctor afferre 9 icl minimer 
a csnsoribns 9 aut judicibus ' ignoratum 9 neglectumvc fuisse. 
Nihiio tamen minus 9 quod sae >e alias 9 summa aequitatis , & 
prudentiae ratione , ab eadem Congregatione factum rnissa 
constat, hoc etiam in posterum ab ea servari magnopere 
optamus, ut quando res sit de anctore Cathoiico , aliqua no- 
rninis & meritorum fama iiiustri, ejusque opus 9 demptis 
dcmend is , in pubiicum prodire , & prodesse posse dignosea- 
tur, vei auctorem ipsum suam causam tueri voientem att- 
diat , vei unum ex Consuitoribus designet , qui ex officio 
Operis patrocinium, defensiotieuiquc suscipiat. 

§. 11. (^uemadmodum vero , ubi de Congregatione sancti 
Oiticii agebamus, eidem nos semper interrfnturos recepimus, 
quotiesi umque de iibro, cujus inateria gravioris inomenti 
sit, jndiciuni agatur ; quod erit nobis faciilimum , quum ea- 
dem Con^resatio quaiibet feria quinta coram nobis habeatur; 
sic & Indicis Congregationi praesentiam nostram impendere 
parati sumus , qnoties rei graritafi id promereri videbitur. 
Neque enim id opus esse diceudum est , quum vei haeretici 
nomiuis iiber denunciatur , in quo auctor errores Catholico 
dogmati adversautes consnlto tradit , aut tuetur ; vei opus 
aliquod in examen adduciiur , quo rectae morum reguli» ia~ 
betaetantur , ac vitiis, & corrupteiis fomenta pmd>e«tur. In 
nis enim casibus ne iilas quideui , quas supra scripsimus 9 
accuratiores cauteias adhibere necesse e'rit ; sed haoretico do;:;- 
mate , vei pravo moris incitamenfo semel comperto , pro- 
scriptioois decretum iiiico sanciemlum erit , juxtft. primam 9 

c a * !jndhi Benedicti Vavm XIV. 

secundam , & septimam Indicis Regulas, sacrosancti Triden-» 
tini Concilii jnssu editas , atque vulgatas. 

§ 12. Cum in pradaudata Congregationc sancti Officii se- 
vcrissimis legibus cautum sit , ne de rebus cjusdem Co*grc-* 
gationis quisquam cum alio extra illam loquatur ; nos banc 
eamde'm sileutii le'gem a Rclatoribus , Consiiltoribus , & 
Cardinalibus Congregationis Indicis reiigiose custodiendani 
iprajcipinnis. IHius tamen Secretario potcstatem i ; acimus , ut 
animadversiones in libros censuras subjectos, eoruin auctu-^ 
ribus, vcl aiiis illorum nomine agentibus , & postulantibus*» 
sul) eadem decreti lege communicare qucat , snppressis scm- 
per denunciatoris , censorisque nominibus. 

§. i3. Examinaudis , corrigendisque libris peropportuna 
sunt, quse dfcem Reguiis Indieis a Patribus Tridentina? Sy- 
nodi contVctis , atque editis contiueutur. lo Inotructione au- 
tem feiieis recordationis Cicmentis Papa? VIII. eisdem R e ** 
gulis adjecta , X/Y. de correctione lihrorum §. V., Episco- 
jvis , & Iuquisitoribiis cura committitur, ut ad librorum . 
cdendorum examen spectatae pietatis et doctrinae viros udlii- 
leant , de quorumjide , et integrilate sihi polliceri queant 9 
uihil eos gratiae daturos , nihil odio, sed omni humano 
afjectu posthahito , />ei dumtaxat gloi iam spectaturos , ct 
Jidelis populi utilitatem, His porro virtutibus , animiquo 
ctotibus, si non .niajori , at pari certe de causa , praestare' 
eportct hujus nostraj Congregationis Rcvisores , & Consulto- 
res. Cumque eos omnes , qui nunc bujusmodi munera obti- 
uent , taics esse non ignoremus ; optaudum , sperandumque 
est, non absimiies deinceps futuros , qui ad id eligentur; 
bomines nimirum vita? integros , probatae doctrinaj , maturo 
judicio , incorrupto affectu , ab omni partium studio , per-- 
sonarumque acccptione alienos ; qui acquitatem , libertatem- 
que judicandi , cum pnidentia , & veritatis zcio conjungant. 
Cum autem eorum numerus nunc certus , & constitutus non 
sit;ab ejusdem Congregationis Cardinalibus consilium ex- 
pectabimus, atque capienms , num eum pro futuris tenjpo- 
ribus dcfinire oporteat , vel expediat : boc tamen jam nuoo 
decernentes , quatenus eorum numerus defiuiatur , ut tam 
Beiatores , quam Consultores , ex utroque Ciero , secuiari 
nempc , % & regulari, assumantur , alii quidem Theologi, aiii 
ntriusque jmis periti , alii sacra , & propbana eruditione 
pra^stantcs , ut ex eorum ccetu, pro varietate lil>rorum ., qui 
#d Congregationcm deferuntur , idonei viri non desint ad ie- 
rendum de unoquoque judicium. 

$. l^. Ipsos antem Reiatores , Consultorcsque , tam nunc- 
^xjstentes ,^uain iu posterum eruandocumque futuros, mo- CoNSTifcfio «xifcnf 

hemtts , ac vehementer hortamur, ut ia examinc , judicioque 
Mbroruni, sequeutds Regulas diligeater iuspiciaat , accuia- 
teque custodiant. 

§. i5. I. Meminerint 9 nou id s4bi muneris onerisque im- 
positum , ut libri ad examinandttm siH traditi proscriptio- 
nein modis omnibus curent , atque urgeant ; sed ut diligenti 
Studio, ac sedato animo ipsum expendentes , ftdeles observa^» 
tiones suas , verasque rationes Congregationi suppeditent , e^ 
quibus rectum judicium de illo ferre , ejusque proscripticH- 
nem , emendationem , aut dimissionem pro merito decernere 
Valeat. 

§. i6. II. Tametsi hactenus cautum sit , cavendumque 
deiuceps non dubitemus, ut ad referendum , & consulenduiu 
ih praidicta Cortgregatione , ii solttm admittantur , qui scien* 
tiam remm , qiias libri delati respective continent , diutur- 
Do studio acqnisitam possideant; decet enim de artibus solos 
artifices judicare; nihilominus si forte eveniat , ut alicui per 
errorem materia aliqua discutienda committatur, ab illius 
peculiaribus studiis aliena , idque a Ceiisore , aut Consultore 
electo , ex ipsa libyi lectione depreheudatur ; noveritis , se 
ueque apud Deum , neq u e apud homines culpa vacaturum, 
nisi quamprimum id Congregationi , aut Secretario aperiat , 
Seque ad ferendam de hujusmodi libro cewsuram minus 
aptum professus , alinm magis idoneum ad id muneris sub^ 
rogari curet: qtio tantum abest , ut existimatiouis suaj di- 
spendium apud Pontificem , & Cardinales passurus sit , ut 
ltiagnam potius probitatis , & candoris opiuionem, & laudeiu 
sibi sit couciliaturus* 

§. 17. III. De variis opinionibus , atqtie sententiis in uno- 
quoque libro contentis , animo a prsejudiciis omnibus vacuo* 
) udicandnm sibi esse sciant. Itaque nationis, famiiiae, scho- 
lae , iustitnti affectum excutiant} studia partinm seponant % 
Ecclesiae sancta? doginata, & communem Catholicorum do-* 
ctrinam, quae Conciliorum generalium decretis , Romano- 
rum Pontificum Coustittttionibus, & Orthodoxorum Patruin». 
atque Doctorum consensu contiuetur, unice prse oculis har* 
beant ; hoc de ca*tero cogitantes , non paucas esse opiniones , 
qua3 ttni scholae , instituto , aut nationi certo certiores vi* 
dentnr , & nihiiomintis , sinc ullo fidei , aut religiouis detri-» 
mento , ab^aliis Catbclicis viris rejieiuntur, atqtie impu^ 
gnantur; oppositaeque defenduntur , sciente , ac permittente 
Apostoiica Sede , quae unamqttamque opinionem hujusmodi 
in suo probabiiitatis gradu relinquit. 

§.18. IV. Hoc quoque diligenter animadvertendnm mo* 
P|mt\s 3 irandrecta m judiciuui de xetQ Auctori* seasu fierl «xmt Benedicti Papje XIV. 

posse, nisi omni ex parte illius iiber legatur; quaeque diver* 

sis in locis posita , & collocata sunt, inter se comparentnr ; 

universum praiterea Auctoris consilium , & institutum at- 

tente dispiciatur; neque -vero ex una, vel altera propositio- 

ne a suo conteuu divulsa , vel seorsum ab aliis , quae in eo- 

deiii libro eontinentur , considerata, & expensa, de eo pro- 

• minciandum esse : saepe enim accidit, ut quod ab Auctore in 

aliquo operis loco perfuuctorie, aut subobscure traditum est, 

ita alio in loco distincte, copiose, ac diiucide explicetur , ut 

toffusas priori sententiae tcnebrae , quibus invoiuta pravi sen- 

sus speciem exhibebat, penitus dispeiiantur, omnisque labis 

•expers propositio digfioscatur. 

§. 19. V. Quod si anibigua. qucedam exciderint Auctori, 
qui alioqnin Catboiieus sit, & integra religionis , doctrinae- 
que fama , aequitas ipsa postulare videtur , ut ejus dicta be~ 
nigne, quantum licuerit, explicata , in bonam partem acci- 
piantur. 

§. 20. Has porro, similesque regulas, quae apud optimcs 
Sci iptores de bis agentes faciie occurrent, semper auimo pro- 
positas babeant Censores & Consultores; quo valeaut , in boc 
gravissimo judicii genere , conscientiae suae , Auctorum fa- 
mae, Ecclcsiae bono,& Fidelium utiiitati consulere. Duo au- 
tem reiiqua sunt in eum linem piane opportuna, quae boc 
loco adjungeuda omnino esse judicamus. 

§. 2t. Prodeunt aiiquando libri , in quibus falsa, &r re- 
probata dogmata , aut systemata, reiigioni, vel moribus 
exitiosa, tamqtiam aiiorum invcnta , & cogitata , exponun- 
tur, & referuntur , absque eo quod Auctor , qui opus smira 
pravis hujusmodi mercibus onerare sategit , ea refutandi cu- 
ram in se recipiat. Putant vero , qui taiiU agunt, nulli sese 
reprehensioni , aut censurae obnoxios esse , propterea quod 
de alienis , ut ajunt , opinionibus njbii ipsi affirment , sed 
Instorice agant. At quidquid sit de eorum animo , & eonsi- 
lio , deque personali in eos animadversione , de qua viderint, 
qui in Tribunalibus ad coercenda crimina institutis jus di- 
cunt ; dubitari certe non potest , magnam ejusmodi libris 111 
Cbristianam rempublicam labem, ac perniciem inferri; quum 
incautis iectoribus venena propineut , nulio exbibito , vei pa- 
rato , qub praeserventur , antidoto. Subtilissimum hoc hu- 
manae malitias inventum , ac novum seductionis genus , quo 
Mmpiicium mentes facile implicantur , quam diligentissime 
.Revisores advertant , ac censurae subjiciant ; ut vei hujus- 
modi libri , si aliqua ex ipsis capi pcssit utilitas , emendcn- 
tur 3 vci in vetitorum Indicem omnino referantur. CONSTITUTIO XXXV 

* §. 22. In ea , quam superios laudavimus , prsedecessoris 

ttostri Clementis Papae VIII. Jnstructione , Tit. de correct. 

libr, §. 2. sapientissime cautum iegitur , ut quaefamae pro~ 

ccimo^um „ et praesertim Ecclesiasticorum , et Principum ^ 

iletrahunt , bonisque moribus , et Christianae disciplinae. 

sunt contraria^ expungantur. Et paulo post : facetiae etiam 9 

aut dicie-ia, in pe, niciem^ aut praejudiciumfamae 1 , et exl* 

stimationis aliorvm jactata , repudientur. Utinam veto ia 

aspectum , lucemque hoininnm libri ejusmodi iu hac tempo^ 

rum licentia , & pravitate non efferrentur, in qnibus dissi-* 

dentes Auctores mutuis se jurgiis , conviciisque proscindunt; 

aliornm opiniones nondum ab Ecclesia damuatas censura 

perstriugunt , adversarios , eorumque scholas , ac ccetus su~ 

gillant , & pro ridiculis ducunt , magno equidem bonoruiii 

scandalo, haereticorum vero contemptu, qui digladiantibus iri- 

ter se Catbolicis , seque mutuo lacerantibus , plaue trium- 

phant. Etsi vero fieri non posse intelligamus , ut dispntatio- 

ries omnes e mundo toliantur , praesertim cum librorum nu^ 

merus continenter augeatur ; faciendi enim plures libros 

nullus estjinis , ut est apnd Ecclesiasten cap. i2; cofnper- 

tum praeterea nobis sit , magnam aliquando utilitatem ex iis 

capi posse ; modum tamen iu defendendis opinionibus , &' 

Christianam in scribendo moderationem servari merito vo- 

luinus . Non inutiliter ( inquit Augustinns in Enchirid. 

cap. 5cj. prope fiuem ) exercenlur ingenia , sl adhibeatur di-~ 

sceptatio moderata , et absit error opinantium se scire quod 

nescivnt. Qui veritatis studium , & purioris doctrinae zelum, 

quo* suarum scriptionum mordacitatem excusent , obtendere 

solent , ii primum inteiligant , non minorein habendam veri- 

tatis , quam Evangelicae mansuetudinis , <k Christianae chari- 

tatis rationem. Charitas autem de corde puro , patiens est ^ 

benigna est , non irritatur ', non aemulatur , non agit perpe-* 

ram , ( utque addit idem Augustinus lib. contra Litteras Pe^ 

tiliani cap. 29. num. 3i. ) sine superbia de veritate praesu- 

mit , sine saevitia pro veritate certat. Haec magnus iile noa 

veritatis uiinus , quam charitatis Doctor , & scripto , & opere 

praemonstravit. Nam in suis adversus Manichaeos , Peiagia- 

nos , Donatistas .> aliosque tam sibi , quam Eccle'siae adver- 

santes , assiduis coniiictationibns , id semper diHgentissime' 

cavit,ne quem;>iam eorum iujuriis , aut conviciis laederet , 

atque exasperaret. Qwi secus scribendo ? vel disputando fe- 

cerit , is profecto nec veritatem sibi prascipue cordi esse , nec 

charitatem sectari se ostendit, 

§. 23. li qnoque non satis idoneam , justamque excusatio-* 
ne,m a/ferre videntur 9 qui ob «singulaxe , q^uod profitautur % xxxvi Benudicti Vavm XIV. 

erga vetcres Doctores studium , eaiu sibi scribcndi rationem 

licere arbitrantur ; nam .si carpcre novos audcant, forte ab 

la»dendis veteribus sibi minime temperassent 9 si in cornm 

tempora iucidissent ; quod praielare animadversuin est ab Au- 

ctore Operis imperfceti in Matthxum Hom. 4 2 » : Cum audic~ 

tis 9 inquit, aliquem beatijicanteiji antiquos Doctorcs , pro- 

ba . qualis sit circa suos Doctotes : -5*/ enim illos 9 cum qui- 

bus vivit 9 susiinet 9 et honorat , sine dubio illos 9 si cum //- 

lis vixisset , honorasset : si autem suos contemnit , si cum 

illis vixissct , et illos contempsissct, Quaoiobrein nrmum* 

ratumquc sit omnibus , qui adversus aliorum sententias scri- 

Imnt , ac disputant , id quod graviter , ac sapientcr a Ven. 

servo Dci praidecessore nostro Innoccntio Papa XI. prajscri- 

|)tum est in Decreto edito die secunda Martii anni miilcsimi 

scxccntcsimi septuagesimi noni : Tandem 9 inquit , ut ab in- 

juriosis contentionibus Doctores 9 seu Scholastici 9 aut alii 

quicumque in posterum abstineani , itpaci, et charitati 

consulatur 9 idem Sanctissimus in vh tute sanctue obedien- 

tiae eis praecipit , ut tam in libris imprimendis , ac manu- 

scriptis 9 quam in thesibus , ac praedicationibus , caveant ab 

cmni censura 9 ct nota , necnon a quibuscumque conviciis 

contra eas propositiones , quae adhuc inter Catholicos con~ 

irovertuntur 9 donec a sancta Sede recognitae sint , ct supcr 

eis judicium projeratur* Cohibeatur itaque ea Scriptorum 

licentia , qui , ut ajebat Au'gustinus lib. i2. Conf. cap. 25, 

mim. 34. sentenliam suam umantes , non quia vera est , sed 

quia sua est , aliorum opinioucs non modo improbant , sed 

illiberaliter etiam notant , aique traducunt. Non feratur 0111- 

nino , privatas sententias , vcluti certa ac defmita Ecclcsi» 

dogmata , a quopiam in libris obtrudi , oppositas vero crro- 

ris insimulari ; quo turbse in Ecclesia excitantur , dissidia in-* 

tfer Doctores aut feruntur, aut fjventur , & Christianaj cha- 

ritatis vincula persa^pe abrumpuntur. 

§. £/|. Angelicus scholarum princeps , Ecclesiacque Doctor 
S. Thomas Aquinas , dum tot conscripsit nunquam satis lau- 
data volumina, varias necessario offcndit Fhilosophoruin 9 
Theologorumque opiniones , quas veritatc impellente rcfeilc- 
re debuit. Ceteras vero t'anti Doctoris laudes id mirabilitcr 
cumtilat 9 qnod adversariorum neminem parvipendere , vcl- 
licare , aut traduccre visus sit , sed omnes officiose , ac pcr- 
humaniter demereri ; nam si q\iid durius , an»biguum , ob- 
scurumve eorum dictis subesset , id leniter , beni^ncque in- 
terpretando , emolliebat , atque explicabat. Si autcm religio- 
ais , ac fidei cansa postulabat , ut eorum sententiam explodc- 
aret 9 ac rcfutaxet 9 tauta id pr&stabat modwtia , ut utn mi-r, 


CONSTITtJTIO 'XXXVIl 

ifcorem t\% iis dissentiendo ^ quam Cathoiicam veritatem as-se- 
rendo , latidem mereretur. Qni tam eximio uti soient^ ac 
gloriari Ma»istro ( quos magno numcro esse , pro &Sft$«tl&#i 
nostro erga ipsum cultu 9 studioque , gaudemus ) ii sibi ad 
semulandum proponat tanti Doctoris iu scribendo moderatio- 
tiem , honestissimamque cuin adversariis a^endi , disputandi- 
que rationem. Ad hanc ceteri quoque sesc componere stu— 
«leant , qui ab ejus schola , doctrinaque re<*dunt. Sanctorum. 
enini virtutes cmntbus in exemplum ab Hcclesia propositas 
sunt. Cumque Angeiicus Doctor Sanctorum aibo adscriptns 
sit , quamquam diversa ab eo sentire liceat , ci tamen contra- 
riam in agendo , ac disputando rationem inire omnino non li- 
cet. Nimium interest publiceu tranquiiiitatis , proxiinioriiui 
fifcdificationis , & charitatis , ut e Catholicorum scriptis. absi$ 
livor , acerbitas 9 atque scnrrilitas , a Christiana institutioue <, 
ac disciplina , & ab omni honestate prorsus aliena. Quaui^ 
obrem iu hujusmodi scriptorum licentiam graviter pro mu- 
iiere suo censnram intendant Revisores librorum , eamque 
Congregationis Cardinaiibus ccgnoscendam subjiciat , ut caiu 
pro zelo suo , &t potestate coerccant. 

§. a5. Qu« hactenus a nobis proposita , ac constituta sunt» 
Prajdeccssorum nostrorum decretis plane consoua. Con&rega- 
tionum qitoque nostrarum legibus , & consuetudinibus ccm^ 
probata , in iibrorum examine , ac judkio instituendo, Apo- 
stolica auctoritate deinceps servari decernimus : uaaudantea 
tmiversis , & singulis , qui in prasfatis Congregationibus 1©- 
cnm obtinent , seu iilis quomcdolibet operam suam prsestant» 
ut adversus praemissa sic a nobis statuta nihil edicere , ia- 
ttovare , decernere , aut intentare pra;sumant , absque no- 
stra , vel snccessorum nostrorum pro tempore existentiunr 
Romanorum Pontilieum expressa facultate. 

$. a6. Non obstantibns contrariis quibusvis , etiam Apo-* 
«tolicis Constitutionibus , & ordinationibns , necnon earum- 
«lein Con&regationum , etiam Apostolica auctoritate , seuqua-^ 
vii firmitatc alia roboratis decretis , nsibus , stvlis , & con-* 
suetndinibus , etiam immemorabiiibus ? ceterisque in contra- 
rium Ikcientibus quibuscumque. 

§. 27. Nuiii ergo omnino hominum liceat paginam &anc 
«ostroruin decretorum , mandatcrum , statutorum , volnn- 
tatum , ac derogationum infrin^crc , vel ei ausu temcri rio 
contraire. Si quis autem hoc atteutare praisnmpserit , indi- 
gnationem omnipotentis Dci , ac beatotum Pctri , &: Pauii 
,Ap<>stolorum ejus sc noverit incursurum. 

Datuui Rom* apud. sasctsoc; JVl&riit.ui j>lojorcni cnno Iur XXXVlll BENEDlCTl PAP^XIV. CbTSTSTlTUTlO 
carnationis Dominicae miliesimo septingentesimo quinquage* 
simo tertio 9 septimo Idus Jnlii , Pontificatus nostri anno 
tertiodecimo. 

D. Card. Passioneus. 
J. Datarius. 
V I S A 
De Curia J. C. Boscni. 

/• B. Evgenius. 
Loco f Plumbi. 

Registrata in Secrctaria Brevium. XXX IX DECRETA 

DE LIBRIS PROHIBITIS W E C 
IN INDIGE NOMINATIM EXPRESSIS. G um non oranes libri , qui vi Constitutionum Apostoli- 
carum , aut Decretorum Congregationum S. Officii , & Indi- 
cis prohibiti sunt 9 singillatim describi in Indice propter eo- 
rum ingentem numerum possint : necessarium visum est, 
hujusmodi libros ad certa qusedam capita revocare , ac per 
materias , de quibus agunt, eomm veluti Indicem cotihce- 
re 9 ut , si quod circa librum aliquem m Indice non descri- 
ptum , aut in Regulis ejusdena Indicis non comprehensum , 
exoritur dubium , intelligi possit , utrum inter prohibitos 
sit Computandus. 

§. i. 

Libri ab Haereticis scripti 9 vel editi , ant ad eos , 
siye ad Infideles pertinentes prohibitL 

1. -Llgenda , seu Formulse precum, aut Officia eorumdem. 

2. Apologiae omnes , quibus eorum errores Vindicantur 9 
sive explicantur , & coniirmantur. 

3. Biblia sacra eorum opera impressa , vel eorumdem An- 
notationibus , Argumentis , Summariis , Scholiis 9 & Indi- 

^cibus aucta. 

4« Biblia sacra , vel eorum partes ab iisdem metrice con- 
scriptae. 

5. Calendaria , Martyrologia , ac Kecrologia eorumdem. 

6. Carmina , Narrationes , Orationes , Imagines , libri , in 
quibus eorum fides , ac religio commendafcur. 

j. Catecheses , & Catechismi omnes , c^uamcumque inserl- 
ptionem praeferant sive librorum Abecedariorum , sive Ex-«- 
plicationum Symboli Apostolici , Praeceptorum Decalogi , sive 
Jnstructipnum , ac Institutionuni Religionis Cnristianse « Lo- 
«orum Communium 3 &c. Xfc Dicrjta 

8. Collocjuia , Couferentian* Disputatiohes r Svnodi , Acfa 
Synodaiia de (ide , & fidei dogmatibus ab eisdcm edita , & 
ju quibus expiicationes quaicumque earum crrorum couti- 
uehtur. 

9. Confessiones, Articuli , sive Forinulae fir!ei eorumdem. 

10. Diciionaria autem , Vocabularia, Lcxica , Giossaria 9t 
Tbesauri,&: similes libri ab iisdem scripti , sive editi , nt 
Henrici , & Caroii Stepbani , Joannjs Scapulae , Joannis Ja~ 
cobi Hofmanni Nc. non permittuutuV , nisi dcictis iis , quaj 
Jiabent contra Religionem Catbolicam. 

1 1 . instructionum , & Rituum scctse' Mabomctanaj libri 
cmnes. JLibri certorum Argumentorum prohihiti\ ,.D, e materia Auxiliorum Divinornm lifcri , vel roili- 
positiones ex professo 5 vei incidenter , aut prajtextu cow- 
meutandi S. Tbomam , vtl quemiibet alium Doctorem ', ant 
alia quavis occasione tractantes , impressi nulla obtenta ii- 
centia a Congregationc S. Ofiicii. 

2. De Beatx Mariae Virginis Conccptione libri omnes , Co?i- 
ciones , Disputationes , Tractatus impressi post annum \6iy* 
in quibus asseritur, B. Virginem Mariam Cuffl originali pec- 
cato conceptam esse ; vel ia quibus affirmatur , opinautes 
B. Virginem fuisse in originali pcccato oonccpiam , esse baj- 
reticos , vel impios , vel peccare mortaiitcr. 

3. Declarationes , Decisiones , Interpretationes Congre^a- 
tionis Conciiii Tridentini , earumquc Coliectiones tam im- 
pressae , quam imprimendaj 9 cmentito ipsius Congregiitiouis 
Bomine. 

. 4* De Controvcrsia exorta kiter Episcopum Cbaleedonefi- 
sem , &: RcguJares Anglia^ libri omnes , & singuli tractatud 
tf/npressi^ sive manuscripti , & omnia alia 4 quaj spectant di~ 
recte , vel indirecte ad prscdictam controversiam. Per boc 
autem Decretum nibii intendit sacra Congrcgatio stntucre de 
mcritis causas , vcl ulli auctori , aut opcri ignominiam alj&- 
quam , vel notam malse doctriuae inferre. 

5. De doctrina libri Cornelii Jansenii Episcopi Ipfensis , 
qui inscribitur Augnstinus , iibri omnes , & libeili , aut epi- 
stoiae tam impressaj , quam. manuscriptae , seu iti posterum 
cdend® , & pubiicandae , in qtiibus iila eo modo damnata % 
<JUO eam damnavit Alexander VII. , vel ut est in V. Propo- 
«itionibus damnata , propugnstnr 5 vci quoinodolibet appro^ 
fcatur* aut defenditur. B i c n s t a Xht 

, fj, Tc Constauticne Ufligenitu* Clemcntis XI. libri , aiiii- 
*jue scripta , in quibus ilia subdoie eluditur, tcmere car- 
jiitur, nut contemnitur , & jmpngoatur* 

Hem Libri , sive iibeiii vej scripti , vel typis cditi , aut 
cdenfJi in defensionem Libri inscripti : JLe IVomeau Testa* 
ment en,Ftunc ( ois avec des tiej/ejions morates sur chaque 
verseti aut aiio \\\\Ao\ Abrege de la Morale de V £van- 
gile etc. 

Jtem Aftus , sive Instrumenta Appellationum quascum- 
mie a Constitutione Unigenitus acl Concilium gcncrale ; nec 
jion Judieia Theoiogorum , aut Facultatum Theologicarum , 
siye Academiarum : carumque Delibcrationcs , Consuitatio-* 
ucs , Acta , Dccrcta ; quoruiiicumquc etiam aliorum Manda~ 
ta , Ordinationes , Arresta , lipistola: ; Interprctytiones etiarn , 
& Deciarationes , ac scripta quaelibet , quibus expiicationis , 
iut alio quovis practgxtu aiiquid dicitur , vei scribitur , quo 
dictai Constitutionis robur , atc[ue auctoritas , & obiigatio ini- 
mii , aut infringi possit. 

7. De Puellis agentes libri , litterse , libelli , scripta , in 
Cfnibus eadem duelia defenduntur, suade*ntur , docentur. Si 
cjni vero bujusmodi libri ad controversias sedandas , paces- 
cjue componendas utiles esse possunt , expurgati , & appro- 
l>ati permittuntur. 

8. Dc Joannis Caia asserti Anachoreta» praetensa sanctita- 
te , miraculis , vaticiniis, visionibus , aiiisqiie hnjusmodi si- 
gnis ,'libri , codices , & folia qua&umque sive manuscripta 9 
sive impressa. 

Jtejn Omnia & singnla transumpta , seu copia» tam im- 
pressaj, quam manuscripta» Dccreti a Vicario Gencraii Cas-* 
sanensi emanati , per qucd idem Vicarius ausus fuit deiini- 
tive pronunciare , eumdem Joannem fuisse iu quasi posses- 
gione rultus , atque idco irt co manutenendnm*. 

9. Libri omnes immunitatem JJonorum Kcclesiasticorum 
impugnantes. 

10. De Laminis plumbeis Arabjco sermone , et antiquis 
eharacterihus conscriptis , ac in cavcrnis montis Iliipulitani 9 
dicti Sacri , prope Granatam repertis , & de Scripturis in 
turri Torpiana ejusdem civitatis inventis , libri omnes , Tra^" 
ctatus , Responsa , Consuita, Commentarii , Giossa; , Addi- 
tamenta , Annotationes , & quaecumque aiia , sive manuseri- 
pta , sive typis impressa. Alii vero libri , sive tractatus, qui 
ad aiia argumenta spectaut , obiter vero de bis Laminis » 
vel de earum doctrina tractant , permittuntur , cxpunctis. 
Ijocis , quas di bis Laminis agunt 

**. Dc SS f Apostolis Pctro f ck Fanjo libri onsnes tam igv« XLII D E G ft E T A 

pressi, quam manuscripti, in quibus asseritur, & defena'!-. 
tur , quod S. Petrus , et S. Pauius sunt duo Kcclesiae Prin J 
cipes , qui unicum effichvnt : vei sunt duo Ecciesiae Cathoii-i 
cae Coryphaei , ac supremi Duces summa inter se unitate con- 
juncti : vel sunt geminus universaiis Ecclesiae vertex , qui m 
unum divinissime coaiuerunt : vei sunt duo Ecciesiae summi 
Pastores , ac Praesides , qtii unicum caput constituunt ; atque 
Iiaec ita expiicantur, ut ponatur omnimona aequaiitas inter. 
S-Petrum , & S.Pauium sine subordinatione S.Pauii ad S. Pe- 
trum in potestate suprema universalis Ecciesiae. 

12. De vera , & non interrupta successione fiiiornm S.Fran- 
cisci , 6t de vera forma Caputii ejusdem iibri omnes impres- 
si , & qui inconsuita sacra Congregatione imprimentur , tra*-* 
ctantes hanc eamdem controversiam. 

i3. Pasquilli omnes ex verbis sacrae Scripturae confecti. 
Item Pasquiili omnes etiam manuscripti , omnesque 
conscriptiones , iti quibus Deo , aut Sanctis , aut Sacramen- 
tis 9 aut Catholicae Ecciesiai , St ejus cuitui , aut Apostoiica» 
Sedi quomodocumque detrahitur. 

i4« Libri omnes agentes 3 ut vuigo dicitur , delle ventu-^ 
re , e delle sortu 

§. i i i. 

Imagines , et Indufgentiae prohibitae. .1, mag/nes cum laureolis , aut radiis , sive splendori- 
bus , eorum , qui neque canonizationis , neque beatificatio- 
uis honore insigniti sunt a Sede Apostoiica. 

2. Imagines Domini Nostri Jesu Christi , & Deiparae Vir- 
ginis Mariae , ac Angeiorum , Evangeiistarum , alio umque 
Sauctorum, & Sanctarum quarumcuVuque sculptae , aut pi- 
ctae cum alio habitu , & forma , quam in Cathoiica , & Apo- 
stolica Ecciesia ab antiquo tempore consuevit , vei etiamcum 
Iiabitu pecuiiari aiicujus Ordinis Regularis. 

3. Imagines , Numismata inculpta pro Confraternitatibus 
Mancipiorum Matris Dei , Itaiice Schiavi della Madre di 
Dlo , sodales catenatos exprimentia. 

Item Libelli, ih quibus eisdem Confraternitatib»s re- 
guiae praiscribuntur. Confrateruitates autem , quae catenu- 
las distribuuut confratribus , & consororibu* 9 brachus , <x 
collo circumpouendas , atque gestandas , ut eo signo Beatis- 
simae Virgini emancipatos sc; esse profiteantur , 08 quarum 
institutum iti co mancipatu prsecipue vers.itur 3 damimntur f D E C R E T A XLIII* 

fc extinguuntur. Societaribus vero , quae ritum aliquem, aut 
quodcomque aiiud ad maneipatum ejusmodi pertinens ad- 
Ijibent, praecipitur , ut id statim rejiciant. 

4« Imagines , catenula± , foiia , libeili pro usu Confratcr- 
nitatnm gub invocaticne SS. Sacramenti, B. Mariae Virginis 
Immaculata) , & S. Joseph sub tituio Giegis boni Pastoris 
erectarum & in quibus repraesentantur homines penduii « 
Christo , a sac.ra Pyxide, a B % Virgine, a S. Josepho, & 
a quovis alio Saneto. 

5. Imagines , ubi repraesentatur puer Jesus in sublime ela- 
fus , & sub ipso tros Ecciesiae Doctores , & in locum alio- 
rum trium ( qui repraesentantur in Iinagiuibus ejusdeni 
formae jam pridem impressis ) substituti sunt tres Presby- 
teri Reguiares cum his versibus : Jesu Poclorum intima 9 
rjui nubes ignoruntiae pellis virore gtatiae etc. 

6. Imagines sive depicta* , sive sculptae , sive impressae 
Joannem Caia quocumque sanctitatis , vel beathudinis signo 
repraesentantes. 

7. Imagines , ubi repraisentatur B. Virgo cum Filio in me- 
dio duorum Sanctorum Societatis Jesu , qucrum uni tradit 
librum ■, alii Rosarium cum hac inscriptione : I>eipara Vir~ 
go cum Filio inspirat , commendatqve Societati Jesu insti- 
tutionem Sodalitatum , et OJficii , r\osariiqt,e usum. 

8. Inscriptiones omnes Imaginum SS. Francisci , et Anto- 
nii de Padua, in quibus dicitur , furmam habitus , qua dc* 
picti sunt , esse eamdem , qna ipsi usi fueiunt : ve'1 in qui- 
bus asseritur , in hoc , vel iilo crdine S. Franeisci esse ve- 
rani , legitimam , & non interruptam ejusdem S. Patris iu 
iiiios successiouem. . f 

C). Indulgentiaj omues concessae coronis , granis , seu rai- 
cuiis , crucibus , & imaginibus sacris ante Decretum Cie- 
mentis VIII. an. i5c)^. ednum de forma fnditlgehtiarvm» 

Jtem Iudulgentiae omnes coneessse quibusciii lque Re- 
gularium Ordinibus ., Confraternitatibus secularibus , Capitu- 
3is , Coiiegiis , aut eorum Supcricribus , ante Constitutionem 
ejusdem Clementis VIII. Quaecumque d. 7. Decemb. 1604. , 
&: Pauii V. Romanus Pontifex d. i3. Maii i£o6. , & Qvae 
salubriter d. 23. Novemb. 1610. revocatae sunt , atque apo- 
cryphae habendae , nisi ab iisdem siiiinnis Pontificibus , aut 
eorum successoribus renovatae , ac confirinatae fuerint. 

10. Iudulgentiae concessa? coronis S. Birgittse ab Alexan- 
dro VI. , deciarantur apocryphae , & nullius roboris , ac mo- 
nienti , sine praijudicio tamen Indulgentiarum a Leone X. 
dictis coronis concessarum vi. Id. Jul. i5i5. 

11. Indulgentise concessai crucibus S. Turibii ab Urba- 
no VIII. , tamquam falsae habendae sunt. TKXIT D Z C R 1 T A' 

i2. Indulgcntiarum libri omnes , Dia^ja 9 Sumrnaria , ]£,. 
J&elli , folia &c. , in quibus earum concessiones continentur , 
uon edantur absque licentia S.Congregatiouis indulgentiaruuw 

§• iv. 

Quaedam ad Ritus Sacros spectantia 9 
quae prohibita sunt. 

1. JDenedietiones omncs Ecclcsiastieae , uisi approbatas 
ftierint a sacra Rituum Cougregatione. 

2. Exorcismorum formulas diveTsae ab iis , quaj praescri- 
Luntnr in Rcgulis Ritualis Romani , & eorumdcm usus 9 
absque pracvio examine coraui brdinario. 

3. Litani& omnes , praner antiquissimas , & communes , 
«Jnar iu Breviariis , Missalibus , Pontiticalibus , ac Ritualibus 
continentur , & praeter Litanias de B. Virgine , quaj iu saera. 
anle Lauretana decantari solent. 

4« Missalis Romani omnia exemplaria alterata post c&i- 
ctum Pii V"., prsescrtim quae Vehetiis apud Junctas , Scs~ 
sas , Mysserinum , & ad Sigtium Syrenae , atque Europae 9 
& quotiescumquc alios, impressa sunt ab anno i5c)6. 

5. Officia B. MariaS Virginis , vel Sanctorum , aut Sancta- 
rnin , aliaque bujusmodi absque approbatione S. Rituum 
Congregatiouis edita , vel edenda. 

6. 1/e Ritibus Sinicis , eorumque controversiis , aut illo- 
rmn occasioue exortis , libri , libelli , Relationes , Tbescs 9 
folia, & scripta quaidimquc post diem 2. Octobris 1710. 
edita , in quibns ex protesso , vcl incidenter , quomodolibet 
de iis tractetur , sine expressa , & speciali liccntia Romani 
Pontificis in Congrcgatione sancta) , & universalis Inquisitio* 
nis obtinenda. 

7. Rituali Romano additiones omncs factae , aut faciend» 
post rcformatiouem Pauli V. , sine approbatione Sac. Congrc- 
gationis Rituum. 

8. Rosaria quaecumqiie de novo invcnta , aut invcnicnda , 
sine opportuna S. Scdis facultate , quibus authenticum Ro~ 
sarium JDeo , & B. Mariae Virgmi sacrum antiquaretur. INDES 
LIBRORUM 

PROHIBITORUM A, -baelardus , seu Abailardus Petrus . i. CLlnd .Trident, 
de Abauo 9 seu dc Apono Petrus . Geomantia. J t , 

. " Heptameron 9 seu^ Jiiementa Magica. )" ? ' ..' " 

— .£7 ejusdem de omni genere Divinaiionis) * . J \ 
OperL JTrnient. 

Abauzit. Vide Renexions impartiales sur les Evangiies. 

Abbadie Jacques. Traite de ia Verite de la Reiigion 
Chretienne Partie 1.11.& 111. Decret. sa, Decem- 
bris 1700. 9 et 13. Martii 1703. 
• A.B.C. idest llbidlus tractans rudimenta Religionis 9 et 
duo tantummodo Sacrarnenta commemoruns. App» 
Ind. Trid. 

A.B.C. JLatino , vel Flandrico idiomate 9 ubi secunda 
pars Salutationis Angelicae mutata est , et omissis 
verbis : Sancta MariaMater Dei: substitutu sunt haec 
alia : Maria Mater Gratiaj , Mater Misericordiai . 
Decr. 9. Septembris 1688. 
T A. B. C. &c. Vide La Raison par alphabet. 

4B«a.xdlung von Verbrechen. .und Strafcu cine gckrgnte 
Preris Schuift nebst angehangten IchrsUtzen aus det 
Polizey Wissenschaft Welche Joseph Edier vou Mon- 
tag . . . vcrtheidigen Wird. Den. 5. Juiii . . . Aitstat 

Prag gedruckt beim Jo. Jos. Ciaus.et anno 1)67. 

Idest latine : Tractatus de Deiictis ,, et Pcenis. Li- 
bellus laude" dignus 9 cui anncxae sunt Thescs ex 
scientia politica , cjuas Joseph nobiiis de Montag .... 
defendendas suscipiet die v. Juiii . . . Vetero-Pra&aj 
excud. Jo. Jos. Clauset .... anno 1 7G7. Decr. iu. Ju- 
liii 7 6S. 

Ablas des kleinen privilegiuen 3 und mit sonderen £ua-^. 5en Lfegabten Roscn Krantzlein deren Closter-Fraueit 
von der Verkundigung Marie &c. Idest : Indulgentiae 
parvi privilegiati 9 e/ specialibus gi atiis donati Ro~ 
sarioli Monialium <de Annunciatione Beatissimae 
Virginis Mariae 9 concessa ab Atejandro VU , Ju~ 
lio II. 9 et Leone X. Vecr. 3. ^#. i^5o. 
AbxjminationesPapatus., seu invicta demonstratio., Papam, 
Romanum esse Antichristum. Vecs . 2i. April. i6$3. 

Abrege Chronologique de i 1 Histoire Ecciesiastique. Vecr* 
2o. Novembris i75s. 

Abrege' de l 1 JHistoire Ecclesiastique contenant les evene- 
mens considerables de chaqne siecle .> avcc des re- 
flexions. Vecr. 21. Novejnbris 1757. 

Abrege de T Histoire Ecclesiastique de Fieury ( mendax 
titulus mendacissimi opetis ) traduit de V Anglois • 
Vecr. Clementis Payae XIV* 1. Martii 1770» 

Abrege de laMo ra ie de F Evangiie , des Actes des Apo- 
stres , des JEpistres de S. Paul 9 des Epistrcs Cauo- 
niques , & de X Apocalypse ; ou Pensees Chretiennes 
sur le texte de ces livres sacrez. Brevi Clement. XI* 
i3. Jul. 170$. 9 et Bulla Unigenitus die 8. Septcm^ 
bris 1713. 

•—v Idem aliter : Le Nouveau Testament en Franqois. 
Vide Testament. 

Abrege des Memoircs donnez au Roy sur la reunion de 
r Ordre , & grande Maistrise de S. Jcan de Jerusa- 
lem ( maintenant de Maithe ) a la Couronne , sans 
porter prejudice a la Nobiesse de France. Vecr. 12. 
Apr. 1628. 

Abrege des Systemes. Vid. delaMettrie. 

Abrege Methodique des puvrages de Bayle. Vid. Analyse 
raisonnee de Bayle. 

Abstemius Laurentius . Fabulae . Ind. Trid. 

Abudacnus Joseph, Historia Jacobitarum , seu Coptorum 
i" ^Egypto , Libya , Nubia , JEtiopia tota , • & Cy- 
pri insulae parte habitantium. Cum annotationibus 
Joannis Nicolai , antiqui quondam in Academia Tu- 
Lingensi Professoris celeberrimi . Vulgavit nunc 
primum ex Bibliotheca sua Sigebcrtus Havercampus. 
Vecr. 7. Jan. 176$, 

Abus ( divers ) & nullites du Decrct de Rome du 4»0cto- 
bre 1707. au sujet des afraires de T Egiise Catholi- 
que des Provincies-unies. Vecr. 22. Jun. 1712. 

Abusj della Giurisdizione Ecciesiastica ael Regno di Na- 
poji . Vccret. 29. Augmti 1774« . Prohibitoruot. 3 

1' Accomplissemcnt des Propheties , ou la deli- ) 

vrance prochaine de 1' Eglise ; ouvrage )*^ . * 
dans le quei il est prouve 9 quc le Papisme ) M . •• 
cst T Empire Artiehretien . Par le SJ.P. ) Martlt 
P. E. P t E. Th. A. R . Tom. I. & II. ) 7°9 # Suite de P Accomplissement des Prophe- ) 
ties 9 ou amplification des prenves histo- ) Jan. riques , qui font voir 9 que le Papisme ) V * 
est P Antichristianisme. ) 

Achmetes Sereimi F. Oneirocritica cum Notis Nicolai Ri- 

galtii . Decr, 3. Julii i6s3. 
Achridenus , seu Acridanus Leo . i. CL App. Ind. Trid* 
Acontius Jacobns . i . CL App. Ind. Tr\d. 
— Stratagematum Satanae libri octo . -dpp. Ind, Trid. 
Acosta Jerome. Vide Costa. 
Accusatio Phisiophili. Vide Phisiophili. 
Acta authentica. Vide Hattler. 

Acta Concilii Tridentini ann. i546. celebrati , una cum. 
annotationibus piis 9 & lectu dignissimis. App. Ind. 
Trid. 
Acta Ecclesiae Grecas annorum 1762. & 1765. Vid. le Bret. 

Jo: Frid. 
ActaEruditorumLipsia,. Ab anno k68a. ) PecreU ab a „, 
adaonum i^x. mcluwe. ) ,685. «/«.. 

n ■ " j Supplementa ad -Acta trudjtorum » - 

Lipsias. Usque ad ann. ijpqqJnclv&iyg.^ x * <* 
Acta , & Scripta Theologorum Wirtermbergensium , & 
Patriarchse Constantinopolitani D. Hieremiaj , qua* 
utrique ab ann. i5^6. usque ad ann. i58o. de Augu- 
stana Confessione se miserunt . App. Ind. Trid. y 
Acta Legationis Ducis Niverniae ad Clementem VIJLX. Pon- 

tificemRomamuru Decr.y.Aug. 160?. 
Acta ( nova ) Eruditorium Lipsiae publicata anno 1^52. 

& anno 1753. DecreLo 17. Januarii 17&3. 
•— — Supplementum ad nova acta. Tom. VIII. Decr. 

6. Septembris 1762. 
Acta( nova) Erud. Lipsiae publicata anno 1754. Decr. 8, 
Julii 1763. 
Eadem publicata anno 1755. Decr. eod. 
Eadem pubijcata anno 1756. Decr. i3, Augusti i^6j\. 
Acta quaedam Ecclesiae Uitrajectinae exhibita jjn detensio- 
nem lurium Archiepiseopi 9 & Capituli ejusdem Ec- 
clesiae, adversus Scriptum Cardinalis Archiepiscopi 
Mechliniensis. Decr. i3« Aprilis 1739. 
Acte d'Appel interjecte le 1. fllars *7*7» pa* les.Illust*.* 

f 1 '4 ItfDEX LlBEOlUK 

ct Reverendiss. Eveques de Mirepoix , de Senez, dft 
Montpeiiicr 9 & de Boulogne au futur Concile ^tfne- 
ral de la Constitution de N. S. Pere ie Papc Ciement 
XI. du 8. Septembre i7i3. Decr. 16. Febr.ijiS. 
ftcte d' Appei interjecte par le Procureur generai de 
Lorraine , 2* Barrois de P execution du Bref du 32. 
Septcmbre dernier , rendu contre 1' Ordonnance de 
S. Ar R. du mois de Juiilet 1701. de N. $. P. le Pape 
Ciemcnt XI. Brevi Clementis 2CI. 11. Februarii 170/j. 
Actio in Henricum Garnetum Societatis Jesuiticaa 111 An- 

, glia Superiorem* Pecr. y. Septembris 1(309. 
Actiones duae Secretarii Pontificii , qnarum aitera dispn- 
tat , an Paulus Papa IV. debeat cogitare de instau- 
rando Concilio Tridentino ; aitera vero , an vi , & 
armis possit deinde imperare protestantibus ipSius 
Concilii decreta , Ind. Trid. 
Actiones , et monumenta Martyrum eorum , qui a Wi- 
iclefo , & Huss ad nostram hanc aetatein in Germa- 
nia , Gallia , Britannia , & ipsa demum Hispania 
veritatem Evangclicam sanguine sup constanter ob- 
signaverunt, u4pp. ind. Trid. 
a S. Adamo. Vide Commentatio Biblica, 
<T Adamo Antonio . Anatomia della Messa. Ind. Trid. 

Adamus Cornelius . Exercitationcs exegetica? de Israelis 
in JEgypto muitipiicatione , nativitate Mosis , con~ 
Tersione S. Pauli , maiisque Romae paganae-, ct ho-« 
dierna» moribus . Dec. 4« Decemb. 1726. 
iAdamus Melchior . Vitae Gcrmanorum Theo- ) p ecr 
logorum. ^ \ ^ v * ec 

[ f m .ii Decades duas continentes vitas Thcolo- ) V, - 
gorum cxterorum principum. ) ^* 

Addisson Mr. ( Joseph ) . Remarques sur divers Endroits 
; d' ltalie pour servier de quatrieme tome au voyage 
de Monsieur Misson. Decr. 18. Julii 1729. 
Adeodatus Presbyter . Epistola Compresbyteris de Ciero 
per foederatum Beigium , D. Theodorum Cockium ut 
Provicarium non recipientibus . Brevi Clement. XI. 
4» Octob. 1707. 
T Adler 9 scu Aquiia , Gaspar . 1 . Cl. Jppend. Trid. 

Admonitio ( amica , humiiis , & dcvota ) ad gentem sau- 

ctam de corrigeudo Canone Missae . Vide Fiacius. 

; Admonitio Ministrorum verbi 9 & Fratrum Argentinen- 

sium. Vide Verwarnung. / 

Advis charitable forme aux Peres Penitens du Tiers Ordrs 

t,| de S. Franqois sur ia persecution qu' ! ils font au. 

Peres Capucias . Pecr* jo. Jun. i63o. pROKIfilTOHUltf 6t 

.JKgidius Petrus. K/V/e Seribonius. 

JEmilius ( Alphonsus ) Chemnicensis. 1. CL Ind. Trid % 
JEmiiius ( Georgius) Mansfeidensis. 1. CL Ind. Trid* 
JEnetius Jacobus. 1. CL Jpp. fnd. Trid. 
JEpinus , seu Hepinus Joannes. 1. Cl. Ind. Trid* 
JEtodius Petrus. Te Patrio Jure. Decr. 22. Octob. 1619. 
iEsina facti , & juris ( Sacrae Congregationis supremae 3 ' 

ac S. universaiis Inquisitionis de CJrbe ) pro justitia 

Edicti moderni Episcopi _3Esini prohibentis quemdam 

libeiium in civitatc , & tota diceccsi anni 1698» 

Decr. ij. Januatii iyo^. 
S. Agobardi opera . Vide Massonus. 

Agricola Barthoiomaeus. De JEtate ineuntimn ) 

ofiicia. ) Decret* 

» " Symbolum Pythagoricum , seu de jnsti- ) 2. Dec* 

tia n forma reducenda . Prodromus , scu ) 1622. 

liber. I. ) 

Agricoia ( Joannes ) Islebius. i.Cl. tnd. Trid. 
AgricolaMartinus. 1. Cl. -4pp» Ind. Trid. 
Agrippa Henricus Corneiius. 1. Cl. Ind. Tuid. 
Ajaoiens . Vide Repubiique des Philosophes. 
Aiabastet Guiiieimus Apparatus in revelationem Jesa 

Christi. Nisi juerit ex correctis ab auctore , et im~ 

pressis Romae . Decr. 3o. Jan. 1610. 
«!e Alainin. Fr. Felix . Espejo de verdadera , y falsa contem- 

placion . Dccr. 4. Martii 1709. 
Alanus Magnus de Insulis . Explanaticnum in Prophetiam 

Ambrosii Merlini Britanni libri vii. Decr. Zi.De- 

cembris 1700. 
Albani Joh. Franci Nenias Pontificis de jufe Reges ad~> 

peliandi . Vna cutn opusculo eidem adjecto, guodin*- 

scribitur: Periliustris cujusdam viri eideiii Diplomati 

Clewientino oppositus libeiius. Romce iioy.ae , typia 

Aldinis 1706. Qui liber nomen auctoris , typographi* 

et loci impressionis ementitur . Decr. i\. Janua- 

rii i«2i. 
Albatms jEgidius . Refutatio iibelli suppiicis R. P. Marci 

a S. Francisco Carmeiitse discaiceati. Decr. 29, 2Vo~ 

vcmb. 1689. 
Alberius Ciaudius . Organon , idest Instruiiientum do- 

ctrinarum omnium in dttas partes divisum . Decr. 

16. Pecemb. i6ob. . . 

. Aiberti Gio. Andrea . Teopiste ammaestrata secondo.gli 

esempj deila madre suor Paoia.Maria di Gesii Centu^ 

riona Carmelitana scalza . ' Suspe/isus 9 donec cohh 

fiflfur - D$cr* 1. /hL i%3. 6 Inbbx Libror u "m 

Alherti Magni de Secretis mulierum libellus. Qui tamen 

falso ei adscribitur. Decr. 16. Decemb. 160 5. 
Alberti Valentinus. Interesse praecipuarum Religionnm 
Christianarum in omnibus articitlis. Decr. 12. Mar- 
tii 1703. 
■■■ Et reliqua ejusdem Opera de religione tractantia ♦ 

Decr. 10. Maii ijbj. 
Albertinus Alcxander. Malleus Daemonum. Decr. 4» Mar~ 
tii 1709. 
■ Alberto Magno diviso in tre libri , nel primo si tratta 
della virtti delle herbe 9 nel secondo della virtti del- 
le pietre 9 nel terzo la virttt di alcuni animali. Dec* 
10. Apr. 1666. 
Albertus Argentinensis . Chronicon. DoneC corrigatur • 

Jpp. Ind. Tridi, 
Albertus Brandebur^ensis . 1. CL Ind. Trid. 
AlbcrusErasmus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Alberus Matthseus . 1. Cl. Ind. Trid. 

Albinius Petrus Constantiits ♦ Magia Astrologica 9 noC 
est Clavis Sympathiaj septem metallorum 9 & septem 
selectorum lapidum ad Planetas . Decr. /\. De- 
Cemb. 16 J 4* 
Albius , seu ex Albiis Thomas. Vide Anglus. 
Aibizzi Maso . Vide Trattato delle Appeilazioni. 
Alchiinia Purgatorii* Ind. Trid* 

Alciatus Andreas . Epistola contra vitam Monasticam ad 
Bernardum Mattium collegam olim suum. Decret. 
22. Decemb. 1700. 
Alciatus Paulus Joannes. i. Cl. App. Ind. Trid. 
Alciphron 9 ou le petit PhilosOphe en sept dialogueS , 
eoritertant une' apologie de la Religion Chretienne con- 
tre ceux qu 1 on nomme Esprits forts . Decr. 22. 
Maii ljffi. 
Alcorantis Franciscanorum • Ind. Trid. 
.Alcorahus Mahometis. Vide Mahometes* 
Alcninus, Vide Lossius. 

.Alechthrochora Bartholomaeus. Dissertatio Theorico-pra- 
ctica de nobilissima , & frequentissima Hanreitarum 
materia . Decr. 12. Vecemb. 1624. 
Alegre ( Marcus Antonitts^ de Casanate . Paradisus Car-* 
melitici decoris . Decr. 26. Octobris 1649. 
cP Alembert . Vide Melange de litterature. 

Alen ( EadmuTtdus ) Nordovolegius. i. Cl. App.Ind.Trid, 
m Alesius ( Aiexancler ) Scotus 9 Lipsiensis Proteasojh u CL 
Lnd. Triti. PROHIBITORUM ^U 

i* Alet Fv^que . Mandement sur la Signature du Formulaire 
du i. Juin 1765. Pecr. 5. Januarii 1667. 

Aletheus Theophilus * Poiygamia triumphatrix , idest Di- 
scursus politicus de Poiygamia , cum notis Athanasi 
Vincentii . Pecr. 27. Maii 1687. 

Aletophiius Christianus • Artes Jesuiticae in snstineniis 
pertinaciter novitatibus , damnabiiibusque SocioruM 
laxitatibus . Decr. 4« fifaftii i?°S* 
»i "• Artes Jesuiticae : editio sectuida * media fere parte 
auctior . Vecr. 2. Decemb. 1711. 

Alexander Natalis. Seiecta Historiae Ecclesiasticae Capita * 
et in loca ejusdem insignia Dissertationes Histori- 
cae 9 Chronoiogicae, Criticae , Dogmaticae a 1. Eccle- 
siae saeculo ad xvi* Brevi Innocent. XI. 10. /«- 
lii 1684. * 6. Aprilis 161 85. 9 et 26. Februarii 1687. 

* ■" " Summa S. Thomae vindicata ) 

* Dissertationum Eeclesiasticarum Trias. ) Brevi In- 

- Contra Launojanas circa Simouiam ) nocent t Xl* 

observationes Animadversio. ) 10. Julil 

* , Dissertatio Polemica de Confessione ) 1684« 

Sacramentali. ) 

Permittuntur tamen haec eadeiri Opera juocta editionem 
JLucensem cum notis , et an imadversionibus Con~< 
stantini Roncaglia , sublata etiam excommunicatione 
lata in praedicLis Brevibus pro quacumque editiom* 
Vecr. 0. Julii 1764. 

Alexicacns Heliodorus . x.Cl. tnd. Trid. 

Aliabeto litterale 9 fantasmatico 9 mistico, acquisito , con- 
templativo 9 col quale resta formata risposta circo-^ 
lare ad urta Religiosa pusiilanime nel dibattimcnto 
della contempiazione mistica acquisita . />ecr. i5. 
Maii 1687. 

Aligherius Dantes. De Mortarchia libri tres. Ind. Trid. 

Allegazio.ni per la rivocazione delP Editto pubbiicato da 
Rmi Vescovi di Catania 9 Girgenti 9 e Mazzara im 
contemplazione della lettera missiva della sacra Con- 
gregazione deliTmniunita sopra rassoiuzione ad rein- 
cidentiam senza ii Regio Exequatur. Vecr. j.Septem- 
bris 1712. 

Allegrezze ( Sette ) della Madortna $ quarum initium i 
Ave Maria Vergine gioriosa piu ch 1 aitre &c. -App* 
Ind. Clement. XI. 

Allgemeines. Vide Libellus &c. Vide ITniversalis profes- 
sio Fidei. 

Airitaiia jdtille tenebre i 1 Aurora porta la luce i Rifles- 
fioili F iiosonche e Morali $ DocumeuU 9 edt. Avvisi 8 Irbix Libroeum 

»1P Italia ; Sistema nuovo mai trattato prla tarto, 
dagli antichi 9 che dai moderni Scrittori. Xn Miiauo 
presso Francesco Pogliaui , e Comp. 1' anno 5. del.a 
Repnblica Francese , e primo della Liberta d 1 ltali* 
1796. sine no/nine Auctoris Decr. ij. Martii 1817. 
3Ulix Petrus. Dissertatio de Trisagii origine • Decr,. \j. 

Octobris 1678. 
Alphabeto Christiano 9 che insegna la vcra via d' acqui- 

stare il lume dello Spirito Santo. lnd. Trid. 
Alstedius Johannes Henricus . Systema Mnemonicmn du- 

plex . Decr. 10. Maii i6*i3. 
■ Encyclopaedia omnium Scientiarum . JOecr. 18. Ju* 

nii i65i. 
—— Et reliqua Opera de Religione tractantia • Pecr. 

10. Maii iy^y. 
Althamerus Andreas . 1. Cl. Tnd. Trid. 
- * Commentaria in P. Cornelii Taciti libellum dc s\- 

tu , moribus 9 populisque Gerinanise . Donec corri- 
gantur. Decr. 12. Decemb. 1624. 
'Althusius /oannes . Dicaeologia» libri tres , totum , & 
universum Jus 9 quo utimur , complectentes • Pecr^ 
16. Mariii 1621. 
r Politica methodice digesta 9 & exemplis ) 

sacris 9 & propbanis illustrata. )Pecr.22* 

m ■■ De utilitate , niecessitate , & antiquitate } Octob* 
Scholarum Admonitio pancgyrica. ) 1619. 

Alting Henricus . Theol<<gia Historica , seu Systematis 
Historici loca quatnor. Decr. 25. Jan. 1684. 

■ Etrelicjua ejusdem Opera omnia. Decr. 10. Maii ij5j* 

Alting Jacobus . Opera omnia . Decr. 10. Maii ijby. 
de Alva 9 & Astorga Petrus. Naturae prodigium 9 Gratias 
portentum , hoc est Seraphici P. Francisci vita* acta 
ad Christi D. (V. vitam , St mortem regulata , & coa- 
ptata . Dccr. 2 4. JMovemb. i655. 
T Nodus indissoiubilis de conceptu men- ) 

tis 9 & conceptu ventris. ^Vecr. 22 

»" " ■ Idem aliter Funiculi nodi indissolubi- ) / z/ /;; 
lis de conceptu mentis 9 & conceptu ventris. ) ' cc? 
■ ' ' Sol veritatis cnm ventilabro Seraphico ) 
pro candida aurora Maria. ) 

Alvin Joannes. Elncidatio veritatis in casu fatalium ac- 
cusationum per quadringentos Fratres coadunatos 
contra Patres Provinciae Algarbiorum • Decr. 21. 
Aprilis 1693. 
&' Alvin Stephanus. De Potestate Episcoporum 9 A.bbatnm 9 pROHIBITOEUM, $. 

uliornmque Prselatorum Traclatus • Donec corriga- 
tur . Decr. 16. Martii 1621. 
Alvisct Virginius . Murenulae sacras vestis sponsae Regis 
aeterni vermiculatae 9 opus de privilegiis Ordinmn 
Regularium. Decr. lj.Novemb. 1664. 
«Ie Alzedo Mauricius . De PraeceJlentia Episcopalis dignitatis, . 
deque Episcopi functionibus , ac potestate • Donec 
corrigatur . Decr. iS. Decemb. \6/\6. 
Amabed &c. &c. Lettres traduites par V Abhi Tamponet ^ 
{)ar Mr. de V. . . . a Geneve 1770. Decr. l.Maii 1779. 
Amama Sixtinus, Anti-Barbarus Biblicus libro quarto au~ 
ctus. Decr. l\. Martii 1709. 
Ae S. Amani Mr. La Romerridicule, Caprice. Pecr. 3* Apri- 
lis j6"6\). 
Amatoria Bibliorum V. Frrotika Biblion. 
Amatus MichaeL De piscium , atque avinm esus fonsue- 
tudine apud quosdam Christihdeles in Antepaschali 
jejunio. Decr. 2. Septemb. 1727. 
de Amaya Frauciscus. In tres posteriores libros Codicis lm- 
peratoris Justiniani Commentarii. Tomus I. Donec, 
corrigatur. Decr. 18. Dccemb. 164& 
Ambaehius Melehior. 1. Cl. Ind. 'Trid. 
V Ambasciata di Romolo a^ Romani. Decr. 3o. Junit 1671» 

Ambrosius Merlinus. Vide Merlinus. 
de T Ame Traite, Vid. de la Mettrie. 

de T Ame , & de son immortalite. Dccr. i/\. Maii i7?5. 
Amelot de la Houflaye ( JVicoIas Abraham ), ) ~ ^ 

Histoire du Gouvernement de Venise. ) ry* / 

« " " Supplement a V Histoire du Gouverne- ) r r„ 
ment de Venise. ) y * 

» -j Tacite , avec des, Kotes Politique , et Historiqucs. 
Donec corrigantur. Decr. 21. Jan. 1721. et 1782. 
ide Ameno Ludovicus Maria. Vide Sinistrari. 

Amerpachius 9 seu Amerbachius Vitus. Antipara- ) 

doxa. ) ~ * 

,% Historia de Sacerdotio Jesu Christi ex Suida. ) rp -j 
4^— Poemata Pythagorae , &Phocylidis cmn du~ ) 
plici interpretatione, ) 

Amesius Guilieimus. Operq omnia. Decr. 10. Maii 1767, 
«Amicus Fr«mciscus. Cursus Theologici juxta Scholasticam, 
hujus temporis Societatis JesTi methodum , TomusT, 
de Jure P & Justitia. Donec corrigatur ; correctus 
vero juxta correctionem expressam in Ddcr. 6. ju~ 
» lii 1^55. permittitur, 
Amlingus 'Wolfgangua. 1. CL App.Ind* Trid. - 10 I w d i x L i B r o $ u ivr 

Ammonhis Woifgangus. 1. CLApp. Ind. Trid. * 
d« S. Amore Liberius. Epistolae Theoiogicaj, in quibus varU 

Scholasticorum errores castigantur. Pecr. 3. Apri~ 

Us i£85. 
Amor Sacer. Pecr. 12. Pecemb. 1624* 
de S. Amour Mr. Journal.de ce qui s' est fait a Rome dans > 

V affaire des Cinq PropositionS. Vecr. 28. Af«*7 1664« 
Ampelander Wolfgangus. 1. CL App. Ind. Trid. 
Amplia ( Joannes ) Polonus* i. Cl. App.Ind. Trid. 
Amsdorffius Nicolaus. 1. CL Ind. Trid. 
Amstelius Gisbertus. Expostulatio prima adversus eos * 

qui dicunt 9 se de consortio Jesu esse , & non sunt % 

& sunt Synagoga Satanas Pecr. 26. Octobr. 1707. 
■ " Expostuiatio altera adversus Lojolitas , fcedos Socie- 

tatis Jesu desertores. Brevi Cleme"ntis XI. 4- Oci. 1J07. 
Amyderiius Theodorus. Tractatus de officio , & jurisdi- 

ctione Datarii , & de stylo Datariae. Pecr. 10. Pe- 

cemb. i653. 
Amyraldus Moses. Vide Syntagma Thesium. 
Anacreonte. Vide Marchctti. 
Analisi Critica . Vide Del Cattolicismo della Chiesa 

d' Utre^cht. 
Analisi del Concilio Diocesatio di Pistoja celebrato nel 

mese di Settembre deiP anno 1786". ossia Saggio dei 

molti errori contro la Fede nell 1 istesso Concilio. 1 

Itaiia 1790. Tomi 2. PeCr. 10. Julii 1797. 
Aualisi dei Libro deile prescrizioni di Tertulliano con 

alcune osservazioni. In Pavia 1781. sine Auctoris /20- 

mine. Pec. 7. Augusti 1786. 
Analisi scrupolosa deiia Religione Cristiana. Vid. la Re~ 

legione Cristiana liberata. dalle ombre. 
Analyse Raisonnee def Bayle 9 ou Abrege Methodique dc 

ses ouvrages , particuiieremente de son Dictiorraire 

historique , & critique dont les Remarques ont Hi 

fondues dans le tes;te pour former un corps instrn- 

ctif 5 & agreabie de iectures suivies. Pecr. i5. Jlt- 

iii I777. 

Analyse Raisontiee Sies Evangiles. Vide Histoire critique 

de Jesus Christ. 
Analysis , resolutio Dialectica quatuor librorum Instinv* 

tionem Iniperialium 9 una cuin quarumdam utiiium 

qu^stioiuim Juris explicatione , cum praifatioue Lu- 

dovici Gremp. App. Ind. Trid. 
Analysis professionis. Vide Pereira de Figuiereido» IdqM> 

italice cum dilucidatiouibus. PltOHIBITORffm lf 

1 A 4 VatWtfCli juris, quod in approbandis Pontincibus Im^ 

peratores habuerunt. App. Ind. Trid. 
$, Anastasii Sinaitae Anagogicarum contemplatioiiuin in He- 
xaemeron liber XII. , cui praemissa est Expostulatio 
<le S. Johannis Chrysostomi Epistofa ad Casariui» 
Monachum. Edition. Londin. 1682. Decr. s5. Ja- 
nuar 1684. 
lAnastasio Leofilo. Vide Leonlo etc. Comunione <lel £q~ 

pojo nella Messa. 
Anastasius ( Joannes ) Veluanus 1. Cl. Ind. Trid* 
Anatomia. Excusa Marpurgi pe r Eucharium Cervicor- 

num. Ind. Trid. 
Anatomia Monachi. Vide Phisiophili. 
Anatomia Societatis Jesu , sive probatio spiritus Jesuita- 

rura, Decr. 2.3. Augusti 1634. 
Andachts Vebung. Vkle Plagula sic inscripta. 
V An deux mille quattre cent quarante. R£ve s 1 il en fiit 
jamais. Decret. i5. JVovejnbris ij7>3, 
Andreae Jacobus 9 alias Schmidlinus , 1'astor Goppingcm- 
sis. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
S. Andreae Joannes. Examen Trophasorum Congregationis 
prsetensae Anglicanae Ordiuis S. Benedicti. Decr» iSU 
Decemb. 1624. 
Andreae Joannes Valentinus , Mythologiaj Christianae , sir«* 
virtutum , & vitiorum vitas hnm&nse imaginum li- 
bri tres. Decr. 4» Febr. 1627. 1 

Andreas ( Valerius ) Dcsselius. Vide Struvius. 
Andrews ( Lancellotths ) Cicestriensis. Tortura Torti ^ sl- 
ve ad Matthaji Torti librum responsio. Decr. g. iVb- 
vembris 1609. et 3o. Januarii 1610. 
ab Andringa Reynerus. Doctrina non Universitatis Lova- 
niensis 9 sed quorumdain privatornm. Donec corri- 
gatur. Decr. 14. Aprilis 1683. 
Angelius Joannes. Vide Werdenhagen. 
Aagelocrator Daniel. Officina Poetica , seu Viridariuia 
Poeticum. Decr. 16. Decemb. i£o5. 
w Angers Evtque. Mandrment sur la Signature dii Fortiui- 
laire du 8. Juiilet i665. Decr. 5. Januarii 1667. 
Anglia? ( Ulustrissimi , ac potentissimi Senatus, populi- 
que ) Sententia de eo Concilio 5 qnod Patilus Episco- 
pus Romanus Mantuas futurum simulavit. Ind. Trid* 
A»glica 9 Hibernica, Normannica , Combrica a veteribu*- 
scripta ex Bibliotheca Guilieimi Camde»i. poneccor- 
rigantur* JPecr, *6, pecfmb, 160S, i2 llfDEX LlBRORtTM 

Angliu -Antonius , auctor libri de Origine Missae. i. *€l. 

Ind. Trid. 
Anglus ( Thomas ) ex Albiis East-Saxonum, seu Albius* 

cognomento White. Opera omnia 9 et Scripta. Decr'; 

17. Novembris 166*1. 
Anguisciola ( Angeio Gabriello ). Della Hebraica Meda- 

glia detta Maghen David , & Akraham Dichiarazione. 

Decr. 16. Martii 1621. 
■* ' " ■ Prohibetur etiam omne hv)usmodi $fvmisma\ et 

tnandatur , ut qui illud habent , ad S. Ofjicium, de- 

ferant. Deci . 16. Martii 1611. 
Anicius ( Joannes ) Duimnensis. Thesaurus jpierpetifuj 

Iudulgentiarum Seraphici Ordinis S. Fraiicisci. D&cr. 

22S. Octobris 1707. 

Y Anima di Ferrante Pallavicino . Decr. 18. Decemb. i6/\6. 

V Anima di Ferrante Pallavicino diviso in sei vigilic. Decr. 

20. Februarii 1676*. 
Animali Parlanti. Poema Epico diviso in ventisei Cantt 
di Giambattista Casti. Vi sono in fine aggiusti quat- 
tTO Apologhi . Milano MDCCCII. PressoVirotta , e 
Maspero Stampatori Libraj in S.Margarita. Vidc Ca- 
sti. Pecr. 26. Aug. 180 5. 
de Anima Brutorum Commentaria - Curiosum nobis natu~> 
ra ingenium dedit - Seneca de vita beata c. 3fi. Decr» 
die 6. Decemb. 1784. donec corrigatur. 
les Animaux pluscjue Machines. Vide dc la Mettrie. 
Annali Ecciesiastici. Vide Folia impressa. 
Annata> , 5t Index Taxationum Ecclesiarum , et Monaste- 
riorum per universiim Orbem. Ab Haereticis depra* 
vattte. App. Ind. Trid. 
Annatus ( Petrus ). Apparatus ad positivam Theologiain 
methodicus. Tom. I., & II. Donec corriga?itur. Decri 
is. Septemb. 1714» 
i* Ann^e Chretiennc , ou les Messes des Dimanches , Ferics 9 
&c Fetes de tuote" V annee. Decr. 7. Septemb. i6*C)5. 
Annotazione ( curiosa , e distinta ) di tutti Vi nomi , che 
sono stati sino ai presentc nella Lista del Giuoco del 
Seminario di Gcnova 9 Napoii , Torino , Milano \ 6 
„ Venezia , con P estrazioui seguite neile suddette Cit- 
ta, con la interpretazione de 1 sogni 9 ed altre curib- 
sita , per avventurare i giuocatori , data in luce da 
Carlo Francesco Caputo. Decr. i5. Julii iftz. 

Y Anonime' persiste. Vide de la Mettrie. 

Ansaldius (Frauciscus ). De Jurisdictione Tractatus. Vo- 
nec corrigaYltr. Dec'. 18. Pecemb.\6t\6. 

V Antechrist Romain oppose a V Antechrist Ji\if du Cardinal Peohibitoe U TVf l3 

Bellarmm , Sv. Sieux Remond , Sc autres. Pecr. y. Se~ 

ptembris lcjoy. 
Antica Discipliua della Liturgia , o sia Messa celd)rata 

colle solite offerte pcr U Vivi , e per ii Morti. Vecr. 

i3. Jpril. 1774» 
Anti-contract soeiai. Vid. Bauclair. 
Anticotone , ovvcro Confutazione della Lettera dedica- 

toria del P. Cotonc. Pecr. i6\ Mariii ifau 
Antidoto contra le caiunnie de' Capuccini , composto per 

li Fedeli confessori deiia verita. neile Le^he de' > Gri- 

gioni. Pecr. 4» Tebruurii 16*1:7. 
1' Anti-Pamela , ou la fausse Innocence decouverte dans les 

avantures de Syrcne. Pecr. 22« Muii 3746. 
Anti-Senecrue. Vide de laMetrice. 
Anti-Stnrmius' ( Laonicus ) a Sturmeneck. 1. CL Jpp* 

Lnd. Trid. 
Antichese des faicts de Jesn Christ , & du Pape , mise eu 

vers Fran^pjs , imprime a Rome Y an d.u grand 5u- 

biie 1600. Vecr. 18, Octobris i6o3. 
Antoine Jaq. Roustan. Vide Ofrande au'x Anteles. 
Apeilus ( Joannes ) Norimbergensis. 1. Cl. Ind. Trid* 
ApKorismi doctrinaj Jesuitarum , & aliorum aliquot Pon- 

ti(iciorum Doctorum„ quibus verus Christianismus 

corrumpitur , pax pubiica turbatur. Decr. i2. Pe- 

cemb. 1&24. 
V Apocalisse di S, Giovanni Apostolo in volgare lingua tra- 

dotta,e cou un nuovo mctodo espiicata da Ennodio 

Pania .... Lugano 1781. ( Emealitiun uomen ) 

Pecr. 20. Januarii 178?% 
Apologetica r.espousio ad sciabiosuin libellunt eujusdaui 

Canonici Regiiiaris Ecciesise Untcrstorfensis nuperri- 

me vulgatum sub specioso tituio : Discusstonis Theo- 

logico-Juridicie contra discussionem probiematic.am 

ad decautatam le&em Amortuationis bonorum. Decr. 

12, Muriii 1703. 
Apologia Cathoiica adversus libellos , declarationes v mo- 

nita , & consuitatioues factas , scripu.s , &r. editas a 

fcederatis perturbatoribus pacis in Regno FianeiiE per 

K, D. L. I. C. Jpp.Ind. Trid. 
Apologia Confessionis Au^ustanae. Ind. Trid. 
1111 Etceferae omnes Huereticaruai Jpologiac .Vide P&* 

creta §. 1. num. 2* 
Apologia contra Henricum Ducem. Ind. Trid. 
Apoiogia contra status Bur^undia?. App* Fnd. Trid. 
Apoiogia del Catechismo suiia Comunione d&L ^a^rificio 

della Messa. Peer. 18. AuguoLL ijfi* i4 Ikdix Librorum 

Vide Catechismo esposto in forma di Dialoghi suHa 
Comunione deir Augustissimo Sagrificio della Mes- 
sa ec. 
Apolegia Grsecorum de Purgatorio igne in Concilio Basi- 

leensi exhibita. Ind, Trid. 
Apologia Panegyreos Janseniange ad Thcologum Lovanien-* 
se*m, ubi Jatisenjani Facti assertionem Formulario 
ineluctabiliter contineri ostenditur. Dec.26.Oct. ijoj* 
Apologia II. Panegyreos. Jansenianae configens Jansenismi 
Historiam brevem corrasain a L. C. Deckero. Decr* 
29. Octob. 1701. 
Apologia III. Panegyreos Jansenianse enervans Defensio- 
nem brevem Historiae Jansenismi conHatam a L. C. 
Deckero. Decr. 26. Otobris 1707. 
Apologia pro Sac. Congregatione Indicis , ejusque" Secreta- 
rio .> ac Dominicanis contra Petri a Valle Clausa li- 
belium famosum. Decr. 20. Februarii i6"6*4» 
Apologia Wilhelmi Principis Auriaci , Comitis Nassovias 
ad proscriptiouem ab Hispaniarum Rege in eum pro- 
nmjgatam. App. Ind. Trid. 
Apologia di Fr. Benedetto Solari Vescovo di Noli contro 
il fu Emo Card. Gerdil divisa in tre pa^ti. Geno- 
va i8o4« Nella Stamperia della Scureria la Vecchia. 
Decr, 3o. Septembris 1817. 
Apologie de Monsieur Jansenius Eveque d' Ipre , & de la 
doctrine de S. Augustin expliquee dans son livre inti*< 
tule Augustinus , contre trois Sermons de Monsieur 
Habert Theologal de Paris. Decr. ?3. ApriUs i654« 
Apologie ( Seconde ) pour Mr. Jansenius Eveque d' Ipre y 
& pour la doctrine de S. Augustin expliqu.ee dans son 
livre intitule Augustinus , contre la Reponse que Mr. 
Habert Theologai de Paris a faite a. la premiere Apo- 
Jogie. Decr. s3. Aprilis i654» 
Apologie de tous les Jugemens rendus par les Tribunaux: 
seeulicrs en Franee contre le Schisme , dans la quelle 
on etablit 1. V injustice , & V irregularite des refus de 
Sacremens , de Sepulture 9 & des autres peines qu' on 
prononce contre ceux qui ne sont pas soumis a la 
Constitution Unigenitus 2. la competence des Juges 
Laics pour s" 1 opposer a. tous ces actes de Schisme. 
To. I. & II. Brevi Benedicti XIT. 20. Novemb. ij$z. 
Apologie des devots de la S. Vierge , ou les sentimens de 
Theotime sar le libelle intitule : les Avis salutaires 
de la Bien-heureuse Vierge a ses devots indiscrets r 
sur la Lettre apologetique de son Auteur 9 & sur lea P II O H I B I T O R V M l5 

' ixouveaux Avis en forme de Rclle .ioa ajoutez au li- 

be'lie. Decr. 5. Junii 1677. 
jlpologie cles Lettres Provinciales de Loiiis de Montalte 

contre la derniere R£ponse des PP. Jesuites , intitule : 

Entretien de Cleandre , & d 1 iiudoxc. Decr. \x. Marn 

tii 1704* 
Apologie ? ou Defense des Chrtticns., qui sont de la Reli 

feion Hvangeiique , ou Raformee, satisfaisant a ceux, 

qtii ne veuient vivre en paix , & concorde avec eux. 

Decr. x2. Decemb. 1624. 
'Apologie potir le Synode de Dordrecht , oti refutation dxi 

livre intituie : V Impiete de ia Morale des Calvinistes» 

Decr. 3i. Martii 1681. 
Apologie poor les Casuistes contre les calomnies des Jau- 

senistes par un Theologien , & Professeur en Droit 

Canon. Decr. i\. Augusti 1659. 
Apologie pour les Religeu*. Benedictius du Diocese , & pais 

de Liege touchant ieur preseance , & prerogatives pour 

servir de R£"ponse a un ecrit intituie : Repartie de 

Mr. I 1 Abbe de S. Gilles. Ob transgressionem impo~ 

siti silentii. Decr. 17. Maii ifi^ 
de Apono Petrus. Vide de Abano. 
de* Aponte La«rentius. In D. Matthcei Evangeliuxn Commen- 

tariorttxn litteraliuxix 5 et moralium Toiixus II. Decr. 

27. Maii x6'8 7. 
Appellante. Vidc Cosa e un Appellante. 
de Appellatione ad Roxxianam Sedexxi. Vide Von der Appel- 

lazion. 
Appieciation du projet de Loi relatif aux trois Concor- 

dats par I. Lanjuinais. Paris 18x7. Decr. 22. Mar- 

tii 18x9. 
Approbationcs Theologorum ex variis Religionibus , et 

Ordinibus Doctrinae Cornelii Jansenii. Vide Testi- 

monia Hruditoruxu Virornm. 
Aqnilinius Cajsar. I>e tribtis Historicis Concilii Tridenti- 

ni. Decr. 21. Martii 1668. 
<T Aquin Ludovicus Henricus. Vide Daquin. 
Aretino Pxetro. Opera omnia. Itid. Trid. 
Aretinus( Benedictus ) Bernensis. 1. Cl. App. Ind. Trid* 
d 1 Argens Marquis. Vide Boyer. 
«T Argentano Luigi Francesco. Esercizj del Cristiano interio- 

re tJ ne^ quali s' jnsegxiano le px^atiche per conforxxiare 

il nostro intcriore a quello di Gesit 9 dalla lingua 

Francese tradotti nelf Italiana. Decr. 5. Julii 17^8. 
,Ar£olus Andreas. Prolem.aais parvus in Geixethiiacis 5 jup-» 

ctus A*abibus. Pecr 9 10. Junii i6'58. / ;i6 Itstdbx LiBaoEtai 

Argyrophylax G. Epistola ad Germanorum Principes. Iwt* 

Trid. 
Ariosto Lodovico. Vide Satire. 
Arithmaeus Valeutinus. Periculum Academicuin, idest Di- 

sceptationum Legalium partus , in duas divisus par- 

tes. Decr. 16. Martii 1621. 
Arlensis ( Petrus ) de Scudalupis. Sympathia septem me- 

tallorum 9 & septem selectorum lapidum ad Plane- 

tas. Decr. ^. Decemb. 1674« 
Arnaldus Antonius , Advocatus Parisiensis. Or^tio contra 

Jesuitas habita Parisiis 4. & 3. Idus Iulias. Dacr* 

5. Novembris 1609. 
Arnaldus Antoni us , Theologus Parisiensis. 

Epistola , & Scriptum ad sacram Facul- 

tatem Parisiensem in Sorbona congrega- 

tam die 7. Decembrik mdclv. 
M ' " Scripti pars altera ad sacram Facultatem 

Parisiensem in Sorbona con^regatam die 

10. Decembris mdclv. 
■ ■ Epistola , & alter Apologeticus ad sacram 

Facultatem Parisiensem in Sorbona con- 

gregatam die 17. Januarii anni mdclvi. 
* *■ " Epistola ad Henricum Holdenum , cujus 

initium : Ea teaiporum couditione. 
■■ Vera S. Tomae de Gratia sufficienti .> & 

efficacia doctrina dilueide e^planata. 
•— — Propositones Theologicae dua? , de quibus 

hodie inaxime disputatur , clarissime de- 

monstratae. 
«- Lettre a une personne de condition sur 

ce, qui e*st arrive depuis peu,dans une Par- 

roisse de Paris , aun Seigneur de la Cour. 
- Seconde lettre a un Duc & Pair de France , 

pour servir de reponse a. fmisieurs escrits , 

quionteste publiez contre sa premierelettre. 
* . ■ Institutions snr la Grace selon V Ecriture , & Les 

Peres ; avee Y Exposition de la Foi de V Eglise Ro- 

maine tonchant la Grace , & la Predestination par 
-Mr. Barcos , Decr. 11. Martii 1704. 
Arnisa^us Henningns. Opera omnia. Decr. 7. Sept. iGocj. 

6" 2. Martii 1621. , et 2. Decemb. 1622. 
Arnoidus Christophorus. Triginta Epistolse Philologica? , 
& Historicde de Fiavii Josephi testimonio 9 quod Chri- 

sto tribuit. Decr. 20. Junii 1622. 
— Spicilegium. Vide Ursinus Joh. Henricus. 
Arnoidus Gothofredus. Historia , & des-criptio Theologaei Decr* 
3. Aug Prohibitorum 17 

Mysticas , itemque vQterum & novoruin Mystico-\ 
ruui. Decr. 4- Martii 1709. 
Arnoldus Nicolaus. Religio Sociniana , seu Catechesis Ra^ 
coviana major refutata. Z>ecv. i5. Jan. 1714« 
&' Arodono Rabi Beniamin. Precetti d 1 essere imparati dalle 
dotine Hebree. Lezzioni dichiarate amplamente da 
regger la casa, & allevar li flgliuoli nel timor di 
Dio : tradotto dalla lingua Tedesca nella volgare per 
Rabi Giacob Alpron. Aggiuntovi molti avvertimcn-* 
ti , e nel fine diversi precetti d 1 insaiar le carni. 
Decr. 21. Januarii 1782. 
Arret de la Cour du Parlement portant suppression d*.un 
imprime ihtitule : Lettres de plusieurs Eveques sur 
l 1 obligation de priver de V oblation du Sacrifice de la 
Messe 9 & des suffrages de V Eglise cctix , qui meurent 
appellants de la Constitution (/nigeniius. Brevi Cle- 
mentis XII. 26. Januarii ij^o. 
Arret de la Cour du Parlement , qui supprime utt imprime 
intitule : Canonizatio Vincentii a Paulo. Parisiis Ty~ 
pis Petri Simoni 1737. Brevi Clementis XII. i5. JFe- 
bruarii 1,738., et Decr. i3. Aprilis 1739. 
Arret de ia Cour du Parlement sur deux impriinez cn 
forme de Bref du Pape ,, du iB. Janvier 1710. „ P u ii, 
. concernant le Mandement , & autres ecrits de M. 
1' Eveque de S. Pons , V autre touchant Je Traite de 
r origine de la Ptegaie compose par le Sieur Audoul :■ 
du 1. Avril 1710. Decr. 22. Junii 1712. 
Arret de la Cour du Parlement sur un Bref du mois 
d 1 Aoust mil sixcent quattre-vingt , Ju 24. Sept. i6'8o. , 
Etiam manuscriptum. Brevi Innocentii XL 18. De~ 
cembris 1680. 
Arrct de la Cour reudn sur les Remoiitrances , &" Couclu- 
sions de Mr. le Procureur Gcncrai du Rov „ qui lo 
regoit appellant comme d 1 abus d' uu Maiidcment du 
Sr. fcveque de Vannes 5. Juiu 1744« cxtrait dts Re- 
gistres du Parlement D<^cr. 22. Maii itj/fi 
Arret de la Cour du Parlement portant suppression d 1 nu 
livre intitule : Instruction Pastoraie- de M. 1' Arche- 
veque de Cambray , & d 1 une These soutenue en Sor- 
bcune le 3o. Octobre 1734. , dii 18. Fevrier 1735. 
Brevi Clementis XII. 18. Maii 1735. 
IVArretin Moderne. Premiere & seconde Partie. A Rome 
( falsis typis ) iviDGGLxxvx. Decr. i3. Aug. 1782% . ~j8 Index Librorttm 

» Arsdekin Richardus. Theologia tripartita uni- ) ' 

versa. Toinus h ) Vonec ) ' e £ r * 

• — Tom II. Pars 1. & II, ) corri- ) 22, Jec * 

Tomus III. ) gantur.) ^ 00 * 

T Art de jouir. Vide de la Mettrie. 

«lell' Arte d 1 amarc Jibri diie. Opera bernesca. Ginevra {J<xl- 

sis typis ) 1765. Vecr. 9. /«/, 176*5. 
1' Arte di conservare ed accrescere la beilezza delle Donne 

scritta da un Filaiitropo Subalpino. Torino piesso 

Micheiangeio Morano V Anno XI. deiia Rep. Francese. 

I>ecr. 22. Dec. 1817. 
Arteinidorus Oneirocriticus. Conventus Africamis 9 sive 

disceptatio judicialis apud Tribunal Prajsulis Augu- 

stini inter veteris, & novitiaeTheoio.ia; patronos. Bal- 

la Urbani VIII. 6. Martii 16^1. 9 et Vecr. 23. Apri- 

lis 1654. 
Arthus 9 aeu Arthusius Gothardus. Mercurius Gallo-Bel- 

gicus Sieidano succenturiatus. l>ecr. 12. Noi\ 1616. , 

et 3. Julii 1625. 
Articuli a Facuitate sacrae Theologiae Parisiensi determi- 

nati super materiis Fidei nostraj hodie controversis 

cum Antidoto. Opus Joannis CaUini Ind. Trid. 
Articuli Fidei praecipuj ad unionem utriusque Ecciesia? Ro- 

mano-Cathoiic.e 9 & Lutheranae. Vecr. 3o. Apr. i685. 
Artopoeus Henricus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Artopoeus Petrns. 1. Cl. Ind. Trid. 
» Evangelicae Conciones Dominicarum totius anni per 

Diaiectiea, & Rhetorica artiiicia breviter tractataj, 

Ind. Trid. 
/rturus ( Thomas ) Britannus. 1. Chlnd. Trid. 
Aruiiiams Dominicus. Discursus Academici de Jure pu- 

piico, Vecr. 22. Ociob. 1619. 
' ■ Commentarius Juridico-Kistorico-Politicus de Comi- 

tiis Romano Germanici Imperii. Vecr. 18. Junii i65i. 
A* S. C. Dissertatio pro*Francisco Suarez de Gratia rcgro 

oppresso coilata per absoiutioncrm a Sacerdote pr&- 

sente impensam , prarvia peccator um expositione epi- 

stolari. Vecr. 10, Junii i658. 
Ascesis Spiritualis pro Confraternitate S. Joseph edita a 

Confratribus dictae Confraternitatis in Ecclesia Var* 

saviensi Carmeiitarum. discaiceatorum congregatis. 

J>ecr. 3o. Junii 1671. 
Ascianus Dorothcus 9 Montes Pietatis Romanenses histori- 

ce , canonice , theologice detecti. Prsemittitur Tracta- 

tW.s de Nervis rerum gerendarum Romanaj Ecclesiae. Prohibitorum 13 

Subjungitur Biga Scriptorum Pontificioritm 1 Nicolai 
Bariani Montes Impietatis , & Michaelis Papafavae De~ 
cisio contra Montes Pidtatis. Decr* i2. Martli i^o5« 
Ashwarby Joaunes. 1. Cl. Ind. Trid. 
Askeve Anua. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Asiio Ecciesiastico. Vide Discorso. 
Asiacus Conradus. De dicendi , & discendi ratione lihri 

trcs. Decr. 2. Decemb. 1622. 
Assemhiea dei Vescovi di Toscana. Vide Riflessioni. • 
Asserino Luca. Vide Scelta di Lettere. 
Assertio Juris Ecclesiaj Metropolitanae Ultrajectinae Roma- 
no-Catholicas adversus quosdam , qui eam ad instar 
Ecclesiaruin per Infideiium persecutiones destructa- 
rum jure pristino penitus excidisse existimant. Per 
J. C. E. J. U. Licent. ejusdem Ecclesiae Canonicum. 
Brevi Clementis XI. l\. Octoh. 1707. 
Astone ( Joannes ) Anglus. 1. Cl. Ind. Trid. 
S. Athauasii Tractatus de vera,&pu,ra Ecclesia. Falso ei 
adscriptus* Ind. Trid. 
Athanasius Michael Angelus. Sanctissimae Deiparae Laudes 
ceatum &C quinquaginta Psalmorum prima verba cx- 
ponentes David. Decr. 12. Decemb. 1624» 
Atrocianus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
. Attestatio No|aria'lis , quod neque Decretum SS. D. Urba- 
ni VIII. 9 neque Pauli V. Lovanii sit pubiicatum . 
Incipit : Ego infrascriptus almae Universitatis Sfcu- 
dii Generafis Oppidi Lovaniensis Notarius , & Scriba. 
Finit : Petrus Mintaert Not, Bulla Urbani VIII. 
6. Martii ifoji. 
Atti e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja delP an- 
no MDCCLXXXVl.ln Pistoja per Atto Bracafi Stam- 
patore Vescovile. Fiulla : Auctorem Fidei SS. D. JV. 
PII PAP7F. SEXTI. rt.Augusti 1794. 
Avantages du Mariage , & combien il est necessaire , & sa- 
lutaire aux Pretres , & aux Eveques de ce tems-ci 
d* epouser nne fiile Chretienne. Tome 1. , &: 2. Decr. 
y. Jan. 17S5. 
de Auctoritate , ofdcio , & potestate Pastorum Ecclesiastieo- 
rnm ; & quatenus sint a\idieudi , e sacris litteris de- 
claratio. App. fnd. Trid. 
Audingus Wolfgangus. i.Cl.App. tnd. Trid. 
Audoul Gaspard , Traite de V Origine de la Regale , & des 
causes de son etablissement. Brevi Clem. Xh 18. Jfa- 
nuarii 1710. 
Avenarius, rulgo Haberman Joannes. 1. Cl.App. Ind.Ttid* feO INBIX LlBROKtflW 

Avendatfo Michael. De Divina Scientia , & Praedestinati&4 
ne. Tonius I. II. & III. Z>tfC. 17. Januarii 9 e£ 3. ^/nr/, 
te i685. ' 
Avene ( Joannes ) Rubeaquensis. 1. CL Ind. Trid. 
Aventinus Joanncs. i. Cl. Ind. Trid. 

*' ' ' Liber * in quo declarantur causaj miseriarum , quibus 
' Christiana Respublica premitur. Qui extat in-Tom.f. 
Chronie. Turcior. Loniceri pag. n3. Jpp. Ind. Trid. 
Aventrot Giovanni. Lettera al potentissimo ) 

Re di Spagna, nella quaie si diehiara il ) Vecr.16. 
mistero deiia Guerra delie xvii. Provin- ) Martii 
cie del Paese Basso. ) i(>2i. 

»" ■ '■ Eadem Hlspanico idiomate. ) 

Avertissemens salutaires de la Bien-heureuse Vierge a ses 
devots indiscrets par M. W. Ponec corriganiur. J)ec, 
3o. Julii 1678. 
A^ertissemeut sur la Declaration suivante : Dcclaration de 
plusieurs Reiigieux Benedictins de V Abbaye Royale 
de S. Lucien , presentee 9 et signifiee a Mr. T Evtque 
de Beauvais le 18. Avril 1721. J>ecr. ti.Septemb. 1727. 
^.vertissement sur les Lettres suivantes : Lettres du R. P. 
D. Charles Dissard au R. P. D. Jean Daret : Reponse 
du R. P. D. Jean Daret a. la lettre precedente : Lettxe 
edifiantc au R. P. D. Thicrri de Viaixne. J>cc. 2. Sc^ 
ptemb. 1727. 
jAveftissement 9 cujus in itium : Celui qui a re*cueilii les 
passages rapportez cy devant , a cru faire plaisir au 
public &c. Finis vero : a iin d 1 apprendre ieur con- 
damnation a plus de personnes. Quod habetur p. 3/\. 
Opusculi inscripti : Dccret de N. S. Pere le Pape 
Innocent XI. contre plusieurs propositions de Mo- 
rale. Decr. 3i. Martii 1681. 
i/tvertissement qu.' ont mis a la tete des vrais MS. d 1 un 
Cure de W. des personnes qui se proposent de les 
rtfndre pubiics. Decr. 11. Julii 1777. Vide Cures 
Lorrains Allemands. Vide Extraits des MSc. 
Avis Fraternels aux Ultramontains Concordatistes : Quare 
transgredimini mandafum J>ei , propter traditionem 
eestram : Math. i5. 3. : A Londres. De 1' Imprime- 
rie de R. Juigne. Se vend chez M. Laroche 1809. sine 
fiomine auctoris. J)ecr. 23. Junii 1817. 
Augustini , & Hieronymi Theologia. Ind. Trid. 
Augustini Hipponensis , & Augustini Iprensis . De Deo 
pmnes salvari voiente, & Christo cmnes rediuicntp » 
Homologia. J>ecr, a3. Jpr* i654. P R # 1 B I T O R TT M? 415 

,i!e Augustinis Thomas. Librorum omnium in Sacrae Indici-a 
Congregationis Decrctis prohibitorum ab anno i636» 
usque ad annum i655. Elenchus ordine alphabetico di-< 
gestus. Cum deficiens sit 9 nec omnia Decreta contU 
neat edita a S. Congregatione ustjue ad eum annum* 
Decr. 10. Junii i658. 
Augustinus Antonius. Vide Balimus. Vide Mastricht. 
Avicinius Joannes. i, Cl.App. Ind. Trid. 
Avis sinceres aux Catholiques des Provinces unies sur. lg 
Decret de P Inquisition de Rome , contre Mr. 1'Arche- 
vOque de Sebaste , avec plusieurs pieces qui ont rap*% 
port a son affaire. Brevi Clement. 7CJ. 4. Octob. 1707» 
Avitus Academicus . Parajnesis ad AluiiTnos Almae Uni- 
versitatis Lovaniensis , e qua liquet , qnid deferen-" 
dum sit Constitutioni Vineam JDomini Sabaoth. Decr» 
26. Octob. 1707. 
Avitus Aurelius Molinomachia , noc est Molinistarum in 
Augustinum Jansenii insultus novissimus . I>eci\ 
20. Novemb. i663. 
i* Avocat des Protestans , ou Traite* du Schisme , dans le quel 
on jnstifie la separation des Protestans d'avec l 1 E<4ise 
Romaine., contre les objections des Sieurs Nicole, 
Brueys , & Ferrand ; par le Sieur A. fi. V. Ztecr* 
4. Martii 1709. 
V Avocat du Diabie , ou Memoires historiques , & critiqueH 
sur la Vie , & sur la Legende du Pape Gregoire VII, 
Decr. 29. Februarii ijbz. 
AureLius Pauius. Panegyris Janseniana , hoc est testimo* 
nia eruditorum virorum celebrantia librum cui ti-* 
tulus : Cornelii Jansenii Augustinus $ addito Prold* 
go Galeato. DeCr. 8* Aprilis 1699. 
Auruccio Vincenzo. Rituario per queili 3 che avendo cursi 
d' anime desiderano vegliare sopra il gregge a loro 
conlmesso da Dio. Decr. 3o. Junii i6ji. 
Autorita legittima de" Vescovi , e de' SoVrani per procedertt 
aila riforma de^Regolari , senza che v! concorra V au* 
torita dei Papa. Decr. 16. Jan. 1770* 
dell' Autorita , che si compete al Sovrano nelle materie di 
Reiigione : Sufji&iant limites , quos SS. PP. pro>i~ 
dentissima decreta po-suCrunt. S.Leo Epist. i35. Fun* 
gar vice Cotis , Hor. Eliopoll 1787. S* vende injta* 
lia. Decr. 3i. Martii 1788. 
aeir Autorita delPAngelico. Vide Guadagnini App. II. 
I'A u toritc dts Evcquei *ur les Benefke$> Decr. 1% Mar* 
tii x6?$i 22* Index Iibrorum: 

de P Autorite de S. Pierre , & de S. Pattl , qui reside dans le 
Pape successeur de ces deux Apostres. Decr. 24. /a- 
nuarii 1647. 
de l 1 Autorite du Roy touchant 1' age necessaire a la pro- 
fession solemnelle des Religieux. Dec. 3o. Junii 1671. 
de V Autorite du Cierge , & du pouvcir du Magistrat poli* 
tique sttr V exercice des functions dtl Ministere Ec- 
clesiastique. Premier , & seconde Partie. 1766. Decr. 
2,6* Martii 1767. 
Autumnus Georgius. x. Cl. -App» Ind. Trid. 
gli Avveniirtenti felici 9 o sinistri degli Amanti 9 regolati dall* 
influenza de 1 Pianeti V anno 1744* & ec * 3 9» -4pr. iy44* 
Avviso tradotto dal francese. La traduzione 9 e impres- 
sione francese dei Trattato metafisico delP Uomo . 
Opera stampata in Italia dal Sig. Marchese Gorini 9 
si dara da noi Angeiet 9 e Verno &c. Decr. 17. Sep- 
tembris 1758. 
«T Auxerre Charies Gabriel Eveque. Vide Caylus.' 

Aymon Mr. ( Jean ). Lettres auecdotes , & Memoires hi~ 
storiques du Nonce Visconti au Concile de Trente. 
Decr. 7. Octob. 1746. 
Azzariti Michele. Vide Trattati di Le^islazione &c* pROHIBiTORtJM! •& B B abylone Fv£que. Ouvrages' posthumes , ou il est 

principaiement traite des miracies contre Mr. V Ar^ 

chev£que de ^ ens. Decr. i. Febtuarii i^5a. 
Bacchi 9 & Veneris faCetia* „ ubi agitur de gerteribus ebrio-* 

sorum , & ebrietate vitartda* Peer. 18. Jvnii i65i. 
Baccinata , overo tLttareila per ie Api Barberine* Decr* 

3. Aprilis 1669. 
Bachimius ( Arnoidus ) Dertstoriius* Pari->Sophia Enchi- 

retica , seu Phiiosophia uuiversaiis experimentalis* 

Pecr\ io. Septemb. 1688. 
, Backmeiste J rns ( Lucas ) Lurieburgensis. i. Cl* App.Ind* 

Trid. 
Baconus ( Franciscus ) de Veriilamio. t>e dignitate 9 & 

augmentis Scientiarum. Donec corrigatur* Decret* 

3. Apr. 1669. 

Badius Conradus. i. Cl. App* Ind. Trid. 

Badueilus Ciaudius. Liber de ratione vitas studiosae 9 ad 

litteratae iri matrimonio Coiio>candae. App. Ind. Trid* 
Bagatta Gio. Bonifazio. Vita deila Ven. Orsoia Benincasa. 

Pecr. 19. Septemb. 1679* 
laBagatelle , ou Discours ironiques , oii T ori pi&te des so- 

phisme ingenieux ati vice , & a 1' extravagance pout 

en faire mieux sentir le ridicule. DeCr. 2« Sept. 1727* 
Baiilet Adrien. Les Vies- des Saints. Tome I. DecreU 

4. Martii 1709. 

■ 1 Tome II. contentant les mois de May 9 J u iri $ Juilliet» 

& Auost. Decr. 14. Jan. 1714». 
Baillius Robertus. Operis Historici , & rhronologici libri 

duo t a creatione Mundi ad Constantinum Magnum« 

Decr. 10. Septemb. 1688« 
Bajns Michael. Opera Cum Bullis Pontificum , , & aliig 

ipsius causam spectantibus , studio A. P. Theologi* 

Coloniae Agrippinae 1696. Decr. 8. Maii 1697. 
Balbus Hieronymus. Ad Caroitiiii V. Imperatorem de Co-* 

ronatione. Decr. 17. Decemb. 162.3. 
de Baidach , seu Waldach Duraiidus* i. CLApp. Ind. Trid* 
Baldanus Theophilus. 1. Cl. App* Ind. Trid. 
B.alduinus Frartcisciis. Constaritinus Magrius 9 sive de Cori~ 

staatini Imperatori* iegibus Ecclesiasticis-, atque Ci* 

viiibns Cemmentariorumi libri duo. Ind* Trid* 1$ I ar u b; * IiBRORtfM 

Baleus sea Balceus Joannes. 1. C/. .///?/?. Ind. Trid, 
Balingius Nicolaus. 1. CLlnd. Trid. 
Baiistarius Joannes , non ille Carmelita. 1. Cl. Ind. Tricf* 
Baluzius Stephanus. Vitae Paparum Avenionensium. lo.I., 
& II. Decr. *ii. Pecemb. lyoo. 
„ «■ ' ■ - Antonii Augustini Dialogorum libri duo de eirun- 
datione Gratiani 9 cum notis 9 & novis emendatiori* 
bus ad Gratianum. Decr. 19. Junii 1674. 
Banck Laurentius . Pompa triumphalis 9 sive solemni* 
inauguratio , & coronatio liinocentii Papae X. J>ecr. 
10. Junii i658. 
" Taxa S. Cancellariae Romana^ in lucem emissa 9 - ta: 

notis illustrata. Decr. 16. Junii 1654. , et i3. No* 
vembris 166*2. 
— - Tarifia delle Spedizioni della I>ataria. J>ccr. i3. No- 

vemb. 1662. 
Bandinius Angelus Maria. Collectio veterum aliquot Mo- 
numentoruin ad Historiain praecipue Litterarum per- 
tinentium. J)onec corrigatur. Decr. 16. Maii ij$3. 
Bangius Thomas. Coelum Orieutis , & prisci Mundi , tria- 
deExercitationum littcr&riarum repra;sentatum. J>ecr. 
10. Junii i65<), 
Baraterius Johannes Pnilippus. I)isquisitio Cbronologiea 
cte successione antiquissima Episcoporum Romano* 
rum. Decr. i3. Augusli 17/fi. 
Baratotti Galerana. La Semplicita. ingannata. Decr. /{. Ju- 

lii 1661. 
Barha Pompejus. Be Secretis natursb. Ind. Trid. 
Barbault ( Mr. ) Cure de Bouillant Diocese de Senlis. 
Lettre 6crite- a Monseigneur l 1 Evtque de Senlis , au 
mois de Novcmbre 1716. Decr. 17. Febr. 1717. 
Barbeyrac Jean. Traite de la Morale des Peres de 1'Eglise , 
ou en defendant tin articie de la Preface sur Puf- 
icndorf contre V Apologie de la Morale des PcreS ^ 
du Pere Ceiiler Reiigicux Benedictin cte la Congrega- 
tion de S. Vanne , & de S. Hydulphe , onfait diverses 
reflexions snr plusieurs matiercs importantes. DeCr. 
16*. Martii 176*7. 
Barbosa-Augustinus. Collectanea Bullarii, aliarumve Sum- 
morum Pontificum Constituiionum , nec non praci- 
puarum Decisionum , quae ab Apostolica Sede , & Sa- 
cris Congregationibus usque ad annum i633. enia- 
narunt. Dccr. 32. Januarii i6fyi. 
V" ' Remissiones Doctorum 9 qui varia loca Concilii TrK 
dentini incidenter, tractarunt. Decr x §. Ju/iti 1621* PuofelBITORTTM f>5 

tforclajus Guilielmvts. Tractatus de Potestate Papae , an , 
& quatenus in Rcges , & Principes saidilares jus 9 &C 
imperium habeat. Decr. 9. Novemb. 1609. 
Barclajus Joannes. Pietas 9 sive pubJicae pro Regibus 9 ac 
Principibus , & privatae pro Gu.il. Barclajo parente" 
Vindiciae adversus Card. Bellarnaini Tractatum de 
Potestate Summi Pontificis in rebus temporalibus. 
Decr. 10. Maii i6i3. 
*— Eupbormionis Lusinini Satyricon. Decr. 7. Septem- 

bris 1609. 
Barclay Robert. Apfclor,ie de la veritable Theologie Chr£~ 
tienne , ainsi qu' elle est soutenuc , & prechee par U 
peuple appeile par mepris lcs Trembleurs , traduite 
en Franqois. Decr. 22. Junii 1712. S 

Barcos Mr. ( Martin ). Exposition de la Foi de V Eglise 
Romaine toucbant la Grace 9 & la Predestiuation. 
. Decr. 11. Martii 1704. 
Barlaamus Monachus. De Principatu , seu Primatu Papa? + 
Joanne Luydo intcrprete. Decr. x^. ISovemb. 1609. * 
et 3o. Januarii 1610. 
Barkmdus Adriaftus. Institutio Cbristiant bominis. App* 

Ind. Trid. 
— — Liber sdectas quasdam Epistolas Erasmi Roteroda- 

mi continens. App. Ind. Ttid. 
Barlow Gulielmus. \. Cl. App. Ind. Trid. 
Barlumi a' direttori negV Esercizj di S. Ignazio Lojola 
Fondatore della Compagnia di Gesii v per facilitare 
la pratica loro con qualsivoglia stato di persone. 
Decr. q.Sept amb. 1688. 
Barnes , seu Barns Robertus. 1. Cl. Ind. Trid. 

Vitae Romanorum Pontiiicum. Ind. Tridi 

Barnesius Joannes. Catholico-Romanus Pacificus. Decr* 
6. Augusti 1682. 

»■ Sententia dc Fcclesiae Britannicse privilegiis ex Ca-* 

tbol. Rom. Pacif. Decr. 4. Martii 1709. 
Baro Bonaventura. Opuscula prosa , & metro ; arguinenta 

etiam varia. Decr. 20. Junii 1690. 
Baronius Franciscus. Vindicata veritas Panormitana. Decr. 

19. Martii i633. 
Baronius Robertus. Ad Georgii . Turnebulli TetragOnjh 
smum Pseudograpbum Apodixis Catbolica; sive Apo- 
logia pro disputatione de formali objecto Fidei. Decr. 
3. Aprilis 16*69. 
* ■ " JEt cetera ejusdem Opfra Qmnia.Decr % \§. Jknii s63o. 
et 10. Maii ifiy* aS Index Librorum 

Baronius Viacentius . Theologia Moraiis Sum- ) 
ma bibartita • Tomus I. & II. ) 

•— . Theoiogia Moraiis Toirius III. Donec )Decr. 27« 
corrigatur. ) Septewb» 

1 "" Libri quinque Apologetici pro Religione, ) 16^2. 
titraque Theologia , moribus , ac juribus ) 
Ordinis Praedicatorum. ) 

Barret Gulielmus . Jus Regis , sive de absoluto 9 & in- 
dependenti saecularium Principum dominio , & obse- 
quio eis debito. Decr. 12. Decetnb. 1624. 
de Barro Joannes . Libri j et Scripta omhia magicae artis» 
Ind. Innocent. XI. 

Bartoiini Erasmo. Vide La Originale innocenza. 

Bartholinus Thomas . Paralytici N. Testamenti Medico , 
& Philologico Commentario iilustrati . Decr. 22. 
Decemb. 1700. 

Bartholotti Joan. JNepomuc Caes. Regiae commissionis cen- 
surae librorum Assessoris in Facuitate Theologica 
Univ. Vindob. Examinatoris 9 nec non Theologia? 
Doctoris , ejusdemque ante'a Professoris PubL Ord. 
O.S.P.P.E. Exercitatio Politico-Theologica , in qua 
de libertate Conscientiae , & de receptarum in Im- 
perio Romano Theutonico Religiouum Tolerantia cum 
Theologica , tum Poiitica disputatur , nec non de 
Disjunctorum statn Graecorum tractatur. Vienna* Ty~ 
pis Jose-phi Nobiiis de Kurtzbek MDCCLXXXII. 
Decr.Fer. V. dis 7. Januar. 1^85. 

Bartolus Sebastianus . Astronomia* Microcosmicae Systema 
novum. Pecr. 21. Junii 1666. 

■ In eversionem ^cholasticae Medicinae Exercitationum 

Paradoxicarum decas . Decr. 18. Jan. iGGj. 

1 ' - Idem alio Vtulo : Artis Medicae dogmatum commit- 
niter rcceptorum examen. Decr* 3. Apr. 16*6*9. 

Basileensium Ministrorum Responsio contra Missam • 
App. Ind. Trid. 
4$. Basilii Magni Imago typis aeneis impressa a Joanne de 
Noort. Decr. 10. Decemb. iG3G. , et 5. Aprilis 1728. 

Basilius Gronin°;ensis , qui et Wesfelus Gansfortfus • 
1 . VI. Ind. T id. 

Basnagius Jacobus • Divi Chrysostomi Epistola ad Ca?sa- 
rium Monachum , cui adjunctaj sunt tres Epistoli- 
caj Dissertationes . Prima de Apollinaris Haresi. Se- 
cunda de variis Athanasio suoposititiis Operibus « 
Tertia adversus Simonium . Decr. 21. Aprilis i6\)3. 

•»■■*■ Histoire de r Egiise depuis Jesns-Christ jusqu 1 a PfiOHIBI^ORUM 27 

% present , divisee en quattre parties. Decr. 26. Octo- 

bris 1703, 
■ ' Sermon*"sur divers suje/ts de Morale 9 de Theolo- 

gie , & de 1' Histoire sainte • Tom. I. & II* Decr* 

i5« Januaril 1714« 
- Histoire de la Reiigion des Eglises Reformees. T. I», 

& II. Decr. 5. Julii 1728. 
" Et cetera ejusdem Opera , in quibus de Religione 

agit. Decr. 10. Maii ijSj. 
Basnagins Samuel . De Rebus Sacris 9 & Ecclesiasticis 

Exercitationes Historico-Criticaj • Decret. 4» Mar- 

tii 1709. 
" Morale Theologique 9 & Politique sur les vertus 9 & 

les vices de rhemme . Decr. 7. Februarii 1710V 
1 ' Annales Politico-Ecclesiastici a Ceesara Augnsto ad 

Phocam usque . Tomi III. Decr. 2. Septemb. ijSj. 
Bassanus Hyeronymus . 1. Cl. Ind. Trid. 
Bastingius . 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Batachi D. . . . Vide Raccolta di Novelle. 
Batavia Sacra 9 sive res gestee Apostolicorum virorum, /Jui 

fidem Batavia* primi intulerunt 9 industria 9 ac stu- 

dio T.S.F.H.L.H.S.T.L.P.V.T. Decr. 29. Julii 1722., 
Battaglia Francesco Maria. Galleria spirituaie arricchita 

di varie 9 e bellissime.divozioni . Decr. 21. JSovem- 

bris 1690, 
Battenheimer Georgius . 1 . CU Ind. Trid. 
de Baucio Carolus • Praxis Confessariorum. Tractatus ma- 

gnopere necess^rius ad munus Confessarii . Decr. 23* 

Augusti i63/j. 
Bauclair P. L. Citoyen du Monde • Anti-contfrat social „ 

dans le quel. on refute d' une maniere claire 9 utile , 

6c agr^able 9 le principes poses dans le contract so- 

cial de J. J. de Rousseau Citoyen de Geneve . Deer* 

16. Junii 1766. 
Baudius Dominicus . Poematujtti nova editio . Decr. 16. 

Martii 1621. 
' " " ■ Orationes . Decr. 12. Aprilis 1628. 
Baume d<e Galaad 9 ou ler veritable moyen d' obtenir la 
paix de Sion 9 & de Jiaster la delivrance de PEglise. 
Decr. /\. Martii 1709»- 
Bauny Stephanus. Theologia Moralis. ^Decr *f 

Somme des Pechez qui se conimettent ) ~ . V%* en fcous estats. ) 

Pratique du Droit Canonique. ) 1640.., 
fiauwens Armandu*. IHgitrtatU de wnjcordiaSacejdoui 2? IflfDXX IlBRORtr 3M 

& Imperii , habita in. Universitate Lovaniensi , quin^ 
to idus Novernbris anni iji'$. Dec*\ ji3. Febr. 1725. 

Bayardus Octavius . Bcatae Mariae Vrrginis sine origiriali 
labe conceptae singulis horis dicendae Laudes , e Sa>- 
cr3s Scripturae locis excerptae. Decr . 4« &foik ljfa» 
de Bayeux ( Franqois Armand ) Ev£que. Vide Lorraine. 

Bayle Pierre. Dictionaire Historique , & Cri tique. Decr* 
22. Decemb.iyoo. , ac 12. Martii i7o3. 

— Et cetera ejusdem Opera omnia. Decr. 10. Maii iybj* 

Bayle . Vide Analyse Raisonnee. 

Bayli Luigi . La Pratica di pieta , che insegna al Cri- 
stiano il vero modo di piacere a Dio , dalPIoglese 
tradotta nciritaliano da G. F. Decr. 29. Julii 1722. 
«JeBayonne Andre Ev£que . Lettre Pastorale , & Mandement 
au sujet de la Constitution de N. S. Pere le Pape , du> 
8. Septembre 171 3. Decr. 2. Maii 1714. 

Bazin T Abbe ( nomen ementitum ) Vide La Philosophie 
de PHistoire. 

B. D. S- Opera posthuma . Vide Spinoza. 

Bsatus Georgius . Sentdntiarum dennitivaruin Saxonic. de* 
Matrimonialibus Centuria. Decr. 3o. Jan. 1610. 
£e Beausobre Isaac . Histoire Critique de Manichee , & dxi 

Manicheisme . Decr. 28. Julii 1742. 
<Le Beauvais Eveque . Mandemcnt sur la Sigwature d u For- 
mulaire du 23. Juin i665. Vecr. 5. Jan. 166 y. 

Beartwortung acht Wichtiger einem Mainzer Thcolo2,en 
vorgejegten Fragen ube'r den Ursprung , die Geschi-» 
chte des Fasten , und Abstinenzgebots , und uber die 
Abanderung in Betreff des letztern . Mainz 1785. 
Idest latine : Responsio ad octo quaestiones mao-ni 
momenti cuidam Theologo Moguntino propositas su- 
per origine * ac serie jejunii , & abstinentias praecepti 
nec non snper immutatione posterioris , Decr. 7. Au^ 
gusti 1786. 

Babelius Baitasar. Antiquitates Ecclesiae in tribus priorl* 
bus post Chrlstum natum saeculis. Decr. 10. Septem** 
bris 1G88. 
■■ Et reliqua ejusdem Opera 07nnia.Decr.10. Maii lfij* 

Bebelius Henriens . De Institutioue puerorum, ) 

quibus artibus , & praeceptis tradendi 3 & ) , 

V instituendi snnt. ) J,.J 

*» ' '■ Facetiannn libri tres. ) Tna^ 

Triumphus Vcneris. 

Beccatini . Vide Storia delMnquisizione. 

^econps Thomas , 1. Ch App. Ind. Trid, PnOHIfJITORtTIVX 2€) 

Beda Xoel . Confession. Quae tamen falso ei adscribitur . 
Jpp. Ind. Trid. 

Beurotus ( Jacobus ) Piudentinus. 1. Cb Jnd. Trid. 
dc Behault JLaurentius . Theses de Ortu , & V r ita Christi , 
cum quodam Impcrtinenti iucipieute : Episcopus Bel- 
gii admittere non debere &c« Ob conttaventionem */- 
lentii a Sanctissimo imposili . Decr. 7. Septcm- 
bris 1695. 

Bejerus Caroius Christophorus. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 

Belial . Vlde Liber Beliai. 

Beiisaire . Vide Marmontel. 

Belianda Matteo . Vide Soidato Svezzese. 
<£e Bciiaunay ( Mr. ) Archidiacre de Corbonois , & L. Mar- 
tiu Chanoine Theoiogai de St'ez . Lettre ecrite a Mr. 
rJEvSque dc Seez au mois dc Nov. ou Dec. 1716. sur 
les dispositions de ce DToeese par rapport a ia Consti- 
tution (Jnigenuus . Decr. 17. Febr. 1717. 

Belli Luca ♦ Commento sopra ii Convito di Piatonc. Doncc 
corrigatur . Decr. 16. Martii 1621. 

BelP Muomo Gottardo. Ii Pregio , e Tordine deiP orazioni 
ordinarie , e mistiche . Donec corrigatur . Decr. s.6. 
Vfovemb. 1681. 

Beltzius Joannes . 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 

Belydinghe van de eeven Puneten ofre Artikelen des Gbe- 
loofs , de welcke een-ie'der moet weten door notfch- 
gheyt des middels , om saligh w worden . Idest : 
Professio sejjtem Punctorum 9 si*e Jrticulothm 
JFidei , quos unusquisque scire debet necessilate me- 
dii ad salutem. Sine loco impressionis. Decr. 6. Ju-* 
gusii 1682. 

Belydinghe van de Seven Puncten ofre Artikcle^n des Ghe- 
loofs 9 de weicke een-ieder moet weten door noodi- 
gheydt da middels 9 om saligh te wordcn 9 wat bree- 
der vyt gheieydt om b&tcr te werstaen. Den twden. 
druck . Tot Brussel 1678. Idest : Professio seplem 
Punctorum 9 sive Jrticulorum Fidei , quos unus- 
quisque scire debet neccssitate medii ad salutem , 
latius expositi , ut melius intelligantur. Editio se- 
cunda. Bruxellis i6y3.Vecr. 6. Jugusti 1628. 
Belydinghe vau de scrven Punctcn ofre Artikelen des Gh e- 
loofs , de welcke een-ieghelych moet we,tcn door noo- 
digheydt des middels 9 om saligh te worden , wat 
breeder vyt~gheleydt om beter te verstaen ., Tot Brus- 
- sei 1680. Idest : Professio septem Punctorum , she 
Jrticulorum Fidei 9 .quos unusquisque scire delet 3o IlffDEX LlBRORUM 

necessitate medii ad salutem , ' lcitius expositi ," ut 
melius intelligantur . Bruxellis 1680^ J>ecr. 6. Au- 
gusti 1682, 
Benamati Gian-Battista . Manuale comodo per li Curati * 

JDecr. 2. Septemb. 1727. 
Benamati Guido Ubaldo . II Principe Nigello . Decr. 26. 

Octob. 1640. 
de Benedictis Benedictus . Anithesis de Antichristo contra 
Guillielmum Witacfcerum. Nisi fuerit ex correctis » 
et impressis Komae. Decr. 3o. Jan* 1610. 
Benevlictus ( Erasmus ) Silesius . 1. CL Ind. Trid* 
la Benedizione della Madonna in ottava rima , cujus initium* 

A te colle mani giunte . App. Ind. Clem. A7. 
cle Beneficiria ( Re ) Dissertationes tres , ubi Caroli III. 
Austrii , Hisp. Regis Edictum , quo fruetuum capio- 
nem in sacer)lotiisexternorum , & vagantium Cleri- 
corum jubet, tum summo , tum optimo jure ? re- 
cte , atque ordine factum dcmonstratur . Brevi Cle- 
mentis XL 17. Febrnarii 1J10. 
Benjamin Tudelensis . Itinerarium . App. Ind. Trid. 
Benius Paulus . Qua tandem ratione dirimi possit con- 
troversia de efficaci Dei auxilio , & libero arbitrio • 
Decr. 16. Decemb. i6o5. 
Bennazar Petrus . Breve , ac compendiosum Rescriptum 
nativitatem 9 vitam , martyrium , cnltum immemo- 
rabilem Raymundi Lulli complectens . Decr. 20. 
Junii 1690. 
Beno , seu Benno Cardinalis. De Vita , & gRStis Hilde- 

brandi Papae . Ind. Trid. 
Benthamus ( Thomas ) An*lns . 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Bentham Geremia. Vide Trattati di Legisiazione &c. 
Benvenuti Francesco . Metodo della correzione paterna 9 
estratto da alcune risposte del Dottore Federigo Gian- 
netti . Decr. 19. Maii 1694« 
Benzelius Henricus • Syntagma Dissertationum habita- 
rum in Academia Lundensi * Decr. 11. Martii ly 5^. 
Beuzi Bernardinus • Dissertatio in casus rcservatos Veiie- 

taj Diceceseos . Decr. 16*. Aprilis i744» 
1 Praxis Tribunalis Conscieutiai , seu Tr actatus Theo- 

logicus Moralis de Sacramento Pcenitentiaj . Decr. 22. 
MaiixyZft. 
Berchetus Tussanus. Vide Consilium pium. 
Berengarius Diaconus Andegavensis . 1. Cl.lnd. Trid. 
Berenicus ( Theodosius ) Noricus . Tuba pacis occenta 
Scioppiano belli sacri Ciassico . Decr. 9, Maii i636« 
Berexasius Petrus . 1. CL Jpp* lnd. Trid. Prohibitos um 3i 

. Bergius (Mathias) Brunsvicensis . \. Ct. Jpp.Ind. Trid. 

Beringerus ( Erichus ) Phiiyrens . Discursus Historico~Pd- 

liticus in tres seetiones distributus , quibus errores 

scripturientium nostri sevi deteguntur . J>ecr. 12. 

Novemb. 161 6. 

Bernando (Matteo), e Jacopo Filippo ftavizza. II nuovo 

Confederameuto di Gesu ii Messia Saivator nostro 

divolgarizzato fedelmente di Greco , e reso intelii- 

gibile insjno al voigo . Decr. 21. Jan. 1721. 

Berlichius Mathias . Conciusiones practicabiles secundum 

ordinem Constitutionum Angusti Eiectoris Saxoniae . 

Pars I. , II. , III. , IV. , & V. Becr. 10. Junii 1659. 

Bernardi ( Barthoiomanis ) Cembergensis Pastor • *• CU 

Ind. Trid. 
Bernardi Bartholomseus. i. Cl. App. Ind. Trid. 
Berneggerus Mathias . Observationes Historico-Foliticae . 
Decr. 10. Junii 1659. 
cli Bernieres Lovvigni Gio. Opere Spirituali 9 onde fu cavato 
ii Cristiano interiore , ovvero guida sicura per quel- 
li 9 che aspirano aiia perfezione . Parte I. 9 e II* 
Vecr. 19. Martii 16*92. 
Beroaldus Matthanis. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Berquinus Ludovicus . 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Berruyer Isaac-Joseph. Histoire du Peuple de Dieu 9 de- 
puis son origiue jusqu 1 a ia naissance ^ix Messie . 
J>ecr. 17. Maii \fil\. 
— — - Eadem Ualice : Storia del Popolo di Dio daila sra 
origine sino alia nascita dei Messia. Pecr. 18. Fe~ 
bruarii 1767. 
— — Histoire du Peuple de Dieu 9 depius ia naissance 
du Messie jusqu-a. la nn de ia Sinagogr.e . Pecr. \t\. 
Jtprilis 1755. 9 et Bievi Benedicti XIV.* *7« &e- 
br. 1758. 
^-~ * Eadem ftalice : Storia dei Popolo di Dio ) 
daila nascita del Messia sino ai tine deiia ) 
Sinagoga tradotta dal Francese. ) Brevi 

' ''"" ' Raccolta di Dissertazioni, seu Dissertatio- ) Benedi- 
nes . Quihus additur. ) cti XIV. 

■ ' Difesa deiia Seconda Parte dell 1 Istoria )\j.Febr. 
del Popolo di Dio , contro ie calunnie d'uu ) 1758. 
libelio intitolato : Progetto d 1 lstruzion ) 
Pastorale. ) I 

-■ Histoire de Penple de Dieu . Troisieme' Partie . Ou 

Paraphrase litterale des Itpitres des Apotres d" apres 
le Commentaire du P. Hardovin . Brevi Clem. XIIU 
2. Pecembris 1708. ' 3>2 Index Librortjm; 

le P. Berruyer justifie contre V Auteur d 1 un libelle intitu^ 
le : le Pere Berruyer Jesuite convaincu d 1 obstination 
dans PAriauisme , & le Nestorianisme. 

■ ■ Lettre a un Docteur de Sorbonne sur la denoricia- 
tion 9 & l 1 examen des ouvrages du Pere Berruyer • 
Decr. 3o. Augusti i?5(). 

Bferuyer Isaac Josepb. Reflexions sur la Foy adressecs 
a Mons. rArchevcque de Paris. Decr. 6. Junli 170*4. 

Bertramus. De Corpore , & Saiiguine" Domini . Ind. Trid* 

Bcrus Oswaldus . i. Cl. App. Ind. Trld. 
Besoldus Christopborus . Disputatiomim Nomi- )p co~Politicarum libri tres. ) 

De Jurisdictione Imperii Romani Discur- ) Octohr. 

16*19. 
sus. ) *> 

■ ■■ Temphun Justitias , sive de addiscenda , & cxer- 

cendaJurisprudentiaDissertatio.Ztecr. lG.MartiiiGzi. 

»'" Dissestatio Politico-Juridica de Fcederum jure. Decr* 

3. Julii i6ii3. 

^esserer Georgius . 1. Cl.Ind. Trid. 

Betrachtungeu iiber die neue Hirchliche und polit»sche 

Einrichtungen in Baiern . Von Joseph Zintel der b.R. 

li und Churfurstlichcn Hofgerichts . Miinchen i8o4» 

fcl est : Considerationes supcr Ecclesiasticis & Politi- 

cis Ordirtationibus id Bayaria latis Josephi Zintel h- 

centiati in utroqne Jure , & Advocati Hlectoralis Au- 

lici Tribunalis . Monachii i8o4» Decr. 9. Decem- 

bris 1806. 

Bettini Luca . Oracolo della riunovazione della Chiesa , 

secondo 3a dottrina del Savonarola. Ind. Trid. 

Bettus Franciscus. 1. Cl.Ind. Trid. 

Betulejus ( Xystus ) Augustanus . 1. Cl. Ind. Trid. 

" Susanna 9 Comcedia Tragica. App. Ind. Trid. 

Beveregius Gulielmus. rYNOAlKON 9 sive Pandect» 

Canonum Sanctorum Apostolorum 9 & Conciliorum. 

Decr. 22. Junii 1676. 
Bdimlerus ( Marcus ) Tigurinus. 1. Cl.App. Ind. Trid. 
m Theodoreti Episcopi Cypri Dialogi tres 9 cum vcr- 

sione Latini VLctorini Strigelii 9 & Analysi Logica. • 

Decr.j. Augusti x6*o3. 
Beurhusius Fridericus . 1. Cl.App. Ind. Trid. 
aBeust Joachimus . Lectura in Titnluin Digesti Veteris de 

Jurejurando . App. Ind. Trid. 
1 " ' Tractatus de Sponsalibus , .& Matrimoniis ad pra- 

atim Foreasem accommodatus. Decr. 3. Julii i6*23. Prohibitorum 33 

Beyer Christianus. i. Cl. Incl. TricL 

Beyer Gcrmanus. i. CL App. IncL TrkL 

Beyer Hartmannus . 1. CL Ind. Trid. 

Betza ( Theodorus ) Vezelius . i. CL Ap. IncL TricL 

— La Confe-ssione corretta , e stampata di nuovo iu 

Boma pcr orcliu del Papa. Quod falso dicitur , cuitu 

sit Libellus Genevae imprcssus. Decr. l ii. Julii 1609, 
■ Icones , idest vcrx* imagines Virorum doctrina si- 

mul , &. pietate iliustrium. Decr. ia. Decemb. 1624. 
la S. Bible , ou ie Vieux , & - le Nouveau Testament , avec 

un Commentaire litterai compose de notes choisies % 

& tirees de divers Auteurs Anglois . Decr. 22' 

Maii 17/45. 
Bibliander Theodorus . 1. CL Ind. Trid. 
" De' Fatis Monarehide Romarne sonmium , vaticininni 

Esdra; Prophetaj explicatum. IncL Trid. 
" ■ Sermo Divinae Majestatis voce prpnunciatus in mon- 

te Sinai . App. Ind. T> id. 
Bibliorum ( Novorum ) Polyglottorum Synopsns. Decr. 

3, Julii i6"86". 
Bibliotheca Fratrum Polonorum. Decr. 10. Maii iJ$J* 
Bi bliotheea Historieo-Phiioiogica~TheoIogiea Biemensis 

Decr. 2. Septemb. 1727. , et 10. Maii 17^7. 
Biblioteca Lubiecensis . Decr. 14. Jan. iJ§J» 
Bibliotheca ( Ma«;na ) Ecclesiastka , sive notitia Scripto- 

rum Ecclesiasticorum veterum , & recentiorum . 

JPecr, i4« Jan. ij3y. 
Bibliotheca Studii Theoiogici ex plerisque Doctorum pri- 

sci sajcuii monumentis coliecta . Donec ejrpurgetur. 

App. Ind. TricL 
Bibliotheque Britanuique , 0» Histoire des Ouvrages des» 

Savaus de la Grande-Bretagne. Decr. 28. Julii ijl\i.^ 

et 10. Maii 1767. 
Bibliotheque Germanique , ou liistoite litteraire de PAl- 

lemague , & des pays cle Nord. Dccr. 28. Julii. 174 2 '* 

et io. Martii 17:7. 
Bibliotheque Janseniste , ou Catalogue alpbabctique des 

Livres Jansenistes , Quesneliistes , Bajanistes , ou 

suspects de ces erreurs. Pecr. 20. Sepiemb. i74f> 
Bibliotheque Raisonnee des Oiwrages des Savaus dc 1'Eu- 

rope. Decr. 23. Jfulii 1742. , et 10. Maii 17^7. 
Bibliotcque Universelle , & Historique . Opus Joannis 

Clerici. Decr. 17. Maii 1734. 
Bidenbachius Bakhasar . i. Cl. App. Ind. Trid. 
Bidenhaehius Johaiuies . QiuesUauum nobilium hendeea- 

■ 3 ;34 Itstdex Libroettivi 

des II. 9 quibns tam suprema territorii , quam lne-j 

ri quoque imperii jura ? & immunitates explican*-? 

tur. Decr. 12. Decemb. 1624. 
Bidenbaehius Wilhelmns. 1. £7. App. Ind. Trid. 
Bigel Jasparus . 1. Cl. Ind. Trld. 
de la Bigne Margarinus. Bibliotheca Sanctorum Patrum • 

Donec expurgeiur. App. Ind. Trid. 
de^Rignoni Mario . Ii Santuario. Decr. 27. Septemb. 1627. 
— — — Domenicaie. Prediche ' sopra le xxiv. Domeniche 

dopo la Pentecoste. Decr. 2. Octob. 167.3. 
11 " ■ Sprafici splendori eompartiti per li giorni di Qua- 

resima. Decr. 19. Junii 1674. 
les Bigarrures dc PEsprit humain. V ide le Compere JMathieuv 
Bigot Franciscus. 1. Cl.App. Ind. Trid. 
Bihi . ( Franciscus ) . Vicfe Dissertatio. 
Billicanus Theobaldus. Vide Gerlachius. 
gilstenius Joannes . Syntagma Philippo-Rameum artiuin 

liberalium 9 methodo brevi 5 ac perspicua concinna- 

tum . Decr. 7. Aug. 160 3. * 

Binderus Goorgius. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Binet Joannes. Procedenti ab utroqtte : Quasstio Theolo- 

gica. Qucte est speciosior Sole. Sapientioe 7. ty. 27. 

Theses , quas tueri conabitur Joannes Roland die 

|. Septembris 1707. in Scholis exterioribus Sorbonasv 

Decr. 16. Septemb. 1707. 
Binghamus Josephus . Origines , sive Antiquitates Eccle*- 

siastica» , Decr. 17. Maii 1734. 
Bisaccioni Maiolino. Continuazioue del Commentario del-* 

le guerre successe in Alemagna. Decr.iD. Aug. 1004» 
Bischoff Melchior. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Biscia Benedetto . Insegnamenti spirituali per ) 

la Monaca. ) ^>ecr. 5. 

r— Brevi Documenti per Fanime 9 che aspi- ) Februar. 

rano alla Cristiana perfezione. ) 1600. 

f Gesu specchio deirAniina. ) 

Bisterfeldius Johannes Henricus. De un Deo , Patre, Filio, 

ac Spiritu Sancto mysterium pietatis contra Joh.Crei- 

lii de uno Dco Patre libros dnos. Pecr.18.Dec.1646. 
Biverus Petrus . Epistola : Doctoribus ) 

Jansenianis S.P.D. Ad rem. ad rem. ) Bulla Urba- 

quod nnlla res est 9 omnino nihil est: ) fii FP» Vlll. 

S. Aug. Ad rem , Amici , ad rem. ) 6. Martii 
■r—~ Epistola : AIP Eminentissimo 9 y )i6^\. , et Pe+ 

RcvereiKlissimo Setlor Cardenal de la ) cr. 1^ Ar 
Cueva de la Con^regacion cle la S. In- ) ibqi, 

cnusicion, ) Prohibitoritm 35 

Bizault ( Mr. ) Pretre de V Oratoire Cnre de Fossey. Let-? 
tre, ecrite a Monseigueur rArcheveque de Roiien le 
• • . Octobre iji6. au sujet de la Constitution Uni-~ 
genitus , Decr. 13. Februarii ijiy. 
Blacvellus Georgius . Vide Quaestio bipartita. 
le Blanc Ludovicus; Theses Theologicae variis temporibus 
in Academia Sedanensi editae. Decr. I\. Dec. i^25. 
JBlanc-Mont. Vide Dufeu. 

Biancus Joannes. Diviua Sapientia arte constructa ad co- 
gnitiouem , & amorem Dei aciiuircndum . Decr. 26\ 
Octobr. 1640. 
» Sapientiae Examen , ia quo eruditissimi viri Peri- 
pateticae , & communis doctrinae apologi dubia sol* 
vuntnr. Decr. 11. Junii 1642. 
Blandrata Georgius . 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Blasius Joannes, 1. Cl. Ind. Trid. 

Blast ( the First ) of the Jxumpet against the monstruos 
regiment and empire of woinen 9 Idest : Primus so~ 
nus buccinae contra monstruosum regimen et impe- 
rium foeminarurnf , App. fnd. Trid. 
1 Blaurerus Ambrosius. 1. Cl. Ind. Trid r 
Blaurerus Thomas. 1. Cl. tnd. Trid. 

Bleyniaiius Antouius Fabricius. In Theoriam & praxiitt 
Beneficiorum Ecclesiasticorum Introduclio . Donec 
corrigatur. Decr. 18. Jan. 1622, 
Bioccius ( Nicolaus ) Ludimagister Leydensis. 1. Cl. Jpp. 

Ind. Trid. 
BlondeelJo: Vide Wieling. 
BlondeiJus David. De Jure Plebis in Begimine Ecclesia- 

stico Dissertatio. Decr. 10. Junii i658. 
» ' Pseudo-Isidorus , & Turrianus vapulantes : seu. 
editio 9 & censura nova Epistolanim V ias ^rbis 
' Romae Praasulibus a B. Clemente ad Siricium Isido- 
rus Mercator supposuit. Dcor. 4. Julii j66'i. 
■ ■ ■ -. Idem aliter . Epistolarum Decretalium , quae vetu- 
stissimis Pontificibus Romanis tribuuntur 9 Examen 
per D.B.C. Decr. 4. Julii 1661. 
— -* Actes autheritiques des Egiises Reformes de France, 
Germanie ,, Grande Brettagne 9 Pologne , Hongrie 
Pais Bas. Decr. 4. Maii 1709. 
»' .. Et cetera ejusdem Opera ; in quibus de Religione 

tractat. Decr. 10. Maii lySy. 
Blouin Ciaudius. Matri Filium adoranti . Qnaestio Theo- 
iogica. Theses defensa? Parisiis in Sorbona. Decr t . 22, 
Junii \6j6* 

9 3 5$ IHDIX LlBRORUM 

Blyenburgius Damasus. Vencrum Biyeriburgicarum , siye 

horti amoris areoiae quinque. Decr. 7. Aug. i6*o3. 
Bocalosi Giroiamo. Vids deii 1 Educazions Democratica ec. 
Boccaccio Giovanni . II Decamerone „ ovvero Cento No- 

velle. Donec expurgetur. Ind. Trid* 
Boccalini Trajano. Commentarj sopra Cornelio Tacito . 

Decr. 19. Septemb. 16*79. 
■ ■■ La Biiancia Politica di tutte le sue Opere con gli 

Avvertimenti <ii Lodovico du May. Parte I. II. 9 e 

III. Decr. ny. Martii , et 19. Seplernb. 1679. 
Focerus ( Joaaiies") Lubecensis . 1. Cl\ App. Jnd. Trid' 
Bocheilus Lanrentius , Decrctorum Ecciesiae Gailicanae Li- 

bri VIII. Donec corrigantur . Decr. 3. Julii i6'23. 
Bockejmaunus Joannes Fridericus . Tractatus posthumus 

de Difterentiis Juris Civiiis , Canonici , & hodierni, 

qucm Corneiius Van-Eck edidit , & praefatione auxit. 

Decr. 21. Jan. 1721, 
BodenbCrdus , seu Bodenborgius Daniel. x. CL App. Ind. 

Trkl. 
Bodenstein ( Andreas ) Carolostadius. 1. Cl.Ind. Trid. 
Bodinus Joanncs . De Repubiica libri V 7 I. Decr. i5. Ocio-* 

bris 1692. 
•— - De Magorum Dasmonomauia. Decr. 1. Sept. i5o4» 
1 Methodus ad faciicm Historiarum cognitionem. App* 

Ind. Trid. 
■ Universae Naturae Theatrnm. Decr. 19. Martii i633. 

Bodius Hermannus. 1. CL fnd. Trid. 
Bocalosi Girplamo. Dcli 1 Educazione Democratica da darsi 

al Popoio Italiano. Milano* Anno I. D. R. C. Presso 

Francesco Pogiiani, e Comp. Decr. 16. Augusti i8o5. 
Boehmerus Justus Henuingus. Animadvcrsiones iti Insti- 

tutiones Juris Ecciesiastici Ciaudii Fieury . Decr. 

t8. Julii 1729. »■ 

*■ ' ■ " Institutfobes Juris Canoniri tum Ecclesiastici , 

tum Pontilkii ad methodum Decretalium , nec non 

ad Fora Cathoiicorum. , & Protestantium compositas • 

Decr. 22. Maii ij/\5. 
— • Schilterus iilustratus. Decr. 12. Maii i7^9» 
Boethius Henricus. 1. CL App. Ind. Trid* 
Boffinus Peirus. 1. CL App. Ind. Trid. 
ii Boglkico MieheF Angeio. Indulgenza Plenaria , e Giubi- 

Jeo perpetuo per tutti li Fedeii Cristiani 5 concessa 

daila bocca di N. S. Gcsu Christo aila Cappella detla 

Madonnadegli Angioii iu Assisi". Decr. iB. Junii 16B0. 
Boissardus Janus Jacobus. Icones Viroruiu iilustrium do-* PftOHiBITORUMC gj 

rtrina 5 & eruditione pra^staiitimn ad vivnm efiict.** 
cum eorum vitis. Pars I. II. III. & IV. Decr. 10, 

Decemb. i6*©5. 

t i /tfev/fc a//o titulo-i Bibliotheca , sive Thesaitrus vir- 

tntis , & gloriae , in quo cotitinentur illustrium do- 
ctrinft Virorum effigies , & vitse, Ztecr. 36*. Jan. i633. 

Bolinbrok. F/7/e Exarnen important. 

de Bollevi)le Prieur . Response au Livre intitule : Senti- 

mens de quelques Theologiens de Hollandc sur V Hi— 

stoire Critique du Vieux Testament . Pecr. l.Pe* 

cemb. i6Sy. > 

Bomclius ( Heitricus ) Wesaliansis. i. Cl. Ind. Trid» 

Bomston. Vi.de la Novelle Heloise. 

Bonaparte in Italia. Vide Gianni. 

Bonartes Thomas. Conccrdia scientiae cum Fide , e dif^ 
ficiilimis Philosophiae , & Theologiaj Scholasticae quae- 
stionibus concinnata. Pecr. \o. Novembris 1662. 
de S. Bonaventura Anterus Maria . Auri , geminarumquff 
mystica fodina , sive Charitatis Congregatio a I)o~ 
mino nostro Jesu Christo fundata , & saluberriinis 
regulis communita. Donec corrigatur . Decr. 9. Fe- 
br. i(533. 

m ' Svegliatojo de 1 sfaccendati , e stimolo d 1 affaccen-» 
dati per ben impiegare il tempo. Pccr.it^Jpr. 1682. 

fionfinius Antonius . Symposion trimerOn , sive de pudl- 
citia corijugali,& virgmitateDiaIogini.^/?p.//2^/.TW</. 

Bonini Filippo Maria. L\Ateista convinto daile solc ra~ 
gioni, Pecr. 10. Apr. 1G6G. m 

■ L^Officio. di.Maria Verginc trasportato dalla Latina 

alP Italiana lingua. Pecr. 19. Junii i6j/\. 9 
de Bonis Francesco. La Scimia del Montalto , cioe nn Li- 
bricciuolo intltolato : Apologia in favore de^ Santi 
Padri , contra quelli , che in materie morali fanno 
de^ medesimipoca stima , convinto di falsita. Pecr. 
'26. Octobris 1^01. 
de Bonlieu Siettr. De 1-a Grace vietoriense de' Jesus Christ ; 
ou Molina, & ses Disciples convaincus de V erreur 
des Pelagiens , & des Semipelagiens. Decr. iZ. Jpri~ 
% lis 1654. 

Bonnefilie Charles. L'Homine irreprochable en sa convcr~ 
sation, divise cn trois parties. Decr. iS.Jan. \66y. 

Bonnei Franeiscos, Tractatus da ratione discendi * Pecr» 
18. Junii i65i. 

Bohnus Hermannus. I. Cl. tnd. Trid. 
m Bononia Bernardus. Manuale Confessariorum Ordinis Ca- 
t Buccinoruiu. peci\ s3 Julii \nl&. . 3# Index Librorum 

le Bon Sens . Idees Naturelles opposees aux* Idees Surna- 
turelles , a Londses \Jjb Decr. 18. Aug. 1776. 
Bonus Joachimus . 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Bophart Jacobus. De Stndio litterarum , & juventute eru- 

dienda. Ind. Trid. 
BoquinusPetrus. 1. CL App. Ind, Trid. 
Borbonius ( Ludovicus ) Princeps Condseus. Litterae ad 

Carolum IX. Galliaj Regem. App. Ind. Trid. 
Borbonius ( Nicolaus ) Vandoperanus. 1. CL Ind. Trid. 
de la Borde Pere.Principes sur V essence ', la distinction , & 
les limites des deux puissances , spirituelle , & tem- 
porelle. Brevi Benedicti XIV. l\* Martii i;65. 
Borjon Charles EmmanueL Compiiation du Droit Ro- 
• ' inain , du Droit Frahqois , & du Droit Canon : des 

Dignitei Ecclesiastiques 4 ou il est traite du Pape ,, 
dcs Patriarches , des Cardinaux. Tom. I. Partie I. 
& II. Decr. 29. Maii 1690,, et 11. Decembr. 1700. 
» Des Ofticies Ecclesiristiques , 011 il est trai- ) 

te des Legats , Vicele^ats , & des ftonces. ) 
Tom. II. ) 

•' Des Malieres Ecclesiastiques , ou il est )Pecr.2tL. 

traite de rinstitution des Droits , des ) Decemb. 
Biens , des Privileges. Tcm. III. ) 1700. 

11 Des Matieres Beneficiales , ou il est trai- ) 

te des Benefices , de la nomination , de ) 
P institution. Tom. IV. ) 

Bornitius Jacobusi Tractatus duo • I. de Majestate Poli- 
tica , & summo Imperio , ejusque functionibus • 
II. de Prasmiis in Republica decernendis , deque eo~ 
rum geueribus. Decr. 22. Nov. 1619. 
Borremansius Antonius . Variarum Lectionum liber , in 
quo vai-ia utriusque* linguae auctorum loca emendan^ 
tur. Decr. 3o. Julii 1678. 
Borrhaiis ( Martinus ) Stuggardianus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Borthius Mathias . De natura Jurium Majestatis 9 & 

Regalium Explicatio. Pecr. 22. Novemb. 1619. 
Bosiiis Joanrtes Andreas . Schediasma de Comparailda no T 
titia Scriptorum Ecclesiasticorum . Decr. 12. Mar~ 

%tii 1703. 
ssius Joannes Angelus. TraCtatus de Scrupulis , St 
eorum remediis , tum in * universum , tum spe- 
. . ciatim circa particulares materias. Decr. /±. De~ 
cemb. 1674. 
Bo.ssuet ( Mr. ) Ev£que de Troyes. Projtt de Reponse a 
Mvde.Tencin Archevt^ue d^mbrun. Deer. 7. OgIq^ 
pris i^tfi. Prohibitohj^i $q 

^ottazzi Francesco IVlaria . Vide Catechismo RcpubkiK 
cano. 
Botero Giovanni.. Relazioni Uhiversali , Non fiermittun-* 
tur 9 nisi correctae juxta editionem Taurinensem 
anni 1601. Decr. 2. Decemb. 1622. 
Uotsaccus Joannes . Promptuarium allegoriarum tribu- 
tum in Centurias xviii. & supra . Decr. 10. /w- 
nii 1654. 
■■ ■ ■■■ Et cetera ejusdcm Operd ae Religione tractantia i 

Dccr. 10. Maii ij$j. 
Boverius Zacharias. Anuales Mino- } 

rum Capuccinorum. ) Nisifucrint corre* 

— — Aunali delPOrdine dVFrati Mi-) cti juxta Decr, 
nori Cappuccini tradotti nelF ) 19. Novemb. 

Italiano da Fr. Benudetto Sanbe-) i652. 

nedetti. ) 

de .Bpulogne Pierre Eve*que. Vide Langle. 

Bourignon Antoinette . La Lumiere Aa Monde 9 recit 

tres-veritable d 1 une Pelerine voyageant vers 1' eter- 

nite , mis au jour par Mr. Christian de Cort. 

Dec. i5. Maii 1687. 

— — La Lumiere nee en tenebres . Decr. 3o. Junii \6j\„ 

— Et cetera ejusderrt Opera omnia . Decr. iq» 

Maii 1767. 
Bourn . Homelie prechee a Londres • Vidg Libellus | con- 

tinens impia opuscula inscripta &c. 
Bouzaeus Ludovicus. Problematum miscellaneorum An~* 
ti-Aristotelicornm Centuria dimidiata . Decr. 
i5. JRu bruarii 1625. 
Uoxhornius Marcus Ztterius ; Historia universalis sa- 
cra , & prophana a Christo nato ad arfnum usque 
i65o. Accessit Appendix proximorum sequentiuin 
antiorum res complexa. Decr. 3o. Julii 1678. 
iJ € Boyer ( Jean Baptiste ) Marquis d 1 Argens . La Philo*> 
sophie du bon-sens 9 ' ou ReEexions Philosophiquesi 
sur 1' incertitude des connoissances humaines» Decri 
22. Febr. , et i6\ Maii 1^53. 
Boyle Robertus . Cogitationes de Sacrae ) 

Scripturae stylo. . ) ^^ — 

■■ De amore Seraphico , seu de qui- ) /1- " /f 

busdam ad Dei amo.rem stimulis. ) 
*•— — Summa veneratio Deo ab huuiano ) « * 

intellectu debita. ) 

Boyvin Joannes Gabriel. Vide Labbe* Petrus. 
|» }'zi Faola . Tebaide f asra 7 nella quale cba YogcaLSiQiit 40 IlfDEX LlBRORttM 

d' alcuni Padri Eremiti si ragiona cli molte 9 c va-* 

rie yirtu. Decr. 23. Jug. 1684. 
Badfordus Joannes . 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Braiideburgensis Achatius. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Brandimarte Felice . Panegirici sacri di diversi Santi 

occorrenti neiranno. Decr. 3o. Julii 1678. 
Brandi Ubaldo. II Dormitanzio del Secolo decimottavo > 

ossia Esame critico snlla Dissertazione intitolata : 

Laseiamo star le cose come stanno . Firenze 1789. 

JDecr. 18. Septemb* 1789. 
Branclmuller Gaspar. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Brandmiilierus , ' 3eu Prandmiiicrus Joarines. 1. Cl. Jpp. 

Ind. Trid. 
Brauczek Guilierlmus . Brevis Relatio de origine 9 & di- 

visionc Rcligionis S. Francisci. Non permitfitur .> 

nhi deletis Litaniis. Decr. 2i« Martii 16*68. 
Braudiacht Georgius • Epitome Jurisprudeutiae publicge 

universae . Decr. 20. Junii 1662. 
Braunius Joannes . Vestitus Sacccdolum Hebraeorum 9 

sive Commentarius in Exodi cap. 28. a'c 29. , &c 

Levitici cap. 16. Liber 1. & 11. Decr. 3. Jpr. i685. 
Breitingero Gio. Giacomo ♦ Instruzione foudamenraie , 

se una setta duri piu , o meno di ccnt 1 anui ; si- 

milmentc qual sia l 1 antica , e nuova Fude . Decr. 

/\. Febr. 1627. 
Brentius Joannes. 1 . Cl. Ind. Trid. 
Brentius Joannes Filius . 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Breschwertibach. Vitus 1. Cl. Jpp.Ind. Trid. 
da Brescia Lueiano. Vide Raineri." 

Bresulcerus Aiexius. 1. Cl. Ind. Trid. 
le Bret Jo: Friderieus 9 Aeta Ecclesise Graecae annorum 

176*2. , & 176*3. sive dc scbismate recentissimo in 

Ecclesia Grajea sublato , Commentatio . Studgar- 

diae apud Jo: Bened. Mezler 1764» Decr. 26. Mcir- 

tii 1770. , 
di Bretel Coilatino . II JVlistico Parlamento d 1 Apollo . 

Decr. 22. Junii i6'65. 
Brettanus Paulus Commodus . 1. Cl. Ind. Trid. 
Brevi a"d honorem S. Ubaldi. Decr. 12. Decembr. 1624. 
Breviarium Poiiticorum secundum Rubricas Mazarini- 

cas. Decr. 1. Decemb. 1687. 
Brevh Vide Libeiius inscriptus. 
Brevi di Sua Santita Ciemente XIII. emanati in favcre 

dc 1 RR. Pp. Gesuiti colie Osservazioni sopra i me- 

desimi \ e sopaa la B,olla Apostolicuiu . L'bei(uS Prohibitorum 4i 

ita inscriptus , editusque Venetiis An. 1766. De- 
cret. 12. Martii 1766. 

Sreulaeus Henricus. De Militia Politica duplici , rega- 
ta , -& armata. Ztecr. 16. Decemb. i6"o5. , e£ 7. <Se-« 
ptembris 1609. 

» De renunciandi recepto^ iiK)re , modoque , qnem 

Germaniae Priucipum , Comitum , Baronum , ]tf - 
bilinmque filfae , si quando nuptni coilocant*ir <> 
observare solent. Decr. 10. Martii 1619. 

Brief eines Barren an seinen frenud iiber die M.acht 
der Kirche und des Pabstes . Hoc est : Epistola* 
cujusdam Bavari ad amieum suum de Potestate 
Ecclesiae , & Papae . Decr. 3. Pecanb. 3770. 

Brigante Vittorio. INovelli Ficri della Vergine Maria di 
Loreto , e santa Casa sua. Decr. 7. Aug* itjo3. 

Brinkelow Henricus. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
cle Brion Mr. T Abbe . La Vie de la trcs-sublime con- 
templative Soeur Marie de Saiate Therese Carme- 
lite de Bordeaux . Vecr. »♦ Septemb. 1727. 

Brismannus Joannes . 1. Cl. Ind. Trid. 
<£e Britannicae ( antiqua Ecclesiae ) libertate* , atque de 
legitima ejusdem Ecclesiae exemptione a Romnno 
Patriarchatu , Diatribe per aliquot Thescs dedu- 
cta authore J. B. Sac. Theologiae Professore . Pecr. 
4. Martii 1709. 

Brocardus Jacobus . 1. Cl. App. Ind. Trid. 

Brodeau , seu Brodams Victor. 1. Cl. Ind. Trid. 

Brognolus Candidus. Manuale Exoreistarym , ac Paro- 
chorum : hoc est Traotatus de curatione , *c pro~ 
tectione divina. Decr. 2. Septemb. 1727. 

Brombach Fridolinus . 1. Cl. Ind. Trid. 

Bronchorst Everardus. Centuriae duse ENAKTIO^AnH^ 
.& conciliationes eorumdem jnxta seriem Pande- 
ctarum disposita*. Decr. 7. Avg, i6o3. 

» ■ ' Aphorismi Politici 9 primo ex variis Scriptoribus 
per Lambertum Danaeum coiiccti , deinde muitis 
exemplis iliustrati. Tecr. ib\ Decemb. 1646. 

JBrontius Adolphus . The Catechist cateehizM , or Lo- 
yalty asserted in vind^eation of the oath of Alle- , 
giance &e. Idest : Catec/iista insiructus , seu JF7- 
delitas asserta in defensionem juramenti Fideli™ 
tatis contra novum Catec/iismum cujusdam Sq-« 
cerdotis S^c.etatis Jesu. Decr. 14. Maii i$32. 

Sronjiai Crmofane . Pella Dignita 9 & nobilta delie 4.2 Ikdex Librorum 

donne Dialogo . Donec corrigatur . Dticf. 3. Decem-* 

bris 1622. 
Broverius Matthaeus. I)e Populorum veterum , ac *re- 

centiorum adorationibus Dissertatio. Dec. i3. Apri- 

lis 1739. 
Broughtonus Hugo. Opera. Decr. y. Septemb. 1609. 
Browcr Henricus • De Jnre Ccnnubiorum apud Batavos 

recepti libro duo. Decr. 29. Maii 1690. 
Broya Franciscus . Praxis Criminalis $ seu methodus 

actitandi in criminalilms. Decr.u. Julii 1686*. 
Brucioli Antonius. 1. CL Ind. Trid. 
Bruck , seu Pontanus Gregorius* i. Cl. tnd. Trid. 
Bruckerus Jacobus. Historia critica Phiiosophiae a mun~ 

di incunabalis <ad nostram usque atatem deducta. 

Decr. 28. Julii 17 5. , et 21. Novembris ljSy. 
Brucksulbergius Georgius . Memoriale jui idicum . Vide 

Manductio, 
Brullaughan Dominicus • Opusculum de Missione , & 

Missionariis Decr. 2. Julii ij3y. 
Brnnfclsius , seu Brunsfelsius Otto. 1. Cl. Ind. Trid. 
Brunings Christianus. De Siientio sacrae Scripturae . si- 

ve de iis , qu» iit Verbo divino omissa sunt , Li~ 

bellus^ Decr. i^.Apr. i^55. 
Bruno Tobias. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Brunsvicensis Jacobus . 1. CL App. Ind. Trid. 
» Catechesis puerilis . Ind. Trid. 

Brunus Jordanus. Opera omnia. Decr. y. Aug. i&>3. 
Bruodinus Antonius . Corolia Oecodomiaj Minoriticae 

scholai Saiomonis , sive pars altera Manualis Sum- 

mae totius Theologiae . Donec corrigatur . Decr. 

21. Martii 1668. 
Bruschins ( Gaspar ) Egranus • 1. Cl. Ind. Trid. 
•■» Monasteriorum Germaniae praecipuorum , ac ma- 

xime iilustrium Centoria prima , in qua origines 9 

annales , ac ceiebriora monnmenta recensentnr • 

Jpp. Ind. Trid. 
iJrusoni Girolamo. La Gondola a tre remi • Decr. 2o, 

IVoveinb.x663. 
« IlXarrozzino aila moda. Decr. 4. Apr. 1669. 

Brutnm fulmen Papae Sixti V. adversus Henricum Re- 

gem Navarrae , & HGnricum Borbonium Principeni 

Condamm , una cum Protestatione multip*icis nul- 

litatis. App. Ind. Trid. 
Brtitus ( Stephanus Junius ) Celta . Vindiciae contra 

Tyrannos : cive de Principis in populum 9 popu^ Prohibitorum 43 

liqtie in Principeai legitima potestate , Decr. 14, 

IVoyembris 1609. 
Srylingerus Nicolaus. 1. Cl. Ind. Trid. 
4 * , Vide Comcediae , & Tragcediae aliquot. 
Bucerus Martinus. 1. Cl. Ind. Trid. 

Defensio adversus axioma Catholicum , idest erimi* 

nationem Roberti Episcopi Abrincensis. Ind. Ti id. 
11 Metraphrases , & enarrationes perpetuae Epistolaruin 

Divi Pauli Apostoli, quibus singulatim Apostoii omnia 

eum argumenta, tum sententiaa excutiuntur. Ind. 

Trid. 
Bucerus ( Nicolaus ,) Brugensis. \».Ct» App.Ind. Trid. 
Bucbananus ( Georgius ) Scotms. 1. Cl. jipp. Ind. Trid. 
Bucholtz Andreas Henricus. De Ectle'siae Romanq Pontifi- 

ci ^subjectae Indulgentiis . Tractatus Tbeologicus . 

Decr. 4« Martii 1709. 
Buddeus Joannes Franciscus. Institutiones Theologiae Dog- 

maticae variis observationibus iiiustratae. Decr. 4. De- 

cernb. ij'2$. 
■ Et cetera ejusdem Opera omnia. Decr. 5. Maii ijoo. 
Budone Henrico Maria. Vide Dudone. 
Budowez Wenceslaus. Circuius Horologii Solaris \ ac Lu- 

naris , seu de variis Ecclesiae mutationibus. Decr. 

22. Octobr. 16*19. 
Buffi Beuedetto. Opera di GiOvanni Cassiano delle Costi- 

tuzioni , & origine de' Monacbi tradotta di latino 111 

volgare. Donec corrigatur. Dccr. 19. Jiinii i6j4* 
Bugenhagius ( J&annes ) Poineranus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Bukentop Hearicus. Tbeses sacrae in Aclus Apostolornm , 

quas defendent Fr. Ludovicus Jansscns , & Petrus 

Ciaessens Lovanii in Conventu ^S. Trinitatis die 

21. Julii 1694« Decr. j. Decemb. i6$4* 
Eiilfnngerus Georgius Bernardus. De Harmonia animi , 

& corporis humanj maxime praestabiiita ex mente. 

Leibnitii. Decr. 2, Septemb. 1727. 
Bulla Diaboii , qua Papam admonet. Ind. Trid. 
jyullarii ( Jj/I.agni ) Romani Tomus IV. £dition. Lvgdun* 1 
sumptibus Fhilippi Bordti ? Lautentii Arnaud etc. 
Donec auferatur Constitutio x&\\ incipiens : Saero- 
sanctae Romanae Ecclesiae : et prtietejxa sex pcigina 
a pag. 289. > cujus initium : In nomine Domini : 
usque ad pag. 3oo. Decr. 3. Augusti i6b6. 9 27. Ju~ 
l'ti 2^7,, et 10. Junii i658. 
Bullsrii Romani ab Urbano VIII. usque ad Clementem X. 
Tomus V , Lugduni 1673. p*n(f$ in <& ponatur pulfa 44 IlfDIX LlBRORUM 

Alexandri VII. data »U. KaL Julli i665. qitde in- 
cipit : Cum ad anres nostras pervenerit duos pro- 
diisse libros : prout est in Bullario Komano ediio 
Mornae anno 16 72» Decr. 25. Januarii 1684. 

Bullarii Bomani Destructio , & confutatio generalis , ac 
specialis Bullartfm Innocentii X. , & Urbani VIII. de 
abrogatione pacis Germaniae , de suppressione ■ Jesui* 
tissarnm 9 de cultu lmaginum , & observatione Fe- 
storum. Decr. 10. Septemb. 1688. 

Bullingerus Henricus. 1. CL Ind. Trid. 

Bullingham ( Joannes) Anglus. 1. CL App. lnd. Trid. 

Bullus Georgius. Operaomnia. Donec corrigantur. Decr* 
i3. Apr. 1^39» 9 et i3. Junii 1757. 

Bunnius Edmundns. 1. Cl.Jpp.Ind. Trid. 

Buno Joannes. Universae Historiae cum sacras 9 tum pro- 
phanae idea. Decr. 18. Jan. 1667. 

Buongiorni Ferdinando. II Buon giorno. Decr. 17. Au- 
gusti 160 3. 
il Buon Senso - ossia Idee naturali cpposte alle soprannatu- 
rali. Vol. due. Italia 1808. Decr. 3o. Septemb. 1817. 
Opus jam damnatum idiomaie Gallico. Decr. S.C. 
Ind. 18. Aug. 1773. 

BurbacMus Petrus. 1. CL Ind. Trid. 

Burcardi ( Franciscus ) Vilnensis Superintendens. 1. Ch 
Ind. Trid. 

Burchardus Johannes. Vide Leibuitius. 

Burgovius Franciscus. 1. CL App. Ind. Trid. 
a Burgundia Jacobus. 1. Cl. Ind. Trid. 

. Apoiogia , qua apud Imperatoriam Majestatem inu- 

stas sibi criminationes diluit , fideiquer suae confes- 
sionem edit. App. Tnd. Trid. 

Burlamacchi Nicolao. Vita di D. Armando Giovannj le 
Bouthillier di Ranse 9 raccoita da quella , che ha scrit- 
ta in lingua Francese T Abbate di Marsollier. Donec 
corrigatur. Decr.y. Febr. 1718. 

■ ■ Vide Scienza delia Salute. 

Burnet Gilbert. Histoire de la Reformation de V Eglise 
d" Angieterre , traduite de V Anglois par Mr. de Ro- 
seiuond. Decr. 29. Maii 1690. , et 21. Apr. i6$3. 

» " ■ Histoire des dernieres Revoiutions d 1 Angleterre ; 
avec un recit preliminaire des principaux evene- 
mens sous Jacques 1. 9 Charles I» 9 & Cromwel. DiiCi\ 
fX\. Jan. 1732. Prohibitorum: 

Bnrnetius Thomas. De Statu JYIortuorum , & 

Resurgentium. 
■ De Fide , & Officiis Christianorum. 

" Appendix de futura Judajorum Restaura- 

tione. 

■ Teliuris Thcoria sacra. Pecr. i3. Jprilis 
Buschins ( Hermannus ) Pasiphiius. 1. Cl. Ind. 
van Buscum Petrus. Instrjictio ad t/ronem Theo- 

logum de metbodo Theolo/ica octo regu- 

lis perstricta. 
»" Instructio ad tyronem Theologum de me- 

thodo Theoiogica octo reguiis perstricta, 

ab insulis Jesuitai Estrix caviiiis vindi- 

cata. 
11 Defensio adversus en , qtia3 JEgidius Eslrix 

in Diatriba Theologica oppoiiit lustru- 

ctioni ad tyronem Theojogum. 
Buslebius Joannes. 1. Cl. Jpp. fnd. Trid. 
Buxtorfius Joannes Senior. Epistola Dedica- 

toria, praejixa Lexico Hebraico,& Chai- 

daico. 
' Epistola Dedicatoria 9 praejixa Thesauro 

Grammatico Linguae Sanctaj. 45 Decr. 
17. Mail 

1739. 
Ttid. I>ecr. 
1 9. Junil 

1674. JDecr. 

4. Julii 

1661» 45 IsrpEx LipRORUKt: c aballinus Gaspar , qui et Carolus Moli~ ) 
naeus. Tractatus Commerciormn , & usu- ) 
rarum , reddituumque pecunia constitu- ) 
torum , & monetarum. Ponec corrigatur. ) Jpp* 
Tractatus de eo quod interest \ ad theo- ) Ind. 
ricam praxiinque utilissimus. Donec cor- ) Trid* 
rigatur 9 ) 

■ Tractatus Dividui , & Individui. Donec ) 
corrigatur. ) 

Cabellotti Francesco Maria. II Fulmine delle presenti caw 
lamlta. Vecr. 20. April. 1727. 
le Cabinet Satyrique , ou Recneil des vers piquans , & gail- 
lards, tires des Cabinets des Sieurs de Sigogues 9 &e-» 
gnier , Motin 9 Berthelot , Maynard c & autres Poetes, 
Decr. 3o. Junii 1761. 
Caccini Damiano. Caiculo da rappresentarsi ) 
pro veritate per la revisione de' conti. ) 

■ Relazione stata fatta al Serenissimo Car- ) 
dinale Carlo de^Medici , cujus initium i ) 
"Nella causa del ricorso fatto. ) 

■ Scrittura , cujus initiwn ; Per esser ve- ) 
nuto a notizia al P. D. Damiano Caccini. ) 

■ ■ Scrittura , cufus initium : Per intelligen- ) Decr. ^ 

za di questi fatti. ) 4* /w#* 

» ' Vallumbrosaua Defensionis , cujus im~ ) 1661. 
tium : Serenissime Carole Cardinalis Pro- ) 
tector. ) 

■ Vallumbrosana Gravaminis , cujus ini- ) 
tium : Serenissime Cardinalis. P. D. Da- ) 
inianus de Caccinis» ) 

■■ Attestazioni , e fedi fatte ift difesa del ) 
P. D. Damiano Caccini. ) 

CadanaSalvatore. Quaresimale. Decr. 10. Jun ii i65a. 
— -Dubbj Scritturali. Donec corrigatur. Decr» 8. Mar- 

tii 1662. 
Caelius. Vide Ccelius. 

Caesaris ( Caii Julii ) Opera. Vide Montanus. 
de Ceesena Michael. 1 . CL Ind. Trid. 
deCaevallos, seu Zevallos Hieronymus. Speculum aursum. Prohibitorum ^7 

commuuium opinionum , seu practicae qnaestiones 

communes coutra commnnes. Tom.I V. Decr. 12. De* 

cemb. 1624. 
? i Tractatus de cognitione pev viam violentiaj in causis 

Eeclesiasticis , & inter personas Eeciesi&stic&fi» Decr. 

12. Decemb. 1624. 
Cajctani. Vide de Rottenstaidter. 
Cajetanus Coustantiuus. De reiigiosa 8. Ignatii , sive 

8. Enneconis Fundatori* Societatis Jesu per PP. Be- 

nedictinos institutioue , dequc libelio Exercitiorum 

ejusdem ab Exercitatorio Garciae Cisnerii desumpto , 

libri duo. Quos Jbbas Conslantinus tumqvam udul- 
» teratos , suppositos , et suo nomine "Jalso Gvulgutos 

reprobavit. Decr. 18. Decembt is iG/fi. 
Cajus Joannes. 1. CL App. Ind. Trid. 
Cala Carolus. De Coutr«bannis Ciericorum in rebus ex~ 

trabi prohibitis a Regno $eapolitano. Decr. 18. Ju~ 

lii i65i. 
de Calabria Nicolaus. 1. Cl. Ind. Trid. 

Calado Manuel. vaiero3o Lucideno, e Triumpho da 

libertade, primeira Parte. Donec corrigatur. Decr* 

24. Novemb. i655. 
Calandrini Scipione. Trattato deir orig,ine deile Heresie , 

e delle Schisme , cbe sono nate riella Chiesa di Dio , 

& de' rimedi, che si dCeno usare eontra di queiie^ 

Decr. iG. Decemb. 160 5. 
Caldori Carlo. Del Sacrosanto Sacrificio deila Messa pcr 

li Sacerdoti novelli. Decr\ 29. Aug. if.ob, 
Caleridarium Gregcrianum peipetuum. Editionis Franco~ 

furti. Decr. y. Jug. 16*0 3. 
Calendarium Tyrnaviense ad annnm Jesu Christi j^2i. , 

primum post Bissextilem ad meridiamim Tyrnavien- 

sem , opcra & studio cujusdam Astrophiii. Decret. 

21). Julii 1311. 
Calendrier dcs Heures a la Janseniste dc la seconde edi- 

tion. Deci\ 16. Julii i6'5i. 
• Calenus Henricus. Vide Fromondus.. 

Calfhiilus Jacobus. i.CLJpp. Ind. Trid. 
Calixtus Geor<?;ius. Opera omnia. Decr. 22. Dec. 1700. 
le Calvaire profane , ou le Mont Vaierieu usurpe par les Ja- 

cobins reformez du faux-boorg S. Honore. Decret. 

22. Decemb. 1700. 
Calvinus Autonius. t. Cl. Ind. Trid. 
Calvinus Joannes. 1. Cl. IncL. Trid. 
Calvinus , seu Jiahl Joannes'. Lexicon Juridicum Juris 

Caesarei tiinui 9 & Canonici. Decr. l\. Julii 1661 48 IhBEX tlBRORUM 

Camecfenus Guilielmus. Vide Angliea. 
deXambrouue ( Mr. ) Chanoine de Clermont. Lettre ecrits 
s\ Monseigneur V Eveque de Beauvais , cujus ini- 
tium : Ayant appris dans le public : Jinis vero \ $c 
un respectucux attachement. Decr. 17. tebr. 1717. 
Camerarius Joachimus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Camerarms Joannes . Phiiosophia moralis Christiana , 
continens tres Dissertationds. I. de rectitudine , &: 
pravitate actuum humanorum. II. de libero arbi— 
trio. III.de coiicursu Divino. Decr. 23. April. i654* 
Camerarins Philippus. Opcras horarum subcisivarum , si- 

\ ve Meditationes Historicse. Decr. 7. Aug. i6>o3. 
Cammarata , & Poyo Philippus. Responsa decisiva. De~ 

cret. 1. Decemb. 1687. 
Campauclia Thomas, Opera 9 quae Romae impressa 9 aut 
approbata non sunt 9 cum Auctor pro suis ea non 
agnoscat. Decr. 21, April. i632. 
Campanus Joaunes, qui scripsit contra Trinilatem. 1. CL 

Ind. Trid. 
jQampiglia Alessandro, Delle Turbolenze della Francia in 
vita del Re Henrico il Grande, Donec Corrigatur. 
Decr. 16. Martii 1621. 
le Camus Hieronymus. Judicium de nupera Isaaci Vossii 
ad iteratas P. Simonii objectiones responsioue. Decr. 
' 1. Decemb. 1687. 

Canale Floriauo. Dei Modo di conoscere , & sanare i liia- 
leficiati , & delP antichissiino , & cttimo uso del be- 
ncdire. Decr. 20. £eptemb. 1706. 
Cancerinus Nicolaus. 1. Cl. App. Ind . Trid. 
Candide. Vide Memoires de Candide. 
Candidus Euscbius. Piausus luctiucae mortis. App. Ind. 

Trid. - 
Candidus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Candidus Pantaleon . Annales , seu Tabulae ) Decr. 
Chronologicae. ) 16. Dec. 

Epitaphia antiqua , & recentia. ) i6o5. 

Candido , o l 1 Ottimismo del Signor Dottor Ralph tra- 
dotto in Italiano. Decr. 1 4« Mail 1762. 
^a Ganfelt Benedetto. Regola di perfezione , la quale con- 
tieue un breve 9 e chiaro compendio di tutta la vita 
spirituale 9 tradotta dalla iingna Latina nelP Italiana 
dai P. F. Modesto Romano. Decr. 29. Novemb. 1689. 
Cannerius Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. 
del Canone nella Messa. Vide Prouunzia. Proimbitorum 4-9 

Cantiirani Selvaggio. Vide Storia della Cbiesa. Vide Sto-* 

ria profana. 
Canzius Israel Theophilus. Phiiosophiae Leibnitiaiue, & 

Wolfianae usus in Theologia. Decr. i3. Apr. ifi$. , 

et 16. Maii lybZ. 
Canzius Xsracl Gottiieb. Compendiuin Theologiae purio* 

ris. Vecr. 24. Augusti 1772. 
Capassi Oerardus. Conchisiones ex Philosophia, ac Theo^ 

logia seiectae, pro solemniis Divi Dominici propu- 

gnandae a Fr. Henrico Antonio Verzeili in Conventu 

SS. Annunciatae (\q Florentia. Decr. 1. Jpril. iGBB, 
de Capellis Franciscus Maria. Circulus aureus, seu breve 

Compendium C%remoniarum„ 9 quibus passim ad 

suas, & proximi utiiitates Praesbyteris ttti contingit, 

Decr. 4« Decemb. if£*f. 
Capellus Ludovicus. Vide Syntagma Thesium. 
Capib pus Ladius. Cento cx Virgiiio de vita Monaeho- 

rum, quos vuigo Fralres appellant. IVisi fuerit ex~ 

purgatus. Ind. Trid. 
Capita Fidei Christianae contra Papam, & portas fnfero^ 

rum. fnd. Trid. 
a Capite Fontium Christophorus. De necessaria ) 

correctione Theologiae Schoiasticae. ) 

■■ Novae iilustrationes Chnstianai Ficlei ad~ ) j 

versus impios^ Libertinos, Atheos, Epi- ) /^/ 

cureos, & omne genus Inftdeles, Epitome. ) ^ \ 

De Missag Christi ordine , & ritu. ) 

*— — Keliqua vero ipsius Opera prohibentur 9 ) 

donec corrigantui\ ) 

Capito Wolfangus. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Capitulo d' Averano Seminetti. Vide Scelta di prose 9 e 

pocsie, 
Capitolo dei Cav. Cini. Vide Scelta di prose, e pcesie. 
Capitolo di Orazio Persiani. Vid. Scelta di prose, e poesie'i 
Capo Finto. Ind. Trid. 
di Capoa Lionardo. Pareie divisato in otto ragionamentif 

Decr. 5. Jugusti i6*y3. 
Capocoda Giulio. V Amore di Carlo Gonzaga Dnca di 
[ Mantova , e dclla Contessa Margarita della Rovere. 

Decr. Zx.Martii 16*68. 
Capuro Cario Francesco. Vide Annotazione curiosa 9 o 

distinta. 
Caramahius Julius Dominicus. i.Cl.Ind. Trid. 
Caramuel Joannes. Apoiogeu;a pro antiquissima-, & uni- 

versalissima ductrina de Probabilitate, Pecr*i5* Ja~ 

nuarii 1664. 4 Bo Ikdex Librorum 

Cararino, seu Carrarino Antonio. Specchio d' AstrologU, 
naturale , ii cmaie tratta delP inciinazione deiia nati- 
vita degi 1 uomini. Decr. Z.Julii i6'J,3. 

*l. . Inclinazione , e natura de 1 sette Pianeti, e de 1 dodici 
Segni ceiesti. I>ecr. 3. Julii i6'l3. 

Caratteri de^giudizj dommatici deiia Chiesa. Vlde Cosa h 
un Appeliante. 

Carboni Franceseo. Le Piaghe de^Hebraismo. DecreU 
16. Sepiemb. 1680. 

Cardanus Hieronymus. De' Sapientia libri V. ) 

' Pe Consoiatioue libri tres. ) 

- ' ' De Rerum varietate libri xvn. ) ^. ,. 

* " ' -"' De Subtilitate libri xxi. ) 

*— — ln Ci. Ptoiemaei iv. de astrorum iudi- ) 

... . / • ,. < rigan- 

cjis , seu quadnpartitae construetioms ii- ) ,° 

bros Commentaria. ) > 

«^ >- . Geniturarum xii. E.empia. ) r j* 

■ — — JJe Excmpijs centum Gcniturarum. ) 'p ' / 

- — "■* De Judiciis Genituraruni. ) 

, *" *■' -^^ reliqua Opera omnia 9 quae de Medi- ) 

cina non tractant. ) 

il Cardinaiisino di santa Chiesa diviso in tre parti. Vecr» 

i3. Jlprills 166*9. 

Carega Francesco. Su la legge dei Divorzio. Dissertazione. 

Genova dalla Stamperiacli G. Giossi. Piazza deiie Vi- 

gne 1808. JPecr. 37. Januarii 1817. 

Carerius Aiexander. De Potestate Roiiiani Pontificis ad- 

versus impios Poiiticos iibri duo. JPonec corrigan-» 

tur, JPecr. 7. ^ug. i(x>3. 

Carion 9 seu Cario Joannes. 1. CU Ind. Trid 9 

Carivmmeshin Ensebius. Antiiogia , seu juridico-historica 

ctefensio, & responsio ad pra^judicia I^cclesiastica; Hie- 

rarcbiae „ Ciero Cathedrali, & Ordini D. Benedicti il- 

lata a D, Augustino Erath. Dccr. i3. Julii 1717. 

Carniina amicorum 111 honorem nuptiarum Stephani Isaa* 

ci. Jpp. Ind. Trid. 

Carmina & Epistolae de conjngio ad Davidem Chytraeum. 

Jpp. Ind. Trid. 

Caroii^Magni Opus contra Synodum 9 quae in partibus 

Graeciae pro adorandis Imaginibus gesta est. Ind, Trid, 

Carolostadius Andreas. Vide Bodenstein. 

Caronus Raymuudus. Apostoiatus Evangelicus Missiona- 

riorum Regularium per universum mundum p cuju 

obiigatione Pastorum quoad manutenentiam Evange^ 

lii. JPonec corrigatur^ Jpecr* 8. Martii 166%. PROHIBtTORUH Sli 

Caro ( Tito Lucrezio ). Vide Fiiosofia. 
Carpovius Jacobus. Theoiogia reveiata Dogmatica , mtt-' 

thodo «cieutiiiea adornuta. Decr. 14. Jpr. iytt. 
Carpzovius , s&u Carpzov Benedictus. Practica nova Im**» 

periaiis Saxoiuca rerum Cnminalium in partes trgs 

divisa. Pea . a/j. ISovemb. i655. 
- ■ " ■ Commentarius ju iegetu regiam Germa- ) 

norum , sive Capituiationem Imperato- ) 

riam. ) Deci% 

» Decisiones iliustres Saxonica? rerum •> & ) 24« W°Vt 

<jiia)stionum Forensium. ) i655. 

— '■ 1 1 Decisionum iilustrinm Saxonicarum Pars ) 

II. & III. ) 

■ Centuriai juridicarum positionum de jnribus fcemj^ 
narum singularibus. Decr. 8. Martii 1663. 

■ ■ ■ ■ Jurisprudentia Ecciesiastica , seu Consistorialis re- 

rum, & uua^stionum in Electoris Saxonia; Senatu Kc^ 
ciesiastico, cx Consistorio supremo decisarum. Decr f 
i5. Maii i>i4« 

*< « ■ Methodus de studio Juris recte, ac feliciter insty* 
tueudo. Vide Manuductio ad universuni Jus Civiip, 

Carpzovius Joaones Benedictus. Isagoge in iibros Ecclesia-* 
ruiu Lutheranarum Symboiicos. Dec. j3. Murtii 1679» 

wi , ' . ■■ ^Notai in* Wiiheimum Schickardum. Vide Schickarduij, 

Carran^a Barthoiome. Commeutarios sobre ci Catechismo 
Christiano. Jpp. Lnd. Trid % 

Carrarino. Vide Cararino. 

Carre de Montgerou Mr. La Verite des lriiracles operes £> 
l 1 intercession de M. de Paris , & autres Appeilans» 
Decr. 18. februarii 1739. 

Carriere Franciscus. Historia Chronologica Pontificum Ro- 
manorum, cum praisignatione tuturorum ex S. Ma^ 
lachia. Donec corrigutur. Decr. 21 * Decemb. 1700. 

Carrozzi ( Avvocato Giuseppe ). Le Prescrizioni sui di-r 
ritto dei Matrimonio .... con i Commenti a cia^ 
scun Articolo estratti dai Commentario su l Codice 
Civiie Universale' .... de,l ch. Sig. Zeiiicr esposti 
( ab illo)con alcune addizioni. Miiano i8i5. Pres^ 
so Sonzogno , e Comp. coi tipi di Gio. Giuseppe D|e 
Stefanis. Decr. 32. Dec. 181.7. * 

Carterius Ludovicus. Justa expostulatio de P. M» Xante 
Mariaies. Decr. 2. Octobr. i6^3. 

Carteromaco Nkcoli>. Ricciardetto\ Decr % i3. Ayr% ijfy* 

* 4 5a Ikdix Librorum 

<des Cartes Renatus. Meditationes de prinia Pbi- ) 
losophia, in quibus Dei existentia 9 & ani- ) 
111 a? humanse a corpore distinctio demon- ) 
strantur. ) 

■ r\ot;e ln Programma quoddam sub fincm ) Donec 

anni \6^y. iu Belgio editum cum hoc ti- ) corri- 
tulo : tixpiicatio meutis humanae, sive ani- ) gantur* 
maj rationalis. ) Decr. 

* ■ Epistola ad Patrem Diuet Societatis Jesu ) -o. No-+ 
Preepositum Provincialem per Fraiiciam. ) yemb. 

m Epistola ad Gisbertum VoetiuJii, in qua ) i663. 

examinautur duo libri pro Voetio editi. ) 

■— Passiones animae, Galiice ab Auctore con- ) 
scripta^, nuqc autem latina ci vitate donataj. ) 

— Opera Philosophica. ) 

* Meditationes de prima Philosophia , in quibas adje'-» 

ctdi sunt utilissinue quaedam animadversiones ex va- 

riis Auctoribus collectaj. Amstelodami 1709. Decr. 

29. Julii 1722. 
Cartwrightus Thomas. 1. Cl. App.Ind. Trid. 
Carvajalus Ludovicus. Dulcoratio amarulentiarum Era- 

smica; responsionis ad Apologiam ejusdem Ludovici. 

Donec corrigatur. App. trid. Trid. 
Casalas Joannes. Candor iiiii , seu Ordo Pra^dicatorum a 

calumuiis Petri a Valle-ciausa vindicatus. Decret. 

17« NovembrU i6S/\. 
Casalicchius Carolus. Tuta conscientia , seu Thcologia 

Moraiis. Decr. 9. Febr. i6b*3. 
Casadborius Isaacus. De Rebus sacris , & Ecclesiasticis 

Jixercitationcs ad Cardfnalis Baronii Prolegomena , Sc 

priinam Annalium partem. Decr. 12. Decemb. 1624. 

— Epistolae quotquot reperiri potuerunt. Adjecta est 
Epistola de morbi ejus , mortisque causa , deque iis- 
demnarratio Raphaeiis Thorii. Decr. 26. Octob. 1640. 

Casaubonus Isaaciis. Corona Regia, idest Panegyrici cu~ 
jtisdam , quem Jacobo I. Britannia? Regi delinearat , 
iYagmenta ab Euphormione in lucem edita. DecreU 
lS.^Decemb. 1646*. 

Caselkis , seu Cha^elius Georgius» 1. CL Ind. Trid. 
4e Casibus reservatis in Fulginati Ecclesia, Morale Opuscu- 
lum , in quo varia ad S. Tbeologiam Moraiem per- 
tinentia Dubia ad trutinam revocantur 9 ac breviter 
expediuntur, illius Facultatis Tyronibus apprime pe- 
rutile , ab Ahtonio Marcellio Priori Parocho Ecclesiae 
jUisiguis Collegiatse SS. Salvatoris Fuiginjve coucinn^ P tt -O- ff I -B I T Q K V M. &5 

tum. Fulgiaei 1810. Typis Francisei Fufr cmn Prr^ 
miss. Decr.S.Officii 38. Martii 1817. 

Casimirus Tolosas. Atomi Peripateticse , sive tum vete- 
rum,tum recentiorum Atomistarum placita. Tom.II., 
III. , IV. , V. i & VI. Donec corrigantur. DeereU 
3i. Martii 1681. 

Casmannus , sew. Casinamts Otho. Rhetorieae Tropologiaa 
praecepta, Decr. 7. Aug. i6o3. 

Cassander ( Georgius ) Brugensis. Hymni Ecclesiastici 9 
pra^sertim qui Ambr<^siani dicuutur 9 cuin Schoiiift ' 
op})ortunis in locis adjectis. Ind. Trid. 

«■ Ooera, quae reperiri potuerunt omriia. Hpistolae 117., 
& colloquia duo cum Anabaptistis. Decr. 2. Decem* 
bris 1617. 

Cassiani ( Joannis ) Diaconi Constantinopolitani Collatio 
de libero arbitrio. Editionis Haganoae per Joannem 
Secerium i528. App. Jnd. Trid. 

> Opera delle Costitnzioni de' Monachi. Vide Bufii. 

Cassiodorus Petrus- 1. Cl.~4pp.lnd. Trid. 

CastaMus Joanues Baptista. Pacificum certamen , seu m 
Julii Nigroni Opusculum de S. Ignatio , & B. Cajeta- 
no Thienajo animadversiones. Decr. 21. Apr. 1698, 

O ns talio , seu Castellio Sebastianus. 1. Cl% Ind. Trid. 

... Dialoghi Sacri App. Tnd. Trid. 

- De Christo imitando ., contemnendisque mundi va~ 
nitatibus , authore Thoma Kempisio libri quatuor , 
iuterprete Sebastiano Castellione. Dec. 4. Dec. i^25. 

Casteilanus Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. 
de Castello Bartolomeo. Dialogo delP unione spirituale dl 
Dio con 1? anima. Decr. 8. Martii i584* 

— Idem : Dialogo deir unione delFanima con Dio. Decr* 
y. Aug. i6o3. 

, Castelvetro Ludovico. Opera omnia. Donec expurgeniur* 
App. Ind. Trid. 
Casti Giambattista. Animali parlanti- Poema Epico in ven~ 
tisei Canti Vi sono in nne aggiunti quattro apologhi» 
Milano MDCCCII. Pres«so Pirotta e Masparo Stampato- 
ri-Libraj in S. Margherita. Decr. 26. Augusti i£o5, 
•" ' Vide Noveile amene. Ann. 6. Rcpubbl. Volumi 4» 

Decr. 2. Jul. 1804. 
CastigLione Bahassar. II Cortegiano. Nisi fuerit ex corre- 
ctis juxta editionetn Venetam anno i584« Decr.3.Ju+ 
lii 1623. 
*J fi l Castillo Sotomajor Joannes. De Tertiis debitis CatholiV 
cis Regibus Hispaniaj ex fructibus , & rebus omui— 
Ws 3 (jiijc deci:ii.iutur. D^cr. 1B. Dcceinh. 164S* '54 I n Sfit Linb&uM 

Castoriensis Joanncs Kpiscopus. Amor pcenitens , sive de 
Divini amoris ad poeniteutiam necessitate , ck recto 
clavium nsu libri duo. Suspensus ^doneC Corrigutur, 
l>ecr. 2.0. Juriii 1690. 

Casus Joannes. Sphana Civitatis, hoc est Keijmblicae re- 
cte ac pie secundum le^es adihifiistraiidae ratio. Do~ 
nec corrigatur . Jpp. fnd. Ttid, 
ad Casus Conscientia % fide Libellus inscriptus. 

Catalano ^ T iccoib. Fiume dei terrestre Paradiso. Discorso 
sopra Pantiea forma deirabito IVHnoritico da *. Fran- 
cesco cVAssisi instituita, e portata./tec. 10. Junii l658. 
• Catalogue du Pape , & de Mov -se. fnd. Ttid. 

Catalogus Testium Veritatis. Vide Flacius Mathias. 

Cataneus Hieronymus. Panegyrkus de institutione Colle- 
gii Germanici, & Ungarici. Donec Cort igutur. De^cr* 
5. Octobris i65l. 

Catechesi , ovvero Instruzione del Cristiano composta di 
varie distin ioni cavate dal Catechismo Komano „ dal 
Bellarmino , e da altri Autori. Deci\ 12. Ji.tii 1686. 

Catechesis tleligioms Chri^tiaua? , quaj traditur in Eccle-* 
siis , & Schoiis Palatinatus. Jpp. Ind. Trid. 

■ n "^- Et Cetercie omnes Haereticorum Catecheses. Vide 
Decreta §. 1. mmi. J. 

Catechesis , sive prima institntio , aut rudimenta Religio- 
nis Christiana? Hebraicae , Grajce , Latine expiicata. 
Lugduni Batavorum ex Ofjtcinu Plantiniana apud 
Franciscum Raphelengium. Jpp. fnd. Ti id. 
a Catcchism for those that are mcre advanced iu years 
artd knowledge , Idest Catechisinus pto illis b qut 
aetate , et scientia sunt maturiores. Decr. \i. Ja*- 
nuurii i^35. 

Catechism , or abridgement of Christian Doctrine* Idest i 
Catechismus , seu synopsis Christianae DoCtrinae* 
Decr. 7. Decemb. 1734. 

Catechisme , ou Abrege de doctrine touchiint Ja Graee Dl- 
vine , selon la Eulle de Pie V. , Gregoire 3CIII. , t T r-» 
bain VlII. Antidote contre les erreurs dti temps '. Par 
un Docteur de la S. Theol. de- Douay. Decr. 6. Octo* 
bris i#>o. 
le Catechisme du Genre Humain : sine annotatione nominis 
Juctoris «et loci\ 1789. Deci \ tid.Martii i^cji, 

Catechisme de la Grace. Decr.6. Octobr. 1600. 

Catechisme Historiqne, & Dogmatique sur les contesta* 
tioris , qui divisent maintertint V Fgiise ; oti VXnt 
montre qitelle a ete l 1 origine , & le progres de# di* 
«putes preseates. Pecr. 6. Febrmrii i^3a. pROHtBlTORtJlVt 5£ 

m_ r -- Suite du Catechisme Historiqtte , & Dogmatique, 
Decr. 11. Martii i^54* ^ _ 

Catechisme de I' hoimSte Homme. K/tfe Evangile de 1» 
Raison. 

Catechismo ( breve ) sulle Indulgenze secondo la vera 
Dottrina della Chiesa, proposto dal Vescovo di Coll* 
a 1 suoi Parrochi per servirsene d 1 istruzione ai loro 
Popoli. In Coile 1787.5 sive seorsim, sive conjuncUm, 
cum aliis Libris. Decr. 9. Decemb. 179^« 

Catechismo della Dottrina Cristiana , e de' Doveri sociali 
ad uso dei Licei , e Coliegii Reali delie scuole pri-» 
marie del Regno. riapoli 1816. Presso Nicola Porcel- 
li : a spese deiia pubiica Istruzione : si trova vendi- 
bile ne' communi di Provincia presso i Sindaci re- 
spettivi 5 ed in Napoli presso il Librajo Gabriele Por- 
ceiii strada S. Biagio de 1 Librai num. 32. per grana 
dodici rustico senza aitro aumento di vendita. Decr* 
17. Martii 1817. 

^atechismo esposto in forma di Dialoghi suila Comunlo* 
ne. Vde Comunione del Popolo nella Messa. 

]atechismo 5 cioe Formuiario per ammaestrare i fanciulli 
nelia Reiigione Cristiana fatto in modo di Dialogo. 
tnd. Trid. 

Catechismo per i fancitilli ad uso delia Citta. , e Diocesi 
di Motoia. In Napoli 1789. Z><#r» & Decembr. 1793. 

Catechismo dei Galantuomo -dedicato ai Fanciullo Federi- 
co de Vecchi. Zara. Presso Domenico Fracasso coa 
permissioue, sine annotatione anni. Decr.z.Julii i8o4* 

Citechismo , nel quaie ie cootroversie principali di que- 
sto tempo Sono brevemente decise' per la parola cti 
Dio„ tradotto -in lingua Italiana 5 ed accresciuto. Decr. 
12. Septemb. 1714» 
Catchismo Repubblicaivo , ovvero verita eiementari sn i 
diritti deirUomo 5 e sue conseguenze in societa\, adat- 
tate alia capacita de 1 Cittadini poco esperti, da Fran- 
cesco Maria Bottazzi Sacerdote Professore di Teologia^ 
e Fiiosofia — • Indoctos ipse doceto : Propaganda ete- 
nim rerum doctrina bonarum. Cat. Distich.mor.*-* 
presso lo Stampatore Repubbiicano Damaso Petretti» 
Roma Atmo Sesto della Liberta Primo della Romaua. 
Decr. 2. Juiii 1804. 
dtechismo universaie. Vide Educazione , ed istruzion» 

Cristiana. 
'atechismi ( simplicissima , & brevissiina ) expositio. Ind* 
Trid. 

Utechism u» , hec est fcrevi* instructio de prsecipuis ca«» S5 I.SBIX L I B H O Fv U M 

PJtibus Christiana? doctrina*, pro Ecelesia Antuerpie n J 
si, quaj Confessionem Augustanam profitetur. <f DT7 
Ind. Trfd. , FF * 

•— Et ceteri omnes Haereticorvm CatechismL Yide 

Decreta §. i. niim.fr 
CatecKisnius Jesuitarum , sive examen eorum Doctrbia?, 

Decr. 12 Decembr. 1624. , 
Catcchismus ofre korte-lecnngbe van de Gratie &c. laest : 
Catechismus v seu brevh doctrina de Gralia, ex ^aU 
lico idiomaie in Flandricum translaius. Decr. q. Zev- 
tembris 1688. . ^ 

Catechismus , sive explieatio Symbcii Apostolici. hd m 

Trid. 
Catcchismus super Evangelium Marci. Tnd. Trid. 
Catechismus Oder Miiclit des Goetlichen Wortes. Vi(e 
Knopffer. 
il Catcchista , ossia Istruzionc Cristiana esposta in brevi 
Dialoghi famigliari ad nso dei Maestri dcl Cateclj- 
smo Cattolico : Lugano nella Stainperia di France.co 
Valedini, e Compagni. i8i5. Dec.S.Off.oo.Julii 187. 
Catena preziosa de^Sehiavi della Santissima, & immaco};t;t 
Reginadel Cicio Madre &i Dio. Decr. 2. Octob. i6?i 
et Brev. Ctem. X. 1%: Decemb. \Gj'$. 
Catharinus Ambrosius. Vide Poiitus. 
the Cathoiik Christians ne\v univcrsal manual, being a trtg 
spiritual gnide for those, who ardently aspire to sai- 
vation. — Coutaining amongst other reqvaisites , 
some elevated hymns and necessary devotion , never 
published before in this Eingdom being absoiifejy 
necessary for ali Roman Catholiks in gcneral. Per- 
missu Superiornm. Loudon. Printed in the ycar ij6y. 
Idest Kovum universaie Christiaiierum Catholiicrum 
Manuale 9 quo tamquam a spirituaii ductore manidu- 
cuntur , qui ad salutcm ardenter aspirant. Couinet 
intcr alia necessaria hvmnos nonnulios subiimr. & 
neccssarias preces , ante in boc Regno numquanlpu- 
Mieatas , quibus gencratim indigct omnino ejuibet 
Cathoiicus Romanus. . ■■ Permissu Superioruin.-*— . 

Londini impressum anno 1767. Decr. 2G. Mariii ijo» 
haec editio et quctelibet alia juxta eomdem. 
Cato ( Hieronymtis ) Pisaurcnsis. 1. Cl. Ind. Trid. 
. Cato Uticensis redivivus ad anrpiissimos archidiceceseos H- 
trajectensis , & diceceseos Harlcmieiisis Capitularcs i- 
ros. Pro aris , & focis , Brevi Clem. XI. ij. Oct.ijo. 
Cattaneus Octavius. Cursus Philosophici Tomus IV. con- 
piectcns qua^stiooes 9 $? disnutfttioncs iu tmiversa* , Prohibitorum &j 

[Aristotelis Metaphysicam. Donec corrigatur. Dear. 
i3. Martii 1679. 
^el Cattolicisuio delia Chiesa d' Utrecht , e delle altre Crne- 
se d^OIanda appelianti , ossia Analisi critiea , e Cou- 
futazione dcl Libro , che ha per titoio : Storia com- 
pcndiosa dello Seisma deila nuova Chiesa di Utrecht 
diretta a JVlonsig. .... Vcscovo di . . . . da D. A. 
P. C. Ferrara per Francesco Pomatelli 1786. in Mi- 
lano MDCCJLXXXVI. nella Stamperia di Francesco 
Pagiiani, e Francesco Pnlini. J>ecr, 4» Junii 1787. 

Catunisyritus Joannes Baptista. Opera : ejcceptis iis , quae 
ab jtuctore sunt recognita* Komae iterum cdita, ac 
probatcu Decr.^. Maii i636. 

Cavallari ( Dominici ) in Regia/Neapolitana Accademia Or- 
dinarii Professoris Commentaria de Jnre Canonico . 
Oj)era posthuma. Neapoii 1788, in sex Tomos ( in 4»° ) 
distributa ; apud novam societatem littcrariam , &C 
Typographiccim. Decr. 27. Januarii 1817. 

» Ejusdem in Regia $eapo3itana Academia Primarii Pro^ 
fessoris Ir.stitutiones Juris Canonici , cjiiibus vettis , 
ck nova Ecclesiae disciplina enarratur. Bassani i8o3. 
e\ Typographia Remondiniana Tom.2* in 8.°7?ec. eo<U 

+ • Ejusdem Institutiones Juris Canonici in trcs partes, ac 
sex Tomos ( in 8.° ) distributaj. Edit. Bassani 1797. 
Decr. eod. 

Cave Cuiiielmus. Scriptorum Ecclesiasticorum ) ' j> 

Historia litteraria a Christo nato usque ad ) ji * 
sajculum XIV. ) #"***• 

— Et reliqua omnia ejus Opsra. ) J J 00 * 

Causa Arnaldina , scu Antonius Arnaldus Doctor , & So- 
■'cius Sorbonicns a censtira anno 1636. ^ub nomine Fa- 
cultatis Theologia* Parisiensis vulgata vindicatur. Ex 
quo continet nonnulla opuscula alias dainnata. Decr, 
o. Apr. 1699. 

Causx* quare ck amplexse sint , & retinendam ducant do* 
ctriuam, quam prohtentur Ecclesiai , quae Confessk)- 
nem Augustse exhibitam Imperatori sequuntur. Ind* 
TriJ. 

Causa? quare Synodum indictam a Romano Pontifice Pau- 
lo III. recusarint Principes , Statu* 9 & Civitates Im- 
pcrii. Ind. Trid. 

Ca U sse , seu Caussseus ( Bartholomasns ) Genevensis Bii- 
nister. Opera Omnia. Jpp> Tnd. Trid. 
g[£ Cajlus ( Charles Ganriel de Tbubierea ) Evtque d' Au- 
xerie. JLettre a^Jr. ritv£quede Scissons, a PloccasiQa $8 Hdbx L i t b o b. if ivc 

de ce que ce Preiat dit de lni daus sa premiere lettre 

a Mr. 1' Evtque de Boulogne. lH>Cr. it\. Julii iji?>. . 
- ■■■ ■ " Mandement qui dcfend de reciter V Ofrice 9 q u i com- 

mence par ces mots : Pie a5. Maii iii resto Sancti 

Gregorii VII. Bievi Benedicti XII !. 17. Sept. 1729. 
» " '" Mandement a i 1 occasion dii mirarle opere daus la 

Ville de Seingneiay le 6. Janv ier ij33. Brevi Clemen- 

tis XIL 19. Januarii 1734. 
- ■■ - ■ Lettre a Mr. l'-£*£fM de Montpellier a V occas : on de 

ce qne ce Preiat dit de lui dans son Mandement en 

date du premier Juiliet i74 2 » Decr. 3. ^£. i^5o. 
•—— Seconde Lettre a Mr. PEvtque de Montpe]]jer a Poc- 

casion de ia Reponse a cePrelat P en date d u jpremier 

Avrii 1744« Dect . 3. Aug. 1760. 

- Les Oeiivres. Decr. 11. Martii 1754. 

Geba Ansaldo. La Reina Esther Poeina. Donec corriga- 

tur. Detr. 16. Martii 1621. 
la Celestc Institnzione. Vide Instituzioiie. 
del Celibato , ovvero riforma del Ciero Romano. Trattato 

Teologico-Politico del C. C. S. R. con annotazicni 

del medesimo Autore. In Venezia per Autonio Gra- 

zioli 1766. Con iicenza de 1 Supeiiori. Decr. i5. Se- 

ptembr. 1766V 
Celibato , Dissertazione 6Vc. Vide Necessita 9 e utilka del 

Matrimonio degii Kcciesiastici. 
Celiahins Andreas. 1. Cl. Jfpp. Ind. 7 r rid. 
Cellarius Christophorus. Programmnta vorii argumenti 

Oratoriis exercitiis in Citicensi Lyca o pra?missa 9 &C 

Orationes in iiiustriori consessu recitataj. Decr, ij, 

Maii 1734. 
m Historia universalis breviter erxposita , in ) 

antiquam , & ttiedii aevi , ac novam divi- ) 

sa , cum notis perpetuis. ) 

1 Historia antiqua muitis accessionibus au- ^ 

cta , ciiin notis perpetuis. ) 

" ' ' ■ Historia medii a*vi in tabulis synopticis , ) 

S & Orationes soiemniores in Lycieo Citi- j y. 

censi habitae. . S »s*.j 

t^. . a 3 • •• j \n.Mau 

»' ' Dissertationes Academicse varn argumen- \ ' V, 

ti, in summam reducta: cura Jo. Georgii ) l ^ ^* 

Walchii. \ 

r Appendix duarum Dissertationum sub \ 

praesidio Celiarii habitarum. I. de Excidio \ 

Sodoma» , Auct. Jo. Guilie;mo Bajero. 

U. de Pathmo Lutberi advtrsus Card. Pal- \ 

lavicin um ab Au£ U stino Antonio» pROHiMToatJW 5g 

Cellarms Diethelmus. 1. CL fnd. Trid. 
Cellaritts Michaei. i. Cl. Ind. Trid. 
CeilotiusLudovicus. De Hierarchia,& H*erarchis hbn \x. 

Donec corrigantur. Decr. 22. Junii 1642. 
j, • Appendices Miscellftne* ad Historiam Gottescfcalci 
Opusctilum quartum de iibero arbitrio. Decr. 2i, /«- 
nuarii i?32* 
Celsus Minus. I. CL Jpp. Ind. Trid. 

Cenedo Petrus. Practicae Qua^stiones Canonicae , & Ciriles, 
recognitai , & hiictae a Joanne Hieronymo Cencdo* 
Decr. 18. Deceinbris 1646. 
Censorini. F/7/<? Dialo°0 ec. F/V/e Riflessioni sul discorso 

istoiico-poiitieo. 
Censorinus Victorianus; Furfur Logicae Vernejanse. JPecr* 

16. Maii 1753. 
Cen3ura sacr» Facultatis Thcolop;icai Duacensis in quasdam, 
propositiones de Gratia, dcpromptas ex Pictatis Phi- 
losophicis DD. Lengrund, & Marecha]. Accedit Ap~ 
peruliK ad causam Professorum primariorum Colle^ii 
Rfegii. Item Mantissa continens censurom in Episto-* 
lam scriptam ab Er. D. Pierart S. Tti. Licent. DoneC 
corrigatur. Decr. 18. Julii 1729. 
Censura sacru* Faeultatis Theologia; Parisiensis in librum* 
cui titulus : Amadci Guimenii Lomariensis , olim pri- 
liiarii sacraj Theoio?,ia; Professoris Opusculum , sin- 
guiaria universas fere Theologke Moraiis complectens, 
adversus quorumdam expostuiationes. Brevi Me~ 
xand. VI f. »5. Junii i66'5. 
Censura sacrse Facultatis Theologia? Parisiensis iri librum, 
cui tituius : la Defense de V iiuthorite" de K. S. P. \e 
Pape, de Nosseign-curs les Cardinaux, les Arehevtques, 
& EvOijues par Jacques de> Vcrnant. : opera, ac studio 
quoiumdam Tfaeologoru.m Parisiensium. Bievi Ale^ 
xand. VII. s5. Junii i(S(>5. 
Centomani Ascanio. Ragioni a pro de 1 Frati Minori Osser- 
vanti della Provincia di S. Kicolo di Bari , con }e qnali 
si dimostra non doversi esegiiire il Ereve , in cui viene 
eletto il P. Bonaventura di Bisceglia Provinciale. Decr. 
27. Febr. 17%?. 

, "Nota a pro del SaCerdote D. Giuseppe flardelli , nejla 

qualer si dimostra,, che non doveasi interporre F Exe- 
quatur Regio al Decreto di Roma destinante Visita- 
tore Apostolico delia Diocesi d^Oria Monsignor Lagatti 
di Bitonto. Decr. i\. Septembr. lfij. 
Centro ckli" 5 unita Cattolica. Vide Dubbio. 
Ceppi JKicola Gir«lawi*. JLa geuola MabHlona s nella quaJU? €o I^dix L i b r. o r iffstr. 

si tpattano quei studj , che possono converuire agls 
Ecclesfastici. JPecr. ii. Januat ii i?35, 
Cerberus ( Otho ) Pabergensis. 1. Cl. fnd. Trid. 
Ceremonies , ; £ coutumes religieuses ue tous les peupies 
dti Monde , representees par des fi^ures dessinees *\q 
la main de Bernard Picard , avec une explication hi- 
storique, & queiques Dissertations curienses, Dect\ 
28. Julii 1733. ,1 3. Apr. 1739*, et 10, Maii 3767. j 
Cerfool. Vide la Gamalogia. 
Cerri Urbc.no. Vide Steele. 
Cevailerius Antonius , seu Antoniiis Rodolphus , 1. Ch 

App. Ind. Trid. 
* ' ' Thesaurus Linguae Sanctae SanctisPagnini. J^.Mercerus» 
Cevalios Hieronymus. Vide Cjevaiios. 

Cevasco Gio. Giacomo. La Quaresima dell' anima , Medi- 
tazioni. Donec corrigatur. Decr. i5. Junii 1714, 
^e Chaalons Gaston Eveque. Vlde Noailles. 

Chais Charle. Lettres bistoriques & doQjmatiques sur les 
Jubiles, & ies lnduigences, a V occasion du Jubiie uni- 
versel celebre aRomepar Benoit XIV. X au 1750., &C 
etendu a tout le Monde Catholique Romain an i^Di. 
tom. 3. Decr. 1. Septemb. 17(30. 
Cbalcoconayias Laonicus. Vide Ciauserus. 
Chambers liftraimo. Dizionario universaie delle Arti , e 
deiie Scienze &c. traduzione esatta ed intera dalPIn- 
glese &c. 
» » Idemque inscriptumz Ciclcpedia , ovvero Diziona- 
rio universale &c. tradotto dalP Iuglese 6vc. Decr. 
iCj. Maii 1760. 
la Cbandeile d' Arras . Poeme beroicomique en XV r III. 

Chants. Decr. 16. Junii lySG. 
de la Chapelle Armand. LettreS d 1 un Tbeelogien Reforme 
a uq Gentilbomme Lutherien» Decr. s8. Julii ijl\l. 
Cbaritopolitanus Alithophiius . Mannale Catholicorum 
hodiernis controversiis amice componendis maxime 
necessarium. Decr. 3i. Maii i663. 
» Manuale Catholicorum ad devitandas ex mente 

Apostoii profanas vocum , doctrinarumque novita- 
tes , ex Conciiiis . atque autiquis Patribus nieiiter 
contextum. Decr. 2. Septemb. 1727, 
Cbarke Guiielmus, 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Charp Mr. Histoire naturelle de 1'Ame trad u ite dePAa- 
giois par feu M. H. de PAcademie des Sci e nces. t>ecr« 
7. Fjbr. 1748. 
Cbarron Pierre . De la Sagesse* trois ljyres. Decr. 16. D]£- 
cembr. 1705. . PrOHIB.I TORTJ M 6| 

Chassaing Bruno , Privilegia Regularium , qnibus aperte 
demonstratnr , Regulares ab omni Ordinaricrum po- 
testate cxemptos osse. Decr. 4- Janli 166*1. 

Cliasteau Lambertus . Theses ex universa Theologia , 
qua$ I). Thoma favente tueri conabiturin trium Co- ■ 
rgnarum Gymnasio , Colonise. Decr, 11. Martii 1704 

Chemnicius , seu liemnitius Martinus. 1. CU ^pp. Lnd.. 
Trid. 

Chemnieius Matthceus. 1. CU Jpp- ^fid. Trtd. 
de Cherbury Edoardus. Vide Herbert. 
<ki Chesne Jean Bap.tiste . Histoire du Bajanisme , ou de 

PHeresie de Micbael Bajus. JDedr. lj. Man 1^4, 
Uu Chesne Martinus . Disquisitloues dufc de gratuita prae^- 
destinatione , & de gratia seipsa efiicaci . jDecr. o. 
Maii 1697. 
■Sl Chiara Stefano. Vide Memoria per la consagrazione & * ! . 

Chiavetta Joannes Baptista. Trutina , qua Josephi BaMi - 
sententia eo libro conteuta, cujus tituius est : 2fJ u " 
gma dissolutum de modo existendi C/rristi Domini s**b 
speciebus pan i s et vini ejpenditur. Dec.ii.Maii i655. 

Chierico Lombardo. Vide Kmcnde sincere. 

Chiesa Stephanus. Epistolica Bissertatio Scoti-Tbomisti- 
ca super facti quajstione , utrum Boctor Angelicus 
docuerit B. Virginem fuisse iuimunem a peccato ori- 
ginali ; cui accessit duplex Pissertatio circa B. Vfr- 
ginis Conceptionem. Donec cvrrigatur.fDecr. 18. Ju-~ 

\ rf //Vl ? 2 9- 

la Chiesa , e Ja Repubblica dentro i loro liiniti ■ Con- 

cordia discors ■ 17GB. Decr. 12. Jugusti 17%. 
Chiesa Subalpina. Vide Morardi G. 
ChiruIJi Isidoro . Istoria Cronologica della Franta Mar- 

tina. Decr. 1. Jugusti 1761. 
Chlorus Firmianus, qui , ct Vetrus Viretus . 1. CU Ind. 

Trld. I 

Cholinus Petrus. 1 . Cl. Ind. Trid. 
Choquetius Hyacinthus. Maria? Deiparae in Ordinem Prae- 

dicatorum viscera materna . Donec corrigatur ♦ 

Decr. 22. Jan. 1642. 
Choreander Johannes. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Choveronius Bermondus. In Sacrosanctioris Lateranensis 

Conciiii Titulum de publicis Concubinariis Commen- 
Vtarii. Donec corriguntur. Decr. 7. -<4ug. iGo3. 
^e Choyseul ( Gilbert ) du Plessy-Praslain Ev£que de Co-> 

min£e , deinde vero Tornaccnsis . Ordormance sur 

la publication i\\\ il a faite Jans le Synode Diocesaiu. ga I ff D * X LlBRORtJM 

de Cominge le 9. Octobre i653. de la Constitutio» 
du Pape lunocent X. Decr. s3. Apr. i6$4* 

■ Epistoia ad D. Martinum Steyaert de Potestate Ec- 

ciesiastica. Decr. i3. Octobr, 16BB. 
4d Christeiycke Leeringhe , ghedeylt ui diversche Liedekens, 
seer dien stigh voor de ouders ende haer-iieder kin- 
deren. (Jyt fccgcyen door eeneh Lief-hebbex van den 
Cateehismus , oin in de seive ghebruyckt te wordeu. 
Jdest : CUristiana doctrina plures in Conciones di- 
visa , valde utilis pro paientibus , eorumque JiliU* 
edita per amatorem Catecfiismi , ut illis sit usus. 
Decr, 6. Augusti 1682. 

Christenius I*>aunes. Oe Causis matrimonialibus Disser- 
tationes. &ecr. 5. Octob. i6*B8. , et 29. Maii i6t)o. 

Christiana Institutio. Ind. T> id. 

Christianai juventutis crcpundia. Ind. Trid, 
41 Christiaao interiore , ovvero la conformita interiore 9 
che devono avere li Christiani con Gesti Christo • 
Ope*ra tradotta dalia ltogua Francese neiF Itaiiana da 
Aiessandro Cenami. Decr. 29. Aiovemb. i63t). 

Cronoiogia ex sacris litteris . mUi expurgetur . App. 
Ind. Trid, 

Chronologicarum rerum libri duo . IVisi expurgentur* 
App, Ind. Tiid. 

Chronoiogie Septenaire , ou 1' Histoire de la paix entre 
les Rois de France & d 1 Espagne , contenaut ies cho- 
ses les pius memorables depuis Pan. i5t)b\ jusqu 1 a 
la fin de Tan. 1604. par P. V. P. C. Decr. 16. De~ 
cemb, 160 5. 

Chrysippus , sive de libero arbitrio Epistola circularis ad 
Phiiosophos Peripateticos. Decr. %'$. Apr^ iGb/\. 

Chrysostome S. Jean. Vide Homeiies . Vide Notae. 

Chumilias Julian. Retractatorias vozes , que levanta a. el 
Cieio el menor , postrado con ausias de boiver a la 
gracia de su padre. Decr. :l April. i£t}3. 

Churrerus Conradus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 

Churrerus Gaspar . 1. Cl. Ind. Trid. 
"Chytrseus Darid. 1. Cl. App. Ind. Trid. 

'■ " ■■ Liber de auctoritate , & certitndme Christiana? do- 
ctrinae, ac ratione discendi Theologiaiu. Ind. Trid. 

Chytraius Nathan. i. Cl. App. Ind. Ttid, 

Ciaffoni Bernardino. Apologia iu favore de' SS. Padri 9 
oontra quei , che nelie materie moraii fanno de^me- 
desimi poca stima. Decr. £0. Octobr, i^Ji. 

Ciammaricone Fiiippo . Historia sagra di S. Veneranda Prohibitorum 63 

Parasccve Cittadina di Sezza. Nisi corrigatur Epislo- 
ta ad Jccademicos Setinos. Decr. 4. Martii l^oy. 
la Ceeceide. Decr. 29. Maii i(h)o. 

Cicogna JYlichele. \J Amore immenso di Gesu ) 
manifcstato ne" duri patimenti neila sua ) 
ainara passione. ) _ 

■■ Ambrosia celeste , o soave cibo deil' ani- ) r ' * 

ma contempiativa. ) -. 

" Fontana dei divino amore. ) "** 

1 Ricreazioni dei cielo espresse nelle narra- ) 

zioni di varie vite oV Santi. . ) 

■ Fiamme aamor divino delV anima desi- ) 
derosa di fare tutto il bene , e d" 1 impe- ) 
dire tutto il male. ) 

■ ■ Memorie funeste de' ) fatti dolorosi occor-) 

si nella passione deii' Unigenito Figiio di ) v ' . / 

Dio. ) £ 

' ' Pascoii di divozione alPanime desidero- ) •> 

se di perfezione Cristiana. ) 

» ' Tributi di pieta, o sia raccolta di varie ) 

di vozioni da farsi da* fedeii. ) 

1 Cristo Gesu appassionato , ovvero contemplazioui 

fruttuose per indrlzzar Panima neiio spirito . Decr, 

2i. Jpr. i6ej3. 

■ ' " Idea dei cor umano rappresentata in figure unite a 

divoti soiiioquj. Decr. 12. Martii 1708. 
■" Sacri Trattenimenti v cbe contengono varie consi- 

derazioni sopra la passione di N< S. Gesu Cristo • 

Decr. i5* Jan. \j\!\> 
Cicogna 9 seu Cigogna Strozzi . Paiagio deiF incanti , e 

deile gran maraviglie degli spiriti , e di tutta ia 

natura ioro* Decr. 17. Pecetnh, 1623. 
Cicognini Giacinto Andrea. ta Forza deH 1 amicizia . Ope* 

ra tragica. Decr. 18. Maii 167'. 
Ciconia Vincentius. Enarrationes in Psalmos . Donec cor» 

rigantur. Jpp. Jnd. Trid. . 
le Cinquieme Empire , ou Traite <Jans le quel on fait voir 

qu' il y aura un cinquieme Empire sur la terre 9 qui 

sera pius grand que celui des Assyriens , des Per- 

ses, des Grecs , ck de; Komains. Decr, 21. Jpr, i6t)3. 
Cioffiiis Petrus. Qcaestiones quatuor de sacris figurativis, 

Decr. 23. Jug. 1634. 
Circuius charitatis divina?. Jpp. Ind. Trid. 
Cisnerus IVicoiaus. Orationes de vita Othonis III. & Fri- 

deiici II. Imneratoium , & de Conrado uitimo Sue~ 

viae gentis Priiicipe. Decr, »o# Maii i6a3. g4 IjSDEX IlBRORUBl 

— — • Alberti Krantzii Saxonia. Vide Krantzius. 
<j e Civitelia feiicianus. i. Cl. Ind. Trid. 

Ciajus ( Johannes ) Hertzbergensis. 1. Cl. ~4pp* tod. Trid. 
<j e Ciamcngiis tficoiaus. Vide Ciemangris. 

Ciapmarius Arnoldus. Opera omnia. Vec*. 7. Sept. 1609. 
fliarenbacb , seu Ciarebachus Adolphus. 1. Cl.Ind. Trid. 
Oiarius Christophorus . 1. Cl. Ind. Trid. 
Ciarius Eugenius. Diotrephes , sivtf spiritus * & opera 
Theodori Cockii accurate descripta , & justi(icando 
Ciero eum in Vicarium Apostolicum non recipienti 
in lucem data. Brevi Clcm. XI. /[. Octobr. \joj. 
Cla r ke Petrus. 1. Cl. App.Ind. Trid. 
Clasen Daniel. De Jurc aggratiandi liber un u s . Decr. 

4. Julii 16*61. 
Claude Jean. Reponse au Livre de Mr. Arnaud intitule; 
La perpetuite de Ja Foy de l 1 Egiise Catholique tou- 
chant i" Eucharistle defendue. Decr. 3o. Junii 16J71. 
•— El reVnjua omnia ejusdem Opera. Decr. 10. Muli 

da S. Claudia Gio. Bartolomeo . Rinforzo dello spirito Re- 
ligioso , coii dieci giorni di ozio santo. Decr. 29. Ju-* 
lii 1722. 
ClandiusTaurinensis ,. qui scripsit de Lnaginibus. 1. Cl. 

Ind. Trid. 
Ciavestain Ferdinando. Apologia in difesa «Tuna dottriua 

di Pietro Conti. Decr. 10. Junii 16 58. 
Clavicula Saiomonis. lnd. Trid. 
Ciauserus Conradus. 1. Cl. Ind. Trtd' 
■ Laonici Chalcocondylaj de origine , St rebus ^cstis 

Tnrcorum libri x. cnm annotationibus. lnd. TricL 
Cleander & Eudoxus, scu de Provinoialibus , quas vocaut, 

litteris Dialogi. Decr. 17. Jan. iyo3. 
"Cleberus Eusebius. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Cieitron R. Much may be said on both sides. A familiar 
Dialogue eic. Idest ; Plura utrinque dici possunt. 
Dialogus Jamiliaris Hicardum inter et Joannenv 
quondam condiscipulos. Decr. 14. Jan. 17^7. 
ile Clemangiis , seu Ciamengiis Nicolaus. Opera. Donec cor* 
rjgantur. Ind. Trid. 
Clementis VIII. Ferrariam petentis , & ingredientis appa^ 

ratus , & forma. Dccr. \i. Decemb. \G'i!\. 
Clementius Gulielmus. \.Cl. App. Ind. Trid. 
Cicnearts Petrus. Synopsis quadripartita The-olo^o-Schola- 
stica , Thcologo-Praidicatoria , Tbeologo-Historica , 
Theoiogo-Poutificia , quam difendet Fr« Frauciscus 
Pcemaus. Decr. 29. TXovemb. 168$. PnoHiBiTORtrivr 65 

Gcrku&David . Qusestiones sacrce , in quibu9 multa Scri- 

pturaa loca explicantur • Accesserunt Diatribas Ste-» 

phani Cieriei & Annotationes Jo: Clerici . Decr. 29. 

Maii 1690. 
Clericus Joannes . Ars Critica . Volumen I. , II. 9 & III. 

Decr. 12. Martii 170 3' 
- ' Hugo Grotius de veritate Religionis Christianae ediv 

tio accuratior 9 quam recensuit 9 notulisque adjectis> 

illustravit . Accessit de eiigenda inter Christianos dis~ 

sentientes sententia iiber unicus. Decr* i5. Jan. iji^* 
>■ i" Opera Philosophka in quatuor Volumina digesta 9 

Decr. 5. Julii 1728. 
— — Et cetera ejusd&n Opera omnia. Decr.iy.Maii 1734. 
Ciericus Stephanus. Diatriba?. Vide Clerkus David. 
Ciingius , seu Klingius Conradus. Opera omnia . DontC 

corrigatur^ App. Ind. Trid. 
Clodinio 9 ovvero Klodzinsky Girolamo. Esercizj spirituali 

da farsi nelle cinque Novene , e solennita. de' giorni » 

e per altre festivita. dclla gran Madre di Dio . l>ecr* 

3o. Julii 1678. 
» Gento discorsi per le cinqne Novene 9 e solennita delr 

la gran Madre di Dk. Decr. 17. Octobris 16*78«, 
Clovet Franqois . Peclaration ou il deduit les raisons qu'il 

a euSs de se separer de PEglise Romaine . Decr* 26« 

Octob. 16 4o. 
Plndius Andreas ♦ Ad illustr. Tit. Digest. & Codkis do 

Condktioue ob turpem , vel injustam causam Com» 

mentarius. Decr. 16. Martii 1621. 
Cluten ( Joachim ) de Parchun , Megalopolitanus, . Sylloge 

rerum quotidianarum. Pecr. 12. Decemb. 1624. 
Cluverius Phiiippus. Vide Hekelius. 

Cluverius Johannes. Opera omnia. Decr. 26. Octob. 1640» 
Cccajus Merlinus , Macaronkorum Opus. Nisi repurgatum. 

fuerit. Jpp. Ind. Trid. 
Cocburnus Patricins. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Cocchi Antonio. Del Matrimonio Discorso. Item hoc titu~ 

lo : DelMatrimonio Ragionamento &\\n Fiiosofo Mu- 

gellano. Edizione seconda coiraggiunta d' una Lettera 

ad una Sposa , tradotta dalP Inglese da una Fanciulia 

Mugeilana. Decr. 16. Martil 17Q. 
Cock Jodocus , qui et Justus Jonas. 1. Cl. Ind. Trid: 
Cocles Bartholomaeus . Anastasis Chiromantiae. 9 ac Physio-* 

gnomiae . Jpp. Ind. Trid. 66 ItfDEX LlBRORUM 

Cpddseus , $eu Codde ( Petrus ) Arehiepiscopus ) 
Sebastenus. Declaratio super piuribus, quse ) 
tum ad ipsum , tum ad Missionem in Hol- ) Decr* 
Jandia pei tinent , interrogationibus. ) 3. Apr. 

■ Responsiones ad Scriptum varia accusatio-r ) i^o^» 

Hum capita continens , jussu Emi entissi- ) 
morum Deputatorum eitraditum. ) 

1 1 Defensio adyersus Decretum Inquisitionis Ronias ema- 

natum die 3. Apriiis 1704. Oecr. 23. Julii i^o4» 

- Deciaratio, & Respoasiones , cum in ) 

Urbe esset , EE. D£. Cardinaiium tra- ) 
dita? , & jam Qrbi panditee Christiano. ) 

B ' Epistoia ad Catholicos incolas foedera-) 

ti Belgii de suo ad Urbem itinere , ac ) n rev j £fe« 
de muneris sui administrandi interdi- ) men t % XL ctione. ) 4. Octob. 1 Epistola sccunda ad Catholicos incolas ) 

foederati Belgii. ) ' '* 

" ' Denuntiatio apologejica sinceris , soli- ) 
disque do.cumentis firmata , quam cir- ) 
ca praicipua causaj suaj capita evulgan- ) 
dam duxit. ) 

Code de la Nature , ou veritable esprit des ses loix , de- 
tout temps neglige ou meconnu. Par tout . Chez le 
vrai sage. Pecr. 19. Jenuarii 1 761. 

Codognat Martinus . Summula Joannis Maldonati cuilibet 
Sacerdoti confessioncs poenitentium audienti scitu pe- 
rutilis. Quae tatnenfalso Joanni Maldonato tribuitur* 
Z>eor. 16'. Decemb. 16L 5. 

Codomanus Laurentius. i. CL App. Ind. Trid. 

Codonius Georgius . i« CL App. Ind. Trid. 

Coslestinus Georgius. i. Cl. Ind. Trid. 

Ccelestinus Joannes Fridericus . 1. Cl. Ind. Trid. 

Coelius , seu Coelius Michael. 1. Cl. App. lnd. Trid. 

Cceltanius Nicojaus . 1. Cl. App. Ind. Trid* 
cle Coena Dominica. Ind. Trid. 

Cogelerus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid. 

Cogelius Charieus . 1. Cl. Ind. Trid. 

Cognatus ( Gilbertiis ) Nozerenus . 1. CL Ind, Trid. 

v Fabula» , Ind. Trid. v 

4e Cognitione unius Dei Patris. Vide de falsa & vera. 

Colbert de Croissy ( Charles Joachim ) Eveque de Mont- 

pellitr . Instructions generale en forme de Cate< :his- 

me , ou Ton explique en abrege par V Ecriture Sainte, 

& par la tradition Y Histoire , & ks dogmes de la Re- 

ligj&n. JJecr. 21 • Jan. 1721, P R O H I B I T O R U M\ 6j 

■ ' ' /<r/<?m Italice , Instruzioni generali in forma di Ca- 

techismo , tradotte dal Francese nell 1 Italiano da Co- 
stanzo Grasselli Fiorentino. Decr. 21. Januarii 1721, 

» Idem Anglice : General Instructions , by way of Ca- 

techism , in which the History , and Tenets of Reli- 
gion are briefly explain 1 d by Holy Scripture , ^nd. 
Tradition TransJated from the original French , and 
carefuiiy comparM with the Spanish approyM Trans- 
slation. The second edition corrected and amended 
by S. L. L. Decr. i5. Jan. 1725. 

« j Idem Hispanice : lnstructiones generales en forma 
de Catechismo traducidas en Casteiian por D. Manuejl 
de Yiilegas y Pinateli . Tom. I. 9 II. & III. Decr. 
2. Septemb. 1727. 

*" '■ Instruction Pastorale adressee au Clerge" , &: aux Fi- 
deles de son diocese , au sujet des miracles que Dieu 
fait en faveur des Appellans de ia JBuiie Unigenitus • 
Bievi Clement/s Xfl. 3. Octob. 1^33. 

• Lettre Pastoraie adressee au Clerge 9 & aux Fideles de 
son diocese , pour letir notifier un miracle opere dans 
son diocese par i' intercession de Mr. Paris , & les 
premunir contre un Bref de "N. S. P. le Pape en date 
du trois Octobre ijd5. Brevi Clem. XII. n.Oct. \J$/\. 

•— Mandement portant condamnation d 1 une feuille im- 
primee contenant un pretendu Office pour la fete de 
S. Gregoire VII. Brevi Benedicti XIII. 6. Dec. 1729. 

» " ' lp Ordonnance contre la Deliberation de son Chapitre . 
Brevi Cem. XII. 27. Aug. iy3i. 

■ " ■ Les tres humbies Remontrances au Roy 9 au siijet de 

T Arret du Conseil d^Etat de Sa Majeste du 11. Mars 
1723. signine le 27. du mtine mois. J)ec.xS. Febr.iyo>5. 

• Lettre Pastorale au Clerge de son diocese 9 au sujet 
des tioubies excites dans son diocese , & de queiques 
libelles repandus dans le p ubiic a Poccasion de ia Si- 
gnature du Formulaire. Decr. i3. Febr. 1725. 

• ' - Mandement portant condamnation d\in Kcrit intitu- 

le : Testament de Mr. Jean Soanen EvCque de Senez 
dresse a la Chaise Dieu par Mrc Antibule Protonotaire 
Apostolique. Brevi Clem. XII. 23. Maii ijSo. 

•— Les Oeuvres . Decr. 28. Jutii i74 2 « 

Colerus Mathias . Tractatus de Processibus executivis in 
causis riyilibus , & pecuniariis ad practicam foris Ssi- 
xonici accomodatus. Donec corrigatur. Decr. 2. De-> 
cemb. 1631. 

Coleti Stephanus . Energujnenos dignoscendi & liberandj 9 

f 5 §8 Irdex Librorum 

tum maleficiaquajlibet dissolvendi , nec non benedi-i 

ctiones utiiiter coniiciendi super asgros , compendiaria 

& faciilima ratio. 
»' " •* Anonyma auaestiuncula , ex eodem opusculo desum~ 

pta 9 de liberandis energumenis 9 seciusa licentia Or- 

dinarii . Sic auiem inscribitur : Ad majorem Dei Gio- 

riam . Et sic clauditur ; Loquere quod minime igno- 

ras , & recte loqueris. Venetiis 1762. Typis Antonii 

&atta. Superiorum permissu. Decr. 17. Januarii 176*3, 
les Colimaqons. Vide Libeiius continens. 
Coiiado JNicolaus. 1. Cl. App.Ind. Trid. 
Coliatio Antuerpiensis ad Petrum Aurelium . Decr. Q.3. 

Apr. 1654. 
Collatio Divinorum, & Papalium Canonum. Ind. Trid. 
Cpiiazioue dei Simboio Niceno , e Costantinopolitauo col 

Simboio , cbe si ricava daiie Dottrine de 1 PP. Ar- 

duino , e Berruyer Gesuiti , in$icati i iuoghi deile ioro 

Opere , d 1 onde son tratti. Decr. i3. Aug. 1704. 
Collectanea demonstrationum ex Prophesis , Apostolis 9 & 

Doctoribus Ecclesiae , quod Spiritus Sanctus a soio Pa- 

tre procedit. Ind. Trid. 
Collectio ngurarujn omnium Sacrae Scriptura? . IVisi expur- 

gctur . App. Ind. Trid. 
Coliection des iettres sur les Miracles. Vide Opuscula sex. 
Coiiendall Henricus. Theses Theoiogicai de peccatis, & gra- 

ti&defensae m Gymnasio Pauiino Monasteriensi West- 

phaiias PP. Societdtis Jesu 17. Januarii 1703. Deci\ 

}i. Martii 1704. 
Collensis Julianus . Tractatiis de certitudine gratiae D$i* 

& salutis nostrae . Ind. Trid. 
Collezione di lettere. Vide Ii Segretario galante. 
Coiiini. Vide Lettera II. 
Colloquium Altenburgense de articulo Justificationis inter 

Electoris Saxoniae Theologos. App. Ind. Trid. 
» '■ ■ Et cetera amnia Haereticorum Colloauia. Vide De~ 

creta §. 1. num. 8. 
Collyrium Theodoro de Cock dono missum per M. M. A. 

P. C. cordis amicitia. Brevi Clem. XI. 4- Octob. 1707. 
Colnems ( Johannes ) Wildunga-Waldeccus. Chro^oiogia * 

& Syucrotema Papatus ex avitis , aliisque veridipis 

Auctoribus. Decr. 11. Decemb. 1700. 
Colonua Biagio. Vide ia Difesa della Chiesa Greca. 
Columbus Hieronyxnus. De Angelica , & humana Hierar- 

chialibri VIII. Decr. 4. Julii 1661. 
mi - In sanptam J. C. temporaiem nativitatcm 3 quqnam Prohib iTORUM ffg 

pacto planetae , ac sydera Christo Domino famnlentur,» 

Theologica Disquisitio. Decr. 29. Mciii 1690. 
Cblus Gulielmus. 1. CL App. Ind. Trid. 
Colzeburgius Matthaeus . 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Comander Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. 
Comazzi Gio: Battista. La meute del savio. Dhcj^* 1 i. Mar&l 

tii 1704. 
'"" ' Politica , e Religione trovate* insieme nella persona,' 

parole , ed azioni di Gesu Cristo , secondo 1' Evange-» 

lio di S. Giovanni. Tom. I. , II. 9 III» 9 e IV. Decr» 

22. Junii 1712. 
• JLa Coscienza illuminata dalla Teologia di S. Tom^ 

maso d' Aquino. Decr. i5. Maii \yvt\. 
3La Morale de'' Principi osservata neli' Istoria ) 

di tutti gP Imperadori che regnarono in ) Decr. 7. 

Roma. )Februciri£ 

Filosofia, &Amorenella Raccolta d"alcnni So- ) 1718. 

netti. ) 

Combasson Bonitus . Vera * & dilucida explicatio praese*n-' 

tis status totius Serapbica* Fratruni Minorum Reli- 

gionis. Decr. 10. Junii i658i 
le Combat de 1'erreur contre la verite : Suite du Paralleld de 

la doctrine condamnee par la Bulle Unigenitus , avec 

celle des Ecrivains sacres 9 des Peres 9 & des Docteurs 

deTEglise, Decr. 11. Martii 1754* 
la Combe Franciscus . Orationis mentalis Analysis :$ deque 

variis ejusdem speciebus judicium . Decr. 9. Septem^ 

Msi6SS. 
Combefis Franciscus . Historia Haeresis Monothelitarum 9 

Decr. 20. Junii 1662. 
Comedia piacevole della vera, antica , Roinana •, Cattoli- 

ca , & Apostolica Chiesa , nella quale vengono disjm- 

tate le controversie , che sono fra i Cattolici Romani 9 

•Luterani , Zuingliani , Calvinisti , Anabattisti, Svenk- 

feldiani , & altri per conto della Religione. Decr. 18. 

Jan. 1622. 
3e Cominge Gilbert Eveque. Vide Choyseul* 
de Comitibus Petrus. Suminse Philosophicse pars prima ,- 

tribus tomis distincta , totam Physicam cornplectens « 

Donec corrigatur. Decr. 2. Octob. i6y3, 
Commentaire sur Malebranche. Vide Evangile du Joni *' 
Commentaria de jure Canonico ec. Vide Cavallari 
Commentaria, Vide de Anjma brutorum. 
Commentaria ( in Ovidii Metainarphoseon libros ) , sivd 
cnarrationes allegoricas 9 v«l trooologicas. Ind* Tri4, JO INDIX llBR.ORUM 

Commentarii io Epistolas Pauli ad Romanos 9 & ad Gala- 
tas ; quorum Praefatio in £pist, ad Romanos incipit : 
Cum varias nationes ; et Commentar. I Capitis : Cunx 
beatus Apostolus Romanis scribere instituisset. App, 
Ind. Trid. 

Commeutarii ( In Evangelium secundum Matthaeum 9 Mar- 
cum , Lucam ) ex Ecclesiasticis Scriptoribus collecti : 
novae Glossae ordinariae specimen , donec meiiora Do- 
minus. App. Ind. Trid. 

Commentariorum de Regno 9 »ut quovis Principatu recte , 
& tranquille administrando , iibri tres adversus Nic 
Maccbiavellum Florentinum. Quod tamen falso asse~ 
ritur 9 cum ei faveat. Decr. 16. Decemb. i6o5. 

Commentariorum de statu Beligionis ; & Reipublicae ini 
Regno Gailiae . Par. I. 9 II. 9 III. IV. 9 & V. Decr. 
y. Aug. i(x>3. 9 et 3o. Jan. 1610. 

Commentarium Bibiiorum. Jpp. Ind. Trid. 

Commentarium in Builam Pauli III. Licet ab initio 9 da~ 
tam anno 15^2. 9 qua Romanam Inquisitionem consti- 
tnit 9 & ejus regimen non Reguiaribus 9 sed Ciero 
saeculari commisit. Decr. 21. Novemb. 17$?. 

Commentarius de Angelo Melanchthonis . Ind. Trid. 

Commentarius captae Urbis dnctore Carolo Borbonio ad 
exquisitum modum confectus. App* Ind. Trid. 

Commentarius in priorem Timotbei Epistolam a yiro sum- 
mae pietatis conscriptus. Ind. Trid. 

Commentarius Analytieus-exegeticus in Epist. ad Galatas» 
Vide Vesselii. 

Commentatio ad loca quaidam N. Testamenti , quae de An- 
tichristo agunt 9 aut agere putantur . Pecr. 23. Mar- 
tii 16 7 2. 

Commentatio Biblica in effatum Christi Matt. 16. 18. 19« 
Tu es Petrus , ct super hcrnc Petiam etc. QUAS cum 
selectis e "N". T. Thesibus Praeside Thaddceo a S. Ada- 
moSS. T. Doctore 9 Sacr. Hermeneut. & I L. 00. 
Prof. P. 0. pnblico tentamini subjicit Adrianus ex 
Wipperfuhrt Ord. Capnc Theologiae in Univers. Bon- 
nensi Auditor. Bonnse in Aula Accademica die 7. Se- 
ptembris 1789. Coloniae Typis Christiani Everaerts • 
Decr. 5. Febr. 1790« 

Commerce des Europee ns dans le deux Indes. Vide Histoi- 
re Philosophique 9 & Politique. 
delle Commisfioni 9 e faculta , che Papa Giulio III. ha dato 
a M. Paolo Odescalco. Ind. Trid. 

Comoediae 9 ac Tragadiie aliquot ex Novo , & Veteri Te^ Prohibitorttm 71 

stamento desumptae : adjunctse praftterea duae lepidis- 
simae Comaediaj mores comiptissimi sasculi elegautis- 
sime depivgcntes 9 cum praefatione Nicolai Brylingeri • 
Basileae i54o. App, Ind, Tridt 
Compagnia Bibbica. Vide Storia succinta &C. 
Comparaison de V Evangiie du Pape avec l 1 Evangile de 
Jcsus Christ 9 touchant ia remission des pechez , & la 
consecution de ia vie eternelle* Decr. 4» Febr, 1627. 
Compendio dfciia Confederazione Mariana 9 eretta sotto la 
protczione della Beata Vergine Maria neila Chiesa Par~ 
rochiaie di S. Pietro delia Citta Eiettorale di Monaco « 
I>ecr, 17. JVovemb. 1689. 

Compendio delia Dottrina Cristiana per facilitare la prati- 
ca d^msegiiarla , & impararla ; con nuova aggiunta . 
ln Cuneo \j\l\, Decr, 21. Jan, 1721. 

Compendio delia Regola dei Terz' Ordine de' Penitenti del 
Serafico Padre S. Francesco «, confermata da Papa Nic- 
C0I6IV"., imovamente per comodita de'' Terziarj 9 e 
Terziarie ristampato : con 1' aggiunta di una breve no-> 
tizia deir Induigenze 9 favori 9 e privilegj piu conspi- 
cui concessi da' Sommi Pontefici a qtiest' Ordine . 
Decr, Sac. Congr. Indulgent. 14. Tebr, iy'2o, 

Compendio degli obbiighi , induJgenze, grazie 9 e privile-i 
gj 9 che godono Ji Frateili 5 e Sorelle della Compagnia 
dejla Santissima Trinita del Riscatto. Decr, 10. Jtpri- 
lls \666* 

Compendio ( breve ) intorno alla perfezione Cristiana 9 do° 
ve si vede una pratica mirabile per unir F anima con; 
Dio. Decr. 17. Jan. \jo3, 

Compendio memorabiie delia istituziohc ,- approvazione $ 
e progre&si delPOrdine deiia SS. Trinita ctei Riscatto 9 
e di due delie piu sante Confraternite. Decr* \o, Jpri^ 
lis 1666, 

Compendio cronologico «JelPIstoi-ia Ecclesiastica diviso ia 
quattro Tomi. Dccr, 24. Jpr, i^58. 

Compendio deiia Storia Civiie 9 Ecclesiastica 4 e Letteraria 
deila Cittad 1 Imola. Tomi 2. In Imoia iSio. dai Ti- 
pi Comunaii per G Benedetto Fiiip pini con premesso. 
Dccr, 27. Januarii 1817. donec corrigatur, Permit-* 
tuntur interim exemplaria bnpressa 9 dummodo prae* 
mittatur fdrmula retractationis ab Auctore factae 9 
et a Sac, Congr, approbatae, 

Compendio de"discorsi 9 che si tengono nella Regia Univerv 
sita diBologna, dalla Cattedra di Fisiologia 9 e di 
Kotomia comparata : Bologna 1808.: Nella Tipogra^ 
fiaSassi. D*cr, 23« Junii 1817*. ^2 I U B I X L I B R R tJ. M 

Compcndio del Trattato Storico Doginatico Critico xlelle lai 

dulgenze, In Pavia, 1789. Decr. 9. Decemb. 1793. 
Compendio critico della Storia Veneta , e moderna di V. . „ 
F...Venezia 1 jQ i.Vec.dieG.Deo.i j6/\.don ec corrigatur. 
Compendium Antiquitatum Ecclesiasticarum ex Scriptoiv 
bus Apologeticis ,- eorumdemque Commentatoribi* 
composttum • Accedunt Conr. Sam. Schurzfleischi 
Controversize , & Quaestiones insigniores Antiquitatum 
Hcclesiasticaruni , editae cura 9 & studio Jo: Georg£ 
Walchii. Decr. 2.1. Maii ljlfi. 
Compendium Historiae Ecclesiasticae tlecreto Sereniss. Prin- 
cipis Ernesti , Saxon. Jul. Cliviae , & Mont. Dueis , in 
usum Gymnasii Gothani ex sacris litteris 9 & optimis qui 
extant Authoribus composiium. Pecr. ai. JVov. 1690. 
Compendium Orationum cum multis Orationibus , & Psa- 
mis contra inimicos. Venetiis per JLucam Antoniurv 
Junctam 9 sive alios.Donec eopurgetur. App.lnd.Tria 
Compendium , sive Breviarium textus , & Glossematon ii 

onincs Veteris Testamenti libros. Jpp. Jnd. Trid. 
Compere Mathieu ( le ) , ou les Bigairures de V esprit hu- 
main. Nouvelle edition ornee de belles Figures. A Mal« 
the aux depe s du Grand Maitre (Jalsa Annotatio } 
1787. vol. 4» Decr. 2. Julil i8o4» 
Comte de Gabalis , ou Entretiens sur les scien- ) 
ces secrettes , renouvelle , 6c augmente ) 
d' une lcttre sur ce sujet. ) p €cr „ 2 

' r " ' Idem Italice . Vide Conte di Gabali. ) f *<. 

~' La Suite du Comte de Gabalis , ou nou- ) 

veaux Entretiens sur les sciences secrettes 5 ) ' 
touchant la nouvelle Philosophie. ) 

Comunione del Popolo nella Messa. 

» Catechismo esposto in forma di Dialoghi ) 

sulla Comnnione delPAngustissimo Sacrifi- ) 
zio della Messa per uso deTarrochi , e de* 1 ) 
Sacerdoti , diviso in due Tomi. ) 

* " " Opuscolo Teologico . La Comunione del ) 
Sacrifizio rispetto al popolo e una delle ve- ) 
rita rilevate propostaci dalla Chiesa. ) « « 

" ' ' Apologia del Catechismo sulla Comunione ) > * ! 
del Sacrifizio della Messa. ) Au ^ * n 

m I Sentimenti delConcilio diTrenro sulla par- ) '' ' 
te,che ha ilPopolo al Divin nostro Sacrifizio. ) 

m Del pubblico Divin diritto alla Comunio- ) 

ne Eucaristica nel Sacrifizio della Messa , ) 
Trattato Dogmatico diviso in due T^pmi da ) 
Aaastasio Leofilo. ) PROHIBITORUM j3 

W „ Ristrctto della Dottrina della Chiesa circa Vuso della 
SSma Eucaristia nella Comunione de- Fedeli. Decret. 
22. Jpr. ijj6. 

>■ m Estratto di alcune delle tante proposizioni erronee &c 
e rispettivamente ereticaii di un Libro intitolato : Dis- 
sertazione Teologico-Critica del P. F. Giuseppe Maria 
Elefante in risposta alP Anonimo Italiano Autore dei 
Catechi^mo sulla Comunione dell 1 Augustissimo Sacri- 
fizio della Messa. Decr. 22. Jpr. 1776. 
& Conceptione Emmanuel. Enchiridion judiciale Ordinis Fra-« 

trum Minorum. Decr. 22. Decemb. 1700. 
& Conceptione Pius Marianus . Vocabularium trilingue , & 
eUingue pro Scriptoribus Dominicanis. Decr. 17. ZVo- 
vemb. 1664. 

Conciiiabulum Theologistarum adversus honarnm littera- 
rum studiosos. Ind. Tt id» 

Concilio Diocesano di Pistoja. Vlde atti 9 e decreti . Vlde, 
Analisi. 

Concilium Pisanum , quod verius Conciliabulum dicen~ 
dum est. Ind. Trid. 

Conciij , e Sinodi tenuti in Firenze dall 1 Anno MLV. all* 
Anno MDCCLXXXVIL sine annolatione nominis 
Juctoris Loci , et Jnni. Dccr. 3i. Martii 1788. 

Conciones de decem praeceptis Dominicis. Ind. Trkf. 

Concordantiae Principum nationis Gennanica? de astutiis 
Christianorum 9 vel Curtisanorum. Ind. Trid* 
j&e Concordia Ecclesiae . Jpp. Ind. Trid. 

Concordia pia 9 & unaniini consensu repetita Confessio Fi- 
dei 5 & doctrinae Electorum 9 Principum 9 & Ordinum 
Imperii , atque eorumdem Theologorum , qui Augtir- 
stanam Confessicnem- amplectuntur • Jpp. )nd. Trid* 

Conen Nicolaus. Theses Thomistico-Canonico-Civilistico~ 
Juridicse , Praeticae 9 quas defendent in Conventu Con- 
nuentino spud Fratres Praedicatorcs mense Martio 1707. 
Carolus Gaspar Eruvinus Liber Baro a Walpot 9 Joan- 
nes Jacobus Burmer ex Weis &c. Decr .a6.0ctolr.i 707 . 

Conference de Diodore , &: de Theotime , sur les Entre- 
tiens de Cieandre 9 & d^Eudoxe. Decr. 11. Martii 1704* 

Conferencia curiosa de la Asscmblea popular , que convoro 
en la puerta del Sol Catalina della Parra , explicada eii 
una carta , que escrive a Emerico Tekeli. Decr. 21 • 
Jpr. i6^3. 

Confermazioue del Ragionamento intorn o ai beni tempo*ali 
delle Chiese &c. indirizzata agii Autori dello Scritfci , 
che ha p er titolo — Mani Morre — o sia Lettere ali? 74 IKDKX LlBftORUM 

Autore del Ragionamento &c. ,. divisa in cinque Lette- 

re. In Venezia 1767. presso Antonio Z.-tta. Con licen- 

za de'Superiori , e priviiegio . Decr. 1. Martii 1767. 

Vide R a g ion a 111 ent o . 
Confessio Fidei exhibita Carolo V. Ca^sari Augusto in Comi- 

tiis Augustae , anno i53o. Ind. Trid. 
■ Et ceterae. omnes Haei eticorum Confessiones. Vide 

Decreta §. 1. num. 9. 
Confessio septem punctorum , sive articulorum Fidei 9 qnas 

quilibet scire tenetur necessitate -medii ad consequen-" 

dam salutem , fusius explicatorum ad meliorem in- 

telligentiam. Decr. 6. Jug. 1682. 
Confessione di S. Maria Maddaiena , cujus initium : Altis- 

sima benigna , e benedetta. Vel : Al nome di Gesu coa 

diyozione. Jpp. Ind. Clem. XI. 
3a Confiance Chretienne appujee sur quatre principes inebran- 

lables * d 1 ou s 1 ensuivent necessairement les principa.les 

veritez , qui regardent le salut des hommes. Decr. 11. 

Martii 1704* 
il Conntemini deila B. Vergine. Jpp. Ind. Clem. XI. 

Conformi Bartholomaeus . 1. Cl. Ind. Trid. 
les Conformites des ceremonies modernes avec les anciennes» 

Decr. ao. Martii 1668. 
C'on'rerie ( la saincte ) du Redempteur „ ou le grand tre- 

sor des Indulgences concedees par plusieurs Papes a la 

Confrerie de la Saincte Trinite , 011 Redemption des 

Captifs. Decr. 10. Jpr. 1666. 
Confutatio Determinationis Doctorum Parisiensium contra 

Martinum Lutljerum. Ind. Trid. 
Confutatio* & condemnatio praecipuarum corruptelarum • 

Vide Joannes Fridericus» 
Confutatio unius *, & viginti propositionum de differentia 

Legis , & Evangelii. Ind. Trid. 
Congregatio , sive collectio insignium Concordantiaruin 

Bibliae. Ind. Trid< 
. Connor Bernardus . Evangelium Medici . 9 seu Medicina 

mystica de suspensis naturse- legibus , sive de miracu- 

lis. Decr. 21. Jan. 1721* 
Conradus Alpho sus . 1. Cl. Jpp- tnd* Trid. 
Coiiringius Hermannus. De Imperii Germanici Republica 

Acroamata sex Historico Poiitica . Decr. i3. 7Vo« 

vemb. 1662. 
.. De Finibns Imperii Germanici. ) Decr* 

— — De Pace civili inter Imperii Ordines re- ) 14. JpT 9 

ligione dissidentes perpetuo conservanda. ) 1682* Prohibitorum yS 

fr Et cetera ejus Opera 9 in quibus de Religione tractat. 
Decr. 10. Maii ij$7* 

Consalvi Stephanus . Rationalis , 5c experimentalis Philo- 
sophiae Placita , Marceliino Albergetto Marchiae Guber- 
natori a Venantio Cricchi JLeonissano dicata . Decr. 17. 
Julii 1709. 

Consiglio <T alcuni Vescovi congregati in Bologna dato a 
Papa Paulo per stabilimento della Chiesa Roniana . 
Ind. Trid. 

Conseils Haisonnables a Mr. Bergier pour la defense du 
Cbristianisme. Vide Libellus continens. 

Considerationes circa exactionem Formulae Alexandrina» , 
variasque de hoc argumento difficultates , ac pugnan- 
tes inter se opiniones. Decr. 'ii.Junii 1712. 

Considerationis super Ecclesiasticis 9 & politicis ©rdinatio- 
nibus. Vide Batractungen. • 

Considerations sur Ja lettre composee p*r M. rEvCque de 
Vabres, pour etre envoyee au Pape en son nom , cjC 
de quelques autres Prelats. Pecr. 2.3* Jpr. 1654. 

Considerazio i , per le quali si dimostra la giustizia delle 
lettere della Maesta del Re Cattolico Carlo III. , che 
stabiliscono doversi nelle cause appartenenti alla Re-li- 
gione procedere nella Citta , e Regno di Napoli dagli 
Ordinarj , e p er la via ordinaria usata in tutti gli altri 
delitti , e cause criminali Ecclesiastiche. Decr. i5. Ju- 
lii 1711» 

Considerazioni Teologico-Politiche fatte a pro degli Edittt 
di Sua Maesta Cattolica intorno alle rendite Ecclesia- 
stiche del Regno di Napoli • Parte I. , e II. Brevi 
Clem. XI. 17. Febr. 1710., et 24. Mortii 1710. 

donsilium admodum paternum Pauli III. Pontificis Roma- 
ni datum Imperatori in Belgis per Cardinalem Farne- 
sium pro Lutheranis ann. r54o. , & Eusebii Pamphili 
ejusdem Consilii pia , & salutaris explicatio ♦ -dpp» 
Ind. Trid. 

Consilium datum amico de recuperanda , & in pos^terum 
stabilienda pace Regni Poloniae . Decr* J* £eptcm~ 
bris 1605. 

ConsiJium de emendanda Ecclesia ♦ Cum>Notis vel Prae^ 
fationibus Haereticorom. Ind. Trid* 

Consiiium ( pium ) super Papse Sfondrati , dicti Grego- 
rii XIV-., monitorialibus , ut vocant , Btillis , & ex- 
communicationis , atque interdicti in Galliae Regem 9 
a Tussano Bercheto Lingonensi e Gallico in Latijruia. 
*eraa*netti ceuvirsuin. App* Ind* Trid* 7 6 I TT B E X L'lBROR'tf-M 
Conspectus Epistolarum Joannis Launoii . Decr. 27. <9fcj 

ptemb. 1672. 

Constantinus ( Georgius ) Ariglus. 1« £7. ^/?/?. JW. Tri(h 
Consultation de Me-ssieurs les Avocats du Parlement de Pa«* 
ris 9 au sujet du Jugement rendu a Ambrun contre 
Monsieur V Ev£que de Senez. Brevi Bened. XIII. 
9. Iunii 1728. 
Consultation sur le Mariage du Juif Eorach-Levi . Decr. 
6. Septembr. 17^9 
tl Conte di Gabali , ovvero Ragionamenti -sulle scienze segre- 
te tradotti dal Francese ♦ Decr. 2. Martii 1762. 
Contemplazione del Peccatore con una laude di Maria 9 
cujus initium : A laude deil' eterno Creatore Triuita 
Santa un solo Iddio . App. Ind» Clem. XI. 
Contes. Vide Romaus , & Contes. 
Contes , & Nouveiles en vers par Jean de la Fentaine 1777« 

Vol. 2. siue annotat. loci. Decr. 11. Julii 1804. 
Continuazione delPAppellaate . Decr. 29. Maii 1789. Vide 

Cosa e un appeiiante. 
Continuatio ( nova tempomm ) Germani cnjusdam ab &n~ 
110 salutis i5i5. usque ad annum i549« Quae extat in 
Chronico Euselii edit. Basileae ann. 1679. ^PP* I n &* 
Trid. 
Cofttinuation de THistoire universelle des Messire Jacques 
Benigne Eossuet Eveque de Meanx . Decr. 28. Ju~ 
lii i74 2 » 
Contrasto delP Angelo col Demonio, cujus initium : JYla^ 
dre di Cristo Vergine Maria. App. Ind. Clem. XI* 
Jl Contrasto di Cicarello. App. Ind. Clem. XI. 

Conventus Augustanus anno MDXVIII. Ind. Trid. 
Conventus Geneveisis 9 sive Consilium Ministrorum Gene- 
£ vensium in diversorio quodam juxta Genevam habi- 

tnm anno Domini *5&5. App.Ind. Trid. 
Conversazioni familiari tra due forestieri sul punto della 
vera , (k unica Religione Cristiana • Decr. 29. Ju- 
lii 1722. 
Ja Coirversione di un Frate Dbmenicano scritta da lui mede- 
simo a suo Fratello 9 sine nomine Auctoris , pag.ult. 
Rouia dalla Minerva .... 1786. subscriptio menddx* 
Decr. 3i. Martii 1788. 
Convivia 9 seu colloquia Tyronum. App. Ind. Trid. 
Cooke Antonius. 1. Cl* App. Ind. Trid. 

Coopers Briefe uber den neusten zustand von Irland>, nebst 
einer Apologetischen Schildernng des Katholicismus 
in England . Fur Beurtheiluog der 'uothwendigen Prohibitorum 77 

Emancipation und politischen Gleichstettung der lia- 
thoiiken in dem uniertem Kasnigreiche-Aus dem En- 
gliscben heransgegebeu von H. E. G. Pauius Professor 
der Theologie Ziv Jena-Jena 1801. in d,er Akademi- 
schen Buchhandiung : idest : Epistolae de novissimo 
statu Hiberniae, una cum Apologetica pictura Catho^ 
licismi in Anglia , ad adijudicandam necessariam 
emancipationem , et aequiparationem Catholicorum 
in regno vnito ejo Anglica lingua editae ab JL E. G. 
Paulus Proessore Theologiae-Jenae-Jenae 1801. in. 
Bibliopolio Academico 8. Decr. 3o. Septembris 1817. 

tooperus Thomas . 1. CL App. Ind. Trid. 

Copernicus fticolaus • De Revolutionibus Orbium Ccele-- 
stium libri vi. Nisi fuerint correcti juxta emcndatio-* 
ncm editam anno 1620 . Dccr. i5. Maii 1620. 

Copia duna lettcra scritta aiii /\. di Gennaro m. d. l. Ind. 
Trid. 

Copia d 1 una lettera scritta da un P» Chierico Regolare Tea- 
tino ad una Signora sua penitente , divota del Santis- 
simo Sacramento deirAltare. Donec corrigatur. Decr. 
2.. Decemb. 16*22. 

Copie d'une lettre ecrite a Monsieur de . . . . . sur 1' ex- 
.communication du Procureur General duRoy a Mali* 
nes. Decr. 17. Jan. i7o3» 

Copius Baltbassar . i. Cl. App. Ind. Trid. 

Coppoia Gio. Carlo . Maria Concetta . Poema . Decr. 9. 
Maii i636. 

Coptis C.hristianus. Ind. Trid* 

Corallus S. Ab^denus 9 . qui 9 et Ulrichus Huttenus. 1. CL 
Ind. Trid. 

Corasius Joannes . In universam Sacerdotiorum» materiam 
erudita, ac iuculeiita Parapbrasis* Donec corrigatur. 
App. Ind. Trid. 

*— — Memorabilinm Senatus Consultorum summae apud 
Tolosates Curiae , ac sententiamm tum Scholastica- 
rum , tum Forensium Centuria. Decr. 7» Avg* i6*o3« 

■ Miscellaneorum Juris Civilis libri sex. Donec corri^ 

gatur. Decr* 7. Septembr. 16*09. 

Corbeau Thomas. 1. Cl. App. Ind. Trid. 

Cordatus Conradus. 1, Cl. Ind. Trid. 

Cordelius ( Marcus ) Torgensis. %. Cl. Ind. Trid. 

Corderius Maturenus. 1. CL Ind. Trid. 

Cordigerae Navis Conflagratio. Dialogus. Ind. Trid 9 

Cordus Euricius. 1. Cl. Ind. Trid* 
di Coreglia Giacomo. Pratica dei Confessionario , e : Spiegaiio- 78 Index L 1 b r o r u ivr 

ne delle proposizioni condannate da Inoocsnzo XI. 9 & 
Alessandro VII. tradotta dallo Spagnuo.o nelP Italia- 
no da Fr. Pietro Francesco da Como. Parte I. 9 e II. 
Decr. 12. Aug. 1710. „et 22. Junii 1712. 

Corio Bernardino. Historia di Milano. Donec corrigatur. 
Decr. 16. Martii 1625. 

Comarius Janus. 1. CL Ind. Trid. 

Coruerus ( Christophorus ) ex Fagis. 1. CL Ind. Trid. 

— ' ' Cantica selecta Veteris 8t Novi Testamenti cum Hy- 
mnis , & Coiiectis , seu Orationibus purioribus 9 quas 
in Ecclesia cantari solent 9 addita familiari expositio- 
ne„ App. Ind. TriiL 

Cornerus Jacobus. 1. CL App. Ind. Trid, 

Coroua di dodici Steile da porsi in capo alla grande Impe- 
ratrice del Cieio. Divozione da praticarsi da 1 divoti di 
Maria in ouore deiia Concezione della B. V. immaco- 
lata ; con V aggiunta d 1 una Novena da premettersi aila 
suaFesta. &ecr* 17. Maii 1734, 

Corona d' oro a Maria Vergine contenejtite i dodici privile- 
gj , che gode in Cielo. Aggiuntavi una divota Orazio- 
ne alla Passione di Gesu. Cristo , e le quindici Ora- 
zioni di S. Brigida. Decr. 14. Jan. ifij* 

Coroneile della Santis.sima Trinita, e di Maria Sacratissi- 
ma , estratte daT Opera data in luce da Francesco Pe- 
pe. Decr. 2. Septembr. 1727. 

Corradinus Atiuibal. Miles Macedonicus Piautino sale per-« 
frictus. Decr. 22. Junii 1676. 

Corranus ■ seu de Corro Antonius. 1. CL App. Ind. Trid. 

Cortaguerra Romolo. L' Huomo dei Papa , e del Re con- 
tra gP intrighi del nostro tempo di Zambeccari. Decr* 
3o. Junii 1671. 

Cortasse Joseph Ignatius. Conclusiones Polemico-Schola^ 
sticae Sacratissimaj Virgini Mariae dicatae . Quaestio 
Theologica. Quis sapiens. Defensae Roms in TEde Mi- 
nimorum SS. Trinitatis Moiitis Pincii 24. Aprilis i7o3„ 
Decr. i5. Maii 170 3. 
de Cort Christian. Vide Bourignon. 

Corte Bartolomeo. Lettera , neila quale si discorre 9 da 
v qual tempo probabilmente s 1 infonda nel feto V anima 

ragionevole. Decr. 11. Martii 1704« 
la Corte di Roma convinta dalla verita. Vide Pirani Avvoca- 
to Giuseppe. 

Corthymius Andreas. Florilegium Historicum Sacro-pro- 
fanuin. Decr. t\. Decembr. 1725. 

Corvinus Andreas. x. CL App. Ind. Trid» Prohibitorum 79 

Corvinus Antonius. i. Cl. Ind. Trid. 

Corvus Andreas. Liber de Chiromantia. Ind. Trid. 

Cosa e un Appeilante. In Piaeenza 1784» sine Juctoris no» 

mine. Dect-. 4» Junii 1787. 
— Continuazione deli 1 Appellante : Caratteri de' Giudizj 

dommatici della Chiesa. In Piacenza 1784* sine Ju- 

ctoris nomine. Decr. 29. Maii 1789. 
CosJnus ( Johannes ) Duneimensis Episcopus . Historia 

Transubstantiationis Papalis , cui praemittitur , atque 

opponitur tum sacrse Scripturae, tum veterum Patrum, 

& reformatarum Ecciesiarum doctrina. Decr. 1. J)e- 

cembr. 1687. 
Cosmius Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. 
Costa Jerome. Histoire de P.origine ,•& du progres des re- 

•venus Ecciesiastiques. Decr. 21. Jpr. 1693. 
Costo Tommaso. li piacevolissimo Fuggiiozio , libri VIII. 

Donec corrigantur. Decr. 17. IVovembr. 166^. 
Cothmannus Ernestus. Commentarius methodicus in li- 

brum Codicis Justinianei primum. I)ecr. 22. Octo* 

bris 1619. 
' Responsa Jnris, & Consultationes. Decr. 3.Julii i()23. 

Cotta ( Joannes Franciscus ) Lambergius. 1. Cl. Ind. Trid* 
Gottisfordus Thomas. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Coverdaie ( Milo ) Eboracensis. 1. Cl. Ind. Trid. 
de Cougniou Philippus. Qucestio Theologica. Quod est vere 

Verbum Dei. I. ud T/iessalon. 2. jfr. i3. Theses quas 

tueri conabitnr Bernardus Frasquin die 22. Augusti in 

Sorbona. Decr. 26. Octobr. 1707. 
ie Courayer Pierre Fraucois. Histoire du Coneile de Trente , 

ecrite en Itaiicn par Fra paoio Sarpi , & traduite de 

nouveau en Fran^ois, avec des notes critiques , histo- 

riques , & theoiogiques. Brevi Clement. XII. 26. Ja^ 

nuurii ij^o. 
— -Defeuse de ia nouvelle traduction de V Histoire du 

Conciie de Trente. Decr. 7. Octobr. jy^6. 
Courcier Petrus. Virgini Deiparae . Quaestio Theologica 9 

Quid est columna^ et Jirmamentum veritatis ? 1. ad 

Timoth. 6. 3. Theses 9 quas tueri conabitur Joachimus 

Dreux 3. Junii 1707. in Regia Navarra. Decr. 26«, 

Octobr. 1707, 
Coxus Leonardus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Coxus rlichardus. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Gorakantorp Richardus. Defensio Ecclesiae Anglicanae con- 

tra M. Antonium de Dominis. Opus posthumum a 

Joanne Barkaui m Iucem ediuuii. Decr. 23. Jug.i63^. 80 I N D E X t I B R O R M 

a Cranebergli Cornelius. Fraus quinque Articulorum a Pseu- 
do-Angustini discipulis , primuni Alexandro Vll. 9 
nunc iterum Alex-andro VIII. obtrusorum , sive eorum 
cum Angustino Iprensi convenientia deinonstrata. />e- 
cret. ic). Martii 1692. 
Cranmerus Thomas. 1. Cl. Ind. Trid. 
Cratander Andreas . i # Cl. lnd. Trid. 
il Credo. Vide Collini. 

Creliius Foitunatus . 1. CL App. Ind. Trid. 

Creilius Johannes . Deuno Deo Patre . Decr. 18. De* 

cembr. 1640. 
■ ' ■ Et reliquaej usdem Opera omnia. Vccr.10.Maii 1707. 
Creilius Paulus-. 1. CL Jpp. Ind. Trid. 
&i Crema Battista. Opera omnia. Nisi emendentur. Ind.Trid. 
Cremer Bernardus Sehastianns. Prodromus typicus 9 con- 
tinens Exercitationes Theologico-Philologicas in V. 
& N. Testameuti loca. Decr. t\. Decemb. 1725. 
Cremoninus Csesar . Disputatio de Ca;Io in tres partes 

divisa. Decr. 3. Julii 1623. 
Creyghton Robertus • Notaj in Silvestrum Sguropulum * 

Vide Sguropnlus. 
Cricchi Venantius. Vide Consalvi. 

Crisis deprobabilitatc ex Academia Monaehorum Cassi- 
neusium ia Monasterio S. Cathariuse Genu» • Decr. 
8. Maii 1697. 
• Crisis paradoxa snper tractatu insignis P. Antonii Vieyre 
Lusitani S. J. De Regno Christi in terris consummato 
&c. Auctore quondam Lusitano Anonymo &c. Decr* 
3. Decembr. ift$° 
Crispinus Joannes . i* CL App» Ind. Trid- 
il Cristiano interiore. Vide Christiano. 

il Cristiano occupato nel ritiro di dieci giorni per far gli 
Esercizj Spirituali di S. Ignazio , .di un Religioso de* 
Minori Conventuali di S. Fraucesco . Decr. 28. fu- 
lii 1742. Correctus vero juxta editionem .Romancprt, 
anni 1 777. p erm ittitu r. 
Critique generaie de V Histoire du Calvinisme de Mr, 

Maimbourg . Decr. 18. Maii 1684. 
Critius ( Andreas ) Polonus . 1. CL App. Ind. Trid. 
Crogerus Nicolaus • Amphitheatrum mortis maturae , sor- 

tis durse. Decr. 22. Octobr. 1619. 
Cronerus Joannes. 1. CL App. Ind. Trid. 
Crjjnica dei Paradiso sine nomine Auctoris , et Annotatio- 
ne loc/\ et anni. Decr. 2. Julii i8o/j. 
de Ciousaz Jean Pierre. Traite du Beaiu Dect\ 28. iulii f]\^ Prohibitorttm 81 

fcrousers Cypriauus . Lectiones Parameticae ad Regulaitl 

S» Francisci. JDonec corrigatur. Decr* '5. Aug. i656*. 
Crbwa&us Guillelmus . Elenchus Scriptorum iu Sacram 
Scripturam tam Graecorum , quam Latiuorum. Decr. 
27. Maii 1687. 
Crowleyus , seu Croleus Robertus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
*le Croy Franc^ois • Lcs trois Conformites , savoir rharmonie, 
& convenance de PEgiise Romaine avec le Paganismc. 
Jndaisme , & heresies anciennes. Vecr. 12. Dec. 1624* 
la Cro;ze Maturin Aej ssiere . Histoire du Christia- ) jy ecr g 
nisme des Indes. ) . »!? 

■ Histoire du Christianisme d 1 Ethiopie , ) . 

& d' Armenie. ) \™~ 

Cmciger Gaspar. 1. Cl. Ind. Trid. 
Crucius Jacobus • Mercurius Batavus , sive Epistolarurn 

libri V. Decr. 25. San. 1G84. . 
Crudeli Tommaso. Raccolta di Poesie. Decr. 5. Oct. \2$* 
Crusius Christophorus . Tractatus de indieiis ) 
delictorum ex jure pubiico , & priVatp , ) 
cum observatiouibus , & notis Andreaj ) Decr.iS^ 
Crusii. ) Jan* 

» ' Tractatus de indiciis delictorum speciali- ) 1714« 
bus , cum praemissa malencicrum, eorum- ) 
quepoeaa, compcndiosa reiatione. ) 

Crusius Jacobus Andreas. De Nocte , & nocturnis Officiis 

tam sacris , quam prophanij. Decr. 8. Mariii 166:2. 
>■ De Jure offerendi . Tractatus Hjstorico-Philoipgico* 

Juridicus. Decr* 20. Junii 1662» 
Crusius Martinus . 1. Cl. Ind. Trid. 
» . ■ Turco Graicia3 libri VIII* Donec corrigantur * -Apv» 

Ind. Trid. 
Crux Christiani cuin quibusdam annotationibus in S. Hi- 
larium. Jpp. Ind. Trid. 
ile Cucchi Sisto . Vie della Contemplazipne , ove s* 1 insegnano 
li principali eserci/j , ehe sollevano Panima. alla con- 
tempiazione , & amor diDio. Decr. 20. Junii 1690*, 
Cudworth Kadulphus . Systcma intellectuale hujus Uni- 
vcrsi , seu c\ e veris natura) rerum criginibus Com- 
mentarii. Decr. i3. Jpr* 1^30. 
Cuiilerie Stephanus. Matri*inXer Virginespurissimae. Qiia^ 
stio Theologica • Theses defensaj in Acadeinia Dola-? 
jia a Joanne Adamo Groob 29. Martii 1690 . Decr. 21 » 
Itfovemb, 1690. 
Culman , seu Culmannus Leonhardus. 1. Cl. Ind* THd* 
Cuno Joannes • 1. Cl* App* lnd*jFrid* "^ 

6 §2 INDBX llBRORUM 

Cura salutis 9 siye de statu vitae mature , ac prudenter de- 
liberandi metjiodus 9 per decem dierum Veneris 9 Spi- 
ritus Sancti 9 Sanctissimae Dei Matris boni Consilii , 
S. Ignatii , & Xaverii honori instituendam solitam 
devotionem , proposita . Dect . ^. Decemb. \ji^. 
jjella Cura ftsica 9 e politica delF Uomo di Giovanni Pozzi * 
Milano Anno X. presso Pirotta e Mapero Stampatprr ^ 
e Libraj in S. Margarita. Vecr. Cj. Decemb. j8o6. 
Curat Roberto . Principj genuini di tutta la Giurisprnden- 
za Sacra , con nuovo , acconcio 9 e facil metodo trat-~ 
tati : Tradiizione dai Latino , cbli' aggiunta di una* 
Prefa/ione 9 e di alcune note . Tom. I. II. III. in Pra- 
to 1787. Decr. 5. Febr. 1790. 
Cures Lorrains Allemands . Projet de recmete au Roy ♦ 

Decr. 1 1 . Julii 1777* 
" ■ Vide Ayertissement. 

r— Vide Catechismus OderMilcht. 
■ "■ ■ Vide Extraits des MSc. 
" Vide Ilnnpffer. 

Cure us 9 seu C u raeus Joachimus . 1. Cl. -App* Ind* Tridf 
T — Gentis Silesiae Annales. App.Ind. Trid. 
Curio Cadius Horatius . 1. Cl. Ind. Trid. 
Cuiio Caelius Secundus . 1. CL Ind. Trid. 
de Curte Camillus . Secunda Pars Diversorii 9 seu Compren- 
sorii jmis feudalis. Decr. 16. Decemb. i6o5. 
Cuspinianus Joannes» De Caesaribus , a.tque lmperatoribus 

Romanis. ^onec corrigatur. tnd. Trid. 
Cutellius , seu Cutelli Marius . Codicis Legum Sicularum 
libri IV. cum Glossis „ sive Notis Juridico-Politicis • 
Decr. 18. Decemb. 16461. 
" De prisca & recenti Immunitate Ecclesiae , & Ecclesia- 

sticorum libertate. Tomus prior. Decr. ^o.Junii iGS^ 
Cymbalum Mundi. Ind. Trid. 
S. Cypriani Opera recognita per Joannem Oxoniensem Epi- 
scopuin. Vide Fell. Vide Lombert. 
Cyprius Philippns. Vide Hilarius. 
a S. Cyrillo Joannes Thomas . Mater honorificata S. Anna ; 
sive delaudibus 9 excellentiis , ac prserogativis Divae 
Annae. Donec corrigatur. Decr* 18* fath i&J. 
C?ap%p Joannes. Vide Tzapko. j Prohibitoruivic 8$ D D Ailloa Beniamin . Exawicn mt 1* oppression des Re- 
formez en France , ou 1' on justine l 1 innocence de 
leur Religion. Decr. 4. Martii 1709. 
van Daie Antoniug . De Oraculis Fthnicorum ) 
Dissertationes dua? . Aecedit Schediasma ) 
de Conseirratkm^Dus Ethnicis. )Decr.i^ m 

•— Dissertationes de origine , ac progressu ) Januarii 
Idololatrias , & Superstitionuin. ) ij&f. 

* De vera 9 & falsa Propfeetia, & de Divi- ) 
nationibns idolatricis. ) 

Pallauis Joanues . De usu Patrum ad ea d-efinienda Reli- 
gionis capita , quae sunt hodie controversa. I>ecr. 2«, 
Julii i68f 

* Et relic/ua ejusdem Opera emnia • Decr. 23. Martii 
1672. , & 2. Julii 1686. 

JDalmazoni. Grammatica Italiana 9 e" lngl«se . Terza Edi- 
zione modiucata , corretta 9 ed accresciuta dal Pro- 
fessore di Lingua Inglese 1. B. Roma presso Venan- 
zio Monaldiui . ( subdola indicatio ) !Napoli da G. P. 
Merande ]NegG.ziante di Libri nella strada della Tri-. 
nita maggiore nuui. 8. i^cj3. Decr. iB. Julii 180B. : 
damnatur EdiUo Necipolitana 9 donec corrigutur $ 
praesertim quoad duo specimina ad stylum histori- 
cum pertineniia. 

Damhonderius Jodoeus • Praxis rerum Crimi;iialium. Do~ 
nec corrigatur. Vecr. 3.)ulii 162.3. 

Damman Adrianus . Imperii , ac Sacerdotii ornatus ; 
diversarum item Gentium peculiaris vestitus , cum 
Commentariolo Cresarum 5 Pontiucum 9 ac Sacerdo- 
tum. App. ind. Trid. 

Danaens Lambertus. 1. CL App. Ind. Trid. 

"> ' ' Ethices Cbristianae libri tres , in quibus de veris hu- 
manarum actionum principiis agitur. App.lnd. Trid* 

Danno avvenuto alla Religione 9 e allo Stato. Vide Ferri 
Marcello. 

Dantes. Vide Aligherius. 

Daquin Ludovicus Henricus . Sententiae , & Provernia 
Rabbinorum. Decr. 2. Decemb. 1622. 

Darrius Joannes* 1. CL App. lnd, Trid. 

* 6 jB& 1 3sr d e x L i b u o r uivr 

ParwirfErasmo Medico di DerbyyMembro etc Zoonomi» ^ 
ovvero Leggi della Vita Organica. Traduzione dalP 
Inglese con Aggiunte. ( Masorii ) Milano presso Pi- 
rotta , e Maspero i8o3- Vol. I. II. III. Vol. IV. Mi- 
lano &c i8o4« Parte II. comprendente un Catalogo 
delle Maiattie &c Vol. V. Miiano &c i8o5. Vl.Sup- 
plemeuto &c. Partc III. contenente gli Articoli dclia 
Materia Medica &c Decr. 22. Decernb. 1817. 

Dasypodius Cunradus . 1. CL Ind. Trid. 

Dasypodius Petrus . 1. CL Ind. Trid. 

Dathanus Petrus . 1. Cl. App. lad. Trid. 

pavid liimbi. Vide Kimhi. 

Davidis Franciscus . i. Cl. App. Ind. Trid. 

D.avila Joaniics de Roa. Vide Roa. 

Peciiuator Henricus . Sylva yocabulorum , & pbrasmiri 
cum solutai , tum ligats; oratiouis. Donec corrigatur» 
App.Ind. Trid. 

D.ecisionum novissimarum Rotaj Romanae , sive Sac Pala- 
tii Romani Pars IV r . continens tum Deeisiones varias > 
tum Declarationes Coucilii Tridentini habitas e Bi- 
bliotbecaD. Prosperi Farinacii. Decr. Jt. Septembris 

Declaratio ( Sacr& Caesareas Majestatis ) quomodo in nego- 
tio Religionis per lmperium usque ad definitionem 
Concilii generalis videnduin sit , in Comitiis Augu- 
stanis xv. Maii anno mdxlvhi. proposita & pubii-* 
cata. App.Ind. Trid. 
* Declaratione del Giubileo. Ind. Trid. 

Dcclarationes Cardinalium Congregationis Concilii Tri- 
dentini 9 una cuiu Joaunis Sotealli 9 & Horatii Lucii 
adnotatiuuibus. Decr. 6. Junii 1621. 

Pccretdu Saint Office de Rome , qui condamne , & abolit 
conime tin abus , toutes les Confrairies :, ou Societez 
\. de PFsciavage de la Mere di Dieu 9 Scapulaire des Car- 

mes , & autres Cordons , Ceintures &c. Quia in mul- 
tis depravatum 9 et dolose accomodatum ad alias So- 
dalitates ab Apostolica Sede approbatas 9 Cincturae * 
Scapularis 9 et Chordae. Decr. s5, Sanuarii 1679. 

Decrets-de nos SS. PP. les Papes Alexandre VII. , & lnuo- 
cent XI. coutre plusieurs propositions de la Moraie re- 
lacbee . A Liege 1680. Decr. 26. Jun. 1681. 

Decretum Itforimbergense editum anno i5a3. Ind. Trid. 

Dedekindus Fridericus . 1. CL App. Ind. Trid. 

J)efense dc Pautorite , & dcs decisions des uierveilles, qu^ 
Dieu ne cesse point de faire en France d.epuis uu gv<*nu» 
U.ombre «T anx*es. Decr. 11. Martii ij$i* P K O H I B I tf O R U M ggl 

^Tefense 3e 1'Eglise Romaine contre les ealomnies des Pro- 
tcstans ; cu le juste discernement de la creance Ca-« 
tholique d'avec ies sentimens des Protestans , & d^a^ec 
ccux de Pe'lagicns touchant le mystere de la Predesti- 
nation, & de la Grace du Sauveur , mis en Fran;ois 
par C. B. R. Decr. u. Martii 1704. 

Defense de la Discipline , qui s 1 observe dans le Diocese de 
S ens , touchant V imposition de la penitence publique* 
pour les pechez publics. J>ecr. 19. Septembr. 1679. 

Defense de la Discipline 9 qui s^observe dans plusieurs IX10*» 
c^ses de France 9 touchant l 1 imposition de la peni- 
tence publique pour les pechez publjcs. J)ecr. 25. /a- 
nuarii 1684. 

Defense de la Dissertation sur la vnlidite des Ordinations 
des Anglois 9 contre les differentes Reponses , qtii yont 
ete faites. Brevi Benedicti XII I. 25. Jan. 1728. 

Defense de la Religion tant naturelle , que revelee contreJ 
]es Infideles 9 & les Incredules 9 extraite des Ecrits 
publies pour la fondation de Mr. Boyle 9 par les pluS 
habiles Gens d^Angleterre. J)ecr. j. Octobris ij^6. 

Defense de tous les Theologiens 9 & en particulier des di- 
sciples de S. Augustin contre rOrdonnance de Mr. PE-* 
vOquede Chnrtres du 3. d\Aout ijo3.Vec.ij.Jul.ijQ9). 

Pefense des Theologiens , en particniier des disciples de- 
S. Augustin contre V Ordonnance de Mr. TEv^que de 
Chartres , portant condamnation du Cas de Conscien-» 
ce . Seconde edition , avec une reponse aux Reinar- 
<jue du m£me Prelat sur les Declarations de M. Coiiet, 
J)ecr. 26. Octob. 1707. 

Defense des Abes Commendataires 9 & des Cure$ primitifs 
contre les plaintes des Moines , & des Cures; pour. 
servir de reponse a T Abe Commendataire, VecreU 
29. Maii 1690. 

Defense des Libertez des Eglises Reformees de France ... 
Vide Histoire Apologetique. 

Defense des nouveaux Chretiens 9 & des Missionaires de 
Ja Chine 9 du Japort , & des Indes contre deux livre» 
intitulez : la Morale pratique des Jesuites , & FEsprit 
de Mr. Arnauld. Vonec corrigatur. Pec.22.Vec. ijoq c 

Defense de Mon Oncle. Vide Opuscula sex. 

Defensio Belgarum contra evocationes causarum 9 & pere^ 
grina judieia. Vecr. 23. April. i654» 

Defensio naturalis Christianae , & Catholicae Religionis &c«- 
Vid. Mayrs. Beda. 

Defensio Pbisiophili. Vide Phisiophili. 

23efen«io pi» memori» D> Patri Codde Arcniepis.cpni SelfiK 86 Ikbix Libkoktjm 

Stcni, &.per fccderatum Belgium Vicarii -Apnstoiiei 
ad clarissimum Domiuuiri"* * * Decr.16. Martii 1712* 

Pekreet ( Naeder ) van de Roomse' vier.schaer genaemd 
inquisice by het welke onder anderen verdoemt worf 
Iiet smeekscrist van Heer Adrien van Wyck . Idest 
JPecretum nuperum Tribunalis Homani , quod Jn~ 
quisitionem vocamus 9 quo inter cetera damnafur 
supplicatio P. Adrmni van ffyck • Decr. 7. Se~ 
ptembris *6cj5. 
tfei Delitti , e delle pene. Pecr. 3. Februarii 1766. Vide Vol- 
taire. Vide Abhandlung. 

JDeliberatio ( simplex ac pia ) qua ratione Christiana , & 
in verbo Dei fundata Reformatio doctrinse 9 admini- 
strationis Divinorum Sacramentornm , Cseremonia— 
rum tantisper instituenda sit . Ind. Trid- 

Pemonstratio Catholica. Vide Stlattas Benedictus. 

Pempsterus Thomas • -Antiquitatum Romanarum. Corpus 
absolutissimum . , in quo prscter ea , quas Joannes Ro- 
sinus delineaverat , infinita supplentnr , mutantur , 
adduntur. Donec corrigatur. Pecr. 16. Martii 162.1. 

.. 9 ■ Scotia illustyior , seu meudicabula repressa mode^sta 

Parecbasi. JPec. 17. Pecemb. i6s3. 

DenckiuS Joannes. 1. Cl. Tnd. Tvid. 

Denstonius Arnoldus. Vide Bachimius. 

©eauntiatio solemnis Bullaj Clementina» 9 qwae incipit :■ 
Vineam Domini Sabaoth 9 facta universae Ecclesias 
Catholicae 9 ac prsesertim omnibus Hierarehis ejus * 
Decr. 12, Jun. 1712. 

©enunciation a Monseigneur le Frocureur general du £ar~ 
lement de Dijon d? un libelle intitule : Lettre de Mr* 
I* Eveque de Challon sur Saone •, pour servir de repon- 
se a celle qne Mr. de Cruge lny avoit ecrite au sujet 
de son Mandement sur le livre des Hexaples • JDecr. 
29. Jul. 3,722-. 

Denys Henricus . Epistola ad amplissimum Dominum an- 
no i6^5. Decr. 7, Septembris i6cj5. 

Deschamps Felix . Ipistoia ad D.Martinum Steyaertium 
de.Summo Fontifiee , ejusque potestate. J)ecr. 29. IVo-~ 
vembris 1689. 

Pescriptio ( Iconica , & Historica ) praecipuorum Haere~ 
siarcharum 9 qui ab Ecclesia Catholica , & Christiana, 
11 1 sectarii 9 ac phanatici 9 excommunicati rejectique- 
sunt, perC. V« S. Decr. 22. Octobris 1619. 

©esirant Bernardus. Commonitorium ad Orthedox«>Sy j&&* 
ereU %$.. Octob* 1,70 j. ■ * " ' ■ De nullitatibus , aiiisque defectibus Schedulae, quaiu 

D. Henricus Maicorps cum suis corruperunt , pubii- 

cisqne typis donarunt 9 sub nomine sententise lataj con- 

traP. Bernardum Desirant. Decr. 12. Sept, 1714« j 

Despagne Jean. Vidc Expagne. 

Desqueux Mr. Traite de ia Theologie mystique , ou 1' oii 

decouvre les secrets de ia sagesse de ieu dans la con- 

duite des ames appliquees au saint exercice*de 1'orai- 

son. Decri 29. Novemb. 1689. 

cJe la Devotion a ia Sainte Vierge , & du culte qui lui est du* 

Donec corrigatur. Deci •■. j. Septemb. 1695. 
•Hela Devotion a la Sainte Vierge , & du culte qui lui est dd : 
noueiie edition. Donec corrigatur , Decr. 26. Octo-r 
bris tjoi» 
la Devotion au sacre Coeur de N# S. Jesus Christ 9 par un Ptre 

de la Compagnie de Jesns. Decr. 11. Martii iyo^. 
la Devotion des pecheurs penitens 5 par un pecheur • Decr* 
i5. Jun. 1714* 
Devozione airamabilissimo. P"ide Divozione. 
la Devozione delia Novena perpetoa ad onore della gloriosa 
S. Anna Madre deila gran Madfe di Dio i Decr. 18, 
Maii 1677. 
Devozioni , che si possono fafe in onore di S. Anna Madre 
della granMadre di Dio , ad istanza di Agostino Ri- 
spoli . In Kapoli 1 6*6*3. Decr. 3o* Julil 1678. 
Devozioni che si possono fare in onore di S. Anna Madre 
della gran Maare di Dio. In Viterbo . Decr. 3o. /u- 
//7i6>8. 
Devozioni da farsi alla gloriosa S. Anna . Napoli i663, 

Decr. 18. Maii 1677. . 

Devozioni tenere , e fervorose , che si esefcitafio dalli Fra- 
telli 9 e Sorelle della Confraternita di S. Anna di Na- 
poli . Decr. 3o. Julil 1678. 
Deus & Rex sive Dialogus v qtio demonstratur Serenissi- 
mum Jacobiim Regem in regnis siiis justissime sibt 
vendicare quidquid in juramento Fidelitatis requiri— 
tur. Decr.i. Decemb. 1617. 
l)alectica Lcgalis. App. Ind. Trid. 
m l Idem Opus cum riomine Auctoris • Vide Hegendor-» 

phinus. 
Dialoghi de n Morti. Vide Ntiovi Dkiloghi. 
tftaloghi ( due ) , V uno di Mercurio, & Cafonte , rtel 
quale si racconta quel che accade nella guerra dopo' 
r anno i5si. 9 V aitro di Lattamsio 9 & di uria Aichi* 
^iaeonoo Ind. Trid. 

t 158 IlfDBX LfBBOR TTTM 

Dialoghi Istorici 9 ovvero Compe'ndio Istorico delP Italia j 

c dello stato preseute de"' Principi v e Repubbiiche* 

Italianc , dell 1 Accademico Incognito. JPecr. 10. sfpri- 

lis 1666. 
Dialoghi Politici 9 ovvero laPolitica, che usano in questi 

tempi i Principi 9 e Repubblicbe Italiane- pcr conser* 

vare i loro stati. Decr. n. Martii 1668. 
Diaiogi. Decottio , Eckiiis Monachus. Ind. Trid. 
Dialogi Sacri. Opus Sebasiiani Castalionis. jipp.Ind.Trid* 
Dialogo molto curioso 9 e degno tra due gentiluomini 

Acanzi 9 cioe soldati volontarj deir Aitezi:e Serenissi-; 

me di Modena, e Parma. Decr. 3, Jpril. i66§. 
Dialogo del Signor Censorini. Vide Rifiessicni sul discor-* 

so istorico-politico &c. 
Diaiogo per musica a favore deirimmacolata Concczione 

u.cl primo istante 9 cujus initium : Si suoni a batta- 

glia , chi il brando mi da : Finis vero : Se Fenice sei 

nel tuo candore 9 sii Fenice in lodare il nostro amore. 

Decr. 2.3. Sepiemb. 1680. 
Dialogue entre un Caloyer , & un homme de bien . Vide 

Evangile de laRaison. 
Dialogns de doctrina Christiana. Ind. Trid. 
Dialogus ( ex obscurorum Virorum salibus eribratus) 9 

in quo introducuntnr Colonienses Theoiogi tres 9 

Ortuinus 9 Gingolphus 9 Lupoldos ; tres item celebresr 

viri Joannes Reuchlin 9 Desiderius Erasmus 9 & Ja- 

cobus Faber 9 de rebus a se recenter factis disceptan- 

tes. Ind. Trid. 
Dialogus Oratoris Pontificis Romani ^ & illius 9 qui est 

Pontifici a Confessionibus. Ind. Trid. 
Dialogus paradoxos 9 quo Romani Pontificis Orator wna 

cum eo 9 qui est &c. Ind. Trid\ 
Diario del Concilio Romano ceiebrato in S. Gio: Laterano 

Panno del Giubileo 1^25. sotto il Pontificato di Papa 

Benedetto XIII. Decr. 5. Julii 1728. 
Diario ( Sacro ) deiie Grazie 9 e Induigenzc concesse alla 

Compagnia della Cintura , detta di S. Agostino 9 e di 

S. Monaca. Decr. 24. Febr. 1712. 
..Diatriba -Theologica de Peccato Phiiosophico , cuin expo» 

sitione Decreti Inquisitionis Komanse , editi 2.t\. Au- 

gusti 1690. Decr. 1. Julii i(x)3. / 

Diazius Joannes , ille cujus mortis historiam scripsit Se~ 

narclaeus. 1. Cl. Ind. Trid. 
la Dichiarazione delli cento cinquanta Salmi di David con le 

sue vere esplicazioni 3 e virtu 9 estratti da laoluli- pROKTBlTORUIvr #9 

tri di Virtuosi Rabbini Ebrei ; con una insigne tabel- 

la-de'carattcri ebraici , e sue virtu. Decr .ib.Jan .iyi/y, 
Dichiartfzione pubblica di Fedcrico per laDio grazia Re di 

Boemia , per quali ragioni abbia accettato il gover~ 

no, eilRegno. DecreL 12. Decemb. 1624. 
Dickius Leopoldus. 1. CL Ind. Trid. 
Dictionnaire des Livres Jansenistes , ou qui favorisent I» 

Jansenisme. Decr. 11. Martii ij$/{. 
Dictionnaire des Pbilosophes, Vide JLiber tamctSi ironfce. 
Dictionnaire historique , litteraire , & critique , contenant 

une idee abr£gee de la vie , & des ouvrages des hom~ 

mes illustres en tout temps , & en tout Pays. Tom. 6* 

ia 8. Decr. 1. Februarii 1762. 
t)ictionnaire Pbilosopbique Portatif . Tfouvclle edition 

revue corrigec , & augmentee des diverses articles. Par 

T Auteur, Decr. 8. Julii 176S. 
Diderot. Vide Jacques. 

Die uurufrudnen. Vide Libellus cni titulus. 
Dieterich , seu Dietericus Cunradus . lnstitutiones Cate- 

chetica* e Lutberi Catecbesi depromptaj . Decr. 10» 

u4prilis i66\5, 
jDieterichius Joannes Cunradus . Breviarium Pontificum 

Romanorum a Lino usque ad Aiexandrum VII, Decr* 

23. Decemb. 1700. 
Dieterichus Georgius. 1. Cl. dpp. Ind. Trid. 
Dietericbus Georgius Theodorus . De Jure , &" statu Jn-» 

daeorum in Republica Christianorum Discursus. Decr* 

20. Junii 1662. 
Dietherus „ seu Diether Andreas. 1. CL Ind. Trid. 
Dieu , & les hommes. Vide Evangile du Jour, 
0e Dieu Ludovicus . Historia Christi Persice )* 

conscripta a Hieronymo Xavier 3 Latine ) _ . 

reddita , & animadversionibus notata. ) T 7 *r** 

rr* • e r» T» • \ JultL 

. ■ Historia b. Petri , Jrersice conscxipta a ) rc 

Hieronymo Xavier , Latine reddita , & ) 
brevibus animadversionibus notata. ) 

*— — Opera. Decr. 18. Vec. 16$. 

Difenbachius Martinus. De vero mortis. genere 9 ex qno 
Henricus VII, Imperator obiit , Dissertatio . Decr. 29, 
Maii 16*90. 
laDifesa della Chiesa Greca ultimamente assalita da ComenC-i 
do Reaixtei . scritta da Biagio Colcnna Sinclerico • 
Cojfu 1800. Decr. S. OJficii Fer.lV. die 27.^/^.180?* 
«Je D ifferentia Rcgise Majestatis, Vide Opus eximitim* 
J)ifiicult& sur la Religion, Vide Qpuscula sex^ $0 I^DIX Ll^RORTJM 

des Diffieultez proposees a Mr.Steyaert sur Pavis) 

par luy donne a Mr. V Archevtqne de ) Decr. 3L 
Cambray . Premiere , & Seconde Partie. ) Marfii 

— Troisieme Partie 9 IV. 9 V. 5 VI. 9 V II. 9 ) tboL 
VIII. ,& IX. ) 

Pigiuno perpetuo instituito in onore dellTmmacolata Coh- 
i cezione di Maria sempre Vergine neiia Terra di So- 

riano. Vecr. iii, Januarii 1788. 

Digner Caesar. Veritas mida * diiiicidatio cnjusdarn Epis^o- 
lae Capituli Conimbricensis ad instantiaui Patrum So- 
cietatis directae ad tJrbanuin VIII. Decr. 10. Ju- 
nii 1654. 

Dilherus Joannes Michael. Disputationum Academicarum, 
praecipue Philoiogicarum . Tom. I. , & II. Decr. ro. 
Junii 1654. 

Dillerus Michael. 1. Cl. App> Ind Trid. 

Dillerus Petrus. 1. Cl. App. Indi Trid. 

Dinellus Michaei. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
ADinhein Fridericus . 1. CL Ind. Trid. 

Dinothus Richardus . De rebus , & factis mertiorabilibus 
Loci communes Historici. Donec corrigantur. App. 
Ind. Trid. 

* 1 • Adversaria Historica. Vonec corrigantur. App. Ind» 
Trid. 

Dionigi ( Bartolomeo ) da Fano • Compendio istorico del 
Vecchio, edej ISuovo Testamento cavato dalla Sacra 
Bibbia. Decr. 3o. Julii 1678., et 17. Octob. 1678. 

Director ( the Spiritual ) for those who have none , trans- 
lated outof French : Idest : Director Spiritualis pro 
Jiis , qui nullum habent , ex Gallico translatus . 
Decr. 18. Julii 1725. 

Diritto pubbiico Ecciesiastico ♦ Vlde Instituzioni del Di- 
ritto. 

Diritto pubblico sulla proibizione de^nuovi acqui^ti a^Col- 
legj Ecciesiastici , e sulia Regalia de^Sovrani. Opera 
del Dottor Giuseppe Pasquali'. Decr. 18. Julii 1777. 

Diritto libero dei Sovrano sui Matrimoriio , sine annota- 
tione nominis Auctoris, jLoci, et Anni. Decr. 7. Au- 
gusti 1786. 
4el Diritto Sociale Libri III. del Dottor Angelo Ridolfi Pro-_ 
fessore del Diritto publico nelia Regia Universita dt* 
Boiogna , Socio Ordinario delF Accademia Italiana di 
Scienze , Lettere , ed Arti : Volume I. Boiogna 180&: 
Presso i Fratelli Masi , e Compagno Tipografi deli 7 
Istituto : Decr.S.OJficii %%. Aug. id\6. ' V n o h i u i t o £ v m gf ■ 

Discemement ( le juste) de la Ci-eance CatWiqae , Vide 

Defense de Frlgiise. 

cU Discipiina puerorum 9 rectecjue forimandis eoram & stu- 

diis 9 &: moribns ; ac simul tam praeceptornm 9 quaia 

, parentum in eosdem offieio 9 doctorum virorum libeili 

aliquot vere aurei. Jfpp. Ind. Trid. 

Discorsi sopra i Fiorctti di S. Francesco 9 ne\juali della 

sua Vita 9 & delle su.e Stigmate si ragiona. Ind. Trid* 

Piscorso ? e parere d 1 un Teologo intorno al cambio delba 

ricorsaase stesso. Decr. i% Decemb. 1624. 
Discorso indirizzato al Papa da un Filosofo Tedesco • 

Vecr. i3. Augusti 178». 
Discor.so ( in lode delP Arte Comica )# Venezia ifiz* 

Decr. 4. Julii ijSz. v 

• Discorso piacevole ( che le Donne non siano della specie 
degli Ubiniui ) 9 tradotto da Horazio Plata Romano * 
Decr. 18. lujiii i65i. 
Discorso sopra 1' Asilo Ecclesiastico . In Firenze i^S3. 
si vendono da Gio: Battista Pasquaii itt Venezia cori 
licenza de^Superiori 9 e Priviiegu> Decr. 27. Februfl^ 
rii 1764. 
Discorso Istorico Politico delP origine 9 del progresso 9 e 
deila decadenza del potere dei CHierici sulie Signorie? 
temporali 9 con un Rrstretto delFIstoria delle dne §i- 
ciiie. Filadelfia . Decr. Fer. V. die 29. Jan. 1789. 
Discours contre la persecution 9 traduit de FAnglois. Vid& 

Traite de Loix Civiies. 
Discours sur la li*berte de penser 9 e*crit a Poccasion d^ie 
nottveiie Secte d^Esprits forts 9 0» de- gens qui pensent 
librement. Pecr. y. Febr.. 1718. 
Discours sur le bonheur* Vide de la Mettrie. 
■ Discotir^j ( a Seasonable ) sbewing hoy that thc Oaths 
, . of allegiance & supremacy contain nothing whkrV 
any good Christian ought to boggle at. By W.B. Idesti 
Discursus opportunus ostendens 9 qua ratione junt- 
menta fidelitatis 9 et suprematus 9 nihil contineant 
quod cuipiam bono Christiano scrupulum inijciat 9 
authore W* &• Decr. 27. Septemb. 1679. 
Discussion Historiqtie 9 Juridique 9 & Poiitique sttr Pim- 
munite reeiie des Eglises 9 & autres lieux pieux ; sur 
1'usage des excommunications „ leur origine 9 & leurs- 
forces 9 & sur le pretexte que Monsieur rArcheve^ue 
i de Maiines s ? est ctenne pour excommunier le Proctt- 

reur Generai duRoy, avec des reflexions stir T Or-» 
t «^onnance du graud Conseil d\i 8. A^ust 1700. jtecr* 

*2* jQii* i^o3, , §5 I^DEX LlBRORU'l» 

Disordine della Chiesa. Ind. Trid. 

Dispotismo. Vide Vero Dispotismo. 

Pisputatio aequivocatoria de licita aequivocatione tefmi-* 
norum. Decr. 12. Decemb. 1624. 

Disputatio Groningae habita ; cum duabus Epistolis nori 
minus piis 9 quam eruditis , una Anonymi de certa 
111 Deum fiducia habenda &c. 9 altcra Lutheri adt 
Wolfgangum Fabritium Capitonem. Ind. Trid. 

Pisputatio mter Clericum 9 5c Militem super potestate 
Praelatis Ecclesiae, atque Principibns terrarum com* 
missa. Ind. Trid. 

Disputatio inter Joannem Eckium 9 & Martinum Luthe- 
rum habita anno i5i(). Ind. Trid' 

m 1 '- Et ceterae omnes Hnereticorum Disputationes de 
Fide 9 et Fidei Dogmatibus 9 in quibus corum errb- 
res continentur. Vide Decreta §. 1. num. 8. 

Disputatio perjucunda 9 qua Anonymus probare nititur „ 
mulieres homines non esse : cui opposita est Simonis 
Gedicci Defensio sexus muliebris. Decr.ib. Maii 1.714» 

Disputationum selectiorum inauguralium ( Volumina duo) 
ex difftcillimis jurium materiis desumptarum, a qui* 
busdam Candidatis in Basileensium Aeademia publke 
propositarum. Decr. 16. Martii 1621. 

jQisqnisitio Theologica de potestate „ ac jurisdictione 9 
quibus in foederatis Belgii Provinciis etiamnum frui- 
tur Archiepiscopus Sebastenus , ablato iicet Vicariatu 
Apostolico. Brevi Clementis XI. 4. Octob. 1707. 

pissertatio Anagogica 9 Theologica , Parasnetica de Para- 
diso • Opus posthumum P. Benedicti Plazza . Decr. 
22. Maii 1772. donec dsleatur Capat quintum , & ul- 
timum &b editore P. Josepho Maria Gravina compo- 
situm. Ve Electorum hominum mtmere r&jpectu /5*0- 
minum reproborum 9 quod omnino damnatur • Decr* 
eod. 22. Maii 1772. 

t>issertatio de Ccena* administratione 9 ubi Pastores noa 
sunt : item an semper communicandum per Symbola» 
Decr. 23. Martii 1672. 

Dissertauo de Conciliorum quorumvis definitionibus ad 
examen revocandis 9 qua Fidelibus jus Conciliornm 
quorumvis definitiones expendendi , ex veteris Eccle- 
siae sententia asseritur. Decr. 12. Martii 1703. 

Dissertatio de Gratia se ipsa efficaci 9 & de Praedestinatio- 
ne-. Decr. 4» Decemb. 1725. 

Dissertatio de Sanguine D. 1$. Jesu Christi ad Epist. ilfi. 
S. Augustini , qua 9 num adhuc existat 9 inquirituE * 
Decr. i2, Martii 170 3* Prohibitorum q3 

JDissertatio de Tertulliani vita, & scriptis. Deeret. 42,, 
Martii 170 3. 

Dissertatio de Trisagii origine. PVVfe Allix* 

Dissextatio Inauguraiis Juridica de Jure Imperantis in pcr-» 
sonas , & bona Civitatis 9 quam Disquisitioni subiicit 
Franciscus Bihl. Decr. 3ifr Jan. 1777. 

Dissertatio Inauguralis Juridica de Justitia Placeti Regii 9 
quam .... Disquisitioni sirbiwittit Antonius Remiz» 
Pecr* 3i. Jan. 1777. 

Dissertatio historico-ecclesiastica &c. Vide Pape Frideruus*. 

Dissertatio pro Fraucisco Suarez. Vide A. S. C. 

Dissertatiou 9 ou Ton prouve , que S. Paul dans le 7.Chap. 
de 1. auv Corinthieus n'eiiseigne pas , que le inariage 
puisse etre rompu 9 lorsqu*' une des parties embrasse, 
la Religion Chretieune. Veo . 6. Scplemb. 1769. 

Dissertation sur V Honoraire dcs Messes , Dect\ 11 . Se~, 
ptemb. ij5q. .9 

Dissei tation sur la validite des Ordinations des Anglois 9 & 
sur la succession des Eveques de TEgiise Anglicane ♦ 
Breyi Benedicti XUI. 25. Junii 1728. 

Pissertation sur ies Vertiis Theologales , ou ronexamine 1. 
quei est 1'objet de ces vertus . 2. Si la Foi , & FEspe- 
ranee theoiogales renferment un saint commencemeut 
au moins d.amour de Dieu . 3. qu 1 est-ce que continent 
la Charite. Decr. 18. Junii 1746. 

J)isscrtation Theologique ck critique , dans la quelle on ta- 
che de prouver par divers passages des saintes Ecrkn- 
res i que 1'Ame de Jesus-Christ etoit dans les Ciel une 
Inteiiigence pure & glorieuse 9 avant que d'etre unie; 
a uu corps humain clans le sein dc la bienheureuse Vi*r* 
ge Marie . Decr. 19. Maii 17S0.: 

Dissertations Melees sur divers Sujets impcrtans , & cu- 
rieux*. TomePremier. Decr. 28. Jutii \jt\i. 

Dissei tazione isagogica intorno allo Stato della Chiesa , e 
Potesta del Romano Pontefice 9 e de 1 Vescovi . Vene- 
zia 1766. Per Giuseppe Bettinelli con licenza de^Snpe- 
riori. Decr. xh.Septemb. 1766. 

Dissertazione Storica , e Filosouca sopra il Celibato. Vide 
Nccessita , e utilita del Matrimonio degli Ecclesiastici. 

Pissolvitur ceiebre^uajsituxn a nemine bactenus discus- 
sum pro Exorcista rite edocto , quem fecit idoneum 
ministrum Moyi Testamenti donum Dei. Ad obsessam 
ovcm si q u is Sacerdos aecedat ad ma]eficiatam libera- 
tionis gratia , ck henedictienis ad infirmam , quid 
^entiaut Pasjojes ea^vuii. D.ecr., i^. JSfQvgyfybrts 1763« §£ h r DEX LlBOlUM 

pistinctio ( brevissima quinque Prooositionum) 
in varios seasus ) , apertaque dc iis tum ) 
Calviuistaruin ac Lutherauorum , tum ) 
Pelagianorum , & McUnistarum , tum ) 
S. Augnstioi , ejusque discipulorum sen- ) Veer. 23* 
teutia . Sive typis , she scripto extet. ) Apr. 
■■ ■■ Idein, IAbellus Gallice: Pistiuction abre-) i654» 
gee des cinq Proposition, qui regardent la ) 
matiere de la Grace , la quelle a ete pre- ) 
sentee ea Latin a Sa Saintete par les ) 
Theologiens qui sout a Rome, pour la ) 
defcnse de la doctrine de S. Augustin. ) 
de Divitia .institutione Pastorum. Vide de Rottenstandter. 
Divinatricis ( Artis ) encomia , & patrocinia diversoruii* 
Autborum. App. Ind. Trid. 
clel Divorzio ec. Vide su la legge del Divorzio. Caraga. ' 
«lel Divorzio. Vide Teoria civile , e penale. 
il Divorzio celeste' cagionato dalie dissolutezze della Spesa 

Romana. Decr. 18. Decemb. 1646. 
Ja Divozioue alPamabilissimo , e divitio Cuore* del nostro Si-» 
gnore Gesii Cristo , cavata dall 1 Opere di Giovaani 
Laaspergio Certosino. Decr. 22. Maii \j£p. 
la Divozione di Maria Madre Santissima del Lunie , distri- 
buita in tre parti da un Sacerdote della Compagnia 
di Gesw. Decr. 123. Maii \jtfi. 
Dix-sept Dialogues traduits de P Anglois. Vide la RaisWn 

par alphabet. 
Piuraaie Romanum . Lugduni in aedibus Filiberti Rolle- 

ti , et Bartholomaei Freni. Ind. Trid. 
Doctrinaj Jesuitarum praecipua capita a doctis quibusdam 
Theologis retexta 9 solidis ratiooibus , testimouiisque 
Sacrarum Scripturarum , & Doctorum veteris Eceie- 
siae confutata. App. Ind. Trid. 
Pocumenti , ed awisi &c. Vide AlHtalia nelle tenebre. • 
. Doelscfoius ( Joannes ) Veltkirchensis* l. Cl. Ind. Trid. 
- Doguinus Petrus. i. Cl. App. Ind. Trid. 
Dolce Lodovico. Libri tre , nei quali si tratta delle diverse 
sorti delle Gemme , che produce la natura . Decr* 
16. Decembr. 160 5. 
Doletus Stephanus. 1. CL Tnd. Trid. 
Dolori ( Sette ) della Madonna. Incip. Deb piacciavi d'udir 

divotamente. App. Ind. Clenzen. X7. 
Dolscius Paulus. u Cl. App. Ind. Trid. 
« ■ ■■■■ ■ Psalterium Gra^co carmine versiun , cum pratationfc 
Phiiippi Melauchthonis. lad. Trid* P R O H.l B IfT 0,31 U IVI gS^ 

Dpminicae precationis explanatjo. JLvgduni upud GrypTiiiti/L^ 

et ulios. App. Ind. Trid. 
4e Domims Marcus Antonius. De Republica Ecclesiastica li- 

bri X. Pecr. 2. Decemb. iGij. 
! £t celeru ejusdem Operu omnia.Pec.\6.Martii\.62\. 

Domus Sapjentiai septenis fiuta coiumnis , idest Tractatus 

mysticus de legitimo , & perpetuo cultu septem Hora- 

rum Canooicarum. Pecr. 3o. Junii \6j\. 
Donatus Joannes Paulus. Brevis Tractatus de Casibus Sedi 

Apostoiicae reserv&tis. ylpp. Ind. Trid. 
Doni rtnton-Francesco . Lettere . Ind. Trid. 
J.a Doppia impieeata. Pecr. 20. Mariii 1608. 

Dordraeena; ( Synodi ) , & eorum gui iili praefneruut jn. 

Beigii Remonstrantes , quos v ncant , crudeiis jniqui- 

tas exposita. Peci . 16 Martii 1621. 
yan Doren Beruardus. Fides in mia . v anta , Cathoiica , & 

Apostoli.ea Ecciesia sub uno iu terris Capite Romano 

Pontiuce, per D. Bonaventuram propugnata , quanx 

defendent Fr. Henricus Huishinits 9 & Fr» Urbani 

Erckens Bruxeiiis ia Conventu S. JVlartini 9 & Catba- 

rinae Fr. Minor. Recoliectornm 1 2. Octobris i6"c)4» 

Pecr. n. Pec\mb. i(x)4* 
Poresses Guiiieimus . Lkber contra quasdain propositio- 

nes ioairnis Francisci Angli 9 Gallice editus . P6cr, 

3. Julii i6ti3. 
jj Dormitanzio dei secolo decimo.ttavo. Vide Brandi Ubaldq. 
Dornavius Gaspar . Amphiteatiuni sapientias Socraticaj 

joco-scria?. Pecr. 2. Pecembris 1622. 
Porseheus Johannes Georgius. T^omas Aquinas exhibitus 

confessor veritatis Evangeiieaj Angustana Confessione 

repetita-. Pecr. 10. Junii i658. 
" £t cetera ejusdem Opera omnia. Pec. 10. Maii %$%% 

Dottrina vecchia , e ni.ova. Vide Opera utiiissima. 
Dottrina verissima jtoita dal capitoio IV. a" Romani , per 

coosolarc Paffliite conscienze. Ind.Trid. 
le Dovizie ( sagre ) de 1 viyi a pro deMefonti , cioe breveRi- 

stre^to delle Indulgenze de 1 Fedeli , e de^Regolari in 

comune , prmcipaimente delie lnduigenze deiTOrdine 

Carmeiitano. Peclaratur autem , non proliiberi In~ 

dulgentius conientas in Summario in eodem libro in^ 

serto . Pecr. 27. Jun. i6;3. 
vounamus Georgius . Papa Antichristus 9 sive Diatriba 

duabus partibus de Antichristo • Pecr. 18. Maii 

n l67 ?- ■ ... 

Vousa Gcorgius. De Itinere suo Constantinopoiitano Epv* 
$tola. Pecr. 22. ISoyemb. jl 6 * 9 ♦ qS Indix Iibro r u iwc 

ponsa, seu DouzaJanus. 1. CL App. Ind. Trid. 
Draco Albertus. i. Cl.Ind. Trid. 
Draco , seu Dracoaites Joannes. i. CL Ind. TrkL 
— Postilla per totutn annum. App. lnd. Trid. 
Dramata sacra, Comcediae 9 atque Tragcediaj aliquot e ve4 
teri Testatnento desumptaa . Collectore Joanne Oporb* 
no. Ind. Trid. 
Dranta Thomas. 1. CL App. Ind. Trid. 
k Dreherus Coaradus. i. CL App. Ind. Trid. 
Drelincourt Charies . Abrege des Controverses , on Soni~ 
maire des erreurs de 1' Eglise Romaine . Dccr. icw 
Martii i633. 
— — Et cetera ejusdem Opera omnia. Decr.io.Junii i65g. 

et l\. fitfii 1661. 
Dresdensis Petrus 1 . i. Cl.Ind. Trid. 
Dresserus Matthauis. 1. CL App. Ind. Trid. 
— Orationum libri tres. Decr. 3. Julii i6s3. 
a Dript Laurentius. Statera , & exatnen Libelli a Sacra Con* 
gregatione proscripti , cui titukis . Monita salutaria 
B. V. ad suos cultores indLcretbs. Donec corrigatur . 
Decr. 3o. Julii 1678. 
lesproits des Hommes , & les Usurpations des autres. ( //2 
Jtne ) A Padove 1768. Decr. n. Aug. 1769. 
Drusius Joannes . Opera . Donec emendentur . App. Ind» 

Trid. 

Duarenus Franciscus. De sacris Eeclesfas Ministeriis 9 ac 

Beneficiis Libri VIII. Item pro libertate Eccicsias 

Galiicaj adversus Romanam Aulam Defeusio Parisien- 

sis Curias , Ludovico XI. Gaiiorum Re;i quondam 

oblata. Pro/iibetur haec Pefetrsio : Duareni %ero Li- 

ber permittitur , si fuerit correctus. App. fnd. Trid. 

Dubbio sul Centro deirUnita Cattoiica nelia Chiesa : sine 

annotatione nominis Auctoris 9 et loci . Decr. 38. 

Martii 1 79 1 . 

Dubia Amplissimis S. R. E. Cardinalibus. Vide Epistola 

Ampiissimis S. R. E. Cardinaiibiis. 
Dudone , alias Budone Henrico Maria . Dio solo , overo 
Aggregazione per V interessc di Dio soio , cpmposta 
iu iingua Francese , e tradotto nell* itaiiana da utl 
Sace-rdote Secolare. Decr. 9. Septembris 1688. 
Dufeu ( E. ) dit ie Bianc-Mont . Premiere Apoiogie papr 
Jeau de Labadie , & pour ia justice de sa djeclaration. 
Decr. 10. Aprilis 1666. 
Duffy Patricius . Theologia ad mentem Doctoris SubtUis 
Jo. Duns Scoti 3 quam defendeut Fr. Antcnius lieliy» Prosibitortim Qff 

Fr. Jacobus Magann 9 Fr. Franciscus Dufiy •> Fr. Be- 
nedictus Sail Lovanii in Coilegio S. Antomi de Pa^ 
duu FF. Minoruin Hibernorum die 28. Julii 1679^ 
Decr. ib. Marti, 16*84. 

Dugo Joannes. F/V/e Phiicnius. 

Pu^iet Mr. ( Jaciiues Joseph) . Lettre a Monseigneur 
riivtque de Montpeiiier au sujet de ses Femonstran-* 
ces au Roy . 25. Juiiiet 1724« #fW- i^.Febr. 1725. 

Dimeimensis Joannes Episcc pus . F/fife Cosinus. 

Dunoyer Madame . Lettres Historiques 9 & galantes de 
deux Danies de condition. Decr. I\. Decemb. ijz5. 

Dupin Ludovjcus'E4ies. De antiqna Ecclesiae disciplina 
Dissertationes Histuricai 9 Breyi tnnoc. 2£l. 22. Ja- 
nuarii iGbB. 

«■ Nouveae Bibiiotheque des Auteurs Eociesiastiques 
contenant F Histoire de ieur vie 9 le cataiogue , la 
critiqi c , /& ia chrunoiogie de ieurs cuvrages. Decr\ 
1. /u/fi ioCj3. , e/ 10. >/i//7 1767. 

*— TraJto de la Doctrine Chrttienne , & Orthodoxe .» 
dans e quei ies veritez de ia Rerlgion sont etablies 
sur PEcrmire, & sur ia Tradition. Decr. 11. Mar- 
tii 1704» 

J . Veteres tignras adimplenti . Quaes.tio Theologica • 

^u/s venit legem adbnpiere ? Theses , qiias tneri 
conabitur Joannes JNicolaus Guiiiaume die 4* Maii 
1719. Dec. . 'ly.Julii 1722. 

*— Histoire du Conciie de Trente , & des choses qui.se 
sontpassees en Europe touchaut la Rcligion depuis la 
Convocation de ce Conciie jusqu' a sa fin • Decr. 4* 
Decemb, iyo.§. 

■P " Tractatus Theologico-Philosophicu,s de ) 

Veritate. ) Jtor. ># 

*' ' ' Methodus Studii Theologici recte insti- ) 28. /wni 
tuendi . Praiationeni de vita , ^tis , & ) ^tyh 
scriptis Dupinii praemisit Joannes Frickius.) 

Dupuy. Vide f rigine de tous, ies Cultes. 

Dureiius Johannes. Eecciesiaj Angiicanae adversus Schisma- 
ticorum criminationes Vindicjae: Decr.3o. Junii 1671. 
Durrius Johannes Conradus . Tractatus Tbeologici tres 9 
I. Brevis Commentatio de Reiigione Christiana in 
Cermaniam , & singulati ni in Rempuhlicam Noriber- 
gensem introduota. II. Isagoge in Libros symbolicos 
Jjicciesiae Noribergensis . III. Observationes ad toxtum 
Augustanae Confessioni^. Decr. 4. Majtii i^oc). g8 XnDEX LlBRORUHf E *¥— «Derhatt Mgtliias, 1. C7. ^p/?. ta</. 7V/</. 
ab ftber^tain Ludovicus. i. C7. /W. Trid. 

EberusPauius. 1. Cl. Ind. Trid. 

Ebnerus Erasmus. i. Cl. Ind. Trid. 

Eboufi" Georgius. i. £7. Jpp* Ind. Trid. 

Eccardus ( Justus ) Alsfeidensis. Expiicatio quasstionis e[e 
Lege Regia , de qua tantopere Jurisconsuiti discepta- 
runt. Decr. 5. Jul. 1623. 

Ecclesia ( cur ) quatuor Evangelia acccptavit. Ind. Trid. 

Ecclesias Gallicanas in Schismatc status. Sive seorsim, sive, 

insertus Operibas Peti i Piihoei. Decr. 3. Julii 1628, 

4 e Ecclesiastica, & politica potestate. Opus Edmundi Ri- 

cherii. Pecr. 10. Maii i6*i3. , et 2. Decembr. 1622. 
1 Ecciesiastico in solituqine, composto da N. Prete della 
'Cougregazione delP Oratorio. Decr. H. Julii 16S6. 

Echialle Musti. Vide Reiigion, on Thcologie des Turcs. 

Eckard Georgius. 1. CL Jpp. Ind. Trid. 

Eckhardus Tobias. Hcnrici Leonis aucioritas circa Sacra 
iri constituendis, atque comu-mandis Episcopis. Ddcr. 
i4» JMn. ij'$j. 

Eelaireissemens stir P autorite des Concilcs generaux 9 &C 
des Papcs : ou ExpHcation du vrai sens de trois Dc- 
crets des Sessions IV. ', 6c V. dit Concile general do 
Constance , contre la Dissertation de M.de Scheistrate. 
Decr. y. Februarii 1718. 

Ecloga Qxonio-Cautabrigiensis tributa in libros dnos . 
Opera & stndio T. I. De^cr. 7, Aug. i6o3. 

lidelman Georgius. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 

£dictum 9 cui titulus : Vicarii Generalcs Sedis Episcopalis 
Iprenais efC, Incipit : Sanctis?imus Dominus noster 
Urbanus beatce me. Papa VIII. Winis : Sicut antiqui- 
•tus in usu fuerunt ,'intacfa relinquere , & iiloesa can-r 
servare 9 'Actniii 27. Martii 16*61. de mandato admo^ 
dum RR. DD. Vicariorum. M. de Cerf Secretarius. 
Decr. 1 1 . Maii 1 6*5 1 . 

^Educazione Cristiana, o sia Catechismo universale diviso 
'in tre Volunii. ' Genova 1779. Cautum est 9 necui hoc 
Opus quolibet idiomate 9 quocumque tilulo 9 quovis 
tempore , ubivis locorum editum retinere : aut legere 
iiceat. Decr. 20. Januarii 1^83. 8elP Educazione Democratica da darsi ai Popplo. I^aliano di 
Giroiamo Bocaiosi. Miiano Anno I. D. R. C. Presso 
Francesco Pogiiani e Coinp. l>ecr. 26, Aug. i8o5. 

Effectus , & virtutes Crucis , sive Numismatis S. Patriar- 
chaj Benedicti. Pecr. 3o.Julii 1678. 
ab Efferhen , seu Kffothen Henricus. 1. Cl. App. Incl. Trid* 
V Egiise* Protestante justiftee par l 1 Eglise Romaine sur quel- 
que points de contxoverse. Pecr\ *4« Januarit ' ij3y. 

Egioga Pastoraie di Grotolo „ e Liiia. App. Ind. Clem. X/« 
ab Einsuiei, seu Einsiedel Henricus. 1. Cl. Ind. Trid. 

Eisenberg Jacobus 1. CL App. Ind. Trid. 

Eisengremius Ma 1 tinus. De certitudine Gr,atiae. Tractatus 
apologeticus pro vero ac germano iutellectu Cano- 
nis Xiil. Sess. VI. Goncilii Tridentini. App.lndTrid* 
ab fiitzen PauJus. 1. CL Ind. Trid % & 

Eichanon. Vid. Pauli. 

JEiementa Christiana ad instituendos pueros. Ind. Trid. 

Eiementa Juris Canonici quatuor in partes divisa ad sta- 
mm Ecciesiee Germanias Atictore Pbiiippo Hedderich,, 
Vol. 6. Bonnae 179^. Pecr. 10, Julii 1797» 

Elcmenbortnis Geverhartus. Notaj iu Gennadii MasstUen- 
sis iibrnm de Ecclesiasticis Dogmatibus, veteris cujus» 
dani Theoiogi homiiiam saeram , & Marciaiis Epi- 
sconi Lemovicensis Epistpias. />ecr. 4» ^ e ^ r * *v'JJ. 

Elementi dei Dirijtto "naturale deii 1 Abb. Gr. Ar. Naj>0-^ 
ii 1707. Pecr. 29. Maii 1789. 

Elenchus veterum quoruindam brevium TKeologorum 

v,d. MIKPOnPE BYTlKoN. 

a $. Eiia Cassianus. Centum Historiarum examen , seu De- ; 

cisiones Theoiogico-Legales. JPvnec corri^alur. Pecr^ 

9. tebruutii 168^, 
— Theoiogia Moraiis expurgata , & ordine alpbabetico 

disposita. Pecr. 2. Julii 1606. 
Eili Angeio. Specehio spirituale del principip 9 e nne della 

vita umana. Decr. 7. Febr. 1718. 
Eliingerus Andreas. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Eloge de V Enfer. Ou vrage critique 9 historicjue , & mO-s 

ral. Pecret. i3. Augusii 1764. 
$e Elogio primo 9 ac pr.aecipuo Doctrinae Angeiici Doctoris 

S. Thomaj Aquinatis , occasione Pertincntis cujusdaitv 

impertinentis P. Philosophi, Pecr. 18. Jkin. 1667. 
Elogio Storico del Sig. Abate Antonio Gencvesi . pubblicQ. 

Professore di Civil Economia &c Pecr.ib. IVov. ijfi. 
liiogium ( Joannis Launoii Parisiensis Tbeoiogi ) una ciun ejusdem Notationibus in Censuram duarum propqsi-- 

tionum A. A. D. 8. Pecr. 22. Pecembris 1700. 
Elogium Scoti. Vide Labbe. 
J£logius Gaspar. 1. Cl. Jpp.lnd. Trid. 
Eividius Stanislaus. Responsio ad Epistolam ornatissimi 

cujusdam viri de rebus Gailicis» i^uae habetur in //- 

beiio inscripto : Nuptiaa Parisinae, pog.S^. Pecr. 5. Jw- 

iii 1728. 
■ Elysius Tbomas. Piorum Ciypcus adversus vetemm , re- 

eentiorumque Hajreticorum pravitatem fabrefuctus* 

Jpp. Ind. Trid. 
«le Emendatjone , & eorrectione status Cbristiani. Ind. Trid. 
Emeode sincere d 1 iin Cbierico Lombardo aile annotazioni 

Pacinche, cbe possono servirc di risposta ad altri 80- 

migiianti iibeiii usciti sinora alla iuce : sine Jucto- 

ris nomine. Firenze 1789. Tom. I. II. III. JDecret. 

28. Martii 1791. 
Emonerius Stephauus. Splendor veritatis moralis collatus 

cum tenebris mendacii , &C nubiio aequivocationis , ac 

mentaiis restrictionis: Addita depuisione caiumnia- 

rum , quibus Joannes Barnesius Leonardum Lessiuni. 

oneravit. Decr. 1^. Jpril. 1682. 
Empire ( le Cinquieme ). Vide Cinquieme. 
les Emportemens amourcux de' la Rcli&ieuse etrangere. TS r ou- 

yeiie galanje , & historique. Pecr.%. Septembr. 1727« 
Emunctonum Lucernae Augustinianae, quo ruiigincs a qui- 

busdam aspersas emuuguntur. Pecr. 23. Jpr. i654» 
Enarrationes Epistoiarum , & Evangeliorum* Opus Mar-i 

tini Lutheri. Ind. Trid. 
Enchaustius Huldrycbus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Enchiridion Christiance institutiouis in Concilio Provin- 

ciali Coloniensi editum. Pones corrigatur* -dpp* Ind* 

Trid. 
Enchiridion Christianismi. Ind. Trid. 
Enchiridion , Cui titulus : Hqc iu Enchiridio 9 Manualive , 

pie Lector , proxime seqir ntia habenttir . Septem 

Psalmi Pcenitentiales . Oratio devota Leonis Papse . 

Aliquot iterum orationes adyersus omnia Mundi pe- 

ricuia. Pecr. 9. Septemhris 1688. 
finchiridiou Manuale. Romae excussum apud Tliomam 

Membrunium , ut quidem apparet in iitulo ; vt \>ero 

in calce libfi legitur , Trecis. Jpp. Ind. Trid. 
Enchiridiou miiitiae ChristianaB , Compluti editum. Opus 

Joannis Justi Lanspergii. Jpp. Jnd. Trid. 
finchiridion paryi Catechismi Joannis Brcntii in Collo- 

cmia redactum. Jpp» Ind. Trid* pROKIBlTORUlt t&i 

Eiichiridion piarum piecationuui. Ind. Trid. 
Euchiridion piarum precationum cum Caiendario , & Pas- 
sionaii , ut vocant , Marth. Lutheri. -4pp. Ind. Trido 
llncvclopedie , ou Dictionaire raisonne de^ Scieuees 9 dei 
Artes, & des Metiers. Par une Societe des Gens des 
Lettres &e. Brivi Clem. PP. X///. 3. Seplemb. 1^9. 
Engelbert Jean. Divine vision &: reveiation des trois etats , 
rEcclesia&tique, ie Politique, & rEconomique. Decr. 
i5. Maii 1714» 
Engelgrave Henricus. Lucis Evangelicae sub velum sacro-* 
rum Emblematum reconditse Pars III. 9 hoc est ccele- 
ste PaatheOn in festa , & gesta Sanctorum totius anni. 
Pars 1. Decr. 2, Julii 1606. 
Hnglish Loyalty vindicated by the French Divines ,cr a 
Declaration of threescore Doctors of Sorbone for the' 
oath of Allegrance', done in English by W". H. Id&st ; 
Anglicana Fidelitas vindicata a TJieologis Gallis + 
seu Doclaraiio sexaginta Docforum Sorbonae injU- 
vorem juramenti Fidelitatis n in Anglicum translata 
a W. H. Decr. ifi. Maii 1682. 
les Jinluminures du fameux Aluianaeh des TP. Jesuisfes , inti- 
tule ]a Dereute, & la confusion des Jansenistes. Decr. 
s3. Jprilis 1654. 
Ennodio Papia. Vide V Apocalisse di S. Giovanni. Vide 

V Epoca seconda della Chiesa. 
£ntomius Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. 

Entretien ( Premier ) d' Eudoxe & d' Euchariste, pour ser- 
virdedefense a la These dUin Bachellier de Scrbonne 
contre le Pere Maimboutg. Decr. 4. Decemb. 1674* 
Entretiens curieux, ori Dialogues rustiques entre plusieurs 
personnes de differens etats , coinposes p«ur 1' utilite 
de ceux de la Keligion Refor.mee. Decn 3. Jpr. i685. 
les Entretiens des voyageurs sur la Wer.Prohibentur ut 1. CL 
Decr. 2(3. Octobr. 1707, , et 4» Dec. 1720. 
'Entretiens d' un Philosophe Indien. Vide Evangiledu Jour» 
Entretiens sur ]a pluralite des Mondes*. Decr. 1. Dec. 1687. 
Entretiens stir le Decret de Rome contre le Kouveau Te- 
stament de Chaions acconipagne de reflexions mor'£les. 
Brevi Cletn. XI. 6. Junii 1710. 
tlc Enzinas I^ranciscus. 1. Cl. Ind.. Trid. 

Eobanus ( Helius ) Hessus. 1. CL Ind. Trid. 
Epimetron 9 sive Auctarium Thesauri Aphorismorum poli-" 
ticorum , hoc est quaestionum poliwcaium libri t.ies» 
Decr. 18. Maii 1618. 
Episcepis Saaroa . O^era Theologica» Decr.3. 'j.pr.-, i6S5* t *o2 Istdex li^nonxrM 

cle Episcoporum ( antiquis, & majoribus ) causis liber , iit 
quo SS. Patrum , Pontiliaun , & Conciliormn Eccie- 
siaa Catholicae sententiae proferuntur ad confutationeiifc 
crrorum Davidii in libro Gallice scripto ; de Judiciis 
Canonicis Episcoporum. Decr 1. Februarii 1679. 

Epistola ad Urania. Vlde Scelta di Prose , e Wesic. 

Epistola Amplissimis S. R. E. Cardinalibus, & ciarissimis 
Theologis in ITrbe Praeneste congregatis post p&cem 
Ecclesiae Galiicanae restitutam , & methodnm prope- 
^iem edituris pro studiis perageadis ab Alumnis Col- 
legii Urbani de Propaganda Fide ad Haereticos protii- 
gandos , & Gentiles , & Atheos in sinum Eeclesia; re- 
ducendos. Cujus initium : Hsec sunt dnbia . Finis 
vero , & expiodendam novitatein. Brevi Bened. XIV» 
< 5. Septemb. iy5y. 

fipistola Apologetica ad sincerioris Christianismi sectatores 
per Frisiam Orientalem 9 & alias inferiores Germanice 
regiones. Ind. Trid. 

Epistola Christiana ex Batavis missa 9 longe aliter tractans 
Ccenam Dominicam «, quam hactenus tractata est . 
Ind. Trid. 

Epistola consolatoria ad Reverendos , & gravissimos Theo- 
logos Jacobum Andreae , & Lucam Gsiandrum de Pa- 
latinatus Eiectoralis administratione , & instituta iit 
Ecclesiis , & Schoiis emendatione. App. Ind. Trid. 

Epistola d' Eiisa ad Abelardo. Vide Scelta di Prose 9 e 
Poesie. 

Epistola dedicatoria praefixalibro , cui titulus : Regulae So- 
cietatis Jesu , juxta exemplar impiessum JLvgduni 
ex typographia Jacobi Heussin 1607. : edita ab Au- 
thore , qui se Augustanae Confessionis sectatorem 
prqfitetur. Decr. lZ.ISovemb. 1662. 

Epistola della Domenica in ottava rima , cujus initium. i 
Viva Divinita donde procede. App. Ind. Clem. XI. 

Epistola de Magistris nostris Lovaniensibus, qtiot, & qua-* 
les sint , quibus debemus magistralem iilam damna- 
tionem Lutherianam. Ind. Trid. 

Epistola de moribus Angliae. Vide H. V. P. 

Epistola <le non Apostoiicis quorumdam raofibus , qui Itt 
Apostolorum se locum successisse gloriantur. //?</. Trid* 

Epistola directa ad pauperem 9 & mendicam Eccltsiam Lu- 
theranatn. Ind. Trid. 

l£pistola Doctoris Sorbonici ad amicuin Belgam. Parisiis 
xi 1. KaL Decembris i?49* ^*£ r ' ^ ^ G "- ^ ' * £* 
^4* TSovtm.br* ifou pROHIBITORtTM ioS 

a t.:.^!. Eade.m Gallice. Vide Lettre d' nn Doctenr. 

Epistoia , & Praefatio in Decaiogum. Ind. Trid. 

iipistola Eximio , ac admodum Reverendo Domino Liber- 
to Fromondo, & Reverendo admodum Domino Hea- 
rico Caleno ; cujus initicm : Gratias aginms. Finis : 
Profess ores Sacra? Theologiae Societatis Jesu Lovan. 
Bulla Urbanii VHL 6. Martii 16^1. 9 etDecr. x.Au- 
gusti i6/\\. 

Epistola Iilustrissimorum , ac Reverendissimorum Eccle- 
sia? Principum 9 Jrancisci Caillebot de la Saile , olim, 
Episcopi Tornacensis^ Joaniiis Bantistaj de Y T erthamonfc 
Episcopi Apamiensis , Joannis Soanen Episcopi Sene- 
censis, Caroli Joac.him Cclbert de Croissy Episcopi 
Montispessulani , Petri de Langle Episcopi Boionien- 
sis, Caroli de Caylus Episcopi Antissiodorensis, & Mi- 
chaelis Castagnet de Tilladet Episcopi Matisconensis, 
ad SS. D. Innocentium Papam XIII. occasione Con- 
stitutioriis Unigeniius. Decr. 8. Jan. 1722. 

Epistola invitatbria ( Theologorum quorumdam in Ele- 
ctoratu Saxonia? ) ad nniversos Dominos Theologos 9 
& Eceiesiarum Evangeiicarum Ministros , de Jubilaeo 
JLutherano circa finem Octobris, & initium Novem- 
bris solemniter: celcbrando. Decr. 2. Decemb. 1617. 

Epistola Luciferi ad malos Principes Ecclesiasticos. Ind* 
Trid. 

Epistoia Ministri cujasdam verbi Dei , de Ecclesia? clavi- 
bus , Sacramentis, veraqtie Ministrorum Spiritus eie~ 
ctione, fnd. Trid. 

Epistola KN. Religionis Reformatae Ministrorum ad Per- 
illustrem Domiiium N. Legionis Batavae Ducem iti 
Praesidio Bruxeliensi degentem. Decr. i.*Julii i6cj3. 

Epistola pro pacando super Regaliaj negotio Summo Pouti- 
fice Innocentio XI. ad Eminentissimum Cardinalemt 
Alderanum Cybo , Pontificii status Administrum . 
Decr. 3i. Martii 16*81. 

Epistola, quae habetur iniiio Historiae Miscellso Pauli Dia- 
coni ediiionis Basileae anni i5fo). -4pp. fnd» Trid. 

Epistola suh u.omine Eminentissimi Domini JoaunisS.R.E. 
Cardinalis IJona , approbans doctrinam Germani Phi- 
lalethis Eupistini. Libellus contra Cdrd.Bona si cin^ 
scriptus. £>ecr. 22. Junii i6y6* 

JEpistolae aliquot consolatorise, piai , & utiles, maxime iis 9 
f|ui propter confessionem veritatis persecutiones pa- 
tiuntur, cum praefatione Cyriaci Spangenbcrgii. ApP* 
Jnd. Trid. 164 f SF D E X LlBROH.flK 

Epistolae cujusdam Bavari K/V/e Erief einos Bairen. 

Epistolae duae Decani , & Canorfici cujusdam ( n statul 4 
& dignitati Ecciesiasticorum magis conducat admitte* 
re Synodum nationaem piam 9 & iiberam , quam de- 
cernere bello ). /w^. Trid. 

Epistolae obscurorum Virorum. ^//?p. Ind. Ti id. 

Epistolae ( piae , & christianas ) cujusdam Sefvi Dei Jesu 
Christi de Fide 5 Operibus t & Charitate. hid. Trid. 

Epistolae seleetiores ( iiiu*tritim , & clarorum Virorum ) 
superiore saeculo scriptae , vei a Beirgis , vel ad Belgas , 
tributae in Centurias diias. Dect . 11, Aprilis 1628. 

lipistolai de novissimo statu Hinernide. Vide Coa?>ers. 

Hpistoiarum Beeretalium Examen. Vide Biondelius. 

Epitaphium factum Sepulch: o Pr. Pauli Servitae inct- 
piens: Psuliis Venetus Servitfcrum Ordinis Tlieologus, 
ita prudens , integer, sapiens &c. Twn t?np. essum # 
quam manusd iptum. Dec ei. 3. Julii i6i3. 

Epithemata Historia? de bello Religionis. . fpp. Ind. Trid, 

Epitoma Responsionis Silvestri ad Martinum Lutheruih a 
Luthero edita. Ind. Trid. 

£pitome belli Papistarum contra Germaniam 9 atque pa~ 
triam ipsam, Ca^sare Carolo V. diice. Tnd. Trid. 

Epitome Chronicoriim , & Historiaium Mimdi, veiut !n- 
dex. Primae et secundae impressionis, ubi suni im~ 
pressae , atquejiguratae Imperatorum imagines.App. 
Jnd. Trid. 

fipitome decem praeceptorum 9 prout quemque Christia- 
nnm cognoscere decet. lnd- Trid. 

Epitome Eccicsiae renovatae. Ind. Trid. 

Epitome Figurarum sacrae Scripturae. App. Ind» Trid. 

Epitome Historiae Gallicae, hoc est Regum, & rerum Gallias 
usque ad armiuh i(x>3. brevis notatio. Decr. 1$. De- 
cemb. ivX)5. 

Epitome Histdriarhm sacrarum 9 & locarum cominunium» 
App. Ind. Trid. 

Epitre a Mlle A. C. P. Vide de la Mettrie. 

Epitre a mon esprit. Vide de la Mettrie. 
TEpitre anx Romains. Vide Libellus continens. 

Epitre de "Saint Paul. Vide Langeois. 
V Epoca seconda della Chiesa col richiamo de^ Giudei , e gli 
avvenimenti singolari .... Dissertazionc critica di 
Ennodio Papia ( ementium Auctoris nomen ) divis6 iii 
du<* Tomi . . . Tom. I. Lugano-1781. Decr. tio. Jcfr 
nuarii i^83. Tom. II. Decr. 6. Deccmb* 1^84. 
feBEppen^dorf Hcnxicus. 1. CU Ind. Trid. PuOHlBlTORtM toS 

lirasmus (t)esideriiis) Roterodamus. Goiloquia ) 
Familiaria. ) 

*— Moriae Encomium. ) Ind*j 

i Lingua, sive de linguae usu , atque abusu. ) Tria% 

» Christiani Matrinionii Institutio. ) 

■ De interdicto esu carnium. ) 

i— Adagia. Si non fuerini ex editione Pauli Manutii * 
quae permittitur, prohitentur 9 Hisi eapurgantur fa* 
ca suspecta. App. Ind. Trid, 

i < Parafrasi sopra S. Matteo tradotte da Eernardino To«i 
mitano. App. Ind. Ti id. 

» ' Opera, in quibus de Religione tractat* Donec expur* 
gentur. Ind. Trid. 

Erastus Thomas. i. Cl. App. Ind. Trid. 

Erath Augustiuus. Commentarius Theologico-Jnridico-Hi-* 
storicus in Regulam S.Augustini. Decr, \6.Julii ijijm 

Erbenius Nicolaus. i. 6h App. Ind. Trid. 

Erbius , seu Erbenus Mathias. 1. Cl. App. Jnd. Trid. 

lirigena Jolu.nnes Scotus. De Divisione naiurae libri V* 
Accedit Appendix ex Ainbiguis S. Maximi Gr&ce , $t 
Latine. Pecr. 3. Apr. i685. 
Vaii Erkel J. C. Protest van de Rooms-Catholyke Clergie der 
voornaeme steden vau Zujir-Holiand &c. Idest: Pto— 
testatio Romano-Catholici Clet i inpraecipuis oppidis 
llollandiae meridionalis , contra publicutores qua- 
rumdam Epistolarum gerenlium nomen P. Joannls 
Baptistae Bussi IVuncii Aposiolici.Decr.rf.Apr.iju. 

Hrnestus Jo. Augusttis 1 . Antimuratorius , sive confutatio 
Muratorianae Disputationis de Kebus Liturgicis. Decr* 
5. Martii 1759. 

Erotemata Juris Civilis ex Institutis , Digestis 9 Codice , & 
Kovellis ab Auonymo quodam Professore Regionaoa. w 
tano quoudam coiiecta. Decr. 9. Februar, \683. 

Hjirotika Biblion. Idest : Amatvria Bibliorum. Ei/ l&uiQ? 
ExctTtipQv . Abstrusum excudit . Derniere edition a 
Pnris chez le Jay Libraire rue ^euve-des-Pctiti- 
Champs 9 pres ceile de Richeiieu au grand Corneille 
n. 145. 1792. sine nomine Auctoris 9 qui tamen in 
JPraefutione extremae huic cditioni praemissa juisse 
dicitur Mirabeau , nempe Auctor impii 9 a c jamdu- 
lum proscripti Operis 9 cui titulus : Systeme de la na- 
ttire ementito Mirabeau nomine editi. Dec.^ t JuL\ZoA, 

Ertzberg Henricus. 1. Cl. App. hid. Trid. 

Itrvnachus Pauius. Sanctorum Patrum de Gratia Cbri.su. fO$ I » 1) B t LlHOKtlil 

& libero arbitrio dimicarUiurii Trias. Donec cor//~ 
gantur tituli Capitum 9 et Articulorum , atque Index, 
Decr. 3.Julii 1661. 
Frythraeus >4 Valentin,us. 1. CL App. Ind. Trid. 
Esame critico di una Lettera di D, Francesco Spadea cori- 
tro gli Elementi del Dritto natiiraie dell^Abb. Grego- 
rio Aracri. Napoli 1787. Decr. 29, Mtdi ijty, 
Hsame della Contessione Auriculare , e della vera Cbiesa 
di Gesu Cristo : Conoscerete la veritd e la veritd sard 
la vostra liberatrice : Gesu Cristoin S. Gio. VIII. 32. 
Milane V auno II. della liberta Italiana. Proprieta del 
Cittadino G. A. Rariza 1797. Pecr, 27. Januar. 1817. 
tmovo Esame. Vide Guadagnini. Esaiiie della riflessioni teo- 

logiche e critiche. Id, 
«!e Escalante Ferdinandus . Clypeus Concionatorum verbi 
I. ei. Non permittitur , nisi correctis iis^ quae haben- 
tur capite ultimo libri VI, jctm notata a Jucobo Gret- 
fero in Admonitione ad Exteros de Bibliis Tigurinis. 
Decr. 3. Julii 162 3. 
r Escarbotier. Vide Libellus continens. 

<oe 1' Esnaudiere Picrre. La Loiiange du Mariage 9 & recueil 
des Histoires des bonnes 9 vertueuses , & iilustres 
femmes. App. Jnd. Trid. 
Esortazione ( supplice ) di nuovo mandata ali' iiivittissimo 
Cesare Carlo V. Ind, Trid. 
St 1 Espagne Jean. Les Erfeurs populaires es points principaux: 
qui concement rintelligence de la Religion , rappcrtez 
aleur causcs. Decr, 22. Junii 1676, 

■ ■ ' ' 1 Les Ocuvres. Decr, 18. Maii 1677. 

Van Espen ( Zegerus Bernardus ). Jus Ecclesiasticum univcr* 
smn. Decr, 22. Apr, ijo^, 
i. Et cetera ejusdem Opera omnia, Decr, iy,Maii 1734. 
Espencseus CJaudius. Collectanea de Continentia. Donec 
corrigantur, App< Ind. Trid, - 

■ Iu Epistolam D. Pauli Apostoli ad Titum Commej^- 
tarius. Donec corrigatur, App, Ind. Trid. 

V Espion Chinois 9 ou V Envnye secret de la Cour de Pekin , 

pour examincr l 1 etat pf esent de 1' Vurope. Traduit 
duChinois, tomi 6. Decr, 26*. Martii 1770. 
J' Espion dans les Cours des Princes Chretiens , ) 

ou Lettres n & Memoires d 7 nn Envoye se- ) Decr» 
cretde la Porte dans les Cours de PEurope. ) 4* Martil 
» Suite de FEspion dans lesCours des Princes ) 1709» 
Chretiens. ) 

V Espion de Thamas Iiouli-Jvan &aus' les Cbufs de rEurope , PrOHIBITORXJM 00? 

«m Lettrfes, & Memoires de JPagi-Nassit~Bek. Traduit 

du Persan par FAbbe de Rochebrune. Z>^cr. n. Se- 

ptemb. i^5o. 

Esposizione dell 1 Orazione del Signore in volgare compo^ 

sta per un Padre non nominato. Ind % Trid. 
jEsposizione della Dottrina deila Chiesa 9 o sieno Istruzioni 
familiari , e neeessarie ad ogni sorte di persone in* 
torno alia Grazia di Gesu Cristo , per servire di fon^ 
damento alla Morale Cristiaua , e di preservativo coa* 
tro i faisi principj della mondana Fiiosona. To. I. II. 
IIl* In Siena : sihe Auctoris nomine 9 et anni Qiuwta* 
iione. Decr. 11. Januar. 1796. 
&e F Esprit. Brevi Clementis XIII. 3i, Jan. ij$$- 

Esprit de Ciement XIV. mis au jour par le R.P. R. • . • &c., 
& traduit de F itaiien par V Abbe fc. . • . Decr. 18. Aw> 
gusti 1775. 
t* Esprit de Gerson , ou Instructions Catholiques touchaat 1# 

Saintc Siege. Decr. i5. Sepiemb. 1707. 
1' Esprit de Jesus Christ sur la Toierance , ponr servir de re- 
ponse a plusieurs Ecrits de Ces tems sur la mejne lua* 
tiere. Decr. 1. Septemb. 1760. 
r Esprit de Mr. Arnaud 9 tire de sa conduite, & des Ecrits de- 
luy 9 & de ses discipi-es 9 particulierement de F Apolo-r 
gie poiir ies CatHoliques. Decr. 29. Aug. 16190. 
y Esprit de Mr. de Voltaire. Decr. i§. Maii 1760* 
&t l 1 Esprit des Loix, ou du rapport ,. que les Loix doivent 
avoir avec la constitution de chaqiie gouvernemetit, 
les mceurs, le climat 9 la religion, le coimnerce. Decr% 
2, Martii 1752. 
1 Idem Italice. Vide Spirito delle Leggi. 
1* Esprit, ou les principes du Droit Canonique.* Decr* 3«4i 
Maii 1762. 
Essai historique , & critique sur les dissentions des Eglises 
de Pologue. Par Joseph Bourdillon Professeur ca Droit 
puMic. Decr. 12. Decembris 1768. 
fessai philosophique. Vide le Theisme. 
Essai sur cette question : quand 9 & comment F Amer 

at 1 elle ete peuplee d^hommes, & d^animaux. Par E.B. 
d' E. Decr. 24. Augusti 1772. 
tissai sur F Apocalypse. Vide Reflexions impartiales. 
Essai snr la Tolerance Chretieane divisea eu deiix paN 
ties. Decr. 8. Maii 17G1. 
. Essai sur FEsprit. Vide Villers* 
ies Essarts. Vide le Livre a la mode. 

Estienne Henry. Vide Stephanus Jlenricus. 

U*\*t foauvGs &W%ii\i* Deltaeatio Xuris pufelm Prot^fj Stantium , exhibens jura, & beneficia Augustattae Coti«< 
fessionis. Decr. 28. Julli ij4' 2 * 
JiUtratto di aicuue delie tante proposizioni ec. Vide Go^ 

iriunione del Popolo neila Messa» 
Istrix JEgidius. Diatriba Theologica de Sapien- ) 

tia Dei benefica, & verace ; sive mauudu- ) Decr* 
ctio ad fidem Divinam perv estigandam. ) 5. Apr* 
9 ■ ■ DiiucHatio coinmunis doctriuae Theolo- ) 1974» 
gorum de fide imperfccta quorumdam ru- ) 
dium hominum. . ) 

m u 1 Apoiogia pro Summis Pontificibus ,. Generaiibus Con-* 
ciiiis , & Ecclesia Cathoiica 9 contraPetri Van Buscnm 
Instructionem ad tyrouem Theo ogum. Donec corri— 
gatur. Decr. 19. Junii 1674« 
itabiissement , & Commerce des Europeens dans les.demc 
lndes. Vide Histoire Philosophicme, & Poiitique. 
8e T Etat de 1' homme apres ie peche, & de sa predcstinatioa 

au salut. Decret. i^.. Dece/nb. tj'2$. 
\J'Etai, &les Delices de la Snisse, ou Descriptiou HelvetiqueV 
historique , & geographicjue. "Nouvei-e edition corri- 
gee , & considerabiement augmentee par piusieurs Au- 
teurs, vol. 4. Decr.S.Julii 1766. 
Jitat preseut de V Angleterre, avec piusienrs reflexions sur 
son ancien etat. Decr. 17. Maii 1734. 
I' Etat preseut de la Faculte de Theoiogie de Louvain ; oit 
l'6n traite de ia conduite de qiteiques-uns de ces Theo- 
logien , & de leurs sentimens contre ia souverainete, 
Sc la surete des Rois , en trois JLettres. Decr. 17. Ja~ 
nuarii 170 3. 
tle Etica Christiana. Vide Tamburriiii Petri. 
Ethices Christianae libri tres. Vide Danams. 
• Etiro Partenio ( Pietro Aretino ). Carte parlanti. Dialogo», 
Decr. i& iunii 1680. 
Evangelium aeternum. Ind. Trid. 
Evangeiium iasturn Regni iiuncium. j4pp. Ind. Trid* 
Evangeiium Pasquiili. Ind. Trid. 
ia Evangelinm secundum Matthaeum, Marcum , Lucarii Com- 
mentarii. Vide Commentarii. 
Evangiie de la Raison. Ouvrage posthuine de M. D. . . . Y* 

Vide Ouvrages philosophiques. 
livangile du juor contenant : De la paix perpemelle, par 
3e Docteur Goodheart : Instruction du Gardien dcs 
Capucins de Raguse a F e rre Pediculoso partant pour 
la Terre Sainte : Tout en Dieu , Commentaire sui fc 
Malebranche par l 1 Abbe Tiliiadet : Dieu , & les hom 4 
ske$r s Ouvre Theolo^i^e 3 mais raissoaaabie eu xls^ PnQHiBiTORTJiyr ipg 

i Cfiapitres, a Londre. Omnia impii scurraa > commen- 
ta. Decr. 3. X>ec. 1770. 
Evans Ludovicus. 1. Cl. App. lnd. Trid. 
Jlvariste. Vide Parnv. 
jJLe Eucharistia; genuino intellectu. Vide Libellus ex Scriptis. 
Evenredige Samenspraejt op Jiet verwyzen van onsen Sa~ 
ligmaker Jesus Cbristns , en op de zaek vauden Ar- 
schbisschop van Sebasten. Idest : Coltoquium paralle? 
lum de condemnatione riedemptoris nostri Jesu Chrl^ 
sti 9 et de causa Archiepiscopi Sebasteni . Breyi 
Clementis XI. 4» Octobr. 1707. 
J* Eveque deCour oppose a V Evtque Apostolique. Premier 
Entretien sur FOrdonnance de M.r. i'Eycque d^Amiens 
contre la traduction du Nouveau Testament en Fran^ 
gois, imprime a Mons. Pecr. 4. Pecemb. i6yl\. 

* Second Enr.rctien , III. , I V\ , V>, & \;l. Pecr. 4. Pe^ 

cemb. 1674*9 et 2°» Mail 17^7. 
Engenius Brugcnsis. Ultima yox zelatrjcis innocentiae in- 
digna pp.tientis ; sive libelius supplex ad Innocen- 
tium XI. Pecr. 29. Novemb. 1689. 
Eugenius Theophiius. Protocatastasis , seu prima Societa-* 
tis Jesu institutio re-staurandn. Pecr.16. Martii ifoi. 
Eugubinus Augustinus. Cosmopceia. Nisifuerit ex ernen-. 
datis 9 et impressis Venetiis an.ib^i. App. Ind. Trid. 
jfte Evia Franciscus. Pra^paratio mortis. App. Ind. Trid» 
Evremond Saint. Vide Ouvrages phiiosopbiques. 
Eurimacbes. seu Eurimachseta Gaspar. 1. Cl. App* Ind* 
Trid. 
PEurope esclave, si i* Anglcterre ne rompt scs fers. Pecr* 

17. Julii 1709. 
V Europe vivant, ou Relation nouvelle bistorique*, & poli- 
tique de tous ses etats jusqu* a 1" anne prescnte i66j\ 
Pecr. 'i'i. Junii 1676. 
Examen critique des Apoipgistes. Vide Freret. 
JExamen de deux questions importantes sur le Mariage : 
comment la Puissance Civile peut-elle declarer des Ma- 
riages nuls? Quelle est 1* etendue du pouvoir des Sou* 
verains sur les empCchemens dirimans le Mariage ? 
Pecr. 14. Aprilis 1755. 
Examen de la Reiigion , dont on cberclie Peclaircissement 
de bonne foi, artribue a Mr. de Saint Evremond 9 tra- 
duit de P An^Iois de Giibert Burnet. Pecr. 29. iVo- 
vemb. 1763. Vide Ouvrages phiiosophiques. 
pxamen de 1* in(iuence du Gouverncment sur les moeunrs* 
Yi(ie Systenie Sociai. Iftf* ItfDSX LlBRO&TXl\T 

Examen des C r itiques dulivre intitule : De TEsprit. Pecf* 

\. Februarii 1762. 
Examen des principes , d' apres les quals on peut appre* 
cier la Reciamation attribue a PAssemblee du CiergeV 
Decr. 24. Aug. 176.1. 
Examen du premier Traite de controverse du P. Louis 
Maimbourg 9 intituie : Methode paeifique pour rame- 
ner sans dispute ies Protestans a la vraie foi sur le 
point de V Eucharistie. Decr. 3. Apr. 1 6*8,5. 
Examen impartiai des Immunites Ecelesiastiques 9 conte- 
nant lcs maximes du Droit pubiic a & les faits histo- 
rique-s qui y ont rapport. Decr. 2. Martil 17^2. 
Examen important du Miiord Boiinbrok. Vide Opuscula. 

sex. 
Examea judiciorum de Prodromo Corporis Theologia» 
P. L. S. P. D. E. ante anniim Hagai Comitum 111 iu- 
cem emisso 9 factornm. Decr. 4» Mariii 1709. 
Examen juster, & Catholique d 1 une Apoiogie du Sieur Ro~ 
yer sov-disant Docteur 9 & Precepteur de FEgiise de 
Saint Pons. Decr. 27. Apr. 1701. 
iixameu Libeiii 9 cui titulus est : Propositiones excerptae ex 
Augustino Revmi Domini Corneiii Jansen.ii Episcopi 
Iprensis , quae in speciem exhibentur Suo; Sanctitati :, 
Decr. 23. Apr. 1654 
, Excerpta quaxlam Capita ex Scripturis 9 omnibus Fideiibus 

necessaria. App. Ind. Trid. 

4e Exea y Talaycro Luis. Discurso Historico-Juridico sobre, 

la instauracion de la Igicsia Cesaraugustaua en ei Tem- 

plo maxiuio de San Salvador. Decr. 22. Junii 1676. . 

Exempla virtutum , & virorum, atque etiam aiiaruui re-» 

rnm maxime memorabiiium. App. S.nd. Trid. 
Exempiarium sanctae Fidei Cathoiicai. App. Ind. Trid. 
Exempiorum variorum liber de Aposioiis , & Martyribus» 
«S/Ve seorsum 9 sive conjunctus Catalogo S. Hierony- 
mi de Ecclesiasticis Scriptoribus. App. Ind. Trid* 
Exercitatio politico-theologica &c. Vide Barthpiotti. 
Exercitatio vitae spiritualis. App. Ind. Trid. 
Exercitium juridicum. Vide Neiler. 

Exhorttftio ad Chr.istianis.sitni Regis Galliaa Consiliarios , 
quo pacto obviam iri possit seditio^iibus, qua; ob reii- 
gionis causam impendcre videntar. Decr, 12. De^ 
cemb. 1624. 
Exorcista. Vidg Dissolvitur celebre qusesitum. 
Expiicatio Decalogi , uft Grajce extat 9 & quomodo ad De« 
caiogi iocos Evangelii praecepta referantur. Decref* 
37. Septemb. 1672» 

/ . pROHIBITORtH lftf i 

|Exp]icatio primi 9 tertii , quarti , cjuinti capitis Actuuin 

Apostoiorum. Jpp. Ind. Trid. 
Explicatio Symboli ptT Diaiogos. Jpp. Ind. Trid. 
Explication des qualites, ou des caracteres , que Saint Paul 
donne a la Charite. Donec corrigaiur. Decr. 7. Octc- 
bris ljifi* 
Expositio nominis Jdsu juxta mcntem Hebra^orum , Gra»* 
corum , Chaldajorum, Fex*surum* & Latmorum. App* 
lnd\ Trid. 
Expositio secundas Epistolae D. Petri , &c Judae. Jpp. Ind. 

Trid. 
Expositio super Cantica Canticomm Salomonis. App. Ind* 

7 y rid. 
Expositio Symboli Apostolorum 5 Orationis Dominica;, & 

Prseceptorum. lad. Trid. 
Exposition de ia Doctrine Chretienne. Vide Itaiica Inter* 

pretatio. 
Exposition de la Doctrine Chretieruie , ou Instructions sur 
les principales verites de ia Relkion. Decr. 2i. Qio-. 
vemb. 17S7. 
Exposition de ia Doctrine de FEglise Gallicane par rappor* 
aux pretensions de ia Cour de Rome. Decr. l\. ]So~ 
vemb, 1767. 
Exposition de la Foi Catholique touchant la Grace 9 & la 
Predestiuation, avec un recueii des passages les plus 
prccis, & ies plus forts de V Ecriture Sainte. Decr* 
8. Maii 1697. 
Extrait de l-Exatnen de laBulle du Pape Innocent X. con- 
trc la paix de rALIemagnc conclue a M.unster V an 
164B. rait en Latin par Amand Flavian. Decr. 4« Mar^ 
tii 1709. . 

Extrait cT un livre Anglois , qni n' est pas encor publie. 
intitule. Essay Philosopbique concernant V enteiide- 
ment humain ; communique par Monsieur Locke • 
Brevi Clenu XII. 19. Junii 17^4. 
Extraits de Msc. du C. de W. pour etre ajoutes a ses pre- 

miers feuilles. Decr. n. Julii 1777. 
Eybel Josephi Valentini J. U. J. D. Introductio in jus Ec- 
clesiasticum Catbolicomm. T. I. II. III. IV. Decr. 
die6. Decemb. 1784« 
~ " ■■ Item ejusd. liber germanico idiomate editus , cui ti- 
tuius — Was enthalten die urkundeu des christikheu 
Alterthums von der Ohrenheichte ? Von Eybei. Wlen. 
bey Joseph Edien von liurzbek us. f. 1784. JLattne 
verc —^uod continent Documenta AntiqUitatis Chri- £fc2 IlTBilC LxBitostiTvr 

stialtae de Auriculari Confessiorie ? ab Eyhel. Vint* 
dobonae apud Josephnm Nobilem a* e &urzbek &c. 1784« 
JBfwi SS. V. N. PIL PAPM SEKTl die w. No^ 
vemb. 1784. 
M ■ ltem ejusd. liber Germauico idiomate editus cui tL, 
tuius — Was ist der Pabst ? Graece autem ; «jy lr ^ 

y T\uTA7 Latine vero 1 Quid est Papa ? Viennas 

apud Josephum Edlen de Xurzbek 1782. Brevi SS* 
J>. N. Pil PAP7E SEXTIdie 28. Novemb. 178$. 

fiyckenboom Ignatius. Adumbrata Hcciesia? Romanae , Ca- 
tholicaecme veritatis de Gratia adversus Joaun;s Ley^ 
decken in sua Historia Jansenismi haliucinationes^ 
Defensio. Decr. 8. Apr. 1699. 

Eyclerus Michael. 1, CUiipp. Ind. Trifln FjtOJJIBITOEVM il3 F F aba ( Appfo Anneo ) Cromaziano • Ritratti Poetiei 4 
Storici 5 e CrUici di varj uomini di Lettere. Decr.ifi. 
Jprilis ?^55. 
Faber ( Basilius ) Soranus i. Cl. Jpp. Trtd. Trid* 
Fabcr Gaspar . 1. Cl. Jpp. Fnd. Trid. 
Faber ( Jaccbus )_Stapulensis. Commentarii ) 
in quatuor '.vangelia. ; ) 

& < " In orar.es Epistolas D.Pauli Commenta- ) 

riornm iibri XIV. ) Done& 

*— — Commentarii in Epistolas Catholkas ) corri- 

Joannis 9 Petri 5 Jacobi , & Jud«e. ) gctntur^ 

» ■ ' . .. QuiutupieA Psalterhtm GaJLlicum , Ro- ) IncL 
manum 9 Hebraicum 9 Vetus 9 Conciiia- ) Trid. 
tum. ) 

* : . ., ," ■ De Maria Magdalena 5 & ex tribus una ) 
Maria Disceptatio. ) 

Fabe r Martinus. i. Cl. Jpp. \nd. Trid. 
faber Timasus. Vide Scoranus. 
laFable des Abeiiles , ou ies fripons devenus bonnttes geas, 
avec le Commcntaire 5 ou Ton prouve que les vices 
des particuiiers tendeut h i^avantage du pitblic. Decr* 
22. Mciii 174^. 
Ifabri ( Jngelus JntonJm ) Tarvisinus . Juris publici ec-» 
clcsiastici P. P. Materies , atque ordo Scholarum^ 
quas annis 1771. 6c 1773. cxplioaturus e$t in Gymna-r 
sio Patavino. Pecr. u. Martii ijjl. 
ue Jabri { Carlo ) da Mondoifo . Scudo di Cristo 9 ovvero di 
David in tre libri distinto. Decr* 26. Otobris 1701. 
Fabri Honoratus . Apologeticus doetrinaj Moraiis Societa- 
tis Jesu . Pars I. , & II. Dccr. 23. Mctrtii 1672. 5 et 
2. Octobr. 1.673. 
Fabricius ( Andreas ) Chemnicensis. 1. CL Ind. Trid. 
Fabricius Antonius. Vide Bleynianus. 
Fabricius Erasmus. i.. Cl. Ind. Trid* 

^abricius Franciscus . Orator sacer . Accessit heptas Dis- 

sertationum Theologiro-Oratoriarum . Decr. i/J» J&* 

nuarii iJ^J» 

Fabricius ( Geof gius ) Cheirmicensis. 1. Cl. Ind. Trid\ v 

M " ■ Saxoni.ae iliustrataD libri I3£. Decr. 2.3.Jugusti iG,34» Fabricius Joannes. 1. Cl. fnd. Trid, 

Fabricius Joannes. Oratio jnauguralis de utilitate 9 (juam 

Theologiae studiosus exitjnere capere potest Ilalico , 

Adjeetis Tabula ngurarum 9 sive locorum , quibus 

iionnuila de Graecaj , & Romanai Ecclesiae ritibus di-^ 

cta oculis subjiciuntur, & notis. Decr.i'6. Martii 1679. 
Fabricius Jo. Aibertus . Bibliographia Antiquaria . J>onec 

corrigatut\ . J)ecr. 21. Jan. 1721. 
! ■' " ■■' Saiutaris hix Evangeiii totiOrbi per divinam gra ianx 

exoriens. J>onec corrigatur. Decr.. i4» Jun. ifij. 
Fabricius ( Joannes ) Montatius. x« CL Ind. Ttid, 
— ■' ' ■ Ppeniata. Ind. Trid. 
Fabricius ( Joannes ) Patavinus . Epistolarum Miscella- 

nearum ad Fridericum Nauseaui liber VIII. qui est 

Hoherti a Moshaim* App. Ind. Trid. 
<le Fabuia Equestris Ordinis Constaiuiniani Epistola. Tigti-? 

ri 1712. Jfecr. i5. Jan. 1714* 
Facetiaa facetiarmn 9 boc est joco-seriorum Fasciculus ex- 

hibens variorum Auctorum scripta iectu jucuuda 9 & 

jocosa. Decr. 18. Julii i6*5i. 
Facetiae facetiarum , hoc est joco-seriorum Fasciculus no- 

vus exhibens variorum Auctorum scripta lectti jucun- 

da , & jocosa. Pecr. 4* Julii i6*5i. 
Facius Gaspar. Poijtica Liviana. Decr. 2. Pecembris 1622. 
Factum 9 & Instruction pour le Sindic des Recolez de la 
. Province appellce de S. Bernardin , appeliant conirae 

d' abus d\me Ordonnance de Mr. rEveque de S. Pons 

du 18. Septembre xu^* Decr. 27. Jpr. 1701. 
Factum 9 ou Propositions snccinctement recueiilies des 

questions n qui se fonneut au jourd^huy sur la matie^» 

re de Fusare. Decr. 1 j. Mariti ijo^. 
Factum pour les Directeurs des villages du pais du Franc 

de Bruges , au Sujet des dixmes contre ies Ecclesiasti- 

qups , & aiitres pretendaqs icelles dixmes . Vecr. 8« 

Aprilis 1699. 
Faes ( Johannes ) Luneburgensis. Exercitatio Academica 

de vulneribus Christi , cujus Theses sub praesidia 

Johannis Sauberrti defendet. Vecr. 3o. Julii 1678, 
Fagius Paulus. 1. Cl. Ind. Trid. 
m . , ' Thargum , hoc est Paraphrasis Onkeli Chaldaica in 

Sacra Biblia , additis in singula fere capita succinctis 

Annotationibus. App* Ind. Trid. 
—— < Vide liimhi David. 
la Faiilibilite des Papes daus les decisions dogmatiques 9 de- 

montree par toute la tradition. Avec des Reniarques 

sur une iefctre au. Pape de Mr. V Archevtque de Mali-$ Prohi^itorum llS 

nes,& des autrcsHvtques du ?AisB3iS.T>ec.i^.JuLiyy2. 
Jalcone Niccolb Carminio. LMntera Storia deiia famigiia * 

vita 9 luiracoli 9 trasia^ioni 9 e cuito dei giorioso Mar" 

tire S.Gennaro Vescovo diBcnevento.^fC/ .j.Feb.\jiti, 
Falconi Gioyanni . Aifabeto ner saper ieggere ) 

in Cristo , iibro di vita eterna. ) 

- « JLettera scritta ad una figiiuoia spiritua- ) Vecr. t, 

le , neila quaie s^insegna ii piu puro , e ) Afrilis 
perfetto spirito deli 1 orazione. ) 1688. 

» ■ Lettera scritta ad un Reiigioso in dife- )' 
sa dei modo d^orazione in pura ttde. ) 

cle Falsa , & vera uuius Dei Patris , & Fiiii , & Spiritus San* 
cti cognitionc iibri duo , Auctoribus Ministris Fcc.e- 
siarum conseiitientium in Sarmatia, & Transyivama* 
App. lnd< Trid. 
Ia Familie Chreiicnne sous la conduite de S. Joseph • Decr* 
3o« Junii ioji. 

Farellus Guiiieimus. i. CL Ind. Trid. 

Fascicuius Myrrhae . Geneva» impressus . App* lnd\ Tridt 

Fasciculusrerum expetendarum,ac fugiendarum. K.Gr^ius. 

Fasti Academici Studii gencraiis Lovaniensis* jponec cor~ 
rigatur. Decr. i3. JSovembr. 1622. 

le Fataiiste Vid. Jacques. 

Faventinus Didymus , qui et P/iilippus Mclunclifhon* 
i. CLInd. 'Tiid. 

Favre Mr. Lettres cdinantes , & curieuses sur la visitfc 
Apcstoiiquede M. de La-Bauine Evcque d rJaiicarnas-% 
se a ia Cocbinchine. Decr. i6\ Junii \J$; 

Fayus Aiitonio. i. C'L App. Ind. Ti id» 

Febronius (Justinus ) . De Statu Eccjksia» , ) 
&f iegitima potestate r».omani Pontiiicis. 7 
Liber singuiaris ad reuniendos dissideu- ) 
tes in Reiigione Christianos compositus. )\ 

— Hjusdem Operis editio aitera». ) 
» - " Appendix prima, ) 
•*-< ■ Appendix secunda » Justiniani Noyi ani-) 

madversiones in Justiniani Frobenii Epi- ) JO^cr. 2J+ 
stoiam ad Cl. Vir. Justinum Febronium ) Febr. 
Ictum de legitima potestate Summi Pon- ) 1764* 
tificis. ) 

» Appendix tertia * Joannis Clerici Palati- ) 

ni ad Justinum Ftbroniuin Epistola ex- ) 
citatoria adversus Obbervationes quas- ) 
dam summarias Heideibeigensis Jesuita? ) 
in ejus Librum singularein . Cum notis ) 
adjeasdem Obseryationes. * 8 ^ i-lfi I N BI X L I B ft B> U IVt 

1 ' ■ Appeiidix quarta . Auii Jordani Icti Examen Disser^ 

tatiouis 9 quam Magister Carolus Fridericus Bahrdt 

, Lipsiensis die i4« Decembris 1^65. adversus Justini 

Febrouii Tractatuin pubiico exposuit . Decr. 3. JFe- 

bruarii ij6S. 

' ■' De StatufEcclesiae , & legitima potestate RomaniPon- 
t'ftcis . Liber singuiaris ad reuniendos dissidentes in 
Reiigioue Christiana compositus . Tom. III. ulterio- 
res operis vindicias contineus. Decr. 3. Martii ijj'3* 

Fechtius Joaunes • Disquisitio de Judaica Ecelesia , in qna 
facies Ecciesia* quaiis hodie est, & historia per omneiil 
setatem cxhibetur. Decr. \'i. Martii i;7o3. 

Feguernekinus Isaac L. 1. Cl. 4pp. Ind. Trid. 

Felde Johannes. 1. Cl. -4pp. Ind, Trid. 

Feiic Stauislaus . Notce sexagintaquatuor morales , censo- 
rias , historicce ad inscriptioriem , epistolam , appro-v 
bationem , &c capita XIII. introductionis ad Histo- 
riam Concilii Tridentini P. Sfortice Pallavicini . Decr. 
2 2. Julii i665. 
a S. Felice Joannes. Triumpnus misericordiae , idest sacruni 
Ordinis SS. Trinitatis Institutum Redemptionis Ca- 
ptivornm , cum Xaiendario Kcciesiastico Historico 
uuiversi Ordinis . I>ecr. 18. Julii 1729» 

Fe*linus Avetius , -qui et Martinus Bucerus . 1. Cl. Ind. 
Trid. 

Fell , seu Fellus ( Jop.nncs ) Episcopus Oxoniensis . S. C^- 
"ciiii Cypriani Opera recognita , & iiiustrata. Accedunt 
Annales Cyprianici per Joannem Pearson Cestrienseni 
Kpiscopum. Dec. .2. Julii 1.686*, 

Felle Guglielmo. La Rovina del Quictismo , e* delP amou 
piiro. Decr. 11. Martii 1704. 
• Felsinius Philippus. 1. Cl. -4pp. Ind. Trid. 

Fenelon . Vi4e Saligriac. 

^Ferchius Matthaeus . Defensio Vestigationum Peripatetiea- 
rum ab offensionibus Belluti , & Mastrii. Donec cor**. 
rigatur. Decr. ia. Maii i655. 

Ferinarius Joannes. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 

Fernandez ( Petrus ) de Villegas . Flosculus Sanctorum ■ 
1 Jpp. Ind. Trid. 

Ferrara Buonaventura . Grazie concesse da Maria N. Sl- 
gnora immacolata a molti divoti del digiuno perpemo 
iu pane , '& acqua in onore della sua purissima Con- 
ceziohe. Decr.q. Febr. i683. 

Ferrariensis Bartholomams . De Ckristo Jesu abscondito 
pro soiemnitate Corporis ejusdem iibri VI. Donec ex~ 
purgcntur. Jpp. Ind. Trid. P R O H r B 1 T O K U M " f lj 

Ferrariensis Pctrus. i. CL frkl. Tricl. 
deFerrariis Joannes Petrus. Practica Papiensis . IVisi corri-* 
gatur . Jpp* Ind. Trid. 
Ferrella Gio. Paolo. Fioretti Spirituali. Decr.io.Maii iS.x^, 
Ferri Marcello. Del danno avvenuto alla Reli^ione , e 
I allo Stato per le ricchezze , e numero de 1 Pvegoiari # 
A Sua Eccellenzu il Signor Marchese Tamicci . Decr. 
II. Julii 1777. 
« Ferro Marcus . Justa damnatio- quinque Propositionnrti 
Jansenii. Decr. s3. Jpr. 1664. 
Ferus Joannes . Opera o/nnia . Donec corrigantur . Jpp* 

Ind. Trid; 

» " Excipiuntur tamen Coinmcntaria in S. Matthaeum , 

Commentaria 111 Evangelium Jobannis , & in Johah*nis 

Kpistolam primam editionis Romae ; & Examcn Ordi~ 

nandorum 3 impressum poit annum 1687. Jpp. Ind. 

Trid. 

Feuguercjus 5 seu Feugueraeus Gnilielmus . 1. Ch App. 

Ind. Trid. 
Feurelius Thoophilus. i.Cl.Jpp.Ind.Trid. 
Fevret Charles. Traite de V abus 9 & du tray stijet des 
Appellations qualifique d"abus . Decr. 22. Dec. 1700. 
Feiirus Riehardus. 3. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Feustelius Christiamts. Miscellanea sacra , §C erudita de 
phraseologia , & emphasi Biblica ad Val.Eru. Loescbe- 
rum. Acccdit Loescberi respOnsio de statu , prog*es- 
stique Seriptorum a se promissorum . JPecr. 29. JUt 
lii 1722. • 

fle Ficoroni Francesco. Osservazioni sopra Panticbita di,Ro- 
ma descritte nel Diario Itaiico del P. Bernardo Mont- 
faucon. Donec corrigantur. Decr. i5. Jtin. 1714» 
Fidelis servi subdito iuiideli responsio. Vide Responsio. 
f Fidlerus Valerius. 1. CL Jpp. Ind. Trid. 
Figulus Hermannus. 1. CL Jpp. Ind. Trd. 
Figulus Sebastianus-. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Filangieri Gaetano. La Scienza deila LegisiazLone. T. I, 9 fe 
II. Napoli 1781. Decr. 6. Vecemb. 1784. 
Filantropo Subalpino. Vide V Arte.di conservare &c/ 
Fiiis Pastor Haiberstadiehsis. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
k Filis Pastor in Austria. \.,Cl. -App. Ind. Trid. 

Fiiomastige Ceseiiio. I Pifteri di montagna , cbe andaron© 

per sonare , e fnrouo sonati. Ragionamento I. Decr* 

s ' 12. Jprilis 1759. 

Filosoha dellaftatura di Tito Litcrezio Caro ., e Confuta- 

zione del sue Deismo , 6 Materialisme V dfell' AbatW ii5 Inbjx L i b r o n tr m 

Rafaello Pastore . Tom. I. e II. m Londra 177G. Decr.4 

24. Febr. 1779. 
Ftiosofo di Sans-souci. Vide Xettera al Maresciallo Keit, 
Fiiosofo Miigellano. Vide Cocchi Antnnio* 
Filpotus Joanne. 1. Cl. App. Ind.Trid. 
Fineck Hermanrms. Practica Musicae. App. Ind. Trid. 
FinckeltWus Wolfgangus. 1. Cl. App.Ind. Trid. 
Fiori Rt>mani. App. Ind. Trid. 
da Firenze Nicodemo. Pratica dV tasi di coscienza , ovvero 

Specchio de' Confessori • Donec corrigatur. Decr.160 

Martii 1621 . 
Firmanus Seraphinus . Apologia pro Baptista de Crema • 

Ind. Trid. 
Fischer 9 seu Fiscncrus Christophorus . 1. Cl. App> Indm 

Trid. 
FisCherus ( Jonannes) Episcopus Roffensis . Opusculum de 

fiducia 9 & misericordia Dei. Quod tamen ei fulso ad^ 

scribitur. App. Ind. Trid. 
Fischerus Samuel. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Fischerus Wilichius. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Fischlinus Ludovicus Melchior • Mysterium priraogenhi 

omnis ereaturae , sive examen Theologicum hypothe- 

seos Jo. Wiiheimi Petersenii de humankate Christi 

«nteseculari , ac ccelesti : Accessit quaestio singulari» 

de Meichisedecno . Pecr. 2i. Jan. 1721. 
Fiscus Papalis , sive Catalogus Indulgentiarum 9 & Reli- 

quiarum septem principalium Ecclesiarum Urbis Ro* 

maft. Decr. 2. Decemb. 1622. 
Flacius ( Mathias ) Illyricus. 1. Cl. tnd. Trid. 

■ Amica , humilis 9 & devota admonitio ad gentem san* 
ctam de corrigendo Canone Missae. Ind. Trid. 

■ Catalogus Testium veritatis. Ind. Trid. 

■ Spiritus Sancti figurae 9 sive typi origiriale peccatuln 
depingentes * & refutatio Pelagianorum spectrorum • 
App. Ind. Trid. 

+ « Vide Poemata varia. V"ide Scripta quaedam. 
Fladerus Georgius. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Fleury Claude . Institution au t)roit Ecclesiastique. I, II. 
& III. Partie. Decr. 2i. Aprilis i6c)3. 

■ i- Neuvieme Discoiirs sur les libertez de 1' Eglise Gal- 

licane . Vna cum notis eidem subjeCtis. Decr. i3. Fe~ 
bruarii 1728. 
" — ■ Catechisme Historique contenaht en abrege 1' Histoi- 
re sainte, & la doctrine Chretienne. Doncc corrigatar* 
Decr. 1. Apri-lis 1728. PROHlBITORtTM 3 2<g> 

fr" 1 ' ' Catechismo Istorico , che contiene in ristretto Plsto- 
ria santa, e la dottrina Cjistiana. Donec corrigalur* 
Decr. 22. Maii \jlfi. 

frlnspachius ( Cunmannus ) de Taberhis Montanis. Chro- 
noiogia ex sacris , atque ecciesiasticis Auctoribus de- 
sumpta ab orbe eondito usqne ad annum i552. Ind. 
Trid. ^ ! 

ile Flisco Mauritius Comes. Decas de tato 9 arihisque fatalL* 
bus tam hoininibus, qtiam regnis. Decr. 2.0ctob.i6^* 

tlitnerus Johannes. Vide Nebulo Ncbulonuin. 

Flor de virtiides. App. Ind. Trid. 

Fiorenius PauluS; i 5 Cl. App. Ind. Trid. 

Fiorejninius Hieronymiis. Disputatio de ministrando Ba«s 
Jnismo humanis fcetibtis abortivorum. Nisi fuerit ex 
correctis juata editionem Lucensem anni 166& Decr*. 
1. Apr. 1666. 

Flores Epigrammatum. Vide a Quefcii. 

Fiori Benveniito . II Teofilo , Commedia spirituale . Z>o- 
nec corrigatur. Dec. ib\ Decembr* 1646. 

Florus Nicolaus. i. Cl. App. Ind. Trid. 

Fios Sanctorum . Impressus Caesaraugusiak ann. i556. „ 
etalibi. Ponec corrigatur . App.lnd. Trid. 

Fludd Robertus. V iriusque Cosmi , majoris scilicet , & 
minoris , Metaphysica 5 Pbysica 9 atqiie Technica 
Historia. Decr. 4. Februtirii ifriji 
ja Foi des Appellans justifiee contre les Caiomn.ies contenues' 
dans une Lettre Pastorale de M* Berger de Charancy* 
Evtque deMontpellier. Decr. 19. Apr. ijfo. 

folengius Joannes Baptista . In Canonic/as Apostolorum 
Epistolas 9 Jacobi unain , Petri ctnas ., a<c D. Joanni* 
primam Commcntsrii. Appi Ind. Tridi t 

folia hoc titulo impressa i Annali Ecclesiastici . Secolo» 
XVIII. Rettqua ( Continuaziohe deg)i Annali Eecle- 
siastici ) qnaique desinunt S3 Giuseppe Pagani Gazzet- 
tiere in Firenze e il Dispehsatore degli Annali Eccie^ 
siastici . Omnia 4 et singula impressxi anno i^8o.i^8iw 
1^82. Decr. 8. Julii 1782* 
jpolia 9 quorum iitulus ^ Giofnale letterario ~ Tros 
Tyriusve tnihi nullo discrimine agelur. Virg. JEneid. 
et desinunt fc Alli confinj d 1 Europa . Anton Gra~ 
ziosi Stampatore , c Negoziante di Libri iri \ enezia. 
Singula impressa anno 1781.1^82. Decr.S.Julii 1782«, 
F©lium impressum 9 cui titulus SS H Papa Clemente 111« 
Pontefice Romano trovo nel^e Cronicho , che gli Apa-* 
*to4i av«van# scritto che ogni peis©na dovrcbbe di^" ginnare dodici Ve,nerd\ in pane, ed acqua una r&lt^ 
in vita sua , e quelli cbe digiuneranno con buona di~« 
vozione , xnai sentiranno le pene deil 1 inferno , ne del 
Purgatorio , ed alia tine anderanno alla gloria del Pa~ 
radiso t e finiti li digiuni , faccino celcbrare unaMcs- 
sa a S. PietrO , e saranno sicuri cbe gli Angioli nel 
giorno del Giudizio-, e della lor morte riceverauno le 
anime loro etc. Decr. 8. Julii 1782. 
Fons vitaj. Dohec corrigatur . App. Ind. Trid. 
d£ la Fontaine Mr. ( Jean ) . Contes 9 & Nouvclles en vers v 
. Decr. 1«. Martii 1703. 

Fontanelle. Vide Repubiique des fhilosophes. 

Fontejus Ciaudius. De antiquo Jure Presbyterorum inTe* 

gimineJEeclesiasuco . Decr. 29. Martii 1690. 
Foutius, seu de la Fuente Constantinus ♦ 1. Cl. App* Ind* 

Trid. 
Forma deirorazioni Ecclesiasticbe 9 e il modo di ammjnh 
strare i Sacramenti , e di celebrare il santo Mutrimo- 
nio. Ind. Trid. 
Formula Mi*sae , & Communiouis pro Ecclesia Wittember- 

' gensi. Opus Marthini Lutheri . App. Ind. Trid. 
Forsterus Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. 
"" i r ' ■ Dictionariuui Hebraicum . I>onec corrigatur. App. 

Ind. Trid. 
Forsterus Valentinus. De Successionibus , quae ab intestato 
deferuutur 9 libri Y r < Donec corrigantur. App. Ind* 
Trid. / 
Fortius Joacbimus* Vide Ringelbergius. 
Foscarini Paolo Antonio. Lettera sopra V opinione de 1 Pit* 
tagorici , e* del Copernico della mobilita. della Terra » 
e stabiiita del Sole. Decr. 5. Martii 1616. 
Fox ( Jean ) de Bruggs ( Pierre Bayle ) . Commentaire 
Philosopbique sur ces paroles de Jesus Cbrist. Con*» 
trains les d^entrer. JDecr. 12. Decembr. 171 4» 
Foxus Joannes. i. Cl. Ind. Trid. 
de S. Foy Flore . Le Miroir de la piete Chre- ) p ecr 3^ 

« " ■■ Suite du Miroir de la piete Chretienne. j 
Fragment d 1 une Lettre du Lcrd fiolinbroke 9 Vide Li^ 
bellus eontinens. 
la France au Faflemeut. Decr. 24» Aug. 176*1. 
de Francheville Mr. Le Siecle de Louis XIV. Decr. 22. 

Febr. , et 16 Maii 1753. 
jjfe Francbi Franceseo . Parenesi ai Dettor Capriata . P$%* 
d.Apr. 16%. P H 8IBIT0HM 42fb 

: franchinus Franciscus . Poemata. Ind. Trid. 
Franchois Joannei Baptista . Theses Theologicae de Deo 

& Reiigione , cum digressionibus ad Thcses : Arcans* 

Dei. Ztecr. 8. Maii 1697* 
£e la Fontaine. Contes B et INonvelles e*n vers par Jean xyjj^ 

vol. a. s//ze Annotai ione loci. JDecr. eod. 
- Francisei uocturna apparitio. Ind. Trid. 
Franck . Vide Francus. 

Franckenbergerus Andreas. 1. Cl. App.Ind. Trid. 
Franco Fernandez ( Blas ) . ^ida de la Venerable Sierrai 

de Dios Maria de Jesus naturai de Villa Rohledo ♦ 

Decr. i5. Januai ii iji4« 
Frunco Niccoio. Sonetti contro Pietro Aretino ♦ Ind. Trid* 
. ■—— — Priapea. Ind. Tt id. 
les Fran^oises ( lilustres ) Histoircs veritables , ott Ton trou- 

ve daiis des caracteres tres-particuiiers , &: iort a*if- 

ferens un grund nouibre d' cxempies rares , & ex-* 

tracrdinaires. Pecr. 4. Pecembris 172$. 
Francoiinus Cierici Romani Paedagogus , laxioris in admi- 

nistrando Po?nitentia3 Sacramento disciplinaj inagister, 

observationibus historico-critico-moralibus exagita- 

tus. Pccr. '26. Octobr. \Joj. 
Francus Daniei. Disquisitio Acadcmica de Papistaruni In^ 

dicibus iibrorum prohibitoruni , & expurgandoriiow 

Decr. 10. Septemb. 1688. 
Francus , seu Franck Jonas. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Francus , seu Franck Sebastianus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Frassus Petrns. Tractatus de Regio Patronatu , ac aliid 

nennuilis Regaliis ^ Regibus Catholicis in Indiarum 

Occidentaiium imperio pertinentibas • ,J>ec. io« <5e-* 

ptemb. 1688. 
Frate Tiburzio. Vide Risposta di 
Frechtus Martinus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Frederus Johannes . 1. Cl. lnd. Trid. 
Fregoso Feclerigo . Pio , & christianissimo Trattato' della 

orazione , il quale dimostra , come si debba ©rare % 

Ind. Trid. 

» ' n Della Giustificazione , della r^ede, ) ^ . . t 7 

i.ii,-* y < Quae tamenfalso 

e delr Opere* } * # J 

-n c ' u * **. i" c t> \ Ci trwumur + 

**»*- Prefazione alla Levtera di S. Pao~ ) . , ^ . ,- 

1 ^r> \ Ind. Tria. 

io a Komam. ) 

Freigius Johaunes Thomas. Opera omnia. App. Ind. TPid, 
Freinshemius Joannes . Orationes cum quibusdam decla- 

mationibus. Vecr. 20. Novemb. i663. 
Frencelius ( Biirthebmaeus ) Cdthenus* 1. Ch Apj>> lQ<?i 
Trid, %1* I 3ST D t X l I B R « U M 

Frens Christophorus . Theses Theologicse de scientia , vo* 

luntate , providentia , praidestinatione' , & Gratia Dei* 
Cum justa refutatione Appendicis R. P. Joannis Ea- 

ptista: vander Wocstyn , quas deTendet Fr. Joanne» 

Donneiiy Lovani in Coiiegio S. Crucis 1703. Decr. 

11. Martii \jot\. 
IJMr. Freret . Examen critique des Apologistes de la Reli* 

gion Chretienne. Decr. 26. Martii 1770. 
Freydangus Jacobus. i*Cl. App. Ind. Trid. 
Freyhub Andreas. 1. Cl.App. Ind. Trid. 
Fricius Andreas. Vide Modrevius* 
Frickius Joannes. Vide Stromeyerus. 
Fridenreich Zacharias . Politicorum liher ex sacris , pro~ 

fanisque Scriptoribus *> veros artis poiiticae fontes in~ 

vestigans. DeCr. 16. Martii 1621. 
Fridericus Achilles Dux Wurtembergiae . Consultatio de 

Principatu inter Provincias Europae habita Tubingae. 

Decret. 5. Martii 1616. 
Friclerus ( Petrus ) Mindanus. Dedr. 7. Avg. i6o3. 
» De Processibus , mandatis , & monitoriis in Inw 

periali Camera exti-ahendis . Liber I. , II. , & III. 

Decr. 7. Augusti 160 3. * 8. Martii 1662. , et 20. No- 

vemb. i663. 
«3Pridl Marcus . Euglische tugend schul Marie unter denen 

vqa riemente XI. gutgeheissnen , urtd bestattigten Re~ 

glen des von der Maria Ward &c. Idest : Angelicarum 

iirtutum schola Mariae , in qua sub Clemente XI. 

cpprobatae , et conjirmatae fuerunt Hegulae Mariae 

PVard Fundatricis Institutl Mariae sub nomine An- 

gelicarum Virginum. Par. I. * & II. Decr. 2. Mar~ 

tii i^52< 
Jrischlinus Nicodemus. Opera omnia. Vecr. 7. Aug.i6o3. 
Frisius ( Joannes ) Tigurinus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Frit ( Joannes ) Londinensis. 1. Cl. Ind. Trid. 
Fritschius Ahasuerus . Tractatus Theologico-Nomico-Pcr- 

liticus de mendicantihus validis. Vecr. 18. Junii \6do. 
fraitzius Anton. Gunter.Ad Jacobi Mansenii Jesuit» medi- 

tatam^concordiam Considerationes politicaa xxx. Dec. 

22. Dec. 1700. 
Fromondus Libertus. Brevis Ana- ) 

tomia Hominis. ) Bulla Urbani VJIL 

p— - et Henricus Calenus. Episto- ) 6. Martii 1641 • ? ct 

la, cujus initium : Theses ) Decr.zi. Apr. iGSfc 

vestras. ) 

Froschelius Sebastianns. i. Cl*lnd. Trid, PROHIBITORUM IfcJJ 

Froscoverns Christophorus. 1. Cl. Ind, Trid. 
Fuchs Johannes Christophorus . l. Cl. App. Ind. Trid* 
Fuchsius Leonardus . 1. Cl. Ind. Trid. 
— Opera. Decr, 16. Decernb. 160 5. 
tle la Fuepte Constantinus. Vide Fontius. 

Fueslinus Joanners Georgius • Conclavia Romana rcserafca^ 

Decr, i5. Januarii \Ji!\. 
Fulco 9 seu Fuik Gulielmus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
FuJda Andreas. \.Cl, App, Ind. Trid. 
Fullerus Nicolaus . Miscellaneorum Theologicorum libri 

tres. His insuper accessit censimilis arguinenti liber 

quartus. Decr. 11. Aprilis 1628. 
JFunccius Christianus • Quadripartitum Historico-Politi- 

cum Orbis hodie impe"rantis Breviarium. Decr. y.Fe* 

bruarii ij%%. 
Junccius (Joannis) Noribergensis. x.Cl.Ini. Trid. 
Fundamentum malorum , & bonorum operum. Ind. Tridm 
Funffzehen heimliche. V. LibelluS Inscriptus' 
furius Caeriolanus ( Fridericus ) Valcntinus. Bononia , si- 

Ye de Libris Sacris in vcrnatulam iinguam conver-* 

tehdis iibjri duo. Ind. Trid* 14*4 I-"Tf BEX LlBROR tf'Itt G G T 

-" abriel Stephanus. Storgaa Saliceae , idest Epistola , iri 
qua pater orthodoxus filium Papistam in veriHtis 
Npam reducere conatur. Decr. 26. Octobr. 1640. 

Gabrielis ( iEgidius) Leodiensis. Specimifia Moralis Cttri- 
stiauas , & Moralis Diabolicae. Decr.zj.Septemb. 16?$* 

m " Specimina Moralia : editio secuuda ab au- ) 

ctore correcta, & aucta. ) Decf. 

p— Les Essais de la Theologie Morale. Troi- ) 2. Sept. 
sieme edition revue , corrigee , & aug- ) i683. 
mentee. ) 

Gajal Rod. 1. Cl. Ind. Trid. 

Gaillardus Jacobus. Melchisedecus Christus unus Rexju- 
♦ stitiae 9 Rex pacis. Decr.ni. Decemb. 1700. 

,- Galathaeus Hieronymus. 1. Cl.lnd. Trid 9 

Galecus Nicolaus. 1. Cl.Ind. Trid. 

Galilei Galileo. Dialogo sopra i due massimi Sktemi del 
Mondo Tolemaico, e Copernicano. Decret. 23. Au-< 
gusti i634. 

Gallaeus Servatius. Lucii Ccelii Lactantii Firmiani Opera, 
cum selectis variorum Commentariis. Decr. 3. Apri~ 
lis i685. 
■ Gallasius Kicolaus 9 Cahini Defensor. 1. Cl. Ind. Trid* 
pe Gallemart Joannes. Declarationes Cardinalium ) 
Concilii Tridentini interpretum , cum ci- ) 
tationibus Joannis Sotealli,& remissioni- ) Decr. 
nibus Augnstini Barbosac. ) 29. Apr* 

m Sacri Conciiii Tridentini Decisiones , & )et6.jurt* 
Declarationes Cardinalium ejusdem Con- ) 1621 • 
cilii interpretum , praesertim secuhdum ) 
.corre*ctionem Petri de Marzilla. ) s 

<xaili callus Gregorius. Mariale, sive Apophthegmata SS.Pa- 
trum in omnibus festivitatibus , & materiis Vir2,iiii3 
Mariae. Donec corrigatur. Decr. s3. Augusti 1634. 
Gallus Joannes. 1. CL App. Ind. Trid. 
Gallus Nicolaus. 1. Cl. Ind. Trid. 
ja Gamalogia, o sia deli 1 educazione delle Zitelle destinate 
per il Matrimonio. Opera &c. divisa in XVII. lette- 
re del Signor di Cerfool tradotta per la prima volta 
dal Francese in idioma Toscano da L. S. A. F. ia*Tov. 
jrino ^778. Decr. i3. Aug* 1782* •PnosriBitfORtrivT \WJ£ 

< Cambfrcnrta Petrus. ■Commentariorum de Imiminitate Ec- 
ciesiarum in Constitutionem Gregorii XlV.libri V1IL„ 
Decr. 3. Julii 1626. 
&c Gand Antoine Evcque. Vide Triest. 

Gandavenses Ludi, seu Comcediaj Gandavi exhibitae super 
ijuaestipne x Quaj est ma j *" consolatio morientis : Indm 
Trid. 

Ganzetti Angelo. Vide Intenzioni. 

Gangwisch. Vide Satre. 
la£rara deli 1 intelletto 9 e della yolonta , il giudizio della sa-« 
pienza , e ]a vittoria della grazia da cantarsi nel-T Ac-* 
cademia de' Signori Affidati deila Citta di Pavia la vi- 
giiia delP Immacolata Concezioue delia SS. Vergine,^ 
deirAccademico Afftdato ConCorde. Vecr.li .s/pr.i6c}3. 

Garcseus Joannes. 1. Cl. App.Ind. Trid. 

Gardinerns (Stephanus ) Episcopns Wintoniensis. De ver» 
obedientia Oratio. Ind. Trid. 

Garmannus Christianus Fridericus. De Miraculis mortuo-» 
rum, Decr. i3. Martii 1679. 

Garnerius ( Joannes) Marburgensis Professor. 1. CL App. 
Jnd. Trid. 

Garnier Philippe. Dialogues en cinque* Langnes 9 Espagnole~ # 
Jtali^nne, Latine, Franqoise , & Allemande. Decret* 
^Julii 1661. 

Garofaio Biagio, Cojn,siderazioni intorno alla Poesia degli 
Ebrei , e dei Greci. Editionis Komae anni 1707:, se- 
cunda enim Romana editio anni 1718. permittitur* 
J)ecr. j. Febr. 1718. 

Carrido Joannes Baptista. Concordia Praelatorum. Tracta- 
tus d«plex de unione Ecclesiarum , ck Beneficiorum : 
De exemptione personarum , & Jieclesiafum tum Pon~ 
tiricia t tum Regia , vei de immediata Regis protectjo- 
ne, Brevi Benedicti XIV. 9. Junii 1746- 

Gassarus, seu Gas,s^rus Achiiies Pvrminius. i.CUnd.Trid. 
Vide Historiarum, & Ghronicorum Mundi Epitoine* 

Gast Hiob. 1. Cl. Ind. Trid. , 

Gastius ( Joannes ) Brisacensis. 1. Cl. Ind. Trid. 

• Liber Parabolarum , sive simiiitudinem, & dissimili- 
tudinem ex SS. Patrum scriptis excerptus. App* Ind* 
Trid. 

Gattus M. Antonius. JNugce Laderchianu» in Epistola ad 
Equitem Fiorentinum snb uomine , & sine nominc Fc- 
tri Donati Polydori vulgata. Centuria prima. Decr* 
22. Junii 1742. 
£1 Gazzettino del Gigii. Vide Sceija di prose \ e poesie. 

Gebhaxdus ^^nus, Omtio Piiaegyrica 9 cjua victoriat <ie TUfl fy}8 IsBftt X i b r o «. ir at 

• lio, & exercltu Pontificio ad Schusium 7. Septcm^ 
bris i6"3o. partoe meinoriam ceiebrabat. Decr* a6\ /ck 
nuarii i6"33. 

Gebwilerus Hieronym ^s. Gravissimae Sacrile- ) 

gii, ac contemtae theosebiaj ultionis, Ethni- ) r * 
corum, Hebraeorum , Christianorum ve- ) J^vj 
rissimis Comprobatae exemplis Syngranuna. ) ■*' ■ 

— " Exhortatio ad sacram Communionem» ) 

Gedanken iiber die Pu"ktation des embser J&on^resses, uni 
die im streit besangene papstiiche NunziatursachV iui 
Romischen deutschen Reiche von H. D. T. I. In Deu- 
tschland 1790. ( idest ) ReJlexion.es super Statutis 
Congressus Embsensis , et Punctis Nunciuturae Jpo- 
stolicae in controversiam vocutis in Imperio lioma~ 
no Germanico a H. D. T. L in Germania 1790. 
Decr. 17. Decemb^ 1792. 

Gediccus Simon. 1. Cl.App. Ind. Trid. 

* " ■ ' ! Defensio. sexus muliebris. Vide Disputatio perju- 
cunda.. 

Gedultig, seu Patiens Petrus. 1. CL App.Ind. Trid. 

Geierus Martinus. De Hebraeorum luctu 5 lugentiumque 
ritibus. Decr.i\. Apr. 169S. 

» Et cetera ejusdem Opera omnia. Decr. 10. Maii \j$j* 

Geldenhaurius ( Gerardus ) Noviomagus. 1. Cl. Ind. Trd. 

Geili Gio. Battista. Capricci del Bottajo. Donec corrigan-* 
tur. Ind. Trid. 

Genesis cum Catholica expositione Hcclesiasticn. , ide*st ex 
universa probatis Theologis , quos Dominjs suis Ec- 
clesiis dedit, excerpta a quodain verbi Dei Ministro* 
App. Ind. Trid. 

Genovesi. Vide Elogio Storico. 

• Genovesi Antonio. Lezioni di Commercio, o sia d' Econo- 
mia civile. Parte Prima, Edizione novissima , accrc~ 
sciuta di varie aggiunte deli' autorq medesimo. Bas- 
sano 17%. A spese Remondini di Venezia. Con liceu» 
za de\Suporiori, e ■ Priviiegio-. Decr. 17. Martii 1817. 

- ' Lezioni di Com.mercio, o sia d 1 Economia civiie. Par- 
te seconda, iisdem typis et anno. Decr.i%Junii 1817. 
donec' utraque Pars corrigatur. 

Genseiius Joannes Christianus. Observationes sacrae , qui- 
bus varia Codicis sacri loca dilucidautur. Decr. 14. 
Jan. \p3j. 
Gentiii Giuseppe. Vita della Madre Rosa Maria ^erio di 
S. Antonio Priora dei Monastero di S. Giuseppe di Fa^ 
sano. Donec corr/gatur. Pecr. 7. Octobr. 174^. / Prohibitorum 12? 

Gentilis Albericus. Disputationum de nuptiis ) Decr. 

libri vi 1. ) 7. Aug, 

m , £t ceiera cjusdem Opera omnia. ) i(k>3» 

Gentiiis Seipio. De Jurisdictione iibri tres. Donec corrli 

gantur. Decr. 7. Avg* t6o3. 
Gentilettus , seu Gentiietus ( Innocentius ) J. C. Delphk* 

nensis. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Geographia universaiis, Basileae per Henricum Petri. Ind* 

Ttid. 
Georgius ( David ) ex Delphis. 1. CU lud. Trid. 
Georgius Franciscus. De Harmonia ) 

Mundi totius Cautica tria. ) JPonec corrigantur^ 
"" " ' " ■ In Scripturam sacram Probte^ ) App. Ind. Trid* 

m ata. ) 

Georgius PHnceps Anhaltinus, x. Cl.App» Ind. Trid % 
Gerardus ( Andreas Hyperius. 1. CL Ind. Trid. 
Gerbais Joannes. Dissertaiio de Causis majoribus ad caput 

Concordatorum de Causis. hutetiae Parisiprum 1673* 

Brevi Innocenlii XI. 18. Decemb. 16S0. 
T ' Preuiiere Lettre a un Benedictin de la Congregation, 

de S. Maur touchant le pecuie des Reiigieux faits Cu- 

rez,ou Evtkjues. Donec corrigatur. Decr, 11. Mar~* 

tii \jol\. 
w "— "■• Traite du celebre Panorme toucbant fe Concile def 

Basie , mis en Frar»Qois, Decr. 8. Apr. *6*t)Q. 
Gerbeiius Nicoiau,. 1. Cl. Ind. Trid. 
Gerhardus Johan ues. Commentarii super Epistolam pri-" 

inam , & secundam D. Petrii Decr. 27. Septemb. 1672. 
p Et cetera eusdem Opera omnia. Decr. 7. Febr, 1718.5 

et 10. Maii ij5j. 
Gerlachius Stephanus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Gerlachius ( Theobaldns ) Biiiicanus. 1. Cl. lnd. Trid. 
Germain Mr. Defense de l 1 Eglise Romaihe , & des souve-v 

rains Pontifes , contre Meichior Leydecker. Decret* 

11. Martii 1704» 
Gernhard Bartholomaeus . 1. Cl. App.Ind. Trid. 
Gernuche iEgidius. Breviarium Theologicum accuratiori 

methodo in forma deunitionem conscnptum . Decr* 

ii5. Jan. 1684* 
Gerrarde Philippus. 1. Cl.App. Ind. Trid n 
Gertophius Joannes. Recriminatio adversus furiosissimum 

sycophantam Edoarduni Leum. Ind. Trid. 
Gery Mr. Apoiogie Historique des deux Censurcs de Lou- 

vain , & de Doiiai sur la matiere de la Grace, Donec 

eorrigatur. Decr. $. Maii 1697. faS I k d e x L i 9 n o n vitf 

Gesdbiclite der Grossen &c. FzV/e Storia dei grande , «£{ 
universale Concilio di Costanza. 

Gesnerus Conradns. i. Cl. Ind. Trid. 
. Gesselius Timannus. Antiqua, & vera Fides .> & sola sec« 
vans. Decr. i5. Jarc. 1714. 

Gest ( Eadmodns) Anglus, i. Cl. App. Ind. Trid. 

6e«;ta Romanorum. App. Ind. Trid. 

Gesu. Cristo sotto l 1 anatema , e sotto la scomunica , WN 
vero Riflessioni sul Mistero di Gesii Cristo rigettato 9 
condannato , e sconiunicato dal Gran Sacerdete, e dal 
Corpo dei Pastori del Popolo di Dio , per V istruzio- 
ne, e consolazione di queili, cne nei seno deiia Chie- 
sa provano un simiie trattamento. In Pistoja 1.799« 
Decr. 4. Junii 1787. 

Geyler ( Joannes ) Keisersbergius. 1. Cl. App. fnd. TrUh 

», i. .... Navicula 9 sive specuinm fatuorum a Jacobo Oubcro 
coilecta. Ind. Trid. 
- m .i ■- Sermones de Oratione Dominica a Jacobo Otthera 
coi ecti. Ind. Trid. 

Gberardi Innocenzo Amanzio. Atti di Cristiana pieti dfc 
praticarsi ogni gioruo. Decr. 7. Fe.br. 171 13. 

* Gnerus Banutius. Delitiae centum Poetarum Gailorum • 

Decr. x6. Mctrtii 16*21. 

• Gianni Francesco. Bonaparte in ItaVia Poema, cnjus itri- 

tiu vol •— < Poicke cinta di jolgori e di tuoni — . MUa-» 

no per Caa-io Cirati. Stamperia de'' Patriotti Francesu 

Decr. 26. Sept. 181 3, 
Giannone Pietro. Istoria Civile del Regno di Napoli. De~ 

cret. 1» Julii 1723 
Giardino spirituale per li putti , Cujus initium: somma, 

o sacra , o aita Trinita. App. Ind. Clem. X/. 
fli Gesii Paola Maria. Varj Esercizj Spirituaii , composu in 

varj tempi. Donec corripantur. Decr. 1. Julii 1693. 
Gifftheii , seu GiefftHeil Joachimus. i. Cl.App. Ind. Trid. 
Gigas ( Joannes ) Nortbusianus. 1. CL Ind. Trid. 
iGigii Girolamo. Vocabolario Cateriniano , cujus initium : 

Girolamo Gigli a chi lcggc. Decr. 21. Aug. 1717» 
'■ .'. . Ii Don Pik>ne 9 ovvero ii Bacchettone faiso. Com- 

media. Decr. 7. Febr. 1718. 
Gilbv ( Antonius ) JLincolniensis. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Giiies Pierre. Histoire Eeciesiastique dcs Egiises Reior- 

mee. Decr. 18. Decembr. 1646. 
Gkrgi Francesc 1 Antonio. Vita di S. Pietro CelesUiio. f&R* 

te L,e II. Decr. 29. Mau 16^0. PHOHIBITORUM^ 1» 

Ciornale deii 1 Induigenze della Cintura di S. Agostino,- ° 

di S. Mornca. Decr. ij. Maii i;>38. 
Giornata bene spesa dal Gristiano 9 con orazioni assai di- 

vote, & affettuose, raccolte da molti SS. Padri , e &k\ 

disposte da tui Religioso Franeescano de a> Miiiori Con- 

ventuali. Decr. 28. Julii \y/{l. 
il Giovane instruito ne' printipj deiia Democrazia rappresen- 

tativa, e ne 1 doveri di Cittadino. Jesi dalia Stamperia 

Nazionale 6.1 Pietro Paolo Bonelli. Anno VII. Repub- 

blicano, sine nomine Auctot is , qui deinde in proxi- 

mi Ltbri inscriptfone se prodidiU Decr. 2. )ulii i8o4* 
Giovanni Fiorentino. II Pecorone , nel quale si contengo- 

no ciqquanta noveiie antiche. Donec corrigatur. Decr, 

7. Augusti 160 3. 
Giraidus Gregorius ; alius a Ferrariensi 9 qui vocatur Li~ 

lius Gregotius. 1. CL Ind. Tt id. 
de Girard ( Bernard ) Seignenr du Haillan. De 1' Etat , & 

suceez des affaires de France , en iv. Livres. Decr&t. 

7. Septembr. 1609. 
Girardus ( Joannes ) Genevensis Impressor. l.Cl.Ind.Trid» 
Gisoifo Pietro . La Guida de' peccatori . Par~ ) 

te 1. , e II. ) Decr* 

Prodigio di mature virtu nella vitadiNi- ) i5.J#w. 

cola di Fusco fanciulio di tre. anni , e ) 1684. 

mesi. ) 

del Giubileo di N. S. Innocenzo X. con il Sommario degli 

aitri passati Giubilei^e dei vero modo di ottenere pie- 

nissima Iudulgeuza, ed* altre cose misteriose, e divo- 

te , stampato nelia Corte di S.Pie.tro.Ztecr.i8.Ji//.i6*5i« 
Giubileo ( un gran ), uoa generale perdonanza, ed asso- 

luta remissione de" peccati „ per proprio n^oto concedrc- 

ta daiia Santita di N. S. , e Sommo Po tefice ad ogni 

buono, e fedei Cattoli,co „ senza obbligo di moversi da 

casa. Pecr. 16. Martii 1621. 
Giudizio sopra le lettere di tredici uomini illustri, pubbli- 
i cate da M. Dionigi Atangi , e stampate in Yenezia 

nelP anno i554- Opus Petri Pauli Vergerii. Ind.TrH.. 
Giulj. Vide Lettera postuma. 
Giuliani. Vide Saggio politico. 
Giaser Petrus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Giassius Salomon. Philologiae sacrce , qua totius Veteris * 

& Novi Testamenti Scripturse ratio expenditur % ii- 

bri V. Depr. 14. Jan. 1787. 
Glatesecba Ramigdio. Fantasie capricciose trasportatq in 

sensi poiitki 3 e moraii. Decr. i5. Jg/z, 4714. 

9 %50 I N $ E X llBRORIM 

(Jlaubensbekanntaiss eines mit dem Tode ringenden JM^Ut 

nes-Horruhuth 1785. idest italice : Profession di fedo 

di un 0omo agonizzante. Decr. 7. Augusti 1786. 
fflissonius Franciscus. Tractatus de natura substantiae ener- 

getica , seu de vita naturae 9 ejusque primis tribus fa? 

cultatibus. Decr. 7. Febr. 1718. 
Glossa Ordinaria Genevensis. App. Ind. Trid. 
Gnaphnus, seu Gnaphaeus ( Gulieiinus ) Hagiensis. 1« Ch 

Ind. Trid. 
Gocchianus. Vide Pupperus. 
Gocchius Joannes , qui et Joannes Pupperus GoccManus. 

1. Cl.Ind. Trid. 
Gockelius Ernestus. De Europaeis Regibus , eorumque 

praepipuis majestaticis juribus Tractatio methodica. 

JDecr. 3o. Junii 1671. 
Gpclenius Rodoiphus Senior. physicae coinpletae Speculum. 

Decr. 10. Maii i6*3. 
y ' ," Tractatus novus de Magnetica vuln-erum curatione 

citra ullum dolorem, & remedii applicationem , & su- 

perstitionem. Vecr. 16. Martii 1621. 
' ■ Partitionum Dialecticarum libri duo ) Decr.3. Julii 

■ Controversiae Logjcae. ) i6a3. 

V Lexicon Phiiosophicum 9 quo tamquam clave Puiio- 

sophiae fores aperiuntur. Decr. 19. Martii i633. 
Godehnanuus Joannes Georgius. 1. Cl. App.Ind. Trid. 
■' Tractatus de Magis , Venefrcis , & Lamiis , deque his 

recte cognoscendis, & puniendis. Liber I., II., & III. 

Decr. 7. Augusti i(?o3. , et 18. Maii 1677. 
Godeman Gaspar. 1» Cl. App. Ind. Trid. 
Gogrenius Mento. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Goldastus Haiminsfeldius ( Melchior ). Politica Imperia- 

lia. Decr. s3. Augusti i634« 

■ ' . I j ' " Et cetera ejusdem Opera omnia. Decr.l\. Martii 1 709. 
Gonsalvius ( Reginaldius) Montanus. Sanctae Inquisitionis 

Hispanieae artes detectae , ac palam tradu9tae . sfpp» 

Ind. Trid. 
Gonzalez ( Antonius ) de Rosende. Disputationes Theolo- 

gicae de justitia originali , de peccato originaii 9 dej 

fnstitia gratuita. Decr. 26. Jun/i 1681. 
Gonzajez ( Petrus de Salcedo ). De Lege Poiitica , ejusque, 

naturali executipne , $£ obiigatione tam inter Laicos , 

quam Ecciesiasticos. Decr. 18. Decembris 1646*. 
*}. . jldem Opus novis auctum quaestionibus Matriii \&J%„ 

Decr. 3i. Martii 1681. 
Goodheart. Vide Evangile du jour. Peohibitortjm i3x 

Goodmanus Christophorus. i. Cl.App. Ind. Trid. 

£ord'*n Aiexandre. Vie du Pape Ale^andre VI., & de soti 
fiis Cesar Borgia , contenant les guerres de Char- 
les VIII., & Louis XII. Rois de France . DecreU. 

17. Mail »734. 

Gordonius Joan^ies. T^etpuffXt tl , sive preeparatio $a~ 

eificationis controversiarum , quaj exortae statim post 
miiiesimum a Christo aiuium , in immensum his sex- 
centis elapsis annis excreveruut. Decr. 18. Jan.i62'2. 

Corini Corio ( Giuseppe ). Politica i'iritto,e Reiigionfc 
p-er ben pensare , e scegliere il vero dai falso. Dew. 
4. Julii ljfyz. 

-— Idem Auctor. JW Uomo. Trattato Fisicc- ) 

Morale diviso in tre libri. ) n per 

* ' Et sine Auctoris nomine. 1'Uomo. Trat- ) « >•• 

tato .Fisico-Morale diviso m due lomi , ) J ^p 
e* tre libri. Itemque. L 1 Uomo. Justitia , ) ^ r* 
& Pax. ) 

<le Gorlitz ( Andreas ) Professor Lipsiensis. 1. Cl. App* Ind. 
Trid. 

Gorrutius Andreas. i. Cr App.Ind. Trid. 

Gothaidus , qui et Alphonsus Conradus. 1. Cl. App. Ind* 
Trid. 

ftotofredus Joannes Ludovicus . Arcbontologia Cosmica, 
sive lmperioiuin , Reguorum , Prinupatuuin , Re- 
rumme pubiicarum Commentarii. Donec corrigan- 
tur. Decr. nj. Martii i633. 

Gotvisus Donatns, qui et Donatus Wisartus. 1. Cl. App. 
lnd. Trid< 

Goude Myne cndergraven ende inde locht gesprongeu 9 oft 
Wederieggingh eder ziei-verderfelycken Boeck vaii 
P. Marcus Vanden H. Franciscus Reiigieus Carmelier 
Discaiz, gedruckt t^Antwerpen by Jacob. Mesens 1S86* 
door E,A. I>. 0. D. D.T. M. IdesUAurifodina suffos- 
sa , ejaculaiaque in aerem , seu refutatio perniciosc 
libri P. Marci a S. Francisco Carmelitae discalceati 9 
impressi Antuerpiae apud Jacobum Mesens anno 1686. 
per E. A. D. 0>D. D. T. M. Decr. 20,. Novemb. 1689. 

v > , Goude Myne ondergraven. end,e ia.de locht gespron- 
gen , tvreede deel beheisende de wederiegging vande 
yoorder argumenten van p. Marcus. Idest : Aurifodi- 
na suffbssa , ejaculataque in aerem . jpars secunda 
complectens refutationem uberiorem argumentcrum 
f. MarcU Decr, 20» iYo>>emb, 1689. 

»9 i3ai Index Libroruivx 

Gouju Charles. Vide Lettre de Charles. 

Gr. Ar. Vide Elementi del Diritto Naturalc. 

Grabius Johannes Ernestus. Spiciiegium Sanctorum Pa-r 
trum 9 ut & Haereticorum sa?cuii post Christum na«* 
tum I. , II. , & III. Decr. i5. Januarii 1714» 

Grabius ( Josephus ) Averbacensjs. 1. CL Jpp. Ind. Trkh 

Graettfrus 9 seu Gretterus Gaspar. 1. Cl.Ind. Tid. 

Graffio Nieandro. Lettere di S. Antonio di Padova , rac- 
colte da 1 suoi divoti Svrmoni. Decr. i8. Junii i65i. 

GramakjU Gio. Maria. Tesoro deil 1 aninia, cioe a dire do- 
cumentj 9 e mezzi potentissimi per trasformare V ahi* 
ma in Dio. Decr. 29. Uiovemb. 1689 

Grammatiea Italiana e Inglese. Vide Daimazoni. 

Grammont. Vide Mcmoria del Conte di ec. 
la Grand Antonius. Institutio Philosophiae seeundum prin.- 
cipia Renati Des-Cartes. Decr. i5tJo/z. 1714« 

■ "« ■ Apoiogia J»ro Rettato Des-Cartes- contra Samueieiii 

" Parkerum. Decr.ix.Jan. 1721. 

la Grandcur dc l 1 Eglise Romaine establie sur l 1 autorite »le 

S. Pierre , & de S. Paul , & justifiee par ia doctrino 

des Papes , de Peres , & des Conciles , & par ia tra-» 

dition de totis les siecles. Decr. 24. ^ an * ^4 7« 

Granduiilers Joannes Fridericus. Vide Sotmer. 
cta la Grange Carolus. Quajstio Theoiogica. {tuodnam est 
scutum Fidei'1 Ephes. cap. 6. jr. 6. Thescs, quas tueri 
conabtur Amabiiis Guillelmus de Chaumont i3. Se- 
j>tembris 1707. in Regia Victorina. Decr. 26. Oclo- 
bris 1707. 

Granmundt < hristophorus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 

Gras ( Jean ) Pretre Cure de Layrargues , & TKeodorit 
Merder Pretre Cure de S. Annez d^Anrous. PiaiiVte, 
& Protestation a FEglise universelle, a N. Saint Pere 
le Pape , a tous les kveques Cathoiiques , & notam- 
meut aux Eveqnes de Franec. Decr. i5. Febr. 1742. 

Grasserus Jonas. i.CI. App. Ind. Trid. 

Gratarolus Gulielmus. Opera. Dovec emendata prodie- i/it* 
App. Ind. Trid. 
de Gratia, & libero ejus , velocique cursu. Ind* Tr/d* 

Gratianns Anti-Jesuita , idest Cauonum ex scriptis vete- 
rum Theoiogorum a Gratiano collectoruin, & doetrwia? 
Jcsuiticae ex. variis istius nuperae sectas IVlataiOiogorum 
scriptis excerptae, Collatio. App. Ind. Trid. 

Gratianus Stephanus. Disceptationum Forensium Judicio- 
: rum Tom. IU Cap. 184. §. 5i. et 52. defeatur historia 
de Leone Romano Pontijice et jP. Hilario* <Pccrei* 
so. Junii i(J5cj. PROHiBiTORtriVr iSS 

- Cratius Opthuiuus. Fasciculus rerum expetendarum , ac 

fugiendarum. Ind. Trid. 
Gravamiua centum nationis Germanicse. Ind. Trid. 
Graviua Joseph Msria. De electorum hominum nutnero 

respectu hominum reproborum. Decr. 22. Maii 1772* 
Vide Dissertatio Mjagogica. 
Graziani Conte Nicola. Ragionamenti Accademici recitati 

per la prima volta in Firenze , e dal lnedesimo dedi- 

cati alle Dame d"* Italia. Decr. 26. Junii 1767. 
Grazini Anton Francesco , detto il Lasca. La seconda Ce- 

na, in cui si raccontano dieci bellissime 9 e piacevo 

lisshne novelle. Decr. j. Octobr. ij/\6. 
Grcbelius ( Conradus ) Tigurinus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Gregge del buon Pastore , e piu perietta schiavitudine di 

Gesu sagramentato 9 Maria immacolata 9 e Giuseppe 

giusto. Decr. 2. Octobr. i6j3. 9 et Brevi Clementis XV 

i5. Decemhr. i6y3. 
Gregorius Hieromonachus Chiits Protosyncellus. Synopsis 

Dogmatum Ecclesiasticornm vernaculo Graecorum 

idiomate. Decr. 18. Junii i65i. 
Grellus Johannes. 1. CL Ind* Trid. 
Gremoire dn Pape Honorius ( ementitum nomen) , avet unv 

recueil des plus rares secrets. A Rome ( jalsa loci 

Annotatio ) 1800» Decr. 2. Julii 1804. 
Grenet Claudius* Veritati audiendae. Quaestio Theologi-» 
> ca» Quis est caput corporis Ecclesiac ? These's 9 qua* 

t.ieri conabitur Jacobus \e Febure Parisiis die i5. No-* 

vembris 16 j5. Decr. 4. Decemb. 1674 • 
Grescrus Valentinus. 1. Cl.App.Ind» Trid. 
Gretterus Gaspar. Vide Graeterus. , 

Griffiyn Joanne. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Crilinzoni Ratfaelle. Affanni delFanima timorata co' suoi 

conforti , e rimedj. Decr. 9. Septembr. 1688. 
GrilJpatzer, Wenceslai. Vide Von der Appellaziori. 
Grimaldi Costantino» Disciissioni Istoriche , Theologiche 9 

e Filosofiche fatte per occasione della Risposta alle 

Lettere Apologetiche di Benedetto Aletino. Parte I. a 

e II. Decr. 23. Septemb. 1726. 
^rimoaldus Nicolaus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Grindallus ( Edmundus ) Anglus. 1. CL App. Tndi Trid* 
Griselini Francesco. Memorie anecdote spettanti alla vita ^ 

ed agli studj del sommo Filosofo 9 e Giureconsulto 

Fra Paolo Servita. Deci\ 1. Fdbr. ljQz. 
Grosher Wigandus. 1. CL Ind t Trid. - 

Gross Franciscus Josephus, ReJ Wiler den Ve*tfo]«;;iagsm t3i IHfDIX Ll BHORtJM 

auf <len dritten sonntagnach ostem iiber Joannis i(?. 

v. 20. gehalten in der Kathedral Kirche zu Strasburg. 

Strasburg 1792. ( idest latine ) Sermo contra Spi- 
, ritum persecutionis Dominica tertia post Pascha su- 

per Joann. 16. v. 10. habitus in Ecclesia Cathedrali 

Argentorati. Anno IV. Libertatis. Argentorati 1792. 

Decr. 2,6. Januarii 1795. 
Gfotii ( Hugoriis ) Manes ab iniquis obtrectatoribus vin- 

dicati. Decr. i3. Apr. 1739. 
Grotius Hugo. Apologeticus eoruin,'qtii Hol- ) 

landiae 9 VVestfrisiseque prajfuerunt. ) _ 

* ' De Jure belli 9 ac pacis libri tres. Donec ) . « , 

corrigantur. ) r 6 T 

» ■■ Poemata collecta, & eiita a Gulielmo Cro- ) .'* 

tio Fratre. ) 

■>■■ De Imperio* siimiriaruin potestatum circa Sacra. Decr* 

10. /i/w/7 i658. » 

tn i n iii • Traite du pouvoir du Magistrat politique sur les cbo- 

ses sacrees, traduit duLatiu. Decr. 22. Augusti \fiZ+ 
■■ ' Annales , & Historise de rebus Belgicis. ) Decr.^. 
ii' Dissertationes de studiis instituendis. yjul.1661* 

< - ■■ Opera omnia Theologica in tres Tomos di v isa. Decr» 

10. 3fcu7 1757. 
Grunchef Vincentius. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Grunpeck 9 seu Griinbeck Josephus. i.Cl.Ind. Trid. 
Grynaeus ( Georgius ) Bodicenus. i. CL App. Ind. Trid* 
Grynams Jacobus. 1. Cl. App. Ind, Trid. 
Grynams Joannes JaCobus. 1. Cl. App. Ind. Trid* 
Grynams Simon. 1. CL Ind. Trid. 

Gryphius ( Otho ) Goarinus Cattus. 1. CL App. Ind. Trid. 
Guadagni Carlo. Della facilita di iaivarsi, ovvero delii tre 

stati delP ahima , purgativo , illuminativo 9 unitivo* 

Decr. 29. Novemb. 1689. 
Guadagnini Gio. Battista. INuovo Esame di al- ) 

cuni Testi del Concilio di Trento relativi ) 
• all 1 assoluzione de' Casi riservati 9 ed all 1 ') 

approvazione de'Confessofi. . In Pavia 1787. ) j) ec p. 
« * ■ " ■ Appendice al nuovo Esame &c. contro al- ) ~ * . 

cum Impusnatori di Monsig. L,itta : Appen- ) „ r 

dice II. delP Autoritl delF Angelico Dot- ) l ^$' 

tor S. Tomraaso, e degli^altri Scolastici in- ) 

torrio alP assoluzione de' Casi riservati. In ) 

Pav ia 2789. ) 

«■— Vita di Arnaldo da Bsrcscia. In Pavia 1790. PecrQt* 

3. Augusti 1790. pROKIBlTORUlYt t3S 

£»**»Due Scritti: cioe I. Lettera al Giornalista RoWiano so«« 
pra il suo foglio n. XI. de 1 4» Aprile 1789. II. Let- 
tera , ossia librd al P. D. Giuseppe Fontana Abate dl 
S. Pudenziana di Roma sopra la stia Difesa delP-Epi- 
scopato : che possono sfcrvife di terza Appendice al 
iiuovo Esame de 1 Decreti del Conciiio di Trento so«* 
pra le facolta de 1 Confessori. In Pavia 1790. Decret* 
28. Martii 1791. 

■' Parenesi al Giofnalista Romano sopra gli Articoli 65* 
66. e 67. di qitest 1 arino 1789. , con un avvertimento> 
sulla proibizione fatta in Roma di alcuni suoi libriV 
In Pavia 1790. Decr. 28. Martii 1791*. 

* Esame deiie Ridessioni Teoiogiche 9 e Criticne sopra 
molte censure fatte al Catechisino composto per or-« 
dine di Clemente VIII. , ed approvato dalla Congre- 
gazione della Rifofma, ove specialmente si tratta de* 
£ambini morti senza battefsimo , e si danno alcune re* 
gole per ben coinporfe un nuovo Catechismo , cor- 
Xeggere un vecchio , e spiegar funo, o Paltro ai Fe- 
deli. Parere intof no a cosi detti atti di Fede , Spe- 
fanza, c Cafita, ed-altfe cristiane virtu. In PaviaTo.I.. 
iyB6.T.U.iyS^.Dec.^.Dec.i^3.etPer.V.i^.Jan.i^6+ 
fle Guadalaxara, seu Guadalajara y Xavier ( Marcos ). Quin^ 
ta parte de la Historia Pontifical. donec Corrigatur* 
Decr. a.3. Jugusti 1634. 

Gualdi Abbate. Vita di D. Olimpia Maldachini. DecreU 
2.1. MartH 166S. ... . . . — 

Gualtherus ( Rodolphus ) Tigurinus. 1. Ct. Ind. Trid. 

- Ad Sanctam & Cathelicam omnium fideliuni Eccle- 
siam pro Hnldficho Zuinglio Apologia. Ind. Trid. 

Gnarino Alessandro. Verita , e Religione , Cristiani ma* 
nifesti contro le due irreligiose Apologie di Pietra, 
Conti. Decr. 26. Novembr. i663. 
la Guerre des Dietix. Vide Parny Ev ariste. 
la Guerre libre: Traite , au quel est decidee la qnestion s 1 il 
est loisible de porter armes aii service d 1 un Prince && 
diverse Religion. Decr. 18. Dec. 16^6. 
2a Guerre Seraphique , 6u Histoire des perils qu'' a courus la 
barbe des Capucins. Decri 2. Martii iy*>2. 

Guerry Estienne. Messe Paroissiale. Decr. 21. Martii 1668. 

Gtticciardini Francesco. La Istoria d 1 Italia con lc postil^ 
le in mafgine delle cose piu notabili , eon la vita 
dell 1 Autore di nuovo riveduta , e corretta per France-" 
4co Sansovino, con Faggiunta di quattro libri lascia-^ 
ti addietro dall 1 Autore, JppressQ /acopo £tOer tSsit iS6 !kdex l i b u o r u m 

. ■' ", ■ Historiarum sui temporis libri XX. ex Italieo in la* 
tinum sermonem conversi . Coelio Secundo Curione 
interprete. Donec expurgentur. App. Ind. Trid. 
■■ Vide Loci duo. / 

|ie Guichardo Martinus. Noctes Granzovianae , seu Discursus 
panegyricus de antiquis Triumphis. Decret. sa. Ju* 
nii 1065. 

l?ra Guidone Zoccolante. Lettera a Frate Zaccaria GesuitOr 
Decr. 11. Martii ijb/\. 

■ Seconda Lettera. ) Decr. ai« 

■ •» i .i i Terza Lettera. ) Novembr. iySy. 
Guimenius Amadaeus. Opuculum singularia universae fer^ 

Theologiae Moralis complectens adversus quoruimhun 
expostulationes contra nonnullas Jesuitarum opinio- 
nes moraiesi Brevi Innoc. XI. 16. Septembr. 1680. 
yon Gulich Joannes Dieterichus . Analysis Chronologico- 
Pragmatologica , sive illustratio Tabularum Chrono- 
logicarum Christophori Schraderi.Ztec.ia.Afarf/ii^oS. 

Gulielmus Aurifex. i. Cl. Ind. Trid. 

GunoUingius Wolfgangus. Canones Graeci Concilii Laodi- 
ceni cum versionibus Gentiani Herveti, Pionysii Exi- 
gui 9 Isidori Mercatoris , & observationibus. Decret, 
i5. Jan. lji^* 
, Guntherus. Vide Spiegelius. 

Guntherus Ovenus. l. Cl. Jpp.Ind. Trid. 
. Guntherus Petrus. De Arte Khetorica iibri duo. Nisi ex-> 
purgentur. App. Ind. Trid. 

Gurtlerus Nicolaus. Institutiones Theologicae ordine ma-* 
xime naturali dispositae. Adjecta est in nue Mathiae 
Martinii Epitome Sacrae Theologiae. Decr. i%. Ja- 
nuarii 1717 

> Synopsis Theologiae Reformatae. Decr. 28. Julii ij&* 

Guthberletus Henricus. Chronologia. Decr. 18, Dec. 164&/ 

,Gybsonus Thoinas. i\CL App* Ind* TWJ. PROH'lfiITORUM 1%J H H ackspanius Theodoricus. Miscellaneoiftfm SacroruiiV 

libri duo, quibus accessit ejusdcm Excrcitatio de Cukr* 

bala Judaica. Decr. i5. Junuarii xyi^. 
ffaddarsan. Vide Simeon.. 
Hafritius Petrus. i. CL Jpp. Ind\ Trid. 
Hagerus Michael. i. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Haiminsfeldius Melchior. Vi&e Goldastus. 
Hakewill Georgius. Scutum Regium adversus cmnes Re- 

gicidas 9 & Regicidarum patxonos. Decr. 18. Jan. 1622. 
Halesius Joannes. Historia Concilii Dordraceni. Decret* 

li. Septcmbris i^5o. 
Ilalieus Antonius. 1. CLInd. Trid. 
Halierus Bertholdus. i. Chlnd.Trid. 
Hallerus ( Joannes ) Tigurinus. \. CL Ind. Trid. 
Hallis Jacobus. 1. CLlnd. Trid. 
Halioix Petrns. Origenes defensus. Donec corrigatur* De&, 

cret. 12. Maii i655. 
Hamboldus Hieronymus. Vide Hauboldus. 
3e Hameiie , seu Hameilseus Godofredus. i. Cl. Jpp. Ind*. 

Trid. 
Hamelmannus Hermannus. i. CL Jpp. Ind. Trid. 
, Hampeiius Nicolaus* Nucleus Discursuum, seu DispiVta- 

tionum in jure publico editarum de statu Rotnani Im* 

perii. Decr. 2. Decemb. 1622. 
Hanerus Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. 
Hanfeid Georgius. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Hanmerus Meredith. 1» Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Hantz Gaspar. 1. CL App. Ind. Trid. 
Harchius ( Jodocus ) Montensis. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Hardenbergius Aibertus. 1. CL Jpp. Ind. Trid. 
Hardt Hermannus ron der. Magnum cecumenicum Con-* 

stantiense Conciiium , VI. Tomis compreliensuai . 

Decr. 12. Martii 1708. 
Harduinus Joannes . Opera Varia. ) Decr. i3. 

— Opera Selecta. ; Jpr, i^Sq, 

•— — Commentarius in Novum Testamentiun. Decrl 23. 

Julii IJ&. 
, ftarphius Henricus . Theologia mystica. IYisi repurgat a 

fuerit ad exemplar illius , quae fuit impreAsa Ro^ 

{nae anno j585. Jpp. Ind, Triti. 
1 %&& I U D I X LlBRO R TJ M 

Harpprechtus Johannes . Tractatus Crimina^is , piariam 9 
ac perspicuam aliquot tituiorum libri IV. Institutio- 
nuin Juris D. Justiniani expiicationem compiectens # 
Decr. i6. Decemb. 160 5. 

■ '"" ' In quattior Libros Institutionum Juris Civilis Ju** 

stiniani Commentariorum Toriii quatuor . Decr. 7. 

Febr. 1718. 
1 Harrison Jacobus. 1. CL Jpp. Ini. Trid. 

Hartmanni ( Hartmannus ) Palatinus J. C. i.CLlnd.Trid. 
Hartmannus Joh. Ludovicus . Concilia illustrata • Vide 

Ruelius. 
Hartungus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Harveus Gedeon . Ars curandi morbos expeetatione , itero 

de vanitatibus , dolis , & mendaciis Medicorum. Decr, 

2.6. Octobr. 1701. 
Hauboldus , seu Hainboldus ( Hieronymus ) Ratispone.n- 

sis . i. CL App. Ind. Trid. 
Havemannus Blicnael . Gamaiogia Synoptiea , istiid est 

Tractatiis de jure connubiorum , quatuof lihris. Dec* 

29. Maii 1690. 
ftawenreuteriis Sebaldus. 1. Cl. Ind. Trid, 
« Hebelus Samuel, i. CL App. Ind. Trid. 

Hebius Tarraeus . Aniphitheatrum aeriorum ) 

jocorum libris XXX. Epigrammatum con- ) Vecr.iG, 

structum. ) Martii 

' *" Amphitheatrum sapientiae , qucfe ex libris ) 1621. 

hauriri potest. ) 

Hebraea , Chaldaea , Graeca , & Latina nomiua virorum , 

mulierum , popttlorum , i dolor urii , qu« in Bibjiis le- 

guntnr , restituta cum latina iuterpretatione . Index 

praeterea rerurti , & seritentiarum , quafc in iisdem JBi- 

biiis continentur. App Ind. Trjd. 
fiedderichius Philippus M. C. Presbyter Sac. ) 

Theol. Licentiatus. Dissertatio Juris Eccle-) 

siastici Publici de potestate Principis circa) 

ultimas volutftates ad causas pias ', earum- ) ^ 

.,.«!> . *,*, , • \Decr. 10. 

que prmlegia &c. i5onnae 111 1 ypographia ) r /•• 

Elector . Academica an. i77Q. ) " U 

■ c. ,<?<•- i \ 170Q. 
r Svysteina, quo praeratione prcemissa prcele- ) ' 

ctiones sttas pubiicas indicit . Bonnaetvpis) 

rriderich Abshoven in Typographia Eie- ) 

ctor. Academica ann. 1780. ) 

~ ■ ■ Elementa Juris Canonici quatuor-in partes divisa ad 

statun. Ecclesiae Gernlamas. Voi. 6. Bonna* 2791. Dter* 

iOc Julii J797. PEOHIBITORUM ^gg 

ttedericus Joannes. Vide Heidenreich. 
Hedio Gaspar . \.Cl. Ind. Trid. 
Hedierus Joannes. 1. Cl. App, Ind, Trid, 
Heerbrandus Jacobus . 1. Cl, App. Ind. Trid. 
He;;endorphinus Cristophorus. 1. Cl. Ind, Tiid, 
m Dialectiea Legalis ,. sive disserendi , demonstrandivfe 

ars. App. Ind. Trid. 
Heidanus Abrahamus. De origine erroris libri VIII, Decr» 

18. Jun.ii 1680. 
Heideggerus Johannes Henricus . Opera omnia . Decr, 2. 

Octob. 1673. , et 27. Maii 1687. 
Heidel Wolfgangus Eraestus . Joarinis Trithemii Stegano- 
gritphia vindicata 9 reserata ., & iilustrata • Decr, 12. 
Muriii 170 3. 
Heidelbergensis Theologia de Ccena Domini . App, Ind» 

Trid. 
lleideureieh Esajas. i.CL App. Ind. Trid, 
Heidenreich 9 seu Hederkus Joannes • i. Cl, App, Ind* 

Trid. 
Heidfeldius ( Johannes ) Waltorffensis . Sextiim renat^ ^ 
renovata , ac longe ornatius exculta Sphinx Theoiogv- 
co-Phiiosophica. Decr. 12. TSovemb, 1616. 
Heigius Petrus . Qnaestiones Jutis tam Civilis , quam Sa- 
xonici , editae cura Ludovici Person. Decr, 7. Augu- 
sti 160 3. 
Heiiand Valeritinus. 1. Cl, App, Ind, Trid. 
Heiibrunnerus Phiiippus. 1. Cl. App. Ind. Trid, 
Heineccius Johannes Gottlieb . Elementa Jnris iiatnras & 

gentium. Donec corrigatur. Dec. 22. Maii ijj$. 
Heinsins Daniel . Aristarchus sacer , sive # ad Nonni ia 
Johannem Metaphrasim Exercitationes • Decr, iq, 
Martii i633. 
a : Sacrarum Exercitationum ad novum Testamentuin 

libri XX. Decr. 18. Decembr. 16*46. 
Hekciius Jo. Fridericns . PhiHppi Cluverii Introdnctio in 
universam Geographiam , tam vetereai , quam no- 
vam 9 auctior atque emendalior edita. Dccr, 4. Mar- 
tii 1709. 
ab Helbach Wendelintis. 1. CL tnd. Trid, 
Heideiinus Gaspar. 1. Cl. Ind. Trid, 

jHelnocceus Baiduinus . Vera ac siucera sententia de im- 
maculata Conceptionis Deipara* Virginis , ejusdemque 
cuitus festivi objecto. Decr, 18. Maii \§6j. 
\ m n - Idem. sub nojnine Jo. Lticjovici Schonleken « Vtdt 
S$,h©njeben.. i$v. I tf d e x L ibr o'r'ttm: 

Helliugus Mauritius. 1. CL App. Ind. Trid. 
Heimboldus Ludovicus. i. C/. --/;?/?. fnd. Trid^ 
Helmoldi Chronica. Vide Reineccius. 
Jlelvetiai gratulatio &d Galiiam de Henrico hnjus nomn 

nis quarto Galliaruin 9 & Navarras Rege . App. Ind* 

Trid. 
de Helvetiorum Juribus circa sacra , das ist : Kurzer histori- 

seher Entwurff der Freyheiten 9 iirid der Geructsb eh> 

keit der Eidsgenossen , in so genanten geistlicheu 

dingen. Decr. 1. Febr. 17%. 
Helvetius. Vide de V Homme. 
- Helv icus Christophorus . Synopsis Historiae universalis ab 

origine Mundi ad pracsens tempus deducta . Decr* 

16. Mart/i 16121. 
HeinmerMn Felix . Vide Malleolus. 
Heuuningius Nicolaus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Hempelus, seu Hempelius Michacl. i Ch App. Ind. Trid. 
Hennebel Joannes Libertus . Theses Saerae ex Epistola 

B. Pauli Apostoli ad Romanos , quas pro adipiscendo 

sacr» *TheoIogiae Magisterio exposuit Lovanii 17. Au- 

gusti 1682. Decr. 1^. Oclobr. 16*82. 
Henning ( M. Michael ) Dresdensis- 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Henninges Georgius. 1. CL App. Ind. Trid. 
Henninge-:, Hieronymus. 1. CL App. Ind. Trid. 

Theatrum Genealogicum . Decr. 12. Decemb. 162%. 

Henrici IV. Caesaris Aug. Vita Ind„ Trid. 

Henricpetri Sebastiauus. 1. CL App. Irid. Tr'ul. 

Henricus VIII. Anglus. 1. CL Ind. Trid. 

■ '■ ■ ' Permittitur tamen Assertio septem Sacramentorum 

adversus Lutherum. App. Ind Trid. 
Henricus Tolosanus. 1. Cl. App. Ind. Trid* 
Henriquez Alphonsus . Defensio pro Erasmo contra Eduar- 

dam Leum , & contra Universitatem Parisiensem • 

App. Ind. Trid. 
Henriquez Henricus . Summa Moralis Sacramentorunl . 

Donec corrigatur. Decr. j. Aug. i6o3. 
Henslerus Joannes. Collegium Politico-Juridicum omniuttl 

generalium politicarum materiarum. Decr. 16. Mar- 

tii 1621. 
Hepinus Joannes. V"tde TEpinus. 
Herando Antonio . Riflessioni : Quae additae sunt Librri > 

qui inscribitur : Casi , ed avvenimenti deila Contes- 

sione scritti dal P. Cristoforo Vega : nisi fuerint eoc 

correctis jiixta edifionem Komanam cinni 1688*. 

Decr. 2i. Mariii 1688. PROHlBlTPRIJJVr I^l 

JFTerbert ( Edoardus ) de Cherbnry . De ve r itate , pro ufc 
distingtiitur a revelatione , a verisimiii , a possibili 9 
& a falso. Decr. a3. Jugusti i63^. 
— De Religione Gentilmm , errorumque apud eos cau*- 

sis. Decr. 4» Martli 1709. 
Herbinius Johannes. Religiosae Kijovienses Cryptae , sjve 

Eijovia subterranea. Decr. itf. JftSRi// 1*677. 
Herdesianus Cyriacus • De Perjurio , ejusque differentiis 9 

ck effectibus Repetitio. Decr. 16. Martii 1621. 
Herefordius Nicolaus. Vide Herforde. 
Heresbachius Conradus. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
V Heresie imagiuaire. Decr. 11., et 18. Jan. 1667. 

Herforde , seu fferefordius ( Nicolaus ) Angius . 1« CU 

Ind. Trid. 
Jfcrfortus Antoiiius. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Herman Giuscppe. Vide Riflessioui sopra uua lettera. 
Hermannus Johanues Quffredus . Historia concertationjp» 

de pane azymo , & fermentato iii Cocna Domini • 

Decr. 28. Julii \jt\i. 
Hermannus Italus. 1. CL Ind. Trid. 
Hermannus Michael. 1. Cl. Jpp* Ind. Trid 
Hermetis Magi Libri ad Aristotelem. Ind. Tritf. 
Herold ( pasiljus Joannes ) Acropoiita . 1. CL Ind. Trid. 
perold ( Joaunes ) Acropoiita. 1. Cl. Ind. Trid. 
Hertelius Jacobus . Praefatio in Poetarum Comicorum re- 

terum quinquagiuta , quorum opera non cxtant , sen- 

tentias. Jpp. Ind. Trid. 
Hertius Joh. Nicolaus . Dissertatio juris publici de jactita- 

ta vulgo Ordinis Gisterciensis libertate , ac excmtioiie 

a superioritate , & adyocatia regionum iu S.R.G I.m- 

perio Dominorum , quam publicae 'disquwitioni subji- 

cit Georgius Henricus Wcgelinus * Dccr. i5. Janua* 

rii 1714. 
Ifervagius Joaunes . 1. CL Ind. Trid. 
JJerzberg Joannes. 1. CI. Jpp. Ind. Trid. 
Hesenerus Valentinus. 1. CL Jpp. Ind. Ttid. 
Heshusius Tilemannus. 1. CL Ind. Trid. 
Hessiander Christianus . 1. Cl. Jpp. Tnd. TriQ** 
Hessus Hermannus. 1. CL Ind. Trid. 
Hessus Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. 
Hessus Simbn. 1. CL Tnd Trid. 
Hetzer ( Lucas ) Torgensis. 1. CL Ind. Trid 
Ifctzer, seu Hetzerus Lu-iovicns. 1. Cl Ind. Trid. 
Heiiel Henricus . Ofncium B. Marix» Virginis parallelome* 

tricum ., uiia cum Litaniis Laureianis ". Jpccr*. i3. 

Jpr. irfty t4a Irdhx Libroetjm 

Jieures , & Instructions chr£tiennes a T usage des Troupes 

de S. M. le Rcri de Sardaigne . Deci \ Si« Martii 1759. 

fieumius Justus . De Legatione Evan^eiica ad Indos ca- 

pessenda Admonitio. Decr. 4. Febr\ 1627. 
Hexameron JDei opus. //2</. Trid. 

ficxameron rustique* 9 ou les six journees passees a la cam- 
pagne entre des personnes studieuses. pecr. 18. Maii 
1677. 
Heyden Sebaldtts. 1. Cl. Ind. Trid. 
Hcylin Petrus . Cosmographia in quatuor libros divisa . 

Decr. 2. Septemb. 1727. 
Heylsame vermaningen van de S. M. Maria en haer ondi-- 
screte dienuers. Tot Middelburg 16*75. Idest . Monita 
salntaria B. V. Mariae ad cultoi es suos indiscreios. 
Mtddeburgi 1675. cum Adnotationibus Ungua Belgi- 
ca. Decr. 22. Junii 1676. 
Heymairus Magdalenns. 1. Cl. -4pp. Ind. Tnd. 
fiiberniae , sive antiquioris Scotiae Vindicise adversus im-r 
modestam Parecbasim Thomse Dempsteri , authcre 
G. F. Veridico Hiberno» Decr. 17. Decembr. i6i'$. 
Jliberiiicus Thomas . Fiores Doctorum pene omnium , 
qui tum in Theologia , tum in Phiiosophia hactenus 
ciaruerunt . Ex Typographia Jacobi Stoer Genevuei 
cum sint multis in locis adulterati ajb hoc impies-, 
sore Haeretico. Decr \i. Junii 1642. 
fiiebel Venustianus : Justiticatio parvuii sine martyrio * 
& Sacramento Baptismi in re suscepto deccudentis • 
Decr. 14. Apr. 1755. 
Hieron Guiieimus. 1. Cl. App. Ind> Trid. 
Hieronyinus de Praga. Vide de Praga. 
Hiiarius Henricus . Phiiippi Cyprii Chronicon Eccles 
Graecae cuin. Commentariis 9 & Notis. Aceessit m hne 
Appendix Historia* Patriarchicae. Decr. 21. Apr. i%3. 
Hilden Henricus . Symbolum miiitare Schoiae , ac Aoctri- 
nae Augustino-Thomistieae , quo muniti contru &cien- 
tiam, 9 ut dicitur , mediam 9 _ procedunt praeliaturi fr. 
Coiumbamts a Liebenfels. , & Fr. Othmarus Bodman. 
Decr. i3i Novembt\ 16&2. 
Hilligerus Osvaldus. Donellus e nudeatus , sive Commen- 
tarii Hugonis Donelli de Jure Civiii in CeiHfettdimn 
redacti. Decr. 5, Martii 1616. 
Himmel Michael. 1 . Cl. App. Ind. Trid. 
Hirnhaim Hieronymus. Meiitationes- pro singulis anni <lie- 
bus ex sacra Scriptura excerptae , quibus accesseruut 
oration.es quaedam selectae 3 ac priviiegiata; cum Xndui> Prohibitorum i45 

gentiarum iuqrabilium catalogo . Donec corrigantur • 

Decr. 18. Junii 1680. 
» I)e Typho geueris humani 9 sive scientiarum humanar^ 

rum ihani , ac ventoso tumore . Decr. i/\. Jpr. i*i82. 
Histoiie abregee de la paix de i 1 Egiise . d Mons. i6y'5. 

I>ecr. 11. Jan. 1782. 
Jiistoire /\pologetique , ou Defense des jLibertez des Egli- 

ses Reformes de France . Decr. 22. Decembr. 1700. , 

et 12. Martii 170 3. 
{fistoire critique de Jesus Christ 9 on Analyse vaisonnee 

cles Eyangii<>s . Ecce Homo . fudet me /iumtini 6e T 

jneris , cujus menles 5 et aures taliafen e potuerunt. 

S. Aug. P absque data loci , ck temporis . Pec. i6f 

JFebr. 1778. et I-er.' V. S.Aug. 1782. 
flistoire de V admirabie t>. Inigo de Guipuscoa Cheyalier 

de laVierge, & Fondateur de laMonarchie des Ini- 

ghistes ; avec une description en abrege de 1' etablis-» 

sement , & d;; gouvernement de terte formidab e 

Monarchie . Par Hercule Rasiel d^ Silva. Augmentee 

de FAnticotton , & de 1'Histoire critique de ce fameux 

ouvrage. Decr. 26. Julii 1769. 
ffistoire de la reception du Conciie de Trente dans le^ dif» 

ferens Erats Catholiques v avec les pieces justificatives. 

Decr. 21. JVovemb. 1737. 
Jfisroire de l 1 Eglise en abrege par demandes , & par re^ 

ponses , depuis le commenccment du Monde jusciu' ^ 

present. Decr. 4. Decembr. 1719. 
— Eadcin llalicae . Vide Storia della Chiesa. 
Jfistoire de F Iuqiiisition , & son origine . Decr. 19. Mai( 

1G94. 
Histoire de 1'origine des Dixmes 9 desBenefices ,• & des au~ 

tres biens temporels de l 1 Eglise. Decr. 22. Decemt 

bris 1700. 
JTistoire de Louis XI. Vecr. 7. Octobris \j6fi. 
Histoire des Ajaoiens. Vide Republique des Philosophes . 
Jfistoire des derniers troubles de France soubs les Regnes 

des Rois Hehri IIL, & Henri IIII. Jponec corrigatur* 

Decr. 3. Julii \6iZ. 
Histoire des Entrepises du Clerge* sur la Souverainete des 

Rois. Decr. 19. Julii 1768. 
Jfistoire des Fous. Vide Recreations. 
ILstoire des Papes depuis S. Pierre jusqu , a Benoit XIII. in- 

clusivement. Decr. ti.Septembr, tjbo. 
Histoire des Papes , & Souverains chefs d«.^ V Egli^e depuis 

S. Pierre juscju^a PauU V» Decr* 5. Julii x6a3. t44 g INBEX LlBROlffM 

Histoire de s Religieux de la Compagnia de Je«i$ , Cjpitjmaiit 
ce qui s 1 est passe dans cet Ordre depuis son etabiisse- 
ment jusqu 1 a present. Decr. n. Septembr. i^5o. 
fiistoire d tt dem£le de Henri II. Roi d 1 Angleterre avec 
Thomas Becket Archeveque *le Cantorbery ; precedee 
d 1 un Discours snr la jurisdiction des Princes , & d,;s 
Magistrats seculiers sur ies personnes EcciesiastiqiMis . 
Decr. 2i. Novemb. ijbj. 
SFistoire du Diabie traduite de V Anglois . Decr. 2Q. Jnrl^ 

' «• 1744. 
Histoire du Formulaire qn^on ajfait signer ea France , & 

de la paix, que le Pape Ciemcnt IX. a reiidue a certe 

Egiise en 1668. Decr. 17. .Vn« 1784. 
Jlistoire du livre des Reflexions morales sur le Nouveau 

Tcstament , & de la Constitution Unigenitus . Brevl 

CLemenU XII. 26. Januarii 1740. 
Histoire d 1 un Peuple nouveau , 011 Decouverte d 1 un Isle 

a /|3, degres ,14. mm. de iatkude meridioual. Par Da- 

yid Tompson Capitaine Au. Vaisseau ie Bostou a soit 

rctonr de ia Chine en 1756. Ou ra,e traduit de i 1 Au~ 

glois. Decr. 6. Septembr. iyS'2. 
Histoire du Pays Ras depuis i 1 an. i56o. juscju 1 a la fm <le 

1G02 tiree de l 1 Histoire de Jean-Fraiic,ois Le-Petit ♦ 

Decr. 7. Scptembr, 1609. 
Histoire du Regne de V Empereur Charles Quint . Pide 

Robertsoq. 
Histoire du Regne de Louis XIII. Roi de France , & dcs 

principaux eveneulens arrivez pendant ce Regne df*us 

tous ie pais du Monde . Donec corrigatur. Decr. f\* 

Decembr. 1725. 
Histoire du Regne de Louis XIV. Roi de France , & de Na- 

varre, par H. P. D. L. D. E- D. Decr. 4. Deeemb.}?'!?. 

" -' Eadem, cum jiuctoris nomine . Vide Limiers. 

Histoire generaie du Jan^enisme , contenaot ce qvii s 1 est 

passe eu Frauce , en Espagne , en Italie , dans ie Pais- 

Bas&c.an sujct du Livreinutuie,.^w£w^/nw,$ Cornelii 

Jansenii . Par Monsieur 1'Abbe ***** , Decr. 11. 

Martii 1704. 
Histoire Phiiosophjque de PHomme . Decr. 1. Marlii 176*8. 
Histoire Pbilosophique , & Politique des etablisscments ', & 

du Gommerce des Europcens dans les deu* Indss • 

Decr. zy. Au$. 1774» 
Histoire de ia Papaute- depuis son origine jusqu"' a ce jour. 

Ouvrage traduit de V Ailemand . Seconde Edttipu* 

Opus aggredior opimum casibus 3 atrox p.rtieLiis 9 db* Prohibitorum i45 

$e$r$ seditionibus 9 ipsa etiam pace saevum. Tacits 

hist. lib. 1. A Paris , a la Librairie Classique 9 pont 

S. JVlichel, au coin de la rue Saiat-Louis • an. X, 

1802. sine nominibus Aucioris , atque Inteipretis y 

simulque Intei polatoris. Decr. 2. Julii 1804« 
Histoire des Repubjiques Italiennes. Vide Sismondi. 
jftistoria Belgica : hoc est rerum memorabilium , quae ia 

Belgio a pace Cameracensi iuter (,'aroium V. ImperaU 

& Franciscum I. Regem Franciae evenerunt 9 brevis 

designatio. App. fnd. Tr/d. 
Historia de Germanorum origine. Ind. Trid. 
Historia de iis , quae Joailni Huss \\\ Constantiensi Conci^ 

lio eveuerunt. Ind. Trid. 
Historia de Vita Henrici IV. , & Gregorii V II. Decr. 4? 

Febr. 1627. 
Historia degii Apostoli Pietro , e Paolo', cujus initium : 

Al nome sia di Dio glorincato. App* Jnd. Clem. XI. 
Historia di S. Caterina Vergine 9 e Mrartire . -^pp* Ind* 

Clem. XI. 
Historia di S. Giorgio ip ottava rima , cujus initium : la 

i-ome sia. App. Ind. Clem. XI. 
Historia ( Ecclesiastica ) integram Ecclesise Christi-ideam 

secundum singulas Centurias complectens , congesta 

per aiiquot studiosos viros in Urbe Magdebur^ica • 

App, Ind, Trid. 
Historia & Orazione di S. Bartolomep , cujus initium : DeM 

nami £razia ©nnipotente Iddio» App.lnd. Clem. XI. 
Historia & Ora^ione di S. Giacomo Maggiore 5 cujus ini- 

tium : Immenso Creator 9 che cou tua morte • App. 

Ind. Clein. XI. 
Historia Flageliantium , de recto ? & perverso flagrorfun 

usu apud Christianos. Decr. 4. Martii 1709. 
Historia Hussitarum» -App. Ind. Trid. 

Historia JacobitaruiUn seu Coptorum • Vi((e Abudacnus* 
Historia Scotorum. Donec expurgetur . App. Ind. Trid. 
Historia Symboli Apostoiici , cum observationibus Ecple- 

siasticis 9 & Criticis ad singulos ejus Articulos , ex 

Anglico sermone-in Latinum translata. Decr. i5. Ja- 

nuarii 1714* 
Historia vera de vita , obitu .> sepultura , accus^atione ba:- 

reseos , exhumatione Martihi Bueeri 9 & Pauli Fagii • 

item Historia Catharinae Vermiliae Petri Martyris Ter-! 

miiii conjugis exhumata* , ejusque ad honestam se- 

pulturam restituta?. App» Ind. Trid. 
jlistoriaj Ecciesiasticas Compendium a Christo nato usque 

ad ammm 1700. pecr. 14« Jan* ifij* *o ^if> I 3C D B X L I B n O R n ]\t 

Historiarum', & "Chrbnicorum Epitome velut Index nsqud 

ad anaum 34« App. Ind» Trid. 
Historiarum 9 & Chronicorum Mundi Epitome 9 cum prae- 

fatione Achiliis- P. Gassari. Basileae i532. App. lnd. 
Trid. 
Hobbes Thomas . Leviathan 9 sive demateria, forma 9 & 

potestate Oivitatis Ecciesiastiea» 9 & Cfvilis. Pecr. 12. 

Martll 170 3. 
«*— Ei cetera efusdem Opera omnia. Decr.[\.Martii 1709. 
HochsUterus Petrus Pauius. 1. CL App.Ind. Trid. 
Hockerius Jodocus. 1. CL Jpp. Ind. Trid. 
xtody Humfredus . Contra JJistoriam Aristeae c!e LXX. 

luierpretibus Dissertatio. Decr. lii. Apr. iGcj3. 
&b Hofen Thomas. 1. CL Ind. Trid. 

Ilormann Barthoiomauis. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Hofman, seu Hoimannus Christophorus . 1. CL Ind. Trid. 
Hofmannus Gaspar . Commentarii in Galeni de usu par- 

tium corporis humahi iib XVTl. Decr. 4. Fepr. lfe?» 
Hofmannus Daniel. i. Cl. App. Ind. Ttid. 
Jiofmannus Joh. Jacobus. Lexieon uni- ) 

versaie Historico - Geographico - )Donec expurgetur* 

Chronologico - Poetico - Phiioio- )Decr. 10. Septemb* 

gicum. ) i6'33. 

' Ejusdem Continuatio. ) 

Hofmannus Martinus. 1. Cl. App. Jnd. Trid. 
teofmannus Meichior. i. CL Ind. Trid. 
Hoiderus Wiiheimus. 1. CL App. Jnd. Trid. 
' Calvinianus candor. App. Ind. Trid. 

Hoilandus Liberius. Vide Vincentius. 
Hoitius Nicolaus . Apophoreta sacra 9 sive Dissertatioauttl 

Theologicarum varii argumenti Fascicuius. Decr. 'iji 

Mait 1734. 
&h Holuberveso Martinus . Responsio Apologetica pro sen- 

tentia P. Hieronymi Floreiitinii de Baptismo aborti- 

vorum. Decr. 10. Apr. 166G. 
Hombergerus 9 seu Hombergius Jeremias • 1. CL App» 

Jnd. Trid. 
Hombergius Gaspar. 1» Cl. App. Ind. Trid. 
Homburgius Joannes. 1. CL Ind. Trid. 
* < Precationes Psalmorum latinitate donatse* Ind. Trid. 
Homelie du Pasteur Bourn prechee a Londres. Vide Li- 

bellus continens. 
pomeiies 9 ou v c ernions de S. Jean . Chrvsostome Archeve* 

que de Constantinopie sur 1'Eprite de S. Paul aux R^t 

inains. Paris *63a JPec* 27. Maii 1687. Frohibitorum: i4? 

1* Homme aiix quarante ecus . Vide Opuscula sex. 

Homme* ( de l 1 ') & des facuites inteilectuelles , & de son 
education . Onvrage posthume de M. Helvetius. Decr. 

V Homme machine. Vide de la Mettrie. 

I 1 Homme nioral. Vide Levesque. 

I 1 Hoiiiine plante. Vide de la Mettrie. 

Hommetz Patina ( Maddaiena ). Riflessi morali , e cri«» 

stiani cavati daii 1 Epistoie di S. Paolo . Donec cor<* 

rigatur. Decr. i/\. Apr. 1682. 
Hondorfftus Andreas. 1. Cl. App. Ind. Tnid. 
— Theatrum Historicum, sive Promptuari inillustriuui 

exempiorum a Fhilippo Lonicero iatinitate donatum 9 

muitisque in iocis auctuin.' I>ecr. 2* Decetnb* 1617. 
Honni soit qui mai y pense . Ou Histoires des Fiiies .cele* 

bres du XVIII. Siocie . Fabuiae narrari creduntur ^ 

historiae sunt. Decr. 6. Sept. 1^6*2« 
la Hontan. Vide Lahontan. 

Hooperus Johannes. Vide Hoperus* 

Hoornbeek , seu Hoornbeeck Johannes • Examen Bullaa 

Papalis , qua P. Innocentius X. abrogare nititur paceitt 

Germaniae. Decr. \o. Junii i658. 

Et cetera ejusdem Opera omnia. Pecr. io. Maii \fiy» 
Hoperus „ sive Hooperus (Joannes) Aiigius . 1. CL Lnd* 

Trid. P 

Hoppius Adamus. 1. CL App. Tnd. Trid. 
Horchius Henricus. Sacerdotium Romanum , una cuin 

ejus Sacrificio i/o?6/\er convictum. Dec.2'2. iVoy.iGcjO. 
Hornius Georgius. Orbis imperans 9 seu Tra- 

ctatus de tredtrcim Orbis Imperiis 9 par- 

tim castigatus 5 partim illustratus a Joa- 

chinio Feilero. 
\ ■ \ Orbis Poiiticus Imperiorum 9 Regnorum, 

Principatuum , Rerumpublicarum. 
•— - — Histoiia Ecelesiastica 9 & Politica. 
- Defensio Dissertationis de vera aetate 

Mundi contra castigationes Jsaaci Vossi. 
"' -Auctariuiii Defensionis pro vera aetate 

Mundi. 
n Dissei tationes Historicae «, & Politicae . Decr. 21, 

Jun.ij32. 
r , Sulpicii Severi Opera cum Commentariis . Decr. 10. 

Junii i658. 
Hornungus Joannes • Epistola Dedicatoria praeJixQ Cistse 

* 10 * Decr. 3. 
Aprilis 
i685. Decr. 2, 
Julii 
168S. X4$ Tkdex L i b e o r u ti 

Medicae ad praeluiri elaborata». Decr, l\. Febr. 1627* 
Hornus Robertus . 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Hortuius aniinas. ^onec corrigatur. App. Ind, Trid. 
Hortuius Passionis ifl ara Altans floridus . App» Ind. Trid* 
Hosmarius Zacharias. 1. Cl. App, Ind. Trid. 
Hospinianus ( Joanues ) Steinanus. i. Cl. Ind. Trid* 
Hospinianus Rodoiphus. i> CL App. ind. Trid. 
> ' ' Historia Jesuitica. Decr. i5. Febr, i6'ii5. 
Host Joaunes. 1. Cl. Ind, Tiid. 
Hotomanus , $ive Hottomannus Franciscus • 1« CL App* 

Ind. Trid, 
Hottingerus Jo. Henricus . Thesaurus Philologicus 9 scti 

Ciavis Scripturae. ' Decr, iio. ^unit 1662. 
1 Et ceiera ejusdem Opera omnia. Pecr, 10, Maii i?$J» 

cle Hotista Baiduinus ♦ Conciusioues Tbeologirse ex: Prima 
Barte , & Priina Seeundae , dejcnsae Trudonopoli in 
T l Monasterio b. 'Jrudoiiis mense Junii 1709. Decr. 12. 

S 'ptembris 1714» 
Homvaert Baithasar. 1 . Cl. App. Ind. Trid. 
Htfarte Gio. Esauie degi' ingegni degli uomini . Dqcr» 

16. Decemb,'i6o5. 
Huberinus Gaspar. 1. CL Ind. Trid, 
Huebtneir , seu Hubmaver ( Baithasar ) Pacimontanus . 

i. CL Ind. Trid, 
Hugo Jacobus . Vera Historia Roraana, seu origo Latii 9 
vel Itaiia? , ac Romanae Urbis. Decr* 3. Augusti 1&6. 
Httgo Joannes. 1. CL App. Ind, Tiid. 

Hugvaldus Udalricus, qui et Jfuldricus Mutius. Epistolaj • 
Ind. Trid. 
S. Huirici , seu Hulderichi Augustani Episcopi Epistola ad 
Nicolaum Primum pro defensione coujugii Sacerdo- 
tum. Quae tamen falso ei iribuitur Ind. Trid. 
Hulsemannus Joannes . De Ministro Consecrationis , & 
Ordinationis Sacerdotalis Tractatus • Decr. io» ™°~ 
vemb. 1662. 
Mr. Hume . Essais philosophiques sur V Entendement lui- 
main. Decr. 19. }dn. 1761. 
Humfredus ( Laurentius ) Anglus. 1. Cl.Ind. Trid. 
Iitumius JEgidius. 1. CL App. Ind. Trid, 
Hunnius Heifricus Ulricus, De lnterpretatione , & autho- 

ritate Juris libri duo. Dec iB. Maii 1618. 
*— — Et cetera cjusdem Opera omnia • Decr. i€. Mar~ 
ttt 10121. 
V Huomo del Papa , e del Re. Vide Cortagutrra. 

H. VvF. adB* ** de nuperis A/ngliay motibus Epistoia m pRdftiBiTOitrlrf x&gf 

in qua <le diversum. a publica Religione circa Divi- 
na seiitieiidum disseritur toierantia . Decr. t. Decem* 
bris 1687. 

Hure Charles • Le Nouveau Testament de notre Seigneur 
Jesus Christ 9 traduit en Francjojs 9 selon la Vulgate 9 
avec des notes. Decr. 29. Julii 1722. 
ftiirtado Th6mas . Resblutionefs Orthodoxo - Morales ^S 
Sehoiasticae 9 Historicae de vero , unico , proprio 9 & 
Catholico martyrio fidei sanguiue Sanctorum violen- 
ter efFuso ; quibus junguntur Disgressiones de germa-* 
na intelligentia qiiorumdam Canonum Iiiiberitani 
Conciiii 9 de variis tormentorum instruinentis 9 & d(V 
Martyrio per pestem. Donec corrigantur. Decr. £o+ 
Juni 1659. 

Husanus Henricus. 1. CL App. Ind. Trid. 

Huschinus Joanaes. 1. CL Ind. Trid. 

Huserus Joannes. 1. CL Ind. Trid. 
. Huss , seu Hus Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. 
ue Hutten , seu Huttenus Ulriehus. 1. Cl. Ind. Trid. 

— Phaiarismus : Dialogus Huttenicus. Ind. Trid* 

Huttenus Matthabiis. 1. Cl. App. Ind. Trid. 

Hutterus Eiias. 1. CL App* Ind. Trid. 

Huttichius Joannes. 1. CL Ind. Trid. 

Huygens Gummarus . Theses Theoiogicae 9 idest Articuli 
Theoiogorum Lovaniensium exhibiti Archiepiscopo 
Mechiiniensi causa coucordiae ineundas cum PP» So* 
cietatis Jesu , quas cfefendet Joannes Beauver i2« Ju" 
lii i685. Decr. 8. Aug. i685. 

■ ■ i Compendiuin Theologiae , idest Theses ex primap^r- 
te , 1. 3i , ck ii. 2. D. Thomae , defensas ab anno 1672. 
usque ad annuni 1679. Decr. 17. Jan. 1691. 

Huyssen ( Henricns ) Essendiensis . Disputatio inaugura- 
lis Juridica <jle Justitia , Voin still-standdes geriehtesy 
qiiam Jova ijuvante eruditorum exainini subjick ♦ 
v Decr. 22. D^ce/nb. 1700. 

Myperiris Ahdreas a qui et Andreas Qerardus. x- CL Ind% 
Tridi tf5<j Ikdbx tiBRORuii: 

i 
j 

ft. " acob filius Chaviv 9 filii Salomonis. % iy) 
]?U>*n p*1ft Vn^. I<fes*:Oculus Israe- ) 

lis. Pars Prima continens omnes verita- )*% „ 

tis discursus? etexposjtiones, quae spar- ) M " .. * 
simin sexOrdinibusMisnieisreperiuntur. ) J L 

*'— — *>2V pVn V&Ttf'' JVa. Idestl Domus ) ^ 0, 
lsraelis. Pars II. Accedit JLiber Domus ) 
Jude R. Leonis de Mutina. ) 

Jacob Fridericus. 1. Cl. Ind, Trid. 

Jacobellus. Vide Misnensis. 

Jacobus I. Angliae Rex. Apologia pro juramento fidelita,- 
tis. Decr . a3. Julii 1609. 

__ BASIAIKON i5i£lPON S e„RegiaInstitutio ad 

Henricum Principem primogenitum suum. Decret* 

j. Septembr. 1609, 
■ ■ ■ Meditatio in Orationem Dominicam . Decret. 22. 

Octobris 1619. 
» ■ ■ Meditatio in Caput XX VII. Evangelii Matthasi jr. 2j. 

28. 29. , sive hypotyposis inaugurationis Regiaj . 

Decr. 16 Martii 1621, 
. Jacobus ( Leonardus ) Northusianus. i.Cl. Ind. Trid. 
jfacques le Fataiiste & son Maitre par Diderot . A Paris : 

chez Buissou, Imprimeur-Librairc, rue Haute-Feuille. 

n. 20. An cinquieme de la Republique y<il« 2. Decr. 

2. Julii i8o4» 
. Ja3gerus Joh. Wolfgangus • Historia Ecclesiastica cum pa- 

rallelismo profanas , in qua Conclavia Pontiucum Ro- 
, manorum aperiuntur» Tom. 1. 9 & II. Decr. 2*.. Jun. 

1721., et 21. Junii ij3i. 
" Opuscula varia Theologiea. Decr. 21. Jan. ij2i. 

» ' Systema Theologicum , Dogmatico-Polemicum , m 

quo recentiores controversiae exponuntur . Dec. 4» 

Decemb. 1725. 
Jagenteuffel Ttficotaus. !• CL App» Ind. Trid. 
Jahrschrist Fur Theologise und Kirchenrecht der Katholi- 

cken Herausgrgeben von einigen Jiatholischen Theo}o- 

gea-Prufer aller ; das gute behalieV ulm in der Wof Prohibitorum... i.5i 

ilerscneii Buchhandiung. von Jahr 1806*. bis 181$. 4- 
Yaude in 8. idest : Scripfum- annuum pro Theolo- 

gia et jure Canonico Culholicorum editum a wn~ 

nullis Catholicis Theologis. : Oinia probate , quod 

bonum est tenete. Vlmae in Bibliopolio Vohlersia— 

no i2o6. ad 18160 Decr.So. Septismbris 1817. 
Jalkuit Rubeni , idest Raccolta di Rabbin Rueben Oscbu 

Pecr.i^Martii 1766. 
Janovesius Bari.hoiomx»us.De adventuAnticHristi./W.TV/V. 
Jansenii Augustinus ( Utrum sit damnandus ) 9 cujus i&i- 

tium : Nuiio iure# tjnis : T£pu potest damnari Jause- 

nius nisi ridente Peiagio „ plorante Augustiuo. Humi*- 

lis Romanus. Pecr. 2.3. April. 1654. 
5anscnismus in muitis cxotiee rigidus. ) j) arr 

Jansenismus omneni destruens Reiigionem. ) — " 
Jansenismus piurimus baereses, &: errores dam- ) J •*, 

natos pertinaciter defendens. ) ^ 

le Janseniste «convaincu de vaine sophistiquerie 9 ou examen 

des reflexions de JVlr. Arnaud stir le Freservatif con-, 

tre ie chan,ement de Religion» Pecr. 2.6. Octob. 1707« 
Jansenius ( Corneiius ) Iprensis Episcoous. Augustinus. 

Bulla Vrbani Vill. 6. Martii 16^1. 9 et Decr. st3. 

Aprilis 1654* 
" ■ Parallelum erroris Massiliensi.um , & opintonis quo- 

Fumdam recentiorum. Decr. s3. Aprilis i65^. 
Jansenius Jean. Meinorial au Roy , cujus initium : Jeau 

Jansenius Chanoine &c. Pecr. 23. Apr. 1654. 
Jansenius Pbilippus. Uyterstc devoiren in den yvtersten 

noodt vau de leste Casuistique. Idest : Vltima atten-* 

tata in extrema aecessitatk novUsimorum Casuista* 

rum. Decr. 2. Septemb. i683. 
Jardin Antouius. Dogma Theologicum de Ecclcsia 9 quod 

propugnabit die 3o. Januarii i6y3. in Fegio Soeieta- 

tis Jesii Coliegio Academise Cadomensis. Decret. icj, 

Maii i^94- .. 
Jarrigius Petruso Jesuita in ferali pegmate ob nefanda cri-^ 

inina in Provincia Guienna perpetrata constitutus^ 

Decr. 10. Septemb. 1688. 
Iconiea ? & Historica descriptio. Vrde Descriptio. 
Idea ( .vera ) Theoiogiae cum Historia Ecciesiastica socia- 

tas , sive quaistioaes juris &£ facti Theoiogica;. Jpp* 

fnd: Clcm. XI. 
jfdea ( vera ) deiia Chiesa Cattolica Romana . Vide Invito 

aila pace. 
Sdea ( vera ) dciia S. Sede. In Pavia 1784. sirre Auctorld 

siQmine, Pecr. 7. Augusti 1787. \l&2 1 N f> I X tlBRORUM 

Idee riatnrali. K/V/e II buon senso. 
Idee de la vie de Mr. Jean Soanen Evtkjue de Senez 9 S£ 

son Tcstament Spirituel. Decr. i5. Febr, 1742* 
Idees naturelles opposees aux ldees surnaturelles • Vide 

Bon seus* 
Jennyn Joannes. Vera Confraternitatis Sanctissimae Tri- 
nitatis de redemptione Captivomm , & B. Mari* de 
remedio , nec non vitae SS. Patriarcharum Joannis 5 &t 
Felicis ldea. Dtcr. 10. Apr. 1666. 
Jesuardus Marianus. Mrkalt Mamertinuin ex: Sacris 6i- 
bliis , & SS. Patribus excerptum , qui Urbs Messana 
ad protectricem M ariam a sacra Epistola refugeret 9 
in horas precarias distributum. Decr. 17. Maii 1784« 
£e Jesn Christo Pontifice maximo , & Pege Fidelium suih- 
mo , regnante in Ecclesia Sanctorum. App. Ind. Trid* 
a Jesu Liberius. Controversiae Dogmaticaa adversus Heere- 
ses utriusque Orbis. Tomus I. Editionis Rornae an- 
71 l 1701. Dontec corrigatur. Decr. 11. Martii 1704* 
Jesuita exenteratus. Decr. 23. Aug. i634» 
Jesuitarum , aliorumque Romanae Curiae adulantium de 
Summi Pontificis auctoritate commenta Regnis , Re^i- 
busqiie infesta, fideliter proposita per Juriseonsultum 
Batavum , Ecclesia? , & patriae amantem. Brevi Cle- 
mentis XI, 4. Octob 1707! 
le Jesuite secularise. Decr. 27. Maii 1687. 

Jesus Christ sous 1' anathettie. Decr. 10. Novemb. ij3^. 

de Jesus Sor Maria. Letania,y nombres misteriosos de laRev* 

na del Cielo, y Madre del Altissimo. Decr.3o.Jul.i6jQ, 

de Jesus-Marie ( Anne Joachim). Qiiattre Sonnets a 1' hon- 

neur de la tres-pure , & tres-immaculee Conception 

de la Vierge Marie. Decr. 2. Jutii 1686. 

Jezlerus ( Joanries ) Scaphusianus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 

S. Ignatii Martyris Epistolae editionis Isaaci Vossii. Vide 

Vossius. 
& S. Ignatio Henricus. Ethica amoris , sive Theologia San- 
ctoruiri Tom. I. , II. , & III. Decr. 12. Septemb. 1714« 
et 29. Julii 1722. 
Illyricus Mathias. Vide Flacius. 

Imagines Mortis , cum medicina anima». App. Ind. Trid* 
Imelius Jacobus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Imlerus Christophorus. 1. Cl. App. Fnd. Trfd. 
Imperatoram , & Caesarum Vitae. Ind. Trid. 
deir Incamazione Maria Bon. Stati di orazione mentale per 
arrivare in breve tempo a Dio. Decr. 22. Junii i&g6* 
V Tncendio di Tordinona . Poenia eroicoaiico • la VejflWf 
zia 1781. Decr, *3. Septejnb. r?8i f P R O ft I # I T ©RU M iSS 

Inchofer Melchior. Epi*tolae B. Virginis Mariae ad Me*sa- 
nenses veritas vindicata. Messanae 1629. Permittitur 
tamen editiofacta Viterbii anno i63s. hoc titulo : De 
Epistola B. Mariae ad Messanenses conjectatio. Decr* 
19. Martii i633. 
Increduloruin JLibri. F/7/e Libri omnes. 
ludagiiie Joannes , alius a ChartusiensL 1. Cl. Tna*. Trfd. 
Index Bibliorum. Colonfa tn aedibus Quentellianis. App* 

Ind. Trid. 
Index rerum ornnium, quae in novo , ac veteri Testamen- 
to habentur, loclupetissimus , una cmn Hebrjeoruni „ 
Chaldaeorum , ac Latinorum hominum interpretatio- 
ne. Venetiis ad signum Spei. iS^. App. Tnd.Trid. 
Index utriusque Testamenti. Pene similis /ndicl BibUd~ 

rum Roberti Stephani. App. Tnd. Tt fd. 
Indirizzi. Vide Raccoita de' 1 Cosi detti. 

Indulgentiae , quae concesse faerunt tf sari. mem. Papa 
Sixto V. 9 Paulo V*\ Urbano VTTT. , Tnnocentio X. , 
Alexandro VTT. , Clemente IX. Coronis , Crucibus? 
faqtis Hierosolymis v et Betleem ; denuo confirmatae 
a sum.nis Pontificibus Clemente X. , et Innocen- 
tio XT.die 11. Junii anni 16'yo. Augustae 1720. Ger~ 
manice. JDecr. Sacrae Congreg. Tndulg. 5. Junif 1721. 
fndulgentiae , quae Crucibus Caravaccensibus coricessae 
fuerunt a Homariis Pontificibus Pio V. 9 Grego* 
rio XV. , et Clemente X. , denuo confirmatae ab 
Innocentio XTI. Germariice. Decret. Sacrae Congreg* 
Indulg.5. Junii 1721. 
Indulgentiarum folia „ quorum initfa : Procu- ) 
rando la Santidad de "N". M. S. P. Innocen^ ) 
cio XI.' fixar en' nuestros cOrazones la de- ) 
vocion, cfue todos devemos tener a la ) 
Reyna de los Angeles de la Consolacion ) 
de la Sierra en el Reyno de Aragon &c. Pl- ) 
nis : Dada en Roma sub annulo Piscato- ) 
ris en aS. de Abril de 1681» ) 

' Conociendo la Sntida I de N. Muv S. P. ) Pecr. 

Innocentio Undecimo la necessida\i , y ) 23. Mati 
esterilidad , que la Real Casa , y gran Ho- ) iGg6» 
spital del glorioso Apostoi Santiago de ) 
Gaiicia &c. Finis : Dada en Roma en San- ) 
ta Meria la Mayor debato del Anillo del ) 
Pescador a 2. de Enero de 1684. ) 

n ■ "Nuestro Muv Santo Padre Innocentio Uiir- ) 
decin»6 avienrlo sido informado de los ) 
muc.hos 3 e ijafmitos Milagvos 9 ^de hj^ze el ) i54 Decr*. 
23. Maa 

1696. Index Libro r u ot 

glorioso S. Lazaro de Pelancia &c. Finis 
Dada ei* Roma en S. Maria la Mayor 9 
deba<o del Anillo dei Pescador a ocho de 
Febrero de i635. 

— — Clemente Obispo 9 Siervo de los Siervos 
de Dios , ad futuram rei memoriam , a to- 
dos ios Fieles de Jesu Christo 9 que las pre- 
sentes letras vieren 9 salud 9 y Apostalica 
benedicion. Considerando la fragiiidad de 
miestra liiortalidad 9 y coudicion de la hu- 
mana naturaleza 9 y la severidad del Di- 
vino juizio &c. Finis : Dada en Roma en 
Santa Maria la Mayor debaxo del Anillo 
del Pescador San Pedro 9 en diez de Mar^o 
, de mil y seriscientos y chenta y cinco aiios. 

» ' Breve Sumario, y compendio de las In- 
duigencias 9 y Gracias, que estan concedi- 
das por muchos Sumos Pontinces 9 y ao- 
ra nuevamente confirmadas por Nuestro 
liiuy S. P. Xnnocentio XI. que al presente 
rige 9 y govierna la Santa Igiesia Catolica 9 
& la S. Casa 9 y Hospital de nuestra 
Senora del Buen Sucessu de los Innocentes, 
que esta. en ia Ciudad de Valiadolid &c» 
Finis : Dado en Roma en Santa Maria la 
Mavor baxo el Aniilo del Pescador en 
doqe de Enero de' 16860 arios. 

1 ■ Breve Sumario de las muchas Graeias 9 e 
lndulgencias, y Perdones concedidos por 
muchos Sumos Pontifices , y aora de 11 ue- 
vo confirmadas por tfuestro muy Santo 
Padre Innocentio XII. a todos les Fieles 
Christianos, vezinos de toda la Christian- 
dad 9 que fueren Confra ires , y aora de 
»uevo se escrivieren en los libros de la 
Real Confradria de el Santissimo Christo 
de la Quinta Angustia de* la Vilia de Zala- 
mea &c. Fiais : Dada en Roma en el Pa- 
lacio-Sacro a 16. de Mar^ode 1692 anos. 

Fndulgentiarum ( Liber ) Fratrum Ordinis Cariiielitarum* 
JPonec emendetur. Decr. 7. Aug. i6o3. 

ludulgentiarum ( Liber ) Fratrum Ordinis Servorum. Z>o- 
nec expurgetur. Decr. 7. Aug. i6*o3. 

Indulgenze, e grazie della Sacra Religione della Merce del- 
la Redenzioue de ? Cauiyi» Donec corrigatur . Deer-* 
16. Martii iG%i\ pROHlBiTORUM l55 

Jle-lsts Infantas Ferdinandns. Tractatus de Praedestinatione 

secuiiclam Seripturam sacram , & verain Evangelicam, 

lucem. Decr. 7. Augusti i6o3. 
^ Liber divinaj lucis secundum divinas , & Evangelicae 

Scripturse lucem in centesimi noni Psaimi expositio- 

nem. Decr. 16. Decemb. i6o5. 
Informaeiones ( dos ) muy utiles 9 la una dirigida a la Ma- 

^cstad dei Emperador Carlos V. &c. Decr.j ^^.i6*o3. 
Informatio pro veritate contra iniquiorem famam sparsam. 

per Sinas cum calumnias PP. Societ. Jesu , & detri- 

menio Missionis 9 communicata M.ission«riis in Iin- 

perio Sinensi. Decr. tl^. Jan. ljlo. 
Informazione della B. V. Maria Auxiiiatrice , o Sacra Lega 

spirituale eretta neila Citta di Santa Fede neiF Indie 

Occidentali , ed in Torino neiia Chiesa *iel"ReaI Coi- 

legio de*PP. Minimi di S. Francoco di Paola. Decr. 

i4- Apr. i^55. 
Informazione reale delle false apparizioni , e miracoli dell a 
Madonna di Tirano 9 di 8. Carlo Borromeo , e del 
B. Alviggi . Vecr. 16*. Martii 162.1. 

• Inquisitionis ( Sanctae ) Hispanicae artes. Vide Gonsalvuis. 
l^Inquisizione processata. Opera storica. DeCr. i^. Apr. 1682. 

Institutio Principis. App. Jnd. Trid. 

Institutio Keligionis Christianae. Jj^ittembergae \536.App* 

Ind. Trid* 
Institution de la Sodalite du Bien-heure u x S. Joseph , eri- 

gee en PEglise des Freres Minenrs de V Observance 

de S. Omer. Decr. 19. Martii i633. 
Institution d 1 un Prince „ ou Traite des qualites, Sts ver- 

tus,& des devoirs d'un Souverain. Tom. IV^. Decr. 

22. Maii ij/\5. 
la Instituzione ( celeste ) del sacro Ordine della Santissima 

Trinita della Redenzione delli Schiavi , con i privile^, 

grazie, & Indulgenze concess» a detto Ordine. Decr. 

10. Apr. 16*6*6*. 
Institutiones Grammati c aj , & aliaram Artium. Nisi expur* 

gentur. App. Ind. Trid. 
Institutiones. j uris Canonici. Vide Carallari. 
Inst'tutiones Theologicse ad usnm Schoiarum accommoda- 

ta> : quae vulgariter circumferuntur sub rioinine 

THEOLOGI7F. LUGDUNENSIS. Lugduni 1780. 

cutu ceteris editionibus inde secutis. Decr. 17. 2>e- 

cemb. 1792. 

* IttStitutiones Justitiae Christiana? , seu Theologia niora 1 - 

lis. Auctore P. F. Herculano Oberrauch.- Oenipon- 
te i#DCCLX?:j[V\ £n*r. w.Januarii 1796. i5^ ^ ly^ix L i b: n o n v m 

Inquisitiones Theologicee in usiim Clericorum Panormifa-' 
nae Dio?ce S eos adornatae , instante Canonico D. Anto* 
njfo Calvo Cathedralis Ecelesia* Decano , atque Semi- 
narii Archiepiscopalis Rectore editae. Panormi 1774* 
Decr. 20. Jan. 1783 

Instituzioni del Dntto Pubblico Kccleslastico accomodat* 
aiia pratica di Venezia dall 1 Abate A. B. Giureconsul» 
to Veneto. Decr. 24» Aug. 1772. 

Instructio ad tvroliem Tbeologum. Vide Buscum. 

Instructio ( brevis , & compendiosa } de Religione Chri- 
stiana Ind. Trid, 

jBstmctio, qua vitam aeternam obtinebimus. App. Ind. 
Trid, 

Instructio Visitatiocis Saxonicae ad Eeclesiarum Pastorejft 
de doctlina Christiana. Ind. Trid. 

Jnstruction du Gardien. Vide iivangile du Jour. 

Jnstructions and prayers for children , with a Catechism 
for young chiidren. Idest: Instructiones + et prec€$ 
pro pueris , cum Catechismo pro adolescentibus» J)e« 
cret. 12. Jan. i^35. 

fnstructions sur les verites de la Grace , & de la Predesti- 
nation en faveur des simples Fideles. Nouvelle edi- 
lion revue & corrigee. 

* Eaedemque Ilalice hoc titulo : I.a verita della Gra~ 
zia , e della Predestinazione per ammaestramento de* 
semplici, e buoni Cattolici. Jiecr. 1. Martii 1768. 

fnstructipns generales en fornie de Catechisme • Vide 
Colbert. 

tustrumentum appsellationis ( Illustrissimorum, ac Reve- 
rendissimorum Archiepiscopi Uitrajectensis, & iipi- 
scopi Harlemensis ) ad Concilium generale futurum a 
duobus Brevibu», qu-ae praeferunt nomen SS.D. N. Be- r 
aedicti XIV. scriptis ad universos Catholicos in Fce- 
derato Belgio. Brevi Bened. XIV. 26. Juni/ \3tfi. 

Snstrumentum #ppellationis interjectae die prima Martii 
1717. ab Iilustrissimis , & Reverendissimis Episcopiss 
Mirapicensi , Senecensi 9 Mbntis-Pessulani , & Bolo- 
niensi ad futurum Concilium Generale ,a Constitutio- 
ne SS. D. N. D. Ciementis Papaj XI. data Romae an- 
no mdccxhi. sexto Idus Septembris. Decr. 16. Fe~ 
bruarii 1718. 

! ■ ■ — Idem Gallice. Vide Acte d' appel. 

lustruzione a' Principi della maniera , cou la quale si go- 
vernano li Padri Gesuiti , fatta da persona Religip-; 
sa , e to.talmentc spassionata. Decr, 18. Maii \6i%* F E t> K I B I TORUM i5y 

f nstmzione ( breve ) pej> 1' anime , ehe desiderano dedi- 
carsi .alia vera divozione deila gioriosa &. Anna Ma-« 
dre di Maria. Decr. 3o. Jfc/« 1678. 

Xiistruzione ( breve ) per ii giovinetti , che si devo o eo- 
iiuuncare ia prima voita, con aggiunta delle ccse ne- 
cessarie a sapersi ben contessare. Padova 1688. V«- 
nezia 1689. Decr. 29. Novemb. 16*89. 
£e ln suIjs. Vide Aianus. 

Intenzioui dei P. M. Ange^o Ganzetti di Jesi sull 1 OpuscD-- 
Jo , clie egii gia. stampo coi titoio : II Giovanc insti ui- 
to ne'' principj della Democrazia rappreseniaiisa , e 
ne' doveri di CiUudino ( in fne ) Senigaliia 1800. 
pel Lazzarini con iice-iza de\Supcriori Decr, '2. Ju- 
lii i8o4- 9 */e quo certior factus docilis Auctor JDe~ 
claratione publicis typis edita die i3. Julii ptrum- 
que Librum a se vulgatum laudabiliter rejecit 9 el 
itrtpi obavit. 

Interboeeusis Ambrosius. 1. Cl. Ind. Ti id. 

Interets, & Maximes des Princes , & des etats ) Decr. 4. 
souverains. Una cwn Opusculo cui titulus ) Martii 

— * **— Maximes des Princes, 5c etats souverains. ) 1709« 

Iutertts ( nonveaux ) des Princes de 1? Europe , 011 T on 
traite des maximes , qu 1 iis doivent observer pour se 
maiiatenir dans ieurs etats» Pecr.ay. Mo.il 1687. Vide 
Beciaratio &c. 

Introductio puerorum. Ind. Trid. 

Introductio in jus ecclesiasticuro CatJiolicoruni • Vide 
Eybel. 

Invito alia pace , ed all 1 unita. , ossia vera Jdea deila 
Chicsa Cattoiica Romana proposta da \in Sacerdote 
Fiorentino agli Ecciesiastici , e Secolari # per ^uida ^ 
e calma delle coscienze ne? tempi di controversia : si 
aggiunge in fine uh Sermone snii 1 anatema , e suilo 
scisma composto de 1 sentimenti di S. Giangrisostomo 9 
c di S» Ottato Miievitano : sine Auctoris nomine ♦ 
Decr. 11. Jan. 1796. 

Joannes Ciericus Palatinus. Vide Febronius . Appendix 
tertia. 

Joanties Pataviensis. Vide Pataviensis. 

Joaunes Fridcricus Secnndus Dux Saxpniee , ap Fratres 
Joannes Wiihelmus , & Jo. Fridericus Junior . Soli- 
da, & ex verbo Dei sumpta confutatio , ck eonde- 
mnatio prsecipuarum corrupteiaruin „ sectarum , & 
errorum hoc tempore grassantium . App. Ind. Trid* 

Joannis ( Petrus ) d^ Viiia Sereiatui». i. CT.Ind. Trid. *58 iNDExLrBKORTJM 

Joecherus Christ. Gottl. Phiiosophia Haeresium obex » 
Decr. 14. Jan. 17^7. 

Jobnstonus Robertus • Ilistoria Rerum Britannicaruin , 
ut & muitarum Gallicarum , Belgicarum , & Ger- 
niaiiicarum , ab anno i5^2. ad aniiura 1628. Decr. 
32. /z/ni/ 1676. 

Jollain Mr. Diseours. Decr. 2. Septemb. 1727. 

Jonas Justus , qui et Jodocus Cocfi. 1. £Y, ///i. Tr/Vf. 
d a /onghc Joannes . Theses Theologicae de Gratia , libero 
Arbitrio 9 Praedestiuatione &c. , • in quifeus Doctrina! 
Tbeologorum Societatis Jesu contra Corn. Jansenii 
Augustinuin defenditur , in sex capita divisa? . Dulla 
Urbani VIII. 6. Martii i6/{i^et Decr. 1. Aug. 1641. 

Joimoims ^ohannes. Naturae Constantia. ) Decr. 23. 

1'haumatographia naturalis. ^Apg. i634- 

•— Historia universaiis Ciyilis , &: Ecclesiastica . Decr. 

28. iunii i65i. 

■" "" de Festis Jlebrasoi^um , & Greecorum Schediasma * 

Decr. 20. Junii 1662. 
,r Polvmathiae Phitoiogicae , seu totius reruni univer- 

sitatis ad suos ordines revocatae adumbratio . Decr f 

29, Aug. 1690. 

Jonviiiaens Garoius. 1. Cl. App. Ind- Trid. 
Jordanus Auius. Vide Febronius. Appendix quarta. 
Journal d' Henrii 111. Roi de France , & de Pologne t> 

Decr. 11. Septembris 1750. 
Joye ( Georgins) Bedfordiensis. l. Cl.App. Ind. Trid. 
S. Iramei Fragmenta. Vide Psafiius. 

Irenajus ( Christophorus ) Passaviensis . 1. Cl. App % Ind* 

Trid. 
Irenasus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Irenaeus Philopater. Vindiciarum Catholicorum Hibcrniae 

ad Alitophiium libri duo. Decr. 10. Junii i654» 
frencvus ( Philotheus ) Tripolitanus, 1. Cl. Ind. Trid. 
— Aphorismi ex orthodoxis Patribus Ambrosio , Augu- 

stino , Lactantio Ind. Trid. 
Irenicus ( Franciscus ) Ettelingiacensis. Germauiae Exege- 

seos volumina duodecim. Donec expurgentur . App. 

Indr. Trid. 
Isagoge ( brevis Pastorum ). Ind. Trid. 
Isenbiehis Johann Lorenz . Neuer VeTsuch tiber dic Weis- 

sagung vom Emmanvxel 1778. Hqc est JLatine : No- 

vum Tentamen in Propdetiam. de EmmanueLe 1778» 

Brevi SS . D. N. PU PP. VI. die 20. Sept. 1779- 
Issautier Bartholouianis . Patri Lumiauiu . Conciusioues P R 5t I BIT.UUM l5§ 

JPhysicae* Massiliaa derensa» 19. Januar. 1674» Denr\ 
4. Pec. 16 7 4« 

Jstituzioiii Logiche di Domenico Mamone di Moute rosso 
ki Caiabria uitra. INapoii' 181 3. neila .^tamperia di 
Severino. Pec>et. 22. Marlii 1819. 
^ella Istoria t ccicsiastica della I iguria. Vide Paganetti. 

lstoria Universaie. Vide > toria. 

Istoria ciei 'onciij , e Sinodi approvati dai Papi 9 arr»c- 
ehke deita Cronoiogia dai Pontelici da S. Pietro sino 
a PIO VI. 9 dove a coipo d 1 occhio si vede , quando 
sono stati creati ii tempo che ha&no regnato , ed il 
giorno deiia loro morte : si vende in Ualiu . Pccr. 
3i. Martsi 1788. 

Istoria d' Ancona Capitale della Marea Anconitana , delP 
Abbate Leoni Anconituno , Censore deita Societa 
Georgica di Treja &c. divisa in tre Voiuiui. Voi. I. 
e II. Ancona daiia Tipograiia Baiufii 1810. Voi. III. 
'iisdem typ is 1 8 1 2. V i. 1 V . iisdem typ U 1 8 1 5 . Pecr . 
27. Jan. 1817. doncc corrigatur : Permitiuntur in- 
terim exempiaria impressa 9 dummodo praemittatur 
formula Hetractationis ab Auctore factae 9 et a 
Suc. Congr. approbatae. 

Istoria clelP Inquisizione, ossia del S. Offizio , correclata 
di opportuni , e rari documenti 9 data per ia terza 
volta alla iuce da Francesco Beccatini Academico Apa- 
tista. Milano' 1797. Presso Giuseppe Gaieazzi» Pccr* 
3o. Septemb. 1817. 

Istoria soccinta delle Operazioni della Campagnia Bibbica. 
Brittannica , e straniere 9 coii 1 indice delle materie 
concernenti ia medesima : Chi e da Pio 9 le parole 
di Pio ascolta . Gio. 8. 47» Napoli. Presso Agnello 
INobiie Librajo Stampatore 1 Strada 8. Brigida N. 27. : 
1817. Pecr. 23. Junii 1817. , et yersione? omnes Bi- 
hliorum 9 quavis vulgari lingua 9 nisi fiterint ab 
Apostolica Sede approbatae 9 aut editae cum anno- 
lationibus desumptis ex S.Ecclesiae Patribus 9 vel 
ex doctis Catholicisque viris 9 juxUi Decretum Sac. 
Congr. Indicis i3. Juhii 1767. 

Istruzioire Cristiana. Vide il Catechista. 

Istruzioni famigiiari 9 e necessarie. Vide Esposizione del- 
ia Dottrina della Chiesa. 

Istruzione intorno al Santo Sacrifizio della Messa . Vide 
Traversari Cario Maria. J 

Istruzioni intorno la Santa Sede tradotte dal Francese ♦ 
JPecr. 4» /ulii 1765. 1$0 I t$T D E X LlBR«RlTM 

I.talia' • P/rfe alP Italiu. 

Itaiica Interpretatio Operis inscripti : Exposition de la 
poctrine Chretienne &c 9 quinque Tomis sic partita : 
Esposizione dei Simboio. Esposizione den 1 Orazione 
Domenicaie. Esposizione del Decaio:o. Esposizione- 
de 7 Sagramenti. Esposiziope de 1 Cpmandamenti deiia 
Chiesa t coiia giunta di un Trattatp deiia Giustifi- 
cazione Brevi Cte/n. XIII. i4 }unii jyoi. 

Itinerario della Corte di Rpma „" o Teatrp deiia Sede Apo- 
stoiica. Decr. 19. Junii i6j/\. 

Ittigius Thoma*. De Haeresiurchis aevi Apo- ) 
stolici 9 & Apostoiico proximi , Disser- ) 
tatio. ) Vecr. i5» 

* ,: ' Bibiiotheca Patrum Apostolicomm Graj-) Jan^ 

co-Latina. ) 1714» 

1 ' . Historije rjlcclesiasticae primi a Christo ) 
nato saecuii selectacapita. ) 

•" . J " Historias Ecciesiasticae secundi a Christo natp seculi 
seiecta capita. Decr. io. Maii ij5j. 

Judae Leo* 1. Cl. Ind. Trid. 

Ju^cx Johannes. 1. CL 4pp. Ind. Tr id. 

Judex Matthasus. 1. Cl. ind. Trid. 

Judicium 9 6c censura Ecelesiarum piaruin de dogmatQ in 
qiiibusdam proyinciis Septentriouaiibus contra ado- 
randam Trimtatem per quosdam ttubuleutos noviter 
sparso. App. Ind. Trid. 

Judicium sacrae Facuitatis Theologicee Lovaniensis de octo 
Articulis inter aiios exceptis ex Casu, conscientias i» 
Sorbona a quadraginta Doctoribus £0. Julii iJ02* 
subs^cripto. Decr. n. Martii 1704. 

Juaicium^ynodi nationalis Reformatarrijn Ecclesiaruni 
Belgicarum habitse Dordrechti anno 161B. , & 1619* 
seu Sententia de Diyina PrsedesYinatione , & annexis 
ei capitibus , quam Synodus Dprdrechtana verbo Dei 
t onsentaiieam , atque in Ecciesiis Reformatis tiactenus* 
receptam esse judicat ,, quibusdam articulis exposita» 
Dccr, ?2. Octobris 1619., et 16. Martii 1621. 

Juellus ( Joannes ) Anglus. 1. CL App. Ind.T/id. 

■ " ■ ■ • Apoiogia Ecciesiai Angiicanse. App. Ind. Trid. 

Juenia Gaspai> Institutioues Theoiogicas ad usuni Semi- 
nariorum. Donec corrigatur. Decr* 25. Sept. 1708. 

Jugement doctrinal des Theologieni sur les Institutions 
Theoiogiques du P. Juenin , suivi d\iu Probleme sur 
rOrdpnnarjce \q spn Eminence Mr. le Cardioai de 
Jtfoaiiles, & sur le,Mandeinent de ,Mr. Ma^Qt EvequQ 
de Belly, JPecr. 26. Octob. 1707, Prohibitorum 161 

Julius Joannes. Manductio ad Theologiam. moralem , 
Donec corrigcttur. Decr. 26. Octob. 1707. 

Julius Diaiogus viri cujuspiam eruditissiini festivus sa- 
ne ac elegans- IncU Trid. 

Julins CiesarP. 9 qui Cahini Institutiones in Italicam lin* 
guam transtulit» 1. Cl. Ind. Trid* 

Julius Mediolanensis. Vide Mediolanensis. 

Jiuiius Franciscus Senior. 1. Cl. App. Ind. Trid. 

» ' Vita ab ipso conscripta. Decr. 12. Defcmb. 1624. 

-^— Vide Pappus. 

Junkis Hadrianus. 1. Cl. Ind» Trid. 

Junius Stephanus. Vide Brutus. 

Juretus Franciscus . Observationes ad Ivonis Carnotensfs 
Epistoias. Donec con igatur. Decr. 3. Julii i6s3. 

Jiuieu Pierre . Justifrcation de la inorale des Reformez 9 
1 contre les accusations de M. Arnaud. Decr. Qi f 'j(pri+ 
lis 16 §3. 

- * Et ceierci ejusdem Opera omnia. Decr. i%. Janua-* 
rii 1787. 5 et 10. Muii ijby. 

J u s Beigamm circa Bullarum Pontificiarum receptiones ♦ 
Decr. 2.3. Aprilis 1604, 

Jus ( miJum ) Ponti.icis Maximi in Regno Veapolitano » 
Dissertatio^Iistorico-Juridica. Decr. i5. Jan. 1714* 

Justeiius Christophorus . Codex Canonum Ecelesias 11 ni- 
versse a Justiniano Imperatore conhrmatus 9 & noti$ 
iliustratus. Decr. 17. Decembris 1623. 

Justi Jacobus. 1. Cl.App. Ind.Trid. 

Justificatio pra.Keos Pastorum , alioruinqiie Curatorum 9 
qua consueverunt populo proponere septem Fidei 
puncta , taiiKjuam credenda expiicite* , ac necessario 
niscessitate medii. Decr. 9. Februarii i683. * 

Justificution de la Memoire de M. Pierre Codde Archeve- 
que de Sebaste , Vicaire Apostoliqiie dans ies Provin^ 
ces-Unies contre un Decret de V Inquisition du ii« 
Janvier 1711. gn deux Parties. Decr. 16. Martii 1712. 

Justification du silence respectueux 9 ou Reponse aux In- 
structions Pastorales 9 & autres Ecrits de M. TArche- 
vtque de Cambray . Tome Troisime . Decr. 17. /«- 
lii 1709. 

Justiftcation de Fra-Paolo Sarpi , ou Lettres cT un Pretre 
Italien a un Magistrat Franqais sur le caraeterc 6c 
les sentimens de cet homme ceiebre a. Paris ehez 
Eberhart Neve , & le Normant. 1811. Decr. 22. Z?e- 
cemb. 1817. 

JnusUniauus uovus. Vi&e Febronius. Appendk seeunda, 

11 1$2 InBHX LlBROIlTIW 

Jnstitia Britannica , per quain liquet 9 aliquot in eo Regno 

cives morte mulctatos esse : propter Reiigionem ve- 

ro ., neminem in capitis discrjlmen vocatum. App. [nd* 

Trid. 

de Justitia Christiana & de Sacramentis. Volumen I. Ticini 

1783. Decr. 5. Febr. 1790. 

Id. Vol. II. Ticini 1784. Decr. ?. Aug. 1790. Vide Tain- 
burrini Petri. 

Justitia , & veritas vindicata contra calumnias .> ^errores , 
& falsitates 9 quibus scatet Ap.oiogia P. Desirant in 
iis 9 quae conctrnunt quosdam uperiores Carmjsiita— 
rum Discalceatorum. Decr. 12. Scptembr. iyi^. 

Juvencius Josephus . Historia Societatis Jesu . Pars V. * 
Tomus posterior . Prohibentur quae concernunt Ri~ 
tus Sinenses , quibus deletis permittitur liber* Decr 9 
29. Julii 172S» Prohibitorum; i63 K K •aiserling Major au service du Roy de Prusse . Dis« 

cours aux Coniederez de Kaminieck en Pologne. * 

Decr , u. Aug, 1709. 
Rammerer Joannes Jacobus . Abhandliu g uber die exko- 

munikation , oder den kirchenbann . Strasburg 1792. 

( idest latine ) Tractatus de excommunicutione , aut 

anuthemate, Argento) ati \^i,,Decr, 26, Jan 1795. 
Kant. Vide Viliers Charies. 
Rarg Joannes Fridericus . Pax Religiosa 9 sive de exem- 

ptionibus 5 & subjectiouibus Reiigiosorum . Decr. 21. 

Apr. 1693. 
Karsthans , & Kegelhans, Dialogus. Ind, Trid. 
Katzschiiis Joannes . De Sanitate guberuanda 5 secunduitt 

sex res non naturaies. App,Ind, Trid. 
Kautius Jacobus. 1. Cl, Ind* Trid, 
Keckermamms Bartholoinwus . Gymnasium Logicum 9 

idest de usu , ck exercitatione JLogicje iibri tres. jQecr. 

10. Maii 161 3. 
Kednadon ( Palatinus ) a Straswick. i,Cl,App,lnd,Trid* 
Kemerms Pauius. 1. Cl, App, Ind, Trid. 
Remnitius Martinus. Vifle Chemnicius. 
Kempisius Thomas. Vide Castaiio. 
Kempius Martinus* Opus Poiyhistoricum Dissertationibus 

XXV. de osculis absoiutuin. Decr, 3i. Martii 1681. 
Kenerus Joannes. 1. Cl, App, Ind. Trid, 
Rcpplerus Joannes . Epitome Astronomiae Copernicanoe • 

Decr. 10. Maii 1619. 
Keyser Phiiippus. 1, Cl, App. Ind. Trid» 
Keyserspergius 9 seu Keisersbergius Jcannes. Vide Geyler. 
Khamm Corbinianus . Hierarchia Augustana Chronoiogi- 

ca tripartita in partem Cathedralem «> Collegiaiem .> 

& Regularem. Prodromus Partis JII. Reguiaris. Decr» 

2 1 . Junuarii 1 72 1 . 
Kiesliu^ius Jo. Rudolphus . Historia concertationis Grae- 

corum Latinorumque de transubstantiatione in Eur 

charistia? Sacrameuto. Pecr, 21, Novembris 17^7. 
Kimedoncius Jacobus. 1. Cl, App. Ind,, Trid. 
Kimhi R. David . Commentaria in Vetus Testamentum 

* ai l6£> Ikdex Libr © e tr m 

tam H$raice , </wcwi Latine per Paulum Fagium j 
et Conradum Petlicanum translata. App. Ind. Trid. 

Kiorningius Oiaus . Commentatio Historico-Theologica , 
qua controversia de Consecrationibus Episcoponun 
Anglorum recensetur , & dijudicatur ; in Aeademia 
Julia pr»esidente Jo. Laurentio Mosheinio conscripta 9 
& exhibita. Vccr.ii.Sept. i^5o. 

Kippingius Henricus. Mefchodus nova Juris pttblici . Decr. 
4. Martii 1709. 

" Antiquitates Romana». Decr. 1 3. Apr. 1739. 

", ■ '■ Kotae &. supplementa ad Epitomen Historiac Eccle- 
siasticie Jo. Pappi. Vide Pappus. 

Kirchenordnung wie es mit der Christlichcn lehre 9 heilj- 
gen Sacrametiten unud ceremouien , iii des Durchleu- 
chrigsten ffochgebornen Fdrsten uund Herrea. Hern 
Friderichs Hertzogen innBayrn/gehalteri wirt . idest : 
Ordo Ecclesiasticus circu doctrinam , Sacramenta , 
et caeremonias in Ducatu Illustrissimi Ducis Fri.<~ 
derici Bavariae obser^andus. App. Ind. Ttid. 

Kirchmejerus Jo. Sigismundus . De unico Fidei principio 
verbo Dei , aliisque extra Dei verbum revelationibits 
immediatis , Disquisitio. Decr. 2t. Jan. 1721. 

Krrchnerus Hermannus. Superioris aevi Imperatorem , Re~ 
gum, Elisctorum , Ducum 9 ac Principum curricula* 
Decr. 3. Julii 16*23. 

J-irchnerus Timotheus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 

JUrchovius Laurentius. Consilium XXVII. Quod habetur 
Tom. II. vag. i44* Matrimonialium Consiliorum Jo« 
Baptists Ziletti, & Nicoiai Ruckeri • Vecret. 16. De- 
cemb. 160 5. 

Klammer Balthasarus. Promptuarium tam Juris Civilis, 
quam Feudalis , muitis quoestionibus , & decisionibus 
auctum opera Joaehimi Scheplitz. Decr. 4. Febr. 1627. 

JUebitius YVilhelmus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 

Kleinaw Joannes. 1. Cl* Ind. Trid. 
4 e Kleine Getydeh of Bedestonden &c. tftrecht 1 69 9 , Idest : 
Officium parmm B.Mariae Virginis. Ultrajecti 1699» 
Decr. 26. Octobr. 1701. 

Klingius Conradus. Vide Clingius. ' 

Kling \ seu Klingius Melchior. Commentarii in praecipuos 
secundi libri Decretalium titulos. App.lnd. Trid. 

f* ' In quatuor Institutionum Juris Principis Jiistiniani 
libros Enarrationes» App* lnd\ Trid. P R O H 1 t 1 T ,$l R.tl Wt 1^5 

fclockms Gaspar. Tractatus Juridico-Politico- ) 

Polemico-Historicus de /Erario , obser- ) p ecr ^ 3 

vationibus locupletatus opera Christopho-) j u \j; 

ri Pelleri. ) ^ ^ 

*— — • Tractatus flfomico-Politicus de Contri- ) J 

butionibus. ) 

Klug josephus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Knewstub Joannes. 1. CL App. Ind. Trid. 
Knibbe David. JVfanudactio ad Oratoriaixi sacram. t>ecr 9 

3i. Mart/i 1681. 
Kuipp ei iberg Sebastianus . Opusci.ilum . Doctrina S. Tho«* 

ttias ia materia de Gratia , ab erroribus ipsifalso im* 

positis liberata . Adjungitur Compendium doctriua» 

Cornelii Jausenii Iprensis Episcopi iii quinque famc- 

sis Propositionibus iilius damnatae . J>ecr. 29. Julii 

1722. 
f ii " Opusculum contra librum Auctoris anonymi intitu^ 

latum : Predicatorii Ordinis Fides 9 & religio vindi- 

cata, Decr. 29. JiUi 1722. 
Knipperdolling Bernardus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Knipstroh ^ seu Knipstrovius (Joannes) Pomeranus. 1. Cl* 

Ind. Trid. 
Knoblouchus Joannes. x. Cl. tnd. Tricl. 
Kfloffer Parochi , sive Pastoris in Rothe Dioecesis Meten- 

sis , Catechismus ader Milht des Goetiichen Wortes. 

seu Catechismus , siveJLac Verbi Diyiui . Decr. it. 

Julii 1777. 
Knopken , S€tu Knophius Andreas. 1. Cl. Tnd. Trid. 
Knoxus ( Joannes ) Scotus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Koeberus Joh. Fridericus * Dissertatiunculae cle Sanguhig 

Jesu Cbristi XXIV. Decr. 17. Xtaii 1734/ 
Koehlerus Henricus. Juris naturalis , ejusque ) 

cuiii primis cogentis , niethodo systema- ) Decr. 11« 

tica propositi 9 Exercitationes Vlt. ) Sept. 

■" ■ Juris sociali* 9 & gentium adJus natu- ) i75o> 

rale revocati specimina sCptem. ) 

Koenig Johannes Fridericus .' Tneologia positiva acroama^ 

tica synoptiee tractata. Decr. 18. Maii 1677. 
Koenig ( Reinhardus ) Marpurgensis. Acies disputationum 

politicarum methodiee instructa . Decr. 22. Ndi^in-* 
iris 1619. 
Kolbius Franciscus. i. Cl. Ind. Trid* 
Keich Jacobus» 1. Cl. App. Ind. Tridi 

jLbliar?ds Adanius Franciscus . De originibus , & usu per- 
petuo Petestatis legislatoriae circa Sacra. Apostolfeo- 
rum Regum Uagariaj» Decr. 1% Aug. 1764. l66 I tt D "B X LlBEORHM 

Kormmannus Henricus . Sibylla Trig-Andriana , ^n cfe 
virginitate , virginum statu 9 & jure , Tractatus # 
Decr. 16. Martii 'ijSzU 

Kortholtus Christianus . Valeriantis Confessor 9 hoc est 
solida denionstratio , cjiiod Ecclesia Romana non sit 
vera Christi Ecclesia. J)ecr. ij. Novembris i£&j. 

■ jE7 celera ejus OpeYa 9 in quibus de Religione tra~ 

ctati J>ecr. io. Maii ijSji 

Krantzius ( Albertus ) Hamburgetisis . Regnorum Aquilo- 
harinm Daniae , Sveciee 9 ck Norvagiae Ohronica. Edi- 
tionis Francofurti cum praejatione 9 et notis Joan- 
nis Wolfii . Donec expurgetur. App. Jnd. Trid. 

£— EcclesiasticaHistoria , sive Metropolis . Editionis 
FranCofurti cum praefatione 9 et notis Joannis Jf r ol~ 
-fii. Donec expurgetuT. Jpp. Ind. Trid* 

* " ' Saxonia . Editionis FrancofurU cum praefutione 9 
et notis Nicolai Cisneri , Donec expurgetur . Jpp. 
Jnd. Trid. 

«— Wandalia . Editionis Francofurti cum pracfatione 
Andreae Jf^echeli editoris. Dohec expurgetur . Jpp k 
Ind. Tridi 

Krapf Nicolaus Ambrosius ♦ Annotationes Mcdico-mora^ 
les quoad quaestiones pouderosiores 9 ttiultasque dif- 
Jicultates matrimoniales , cum Confessariis , tum Ca-> 
sistis rjiiOtidife vix non pro resolutiorie occurrentes 9 
5n reali ck ailatomica partium diiucidatione . . . . 9 
sensu recentioristico fundatae . Pro quarum soliditate 
expositiories denique de Incarnatione Domini Nostri 
Jesu Christi , & Conceptioue illibate Deiparae . Donec 
Xorrigantur. DcCr. 25. Maii ij6j. 

Krentzheim Leonardus. 1. Cl. Jpp. Jnd. Trid. 

Kretizer Sebastianus . Cursus Theologiae Scholasticae per 
principia Luliiana, cum priiicipiis aliarum Scholaruui 
comparata. Decr. 14. Jpr. i^55. 

Kreuch Andreas. 1. Cl. Jpp. Jnd. Trid. 

Kriegsmannus Wilhelmns Christophorus . De attrito per 
Papas Imperio 9 deque Pontificatu a Ccesare , Eecle-* 
sLe Reique publicae cattsa capessendo 9 Disscrtationes, 
Decr. 1. Decembr. 1687. 

Krompach , seu Krumbach' fficolaus» i.Cl.Jnd. Trid. 

Kuppelich Georgius. ii CU Jpp. Ind. Trid. 

Kypseler Gottlieb. Les clelices de la Suisse , une des prirf»* 
cipales Reptibliques de TEurope^ clivisees en IV. T«j^ 
incs. Decn 21. Jan. j g*$i. pROHIBITORUat i6f j e J-4 'abadie Jean. Lettre ases amk de la commnnion Rc* 

maine , touchant saDeclaration. Decr. 23. Apr. i6b%» 
—~£t cetera ejusdem Opera omnia. Decr. 2i.Apr.i6^* 9 

et 22. Decemb. 1700. 
LabbePetrus. Elogium Scpti 5 Quod praejixum est Theo* 

logiae Scoti Joannis Gabrielis Boyvin,, et cujus initium* 

Hic pene ante subtiiis fuit , quam homo esset. Decr% 

12. Junii 1680. 
Lachkern Jacobus. 1. Cl. App* Ind. Trid. 
Lachmannus Joannes. 1. CL Ind. Trid. 
Lactantii Opera editionis Servatii Gallaei. Vide Gallasus. 
Laitus Joannes. Compendiuin Historiai universaiis , Civi- 

iis , & Ecclesiasticae tam Ronianaa 9 quam Protestan-, 

tium. Decr. 2. Septemb. ijij. 
Lagus Couradus. 1. CL Ind. Tridi 

— — Methodica Juris utriusque traditio. App* Ind. Trid* 
Lagus Josua. 1. Cl. App. Ind> Trid. 
de Lahontan ie Baron. Dialogues avec un sauvage dans 

1' Amerique „ Contenant una description exacte des 

moeurs , & des coutumes de ces Peupies sauvages* 

Decr. 22. Junii 1712. 
Lelamantius Joannes. Exterarum fere oinnmm, & praeci- 

puarum gentiuin atini ratio ; & cum B.omano eoilatio» 

Nisi corrigatur. App. Ind. Trid. 
Lambardi Giacomo. Sempiicita spuituak. • ) 
— Animas deploratio. ) 

p— Trattato deiF esteriorita. 3 Decr»2$<> 

•— Verba Ministri Aitaris, o sia libro di Prcr ) Martii 

fezi«. ) i6^5. 

> Et reliquij omnia ejuS Opuscula tam edi- ) *j 

ta , quara manuscripta. ) 

Lambert, alias Nicoils Joannes. .1. CL App* Ind. Tridi 
Lambertus Frartciscus. 1. CL Ind. Trid. 
» ■■ w ^Iq Reguiam Minoritarum , & conttfa univei-sas per* 

ditionis sectas Commentarii. Ind. Trid. 
Lamenta, & querelae sponsae Sebasteme per Clementem XI. 

viduatae, ad eumdem pro sponso suo. Brevi Clem.XI* 

4» Octob. ijoj. 
jLamentatio, & querimonia Missae , quae cani potest ad nu« 

ifterum Pros?e : Lauda Sion Saivatoreai. Ind. Trid* 2,68 Index Ii b r,ohui\i 

| JLamentationes Germanicae nationis. Ind. Trid. 

JLamentationes Petri , auctoie Esdra , Scriba olim , mod£ 

publico Sanctorum, Protonotario. Ind. Trid. 
JLamento del peccatore , ovvero Stanze della Passione , cu^ 
jus initium : Al nome de*ll' eterno Creatore Trinita 
santa. App. Ind. Clem. XI. 
JLamento nuovo della Madonna , cujus inr/ium: Reghia 

benedetta , e santa. App. Ind. Clem. XI. 
ha.mind& plumbecie i et membranae Grcmutenses. Brevi In* 

nocentii XI. 6. Maii 1682. 
Lampadius Jacobus • Tractatus de Republica Romano» 

Germanica. Decr. 120. Junii 1662. 
X.andi Giuseppc. II iinguaggio de ; la Religione, trasportato 
dal Francese neli 1 Italiuno idioma, suspensus , donec 
corrigatur* Decr. 16. lan. 17^5. 
Landsbergius ( Petrus ) Limburgensis. l.CLApp.IndjTrid* 
Landus jrfortensius. 1. Cl. Ind. Trid. 
JLang Andreas. 1. CL App. Ind. Trid. 
JLangius Josephns. Novissim-a Polyaiithea. Donec corriga- 
tur. Decr. 4. Februarii 16127. 
de Langle ( Pierre ) Eveque de Boulogrre. Lettre Pastorale , 
& Mandemeut au sujet de la Constitution de Notre 
Saint Pere le Pape du 8. Septembre i^i3. DecreU 
2. Maii 1714« 
JLangus ( Joannes ) SiJesiiis. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
JLanjuinais I. D. Vide Appreciation &c. 
JLanspergius Jo. Justus . Encbiridion militiee Christianas », 

Donec corrigatur. App> Ind, Trid. 
Lao Andreas. De Poutifice Romano Tractatus brevis. JVisc 
fuerit ex correctis , et JKomae editis anno i663. Decr. 
20. Novembris 166%. 
Lapeus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
a Lapide Joamies. CorneJii Jansenii Iprensis Episcop? laiida- 
tio funebris. Bulla Urbani VIII. 6. Martii 1641. 9 
et Decr. s3. Apr. i654» 
a Lapide Pacificus. Homo politicns , hoc est Consiliarius 
novus , officiarius , & aulicus. Decr. 18. Jan. 1667. 
iLarrea Joannes Baptista. Allegationum Fiscajium Pars I. 
Donec corrigutur. Decr. 18. Decemb. 16^6* 
de Ljarr£y Mr. ( Isaac ). Histoire d' Angleterre , d" Ecosse 9 

& d' Irlande. Decr. Si. Jetn. ifil. 
aLasco , seu Lasko ( Joannes ) Pol©nus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Lasdenus Baptista. i. Cl.Ihd. Trid. 

Lasitzki Joannes. De Russoruin, Moscovitarum , & Tar- 
tarorum reiigionc ^ sacfificiis 3 nuptiarum % & fntie* PROfftBlTORtlM i$g 

rtim ritu e divdrsis Scriptoribus. Pecr. y.Aug. i6o3. 
Lasius Christophorus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Latherus ( Hermannus ) Husanus. De Censu TractatuS 

Nomico-Politicus. Decr. 22. Octob. 1619. 
Latimerus Hugo. 1. Cl.Ind. Trid. 
Lavaterus Ludovic. s. 1. Cl.App. Ind. Trid. 
Laude devotissima : cujus initium : Christo santo glorio* 
so. App. Ind. Clem. XI. 
le Laude i, alias de Lauro Gre^orius. Beati Joamiis Joachim 
Abbatis , & Florensis Ordinis Institutoris , Hergasia- 
rum Alethia Apologetica , sive mirabiiium veritas deV 
fensa. Donec corrigatur. Decr. 20. Novemb. i6o3. 
de Laudibus Julii III. Hymrius , Sc Sequentia Missce , quae 
dicitur in die Corporis Christi. -App. Inch Trid. 
Laugeois de Chatelliers. Nouvelie traduction des Epitres 

de Seint Paul. Decr. Clem. XIV. 3. Septemb. 1773. 
Launojus Joannes. Inquisitio in privilegia Praemonstrateu- 

sis Ordinis. Decr. i3. Novemb. 1662. 
» * Censura Responsionis* , qua Fr. Norberttts Caillocius 
se se mendaciis , atque erroribus novis irretivit. Decr* 
17. Novemb. 1664. 
%j Expiicata KcclesLe traditio circa Canonem : Omnis 

utriusque sexus. Decn i3. Martii 1679. 
*-*- Epistolarum Parsl.,11. , III. ,IV. , V., VI, j VII. , 

& VIII. Decr. 27. Maii 1687. 
*—— De recta Nicaeni Canonis VI. y& prottt a Ruftno ex- 

plicatnr , intelligentia. Decr. \. Decemb. lGtf^. 
■' Regia in Matrimonium protestas. ) 

■»■ " Contentorum in libro sic inscripto: Do- ) Decr,- 10. 
minici Galesii Ecclesiastica in Matrimo- ) Septcmbd 
ninm potestas : erratorum Index locu- ) 16 38. 
pletissimus. ) 

*" De Auctore vero professionis fidei , quae ) 
Pelagio , Hreronymo , Augustiiio tribui ) 
vttlgu solet. ) 

' ■ DeControversia sttper exscribendoParisien- ) 
sis Ecclesite Martyrologio exorta judicium. ) 
" Dispttnctio Ecclesiae de tempore , quo pri- ) 

mum in Galliis snscepta est Christi fi<les. ) Decr. 
•*** Dissertationes tres, quarum una Gregorii ) 29. Mail 
Turonensis de' septem Episeoporum adven- ) 16*90. 
tu in Galliam;altera Sulpicii Sevcri de pri- ) 
mis Gallia? Martyribus locus defenditur; ) 
tertia quid de' primi Cenomannornm Anti- ) 
etitisepocha septiendum sit ? explioatur. ) 17° Indix LlBRO, RtTM 

— — ^Diversi generiserratorum, qivse in Parthe- ) 

nicis Hicolai Biiliadi Vindiciis extant, spe- ) 

cinien. ) 

i Inquisitio in Chartam fundationis, & pri- ) 

vilegia Vindocincnsis Monasterii. ) 

■ i " Inquishio m Chartam iRiinunitutis, quam ) 

JB. Germanus Parisiorum Episcopus subur- ) 

bano Monasterio dedisse fertur. ) 

—- — Inquisitio in Priviiegium v quod Grcgorius ) 

Papa I. MonastCrio S. Medardi dedisse fer- ) 

* UI * . . ... ' Pecr» 2Q<f 

w ■ • ■■■Pe Simonis Stochii viso 3 de Sabbatinas Bul- ) ' . . * 

lae privilegio , & de Scapularis Carmeiita- ) 

num Sodalitate 9 Dissertationes qiunque. ) * ^ * 

■ ' " ' Venerandta Romanae Ecciesiae circa Simo- ) 

niam traditio.- ) 

■ " De vera causa secessus S.Brunonis in Ere- ) 

mum Dissertatio* ) 

■ De vera notione plenarii apud Augustinum ) 
Concilii 9 in caitsa Rebapu^antinm, Disser- ) 
tatio. ) 

•-^— ConfirmatioDissertationis de vera plenarii ) 
apud Augustinum Conciii notione. ) 

■ De V r ictorino Episcopo, & Martyre Disser- ) 
tatio. ) 
Examcn de la Preface , & de la Reponse ) 
de Mr.David aux Remarques sur la Dis- ) 
sertation du Conciie pienier. ) Decr, 

»— — Remarques sur la Disser.tatioii, ou V oa ) 29. Augc 
montre en quel temps, & pour quelle rai- ) 1690. 
<son PEglise consentit arecevoir leBapte- ) 
me des Heretiques. ) 

" Capituli kanduneusis Eeclesiae jus aper- ) n )r n 

tum in Monasteria Pramionstratenshim ) ,_, * "*/ 

r^. . < TSovemb. 

Dicecesis» ' ) C 

— — Examen du Privilege d" Alexandre V. .) 

■ "" De mente Conciiii Tridentini circa coatritionem , & 

attritionem in Sacramento Pcenitentiaj liber. Decr* 

ai. Apr. i6^3. 
■ " Veritable tradition d.e l 1 Eglise sur la predestinati^n , 

& la grace. 8>evi Clem. Xf. 28. Jan. 1704. 
' '• ' " Vide Conspectus Epistolarum. Vide Eiogium. 
JLauittfitius Jaifobus. Conscientia Jesuitica. Decr, 18. Jm-" 

lii 16 5i. 
****m-Mt ceteraeju^dem-opera omnia.Decr* 21. Apr. i6$3„ PROHIBITORUM iji 

tti Laurenzana Buonaventura Abbate. Croniche della !\ifor<- 

ma cli Basiikata. Decr. 21. Novemb. 1690. 
Lanro Giaconio. Historia , e pianta deila Citta di TcrnU 

Donec corrigatur. Decr. 18. Decemb. 1646*. 
Lauteubach 5 v>ea Lauterbach Conradus. l.Cl. App.lnd.Trid* 
Lauterianus Antipapius . Meiretricis Babylonicae aureuia 

poculum. veneoatum Ecclesiai propinatum , hujusque 

antidoruiii. Decr. 29. Aug. 1690. 
Lectius Jacobus.AdversusCodicisFabriani I A Ilril 1 -A. 

JVilllUSUfiA PrrcscriptionuinTheologiearum libri 

duo. Decr. i#. Decemb, 164^. 
Lega spirituaie de' viventi fermata co"' morti. Decr. 12, 

Julii 170 3. 
Legdanis Valentinus. Disputatio de idololatrico Corporis 

Christi festo. Decr. 16. Murlii 162«. 
Leggtnda devota dei Romito de' Pukini. App. Ind. Cle- 

inent. XI. 
Leibnitius Godefridus Gniielmus. Historia arcana , seu. 

de vita Alexandii VI. Hapte e*cerpta ex Diario Johan- 

nis Burchardi. Decr. 12. Martii i^o3. 
Leideckerus, tfeu Ley dekkerus Melchior. Meduila Theo- 

logia» concinnata ex seriptis Gisberti Voetii «, $<&• 

Hoornbeeck , Ano!r. Essenii. Dccr. 3. Apr. -i*>85. 
* " i Et cetera ejus Opera -de R-eligione traatantia. -Decr* 

10. Maii ijbj. 
Leigh Eduardus. In universum Wovum TestaTnemtmii Ara- 

notationes Fhilologkaj 9 & Tlreologictje. Decr. l\. Ja- 

nuarii ijSji 
t$e Le-ipsick Phiiel^itbere. La Fripponerie Laique' des prcten^ 

dus Esprits-forts d' Angletorre ; ou remarquefc sur le 

discours de ia iiberte de pe;>ser., traduites -de V An* 

glois. Decr. aS. Julii 1742. 
Lemannns Kodolphirs. 1. Cl. App.lnd. itrid. 
Lemnius Levinus. Occtilta mvturse niiracuia, Dvnec ex~ 

purgentur. App. f n d. Trid. 
Lenfant Jacques. Histoire du ^oncile de Consvanoe. Decr. 

7. Feir. 1^18. 
» " ' ■■ Histoive du Concile de Pise. ) 

*• Histoire de la guerre des Hussites 9 Sc d-n ) Decr. 

Concile de Basle. ) 10. Mait 

"" m Et cetera ejus Opera 9 in quibus de HelL- ) ijoj. 

gione tractut. ) 

Lenis Vincentius. Th«feiaca adverstis Dionysii Patavii , c^ 

^Antonii Ricardi de Jlibero arbitfio iibr4s. Jteer. 23» 

4pr t i€54« tj2 Indsx Iibhorum 

— ■— Epistola Prodroma gemella ad Dionysium Petaviuiir^ 
&Antonium Ricardum. Decr. 23. Apr. 1654. 

Leofilo ( Anastasio ). Vide Comunione dei Popolo nells 
Messa. 

Leonardi Thomas. Angelici Dcctoris D. Thoma» Aquinatis 
sententia de prima hominis institutione , ejus per pec-» 
catum corruptione 9 iilmsque per Christum reparatio- 
ne. Nisi deieantur omnia , quae a pag. 126. usque 
ad 184 de Conceptione B. Mai iae Vbgrnis habentur% 
et quae lib. J.cap.8. et 10.de xictu beaiijico cfflri~ 
taiis in Christo leguntur. Decr. 18. Junii 1680. 

teonardus Camilius. Speculum lapidum . Decr. l\. De~ 
cembris 1674« 

Leoni Antonio Camillo . II Matrimonio dr buoria legge* 
Decr. 7. Febr. 1718. 

Leoni Livio . Regoia breve , e facile per fare orazione? 
mattina, e sera sopra quel divino punto : Fictt veiun* 
tas tuu. Decr. 29, Nov, 1689. 

Leoni. Vide Istoria d 1 Aneona. 
S. Leonis Magni opera editionis Quesnelli. Vide Quesnellus* 

Leovitius Cyprianus. 1. Cl. Ind. Trid. 

Lepuscuius Sebastianus. 1. Cl. Ind. Trid. 
de LequileDiego. Nuovo Quadrage- ) ^^ corriganiur. 

s l m * 1 *: M . {Decr. 10. Wr654* 

■ La Vite Mariana. ) ^ 

Lesberus Joachimus. 1. Cl. Ind. Trid. 
de Lesnaudiere Pierre. Vide Esnaudiere. 

Lessaeus Nicolaus. 1. Cl.-^pp. Ind. Trid. 

Leti Gregorio. Opera omnia. Decr. 22. Decemb. 1709. 

Lettera ad un Cavaliere Fiorentino dev^to de 1 Santi Marti- 
ri Cresci , e Compagni in risposta di quelia scritta 
dal P. Fr* Gherardo Capassi deli' Ordine de 1 Servi di 
Maria a Giusto Fontanini. Decr. 22. Junii 1712. 

tettera ai Maresciallo Jteit , sopra ii vano timore- della 
morte, e io spavento d 1 un 1 aitra vita del Filosofo di 
Sans-souci: ex gallica editione^ quae est ex adverso. 
Decr. 27. Novemb. 1767. 

Ilettera Apoiogetica a S. E. ii Signor Marchese N. N. ami- 
co del^Signor Avvocato Benedetti di Ferrara scritta 
dal Sig. N. N. nell 1 occasione di corto Libro diffama- 
torio contro li Ebrei, veuuto alia iuce sotto il tito- 
v lo : Dissertazione della Religione , e del giuramento 
degli Ebrei fallacemente attribuito a detto Signor Av- 
vocato. Decr. 11. Decemb. 1776". 

Jtettera Apologetka delP Esercitato Accademico deila Cru~ Prohibitortjm 17J 

sca coivtenente la difesa del libro intitolato : Lettere 

d 1 ona Peruana per rispetto alla supposione de 1 Quipu* 

J>ecr. 2. Martii i^Sl* 
Lettcra a' Sovrani Cattolici. Vide Necessita. , e utilita del 

Matrimonio degli Ecclesiastici. 
jLettera deiT Euiinentissimo Signor Cardinal Spinola Ve- 

scovp di Lucca agP oriundi di Lucca stanzianti in Ge- 

nova, colle considerazioni sopra ad essa fatte. Quae 

Considerationes sunt F, ancisci Turretini Ministri 

iSenefonsis. Vecr. s6\ Junii x6*8i. 
JLettera di Antonio Possevino, nella auale si sforza di pro- 

arare , che i Libri , che si leggono sotto il noine di 

Dionigi Areopagita , siano di quello chc fu discepolo 

di S. Paolo, con la refutazione delle sue ragioni. Vecr. 

19. Martii 1621. 
JLettcra di N. ad un Ambasciatore di Papa Giulio III. Ind. 

Trid. 
JLettera di risposta al Signor Ignazio Bartalini sopra 1' ec- 

cezipni , che da un difensore de 1 moderni Quietisti a 

chi ha impugnate le loro leggi in orare. Vecret. i5. 

Decemb. 1682. 
Lettera postuma Critico-Apologetica ( del Padre Egidio 

Maria Giulj deila Compagnia di Gesu ) degli studj pli 

sua Religione. Veet .3i. Ai<g. 1760. 
Lettcra prima confro ii libro del Canonico Mozzi. Vecr* 

3. Vecemb. 1781. 
^ettera prima , seconda , terza , intorno la Bolla , che cq«* 

mincia : Apostolicum pascendi Vominici Gregis mu-* 

nus. Vecr. 4. Septemb. ijG5. 
Lettera del nobiie Sig. . • • • di Bergamo, Vide Opusco- 

lo &c. 
Lettera di N. N. ad un amico, nella quale si esamina , se 

i Frati siano di maggior utiie, svantaggio aLa Sp- 

cieta , sine annotdtione Loci^ et Anni. Vecr. 3i. Mar- 

tii ,788. 
Lettere Apologetiche Teologico-Morali scritte da un Dojt- 

tore Napoletano ad un Letterato Veneziano . Vecr. 

i5. Jan. 1714« 
Lettere ( due ) di un Cortigiano , nelle quali si dimostra 

che la fedc &c. Ind. Trid. 
Lettere scritte dal Sig. March. Carlo Mosca Barzi ad un 

suo amico di Roveredo in proposito della limosiria. 

Vecr. 20. Martii 1766. Quae epistolae a docili Au- 

ctore solemniier rectractqtae fuerunt die i5, Aprtfis* 
Lettcre scritte da uu Teplogo a un Vescovo di Francia sp- Xy4 I TST D 1 X LlBRO&TJlVI 

pra r importaute questione , s sia lecito di approvare 
i Gesuiti per predicare, e eonfessare.Pec 28. .-/*/£. 1758. 

Lettere teologico-politiche su ia presente situazione deiie 
cose ecclesiastiche sineanno^ et locnt. Dec.io.Jul.ij^j* 

Lettere di un Teologo Piacentino a Monsig. ) 
Nani Veseoyo di Brescia sul rumore ecci- ) 
tato da aicuni suoi Teoiogi contro V Ana- ) 
lisi dei l^bro deiie prescnzioni di Tertul- ) 
iiano : sine Auctoi is nomine. ) 

■ Lettera I. sulla condotta da lui tenuta in ) Decr. 
quest* affare. In Piacenza 1782. ) 18. Sept. 

- Leitera II. Ii Credo deir Abb. Coliini , e ) 1789. 

Compagni colla spiegazione dei medesi- ) 
mo,e di quelio di Fr. ]>larco. In Piacen- ) 
za 1782. ) 

■ ■ Lettera III. sulla Logica dei Teologi di ) 

Monsig. Nani. In Piacenza 1^85. ) 

Lettre a. M. Berquet Professeur en Theologie au Seminaire 
de Verdun, au sujet de ia These qu 1 il y a faite soute- 
nir au mois d 1 Avrii i74 l * Decr. 7. Octob. 17469 

■ ■ ■' Seconde Lettre a M. Berquet , au sujet de la seconde 

These , qu'iiafaite scuteuir au mois dlAyril i74 l# 

Decr. 7. Oetob. 1740. 
JLettre a un ami sur rOnguent a la bruiure. Decr. 22. De-% 

cetnb. 1700» 
Xettre a. un ami sur la signature du fait contenu dans le 

Formulaire. Decr. 11. Decemb. 1700. 
Lettre a. un Docteur de Sourbonne sur la denonciation , & 

examen des Ouvrages du P. Berrnyer. Decr. 3o. Au- 

gusti 1759. 
Lettre a u n. Magistrat , ou V 011 examine si ceux qui ont 

deciare qu 1 ils persistent d^.ns ieur appei , peuvent 

etre accuses d' imprudence. Decr. 2. Septemb. 1727. 
Lettre au sujet de la Buiie de N. S. P. le Pape concernant 

les Rits Malabares. Decr. 7. Octob. 1746» 
Lettre de Charies Gouju a sus Freres. Vecr*%[\. Maii 1762* 
Lettre d T un Abbe a un Preiat de ia Cour de Romc, sur ie 

Decret de V Inquisition du 7. Decembre i%o« contre 

xxxi. propositions. Decr. 17. Junii 1703. 
Lettred 1 un Abbe Commendataire aux RR.PP. Bencdictins 

de ia Congregation de Saint Maur. Decr. %.Jixnii 1700. 
Lettre d 7 un Avocat au Pariement aun de ses ainis , tou- 

chant 1'Iqquisition qu^on veut etabiir en France a Toc- 

casion de ia nuovelie Bulle du Pape Aiexaudre VII* 

Decr. g, Septemb, iSoj* Proiibitoiiiim. 375 

^Lettre d' un Benedictin non Reforme au RR. PP. Bcnedi- 

ctins de ia Con^regations de Saint Maur. Vecr. 2. Ju- 

nii 1700. 
JLetlre d\iii Docteur cie Sorbchme a un de ses amis en Flan- 

dre. Ve Fcu is le '2i. de Novembre* 1749* JPecret. 6. 

Maii l^So., et 24« ISosemb. 1761. 
JLettre d' uu Docteur en Theologie du Diocese de St. Paul 

Trois-Chateaux , a. un de ses amis qui lui avoit en- 

voye le nouveau libelie diifamatoire , que les Recol- 

lets de Ja Province de S. Bernardin d 1 Avignon ont pu- 

blie contre M. Jftoyer Precenteur de PEglise de S.JPons. 

Vecr. 27. -4pr. 1701. 
|Lettre d' uri Docteur sur P.Ordonnancc de Mr. le Cardi- 

nal de Noaiiles 5 touchant les Institutions Theoiogiques 

du P. Juenin sur la deciaration de cet Auteur, mise 

en tormes de iettre au bas de la meme Ordonnance. 

Vecr. '26. Octobr. 1707. 
JLettre d\un Ecciesiastique , ou Theologal d 1 une Cathe- 

drale sur le Cateehisme de Montpellier , & la Re- 

ponse. Vect . i\. Vecemb. 1726. 
^ettre d'un Evtkme a un Evtque , ou consultation sur le 

ftijneux Cas de conscience , resolu par quarante Do~ 

cteurs de la Faculte de Theologie de Paris . Vecr, 

ii. Marlii 1704. 
JLettre d 1 uu homme de qualite 9 pour servir de repbnse 

a une autre lui addresse par Monseigneur V Inter- 

nonce Apostolique 9 avec la Bulle qui a. pour titre . 

Datee a Rome ie 7. d ? Avril 1703. Brevi Clem* XU 

4. Octobr. 1707. 
jLettre d" un Phiiosophe dans la quelle on prouve* , qtte 

1'Atheisme , & ie Deregiement des moeurs ne souro- 

ient s 1 etablir dans le systeme tk- la Necessite. Vecr. 
24» -dug* 17^1. 
I-ettre d* un Prelat a Monseigneur PEveque de Saint Pons, 

cujus initium : Monseigneur. Pai 10. avec adtniration. 

fflnU : Votre tres-humble 9 tres obeissant Serviteur 

Confraire T. E. C. Vecr. 27. Jpr. 1701. 
I-ettre d\in Preiat a Monseignetar PEv( A que de Saint Pons , 

cujus initium : Monseigneur. 11 y a long tems . Fi- 
nis : Votre tres-umble 9 &c tres-obeissant Serviteur 

Confraire^ T. E. C.Vccr. zj.Apr. 1701. 
Lettre d' un serviteur de Dieti a. une personne qui aspire 

a la perfection religkuse. peci\ 29. ISovembr. 1689. 
JLettre d 1 un Theologien au RR. PP» Benedktins des Con- 

gregations de S. Maur 3 &deS. Vannes pour les ex- 176 Inpex Libroaum 

horter a cootinuer de defendre le Christianisme' ren* 
verse par la Constitutiou Unigenitus da Pape Cle- 
raent XI. Decr. i.Septemb. 1727 

Lettre de FAhbe de **** aux RR. PP. Benedictins de U 
Congregation de Saint Maur 9 sur le dernier Tome de 
leur edition de Saint Au^ustin. '"Decr. 2. Junii 1700. 

JLettre de V Auteur des Regles tres importantes a Monsei- 
gneur de Marcha Archevcque de Touiouse. Decr. 3o, 
Januarii 1659. 

Lcttre de M. ****** Chancine de B.. a Mr. T. D. A. &c. 
Cas de conscience propose par un Confesseur de Pro- 
vince 9 touchant un Ecciesiastique , qui est sous sa 
conduite 9 & resoiu par piusieurs Docteurs de ia Fa~ 
culte de Theologie de Paris. Breyi Clement. XI. 12. 
Febr. 170 3. 

Lettre de M. L. a M* B. . , pu relation^circonstanciee de 
ce qui s'est passe au sujet du refus des Sacraments 
fait i\ M. Coffin Conseilier au Chateiet 9 par ie Sieiir 
Bovettin. Decr. 22. Febr. i^53. 

tettre de Mr. N. a un Seigneur d' Angleterre sur la de- 
mande , s 1 il est bon d 1 empioyer ies PP. Jesuites daas 
une Miss on. Bre>i Clement. 3Cf. l\, Octob, 1707. 

Lettre de MM. les Illust\*issimes 9 & Reyerendissimes Fran- 
qois Cailiebot ancien Jivcque de Touinay, Jean-Bapti- 
ste de Verthaniont Eveque de Pamiers 9 Jean Soaneji 
Ev£qne de Senez 9 Charies Joachim Cpibert de Croissy 
Eyeque de MontpeUier 9 Pierre de La :gle Eveque de 
Boulogne 9 Charies de Caylus Eveque d^Auxerre 9 & 
Miehel Cassagnet de Tiiladet Evt-que de Macon 9 au 
Roi , au sujet de 1'Arret 4u Conseii d^Etat de Sa M$- 
jeste du 19. Avril 1722. contre la iettre des susdits Pre- 
lats a N. S. P. le Pape Innoce'nt XIII. au sujet de la 
Bulle Unigenitus, Decr, 23. Sepiemb. 1722. 

jLettre de MM. les Illustrissimes 9 & Reverendissimes 
Jean Baptiste de Verthamont Ev£que de Pamicrs , Jean 
SoanenEveque de Senez 9 Charles Joachim Colbert de 
Croissy Evtque de Mojitpeliier 9 Pierre de Langie 
Eveque de Boulogne 9 Cbarles de Caylus Eveque d' 
Auxerre 9 & Michel Cassagnet de Tilladet Evequede 
Maeon 9 au Roi 9 par la quelle ils suppl ent Sa SMLa- 
jeste de se faire rendre compte de leur Reponse ai'In- 
struction Pastoraie de M. le Cardinal de Bissy 9 au su^ 
jetde laBulle- Unigenitus 9 1723. Decr.i3.Febr, r? r J.5. 

Lettre di six Curez de Senlis a Mr. V Evtque de Seulis , 
cujus initium ; II faudroit etre jnsensitle pour ne point P R OHigiTORlJIVT JJJ 

prendre part aux troubles gue cause dan* 1' Eglise la 
Constitution, Decr. 17. Febr. 1717. 
iettre des Curez <le Paris &" du Diocese a Son Emineuce 
Monseigneur le Cardinai de Noaiiies le i5. peccmbre 
171Q. 9 cujus initium : Nous sommes trop interessqz 
dans ia cause que V. E. a la gloire de soutenir. fffi.M : 
nous sommes avec ledevouement ie pius tendre,le plus 
respectueux , & le pius invioiabie. Decr. ij.Feb.ijiy* 
l^ettre ecrite a Monseigneur i 1 Archeyeque de Rouen par 
Messieurs les Cnrez d' Ennecourt-Leage, de Jammeri- 
CG*rt , dt Tourly , de Lattainviiie , de Notre Dame, 
de Liencourt , de P Aiilerie, de Senot, de Serifontaine, 
de Fiavacourt Doyenne de Chaumont, au sujet de la 
Constitution Unigenitus. Decr. 17. Febr. 1717. 
JLettre ecrite de Rome a un Docteur de Louvam , au sujet 
du nouyeau Decret , 6k du Bref de ]N» S. Pere le Pape 
lnnocent XII. aux Eveques des Pais-Bas, touchant ie 
Formulaire contre Janseuius. Decr. ly. Maii i6cj4« 

■ Eaddm Latine. Vide Litterae Romse datae. 

Lettre ecrite de Rome , ou V on montre i 1 e \act conformite' 
qu'il y a entre ie Pppisme, & ia Rejigiou des Romains. 
Decr. \l\. Jpr. 1755. 
Lettre ecrite a un Provincial par un de ses ) 
anrjs , snr ie sujet des disputes presentes ) 
de ia Sorbonne. De Paris ce 23, Janvier ) l. 
i656. ) Vecr * 

% -Secoude £ettre 5 III. , IV., V., VI. , VII., ) 6 ' £^T 

VIII., \X. , X. , XI., XII. , XIII., XIV., ) lb5 ^ 
XV., XVI., XVII., & XVIII. ecrites a ) 
vn Provincial par im de ses aniis» ) 

Lettres a Monseigneur I 1 Eveque d 1 Angers, au snjet dHux 
pretendu extrait d\i Cateehisme de Montpciiier auto- 
rise par ce Preiat. Decr. 11. Martii 1754. 
Lettres a. un ami sur la Coiistitution Unigenitus , 1752« 

Decr. 22. Febr. xytt* 
Lettres ^abaiistiques , ou correspondance Philosophique 9 
Historique , & Critique entre deux Cabaiistes. Decr. 
2& Julii 1742. j 

Lettres Chinoises , ou correspondance Philosophique , Hi- 
storique , & Critique entre un Chinois voyageur a Pa- 
ris 9 & ses correspoudans a. ia Chine : par TAuteur des 
Lettres Juives, & des Lettres Cabaiistiques. becret. 
28. Julii 1742. 
les Lettres d^AmabecT&c. traduites par V Abbe Tampoitcft 
pur M. de V. . . Geneve 1770. Decr* 14. -Maii 1779* 178 * Indsx Li^r o k u m 

Lettres d' une Peruvienne. Decr. 8. Julii 1765. 

Lettres d 1 ua Theologien a M. <le Charancy Eveque Ac 
Montpellie-r a V occasion de sa reponse a M. 1' Eveque 
d 1 Auxerre. Decr. 11. Septemb. ij*bo. 

Lettres des Fidel.es du Marquisat de Saluces envoyees 3 
Messieurs les Pasteurs de TJigjLise de Geueve, contenan- 
tes l 1 histoire de leur persecution. Decr.iZ. Dec.\6l^. 

Lettres Historique,s contenant ce qui $e passe de plus im- 
p^rtant en Europe , & les redexion necessaire sur ce 
sujet. Mois d^Avril i%4* Decr. y. Decemb. i%4« 

Lettres Juives , ou eorrespondance PhilosophiqiTe*, Histo- 
rique, & Critique entre \\n Juif voyageur a. Paris , & 
ses correspondans en divers endroits. Decr. 28» Jw~ 
lii ijfri. , et 29. Apr. 1744. 

JLettres. We repugnate vestro bono , et hanc spem , dum 
ad verum pervenitis , alite in animis ; libenterque 
meliqra excipite^et opinione,ac voto juvate. Sene- 
cade Constantia Sap. Cap. XIX. Brevi Bened. XIV. 
25. Jan. 1751. 

Lettres ( nouvelles ) de 1'Auteur de la Critique generale de 
V Histoire du Calvinisme de Mr. Maimbourg. Decr. 
4. Martii 1709. 

Lettres Pastorales addresse r es aux Fideles de France , qui 
gemiasent sous la captivite de Babylone . Vecr. 22. 
Decemb. 1700. 9 13. Martii 1703. , et 4» Martii 1709. 

Lettres Persanes. Decr. lt\. Maii '176*1. 

Lettres sur la Religion essentielle a l 1 homme distinguee 
de ce qui n 1 est que l 1 accessoire. Decr. 38. Julii ljfa. 

Lettres sur les vrais principes de la Religion , oxi Ton exa- 
mine un liyre intitule : la Reiigion essentielle a rhom- 
me. Decr. 32* Maii 1746* 

Lettres ( trois ) touchant i 1 Etat present d^Italie ecrites 
en l 1 annee 1687. La premiere regarde l 1 aftaire de 
Molinos , & des Quietistes ; la seconde l 1 Inquisition 9 
& l 1 Etat de la Religjdn :la troisieme regarde la po^ 
litique, & les interets de quelques Etats d 1 Italie. De- 
cret. 17. /an. jGqi. , et 19, Martii 1692. 

JLe^ttres d 1 un Theologien-Canouiste a N.S.P. le Pape Pie* VI. 
au sujet de la Bulle Auctorem Jidei etc. du 28. Aoilt 
J 794* portant condamnation d 1 un grand nombre de 
Proposition tirees du Synode de pistoje de Pan 1786. 
Opus in Constitutione Dogmatica indicata fel.record. 
PiiPapae VI. §. Hisce propterea de Causis , sub poe- 
na excommunicationis ipso fdcto incurrendae omni- 
bus , et singulis Christijidelibus jam prohibitum 9 et 
interdictum. Decr. 26. Augusti 180 5. PROKlBlTORUlVt ljg 

I*cVerus Thomas. i. Cl. App. Ind. Trid» 

Leyesque P. Ch. 1'Homme moral , ou V Homme consicje- 
re tant dans f etat de pure naturc , que dans- ia so- 
ciete. Vecr. 3i. Jan. 1777. 

Leunclayius , seu Leunciajus Jpannes. i.CL 4pp.Ind.Trid. 

Leusden Johannes. Phiioipgus IJebraeo-mixtus , ) Z>ecr. 2. 
una cum Spicilegio Phiioiogico continen- ) Julii 
te decem quaestionum centurias, ) 1686. 9 

m - Phiioiogus Hebraeus continens quasstiones ) et 
Hcbraicas, quae circa vetus Testamentum ) sS.Julii 
Hebraeuin moveri solent. ) i74 2# 

■ , . 1, ■ Phiioiogus Hebraeo-Graecus continens quaestiones He- 
braeo-Graecas , quae circa ovum Testamentum Graa* 
cum fere moveri soient. Dec/ . 28. Julii \jl\l. 

Lexicon Graeeum novum. Genevae i$6/{. App. Ind. Trid* 

Leydekkerus. } r ide Leideckerus. 

Leydjs Joannes. i. Cl.lnd. Trid. 

Le^ioni di Commercio. Vide Genoyesi. 

L. • • • ( Francesco ). Vide Meditazione filosoficat 

Lihavius Audreas. Detensio, & declaratio Aichimiae trans-* 
mutatoriae , opposita Nicolai Guiberti Expugnationi 
viriii , & Gastonis Ciavei Apoiogiae. Decr. 16. De- 
cemb. 160 5. 

y - Appendix necessaria syntagmatis arcanorum Chimi- 
corum. Decret. 18» Maii i£i8. 

Libeilus Apostolorum nationis Gailicanae , cum Constitu- 
tjone sacri Concilii Basileensis , & Arresto Curiae Par- 
lamenti super ^nnatis uon solvendis. App*lnd. ^rid. 

JLibelius ( aureus de utraque potestate ) , temporali scili- 
cct, & spirituaii, Somnium viridarii vuigariter nunr* 
cupatus, formam tenens Diaiogi in quo M*iies , & Cie- 
ricus de utraque jurisdictione iatissiuie differentes iu- 
troducuntur. Ind. Trid. 

Libeiuis aureus,quod Idoia &c. Ind. Trid. 

Libelius continens septem has impias opellqs , videlicet. 

! ■ ■ Les Coiimac.ons du R.P. TEscarbotier . . . Capucin..» 
au R.^.E ia Carme chausse &c. cum /wjusce responsis. 

■'- Gp nseiis raisonuables a. Mr. Bergier pour la defense 
4u Christianisme. Par u«e Societe de Bachplliers ea 
T^oioogie. 

>" ' V L" iipitre aux Romains. 

-»' - Homelie du Pasteur Bourn prechee a. Londres le jour 
de ia Pentecote 11768. 

■ Fragment d ? une Lettre du Lord Bolingbroke* 
i.a JProfession de Foi (Jes r jf ne * stes * 

\* 12 l8o' I tf p B X L I B K O R U W 

* RCmontKuice, du Corps fi.es Pasteurs dit Gevaudan & 
^ntoine Jean Rustan Pasteur suisse a Londres. OmncS 
si)/e conjunctim^ sive separatim. Decr.ClemenL X.IV* 
i. Martii 1770. qui Sanctissimus Pontijea: silu , ei 
Successorifius suis reservavit potestatem pennitteti- 
dt cuiquQm horum Opusculorum retinendorum^ /<?- 
gendorurnque licentiam. 
% 1De iius ex scriptis vetustissimorum Orthodoxornm Pa- 
trum CyprJani, Hiiarii 9 Auibrosii, Au&ustini, Hiu- 
ronymi 4 Isiohii , '& Paschasii, de genuino Euchari- 
stiae negotii intellectu , & usu. Ind. Trid. 
Xi^eiius germemica iingua editus , titulo , </wi «4C /tfZi4<? 
redditur : Redditae quae sunt Csesavis , Caesar;i 9 & qo* 
sunt Papae , Papae. Decr. 26. Martii 1767. 
1-iheilus germanico idiomate editus^ cui titidus — Heinrich 
Josepii Watteroth fur Toieranz iibernaupt und Biirgfr- 
reechte der Protestanten in .Kathoiiscben Staaten. Qui 
italice redditus , sic sonat — Enrico Giuseppe Watte- 
roth per la Tolleranza in generaie , e per ii diritto di 
Cittadinanza dei Prbtestanti nei Stati Cattolici. 17QL 
Pccr. 20. Jan. 1783.' 
iLibellus germanice editus , cui titulus — - Nichts Mehreres 
von Fhedispensen , als was Reli^ion, Reeht. Nutzen , 
Riugheit und Pfucht fordert. JLatine vero redditus $ic 
habet — Nihil amplius de Dispensationibus matrimo- 
niaiibus , quani quod Religio , justitia, ntilitas, prin- 
dentia , & debitum exigunt — Meiius est , ut scanda- 
luin oriatur, quam ut veritas retieeatur. S. Gregorius 
Magirus •*— In Valie Veritatis apud Fratres pectcrjs. 
1782. Decr. 20. Jan. 1788. 
l-ibelJus inscriptus — Funffzehen heimlich Leyden oder 
^chmerczen So Christus der Herr fromen , und Gott- 
Jiebeifden Heii Schwester Maria Magdaiena aus den 
Orden der Heiligen Clarae ..... geofixnbahret cxc. 
Quod est latine — Quindecim occulti eruciatus , seu 
doiores , quos Christus Dominus piaj, &: Deum aman- 
ti Sauctae Sorori M^riae Magdaienae ex Ordine S. Gia- 
rae . . . revelavit. J>ea\ 5. Julii 1758. 
• ^ibellns Jioe altero titulo inscriptus — Fimffzeben heiin- 
liche Leyden , oder Sehmerczen , so Christus dcr Heer 
der frommen und Goot-Iiebenden Heii Schvester Ma- 
riaMagdale'na aus dem Orden Heii.-Glara?: Welche fti 
Rom in grosset Heiligkeit gelebet und feelig gestor- 
beu , mundlich geolYenbahret. Sarnbt Frkla3rung uber 
das Gioria Patri 9 und Bericht Sechs H. Messen. wife^ie 3 F r o Et rjiroRuHr 4 gi 

vor Lebendig~und Abgestorbene sollen aufgeoftfit ret 
werden. JJoc est italice — Quindici occulti patimenti 
o dolori, che Christo Nostro. Signore paieso a yiva 
voce alla divota ed amante di Dio Santa Suor Maria 
Maddalena deiF Ordine di Santa Chiara ., la quale e 
vivuta in Roma con gran Santita, e nior.ta ivi pia- 
lriente. Coii una spiegazione sopra ii Gioria Patri 9 & 
la maniera da tenersi nell 1 appiicazione di $ei -saiite. 
Messe , si per i vivi , che per i morti- Decr. 3. jFe- 
bruarii 176*5. 
jLibellus Germanko idiomate editus , cui tiftilus -~» A31ge*— 
meines Glaubensbekepntiss aller Religionen. 2784« 
Dem gcsunden Menschenverstande gewiedmet. Latin& 
vero Vniversafis Professio Fidei omnium Religio- 
num 1784» Sario JJominis intellectui dicata — Brevi 
SS. D. N. Pll PAP.7E SEXTl die 17. Nov. 1784. 
Libellus inseriptus. Ad casus coscientiae praeterito Anno 
178^. discnssos compendiosse resolntionis ( neila pag. 
ult. In Pistoja per Atto Bracali Stampator Vesc. ) Decr, 
3i. Martii 1788. . 

Libellus , cui titulus ^ Die unzufriendnen in Wien mir 
Josephs Regierung Von !• B. (italice ) hi non conten* 
ti . In Vienna nel Governo di Giuseppe 1782. Decr 
die 6. Decemb. 1784. 
.Liber Belial , de consolatiorie peccatoruill. Ind. Trid. 
Liber continens doctrinam , administrationem Sacramen* 
torum, ritus Ecclesiastieos, formam ordinatioriis Con- 
sistorii , visitationis Scholarum in ditiorie Principum^ 
&: DD. D. Jo. Alberti , & D. Hulderici fratrum Ducuin 
Megapolensium Gentis Henetae. App. Ind. Trid* 
"Liber , cui titulus — Memoria Cattolica da p*resentarsi a 
Sua S^ntita. Opera postuma. Cosmopoii 1780. fol. 188» 
Brevi SS. D. N. Plt PP.Vl. i3. Junii 1781. 
I«ibo* , cuititulus: Secorida Memoria Cattolica contenen-\ 
te il Trionfo delia Fede , e Chiesa , de" Monarclii , d 
Monarchie , e oTella Compagnia di Gesu , e sue apo- 
logie collo sterminiode'' lor Nemici n da. presentarsi a 
Sua Santita, ed alli Principi Cristiarii: Opera divisa iut 
treTomi, e parti,e postuma in uria ,riej?iesta gia, e gra«*i 
dita da Clemente XIII* nella nuova Stamperia Cailie-* 
rale di Buon^aria MDCCLXXXlII.MDCCLXX5lTV, 
Brevi Sanctissimi D. Ni Pil PP* VL 18. Nov. 1788. 
A.ibe"r egregius de unitate Ecclesiaj cnjus Author periit itK 
Coneiiio Constawensi « Opus Joannis Iluss* Apfi, 
Ifld* Trid, 1§2 IRDEX LlBKORtTjM: 

Liber inscriptus — Brevi di Sua Santita Clemente XIII. 
Vide Brevi di Sua Santita* 

Libri ms. cujus initiumi Por ihano de este Nuncio recivio*. 
su Excelencia una carta &c; Finis: lo que mas con* 
venga al servicio de Dios 9 bieh de las aimas , y recta 
justicia; Decr. i5. Jan. i654. 

Liber MUHantis pbstulationes paitcas 9 & pias &c.Ind*Trid. 

Liber Psalihorum DaHdis ctuii Catholica Kxpositidne Ec- 
clesiastica 9 & Cantica ex diversis Bibliortim locis 
cum eadem expositionei App. Ind. Trid. 

Liber, tametsi ironice 9 utpraesefert v elaboraius 9 qui sie 
ikseribitur rLa petite Enciyclopedie, ou Dictionnaire 
des Philosopbesi Ouvrage posthume d 1 un de ces Mes~ 
sieurs 9 Ridicuium acri fortius, & melius pierumque> 
secat res. Decr. 6. Sepfemb. 1762. 

Liber Vifginaiis. App. tnd. Trid. 

Liberinus Abdias. 1. Cl. Jpp. Indi Trid. 

Liberius a Jesu« Vide a Jesu. 

Liberte de Coiiscience resseree dans des bornes legitimcs# 
Decr. 19; Jan. iy6n 

Libertez de l 1 Eglise Gallicane. Sive seorsum , sive cum 
Operibus Petri Pithoei. Decr. 3; Julii 162,3* 

Libretto 9 che contiene tiuove liste di tutte le arti 9 che so-« 
no per tittte l 1 Estrazioni 9 che si faranno hei presenti 
anni avvenire 9 aggiuntevi due liste generali 9 che me- 
ciesimamente servono per qualunque Estrazione ; ed 
Sn fine uiia Gabola per li nomi deila Luna Con al~ 
cune Tari f fe de 1 prezzi per lhiglior chiafezza de*' gio- 
catori , quanto de 1 prenditori. Decr. 28. Maii i^3a, 

Libri decem Annuloritm Venefis. ) 

■ ■ ■ tmaginum Prolemaei» ) App. 
—— Imaginum Tobiaj. ) Ind. Trid. 

■ • ' Quatuor Speculorum. ) 

Libri omnes Increduloriim 9 sive anonymi ♦ sive cbhtfa 9 iri 
qiiibus adversus Religionem agitur. Jussu Sanctissi^ 
mi Domini JVostri, die 20. Febr. 1778. sic etiam ift 
Indice exprimehdi ( tametsi itt Re : giila secunda Indicis 
Tridentini praedamnati) 9 potestate citiqhe 9 ht eos aut 
legat j aut retineat 9 Sumino Pontifici feservata. 

Libri scripti contra Dietain Imperialem Ratisbohenseni; 
Jpp. Ind. Trid. 

Licaula Joannesi 1. Cl. Ind. Trid. 

Licenteo 9 seu Licuhteo Claristo. Lettera scritta a Ridolfd 
Grandini , ili cni si essaminan due Juoghi dell 1 Ope- 
re di Franccsco Maradei. Decr. di. Jan. ijat, 

Liejbenthal Christianus. Coliegnun Foliticnm^ in quo de P R O H I B I T R U M t8J 

S&cietatibus, magistratibus , juribus Majestatis , Rege 

Romanoriun , jure Episcopali , & jure belli tractatur. 

Decr. 3o. iulii 1678. 
& Liechtenaw (Conradus) Ufspergensis, Chronicon. Editio- 

nis Argentorati anno 1609.9 quae non permittitur 

hisi ablatis diiabus Epistoiis , Paraliponienis , & Po- 

stillis eidem editioni insertis. Decr. 16. Martii 1621. 
Lienhardt Geofghts : Ogdoas Erotematnm ex Octonis 

Theosophiae ScolactiCae Tractatibus , publicae loci , & 

concertationi exposita. DeCr. i5* Junii ijttfj» 
Lightfootus Joannes. Opera omuia, duobus voiuminibus 

compfehensa; DeCr. 2.6. Maii 1696* 
Ligneus Petriis. Lepidissima parabola. Ind» Trid. 
Limborch Philippus; Historia Inquisitionis , cui subjungi* 

tur liber Sententiarum Inquisitioriis Toiosanae* Decr* 

19. Maii 1694. 
" Theologia Christiana ad pf axin pietatis , ac promo- 

tionem pacis Christianae unice directa. J)ecr% 2. Se<+ 

ptemb. 1727. 
■ " ■ De veritate Religionis Christianae amica collatio cum 

erudito Judaeo. Decr. iZ.Decemb. ljfy» 
d[e Limiers M.r. ( Heriri Philippe ). Histoire du Regne de 

Louis XIV. Roi de France 4 & Navarre* Decr* 4* ^* € ~ 

cemb. ijzSi 
•— Vide Vitringa. 

Linck , seu Lincus W>nceslaus : . 1. Cl. Jnd. Trid. 
Linckens Henricus. Tractatus de jure Episco- ) 

pali. . ) Decr; 

* ' Tractatus de juribus Teraplbrum , cmn ) i5. Jan* 

discursu prailiminari de Juris Cammici ) 1714* 

origine & auctoritate. * y 

. Linctor Jacobus, i. Cl. App.Jnd. Trid» 

Lindius Stephanus* Epistolae monitoriae, in quibus cu* 

ram Religiouis ad Magistratum pertinere , & qua ra«* 

tione Missa in vetefi Ecclesia celebrata fuerit 9 osteu-. 

ditur. App. Ind. Trid* 
Lindoverus Fridolintis. 1. Cl.lnd.Trid* 
al Linguaggio della Religione. Vide Landi Giuseppe. 
Lionardo di Capua. Vide Capoa. 
Lipsius Justus. Orationes* octo Jenae potissimum habitae* 

Cum falsum sii has omnes qui esse. Decr. y.Sep- 

tembris 1609. 
* < " ■ ' V/de Votae. 
. Lipstorpius Daniel. Forniatio , & exclusio infrunitae Mo~ 

narchiae Papalis. Decr. i3. JVovemb. 1662. 
jLutitc' P.F.' Due Pr«di«he Ca^tolichje 9 uriai delle Opere buo« iS| I isr DU LlBR O R TT M 

ne 9 Paltra deila Giustificazione , predicate ne!P Impe~ 
rial Palazzo di Praga. Dccr. 22. JSovcmb. 1619. 
Liste deiP Arti di tutte T Estrazioni ridotte per ordine 

di alfabeto. Decr. 25. Jul. \fii. 
I-iste des Chanoines , Curez , ' octeurs , & Ecclesiasti-* 
ques secuiiers , &" reguiiers de la Viiie , & dit Dioce-* 
se de Paris 9 qui ont deciare qnMls persistent dans 
leur appel. Pecref. 2. Septcmb. 1727. 
JListe ( premiere ) des Cfcfanbirites , Curez Docteurs , & 
E«.elesiastiques secolie s , & reguliers des differeiis 
Dioceses de FEglise de France , qui ont declare qu"ils 
persistent dans leur appel. Decr. 2. Septembr. 1727. 
&e Listonai . Le Voyageur phi osophe dans un Pais inconnu 
aux habitants de la Terre . JVTttlta incredibilia vera . 
Multa credibilia falsa. D^cr. 17. Jan. 1763. 
Listrius Gerardus. 1. Cl. Ind. Trid. 

Litania Gormanofum : hoc est supplicatio ad Deum Opt. 
Mav. pro Gcrmania , habita in ceiebri quadam Ger- 
maniae urbe in die Cinerum. Ind. Trid. 
JLitsich Michacl. Declamatio iu libelli repudii vicem ho- 
diernae Jesuitico-Pontiftciai Ecciesiae data • Decr. 22. 
Decemb. iybo. 
JLitta Luigi. Della Sagramentale' Assoluzione neVasi ristr- 
vati : Lettera aiPanouimo Autore del Librc intitola- 
to : Le storte idee raddrizzate &c. Milano ( sine Qn~ 
notatione Anni ) Pecr. 5. Februarii 1790. 
Jtitterae Roma datae ad Doctorem Lovaniensem circa rio- 
vum Decretum , & Breve SS. D. N. Innocentii XII* 
ad Episcopos Belgji De Formuiario contra Janseniuin ; 
& Theologi Lovaniensis ad illas responsio . Decr. 10. 
Maii 1694. 
titurgia 9 seu liber preciim communium , &: adminrstra- 
> tionis Sacramentorum , aliornmque rituum , atque 
ceremoniarum Ecclesiae , juxta usum Ecclesias Angli^ 
cana». Decr. i5. Maii \j\\. 
£1 Livello Politico s o sia la giusta Bilancia , nella quale si 
pesano tutte le massime di Roma. Parte I., II., lll %9 
elV. Decr. 17. Octob. 1678. 
%he Lives of ^Sttints collected ffom aushentick records o£ 
Church Historv , with a fnil account of the other Fe~ 
stivals throughout the year &c. Idest : Vitae Scincto- 
rum collectae ex authenticis Historioe Ecclesia$ticae 
monumentis , cum pleniori e;rpositione aliarum Fe- 
stivitatum per annum , insertis opportunis anima~ 
dversionibus. Decr. i4» Januarii \fij. 
te tivre a lanjode 9 on le Philosophe reveur^. Ouvrage 9 ^aii^ FROltIBITOKUT7r 

!% quel on trouve plusieurs particularites singltlieres* 
& interessantes pour tous les etats de la vie . Par ]e 
Chevalier des Essart. A Amsterdam chez Merkus Fils 
Libraire 1700. Decr. \t\. Maii 1779, 

Livres ( ies deux ) de S. Augustin. Vide Opus inscriptum* 
le Livre des Manirestes 9 ott V 011 trouVe devetoppe par les 
lumieres de ia raison & des divines Ecf itures : l.Qiiel- 
les sont ies veritabies causes de notre etonnante Re- 
volution : 2. Queiie doit en e"tre 1' issue . Derniere 
annee dtt 180. piecle de T Ere Chretienne . Decri g, 
Decembris 1806* 
- Lobartus ( Joannes ) Botussus. 1. Cl. Jpp. Irid, Trid. 

Lobon D. Francisco. Vide de Saiazar. 

Lobwasser Ambfosius. \. Cl. Jpp. I/ld. Tridi 

Loca insignia. Ind. Trid. 

Lochandrus ( Martinus ) Gorliceixsis Silesiuse 1» CL Jpp* 
Ind. Trid. 
von Lochstein Veremunds Griinde so wolh sur als wider die 
Geistliehe Immunitat in zeitlichen Dingen. . Her- 
ansgegeben und mit Anmerkungen begleitet von F. L. 
W. Idest latine : Veremundi de Lochstein Fundaiuen- 
ta.tam pro, q-am contra Immunitatem iicciesiasti- 
cam in temporaiibus ; edita , & adnotationibiis ati- 
cta a F. L. W. Decr. 26. Junii 1767. 

Loci communes de bonis operibus', & potesltate Ecciesia- 
stica. lnd. Trid. 

Loci duo ( Francisci Guicciardini ) ob rerum , qttas cbn- 
tinent , gravitatem cognitione dignissimi 9 ex ipsKts_ 
Historiarnm libris tertio & qttarto dolo maio detracti» 
nunc ab interitu vindicati. Decr. 7. Aug. iGo3. 

Loci insigniores , & concordantes ex utroque Testamento 9 
concinna admodum brevitate recens congesti , Scri- 
pturam ad varios ttsus ailegatttris mire comiuodatttri. 
Ind. Trid. 

JLoCi ( mnlti integri ) sacrse doctrintt Veteris & Ncvi Te- . 
stamenti ex Hebraea , & Graeca lirrgua in Latinum 9 * & 
GermaniCum sermonein translati. Jpp. Ind. Trid. 

Loci omniuiu ferme capitum Evangeiii secund u m Bfat- 
thamm , Marctuu 9 Lucain , Joannem . Opus Otionis 
Brunfelsii . Ind. Trid. 

Loci utriusque Testamenti complectentes prascipua capita 
totius Christianismi. Ind. Trid* 
&e Locis Theologieis Dissertationes X. Theologi Lovanieasis» 

Decr. i3. Jpr. 1739. 
Be Locis Theologicis. Vide Stattler. 

Locke Mr. ( Jean ) . Essav Phildsophique c<mc€ffriarit Fen^ 486 ItTBIX L I B R O R tf ftf 

tendement humaiu , traduit de PAnglois par Fiexro 

Coste. Brevi Clement. XII. 19. /z/nf/ 1734. 
■i. ii— " Le Christianisme raisonnable , tel qu^il nous est re- 

presente dans V Ecriture Sainte. i. Ch Decr. 25. $e» 

ptemb. ijSj* 
■i jrw-fi Vide Extrait d' un Livre Anglois* 

Lode sopra li dodici privilegj concessi dalla Santissima 

Trinita. alla Beatissima Vergine Maria in onore deila 

sua immacolata Concezione. J)eCr. 22. Junii 1712. 
. X-oescherus. Vide Feustelius Crisifianns. 

Lohetms Daniel. Sorex primus oras chartarum primi libri 

de Hepublica Ecclesiastica Archiepiscopi Spaiatensis 

corredens 9 Leonardus Mafius Theoiogaster Colonien- 

sis in niuscipula capttfs. Decr. 22. Octobr. 1619. 
Xohner Tobias . Instructio pfactica ds Confessionibus ri- 

ie 9 ac ffuctuose e.vcipiendis. J>ecret. 5. Julii 1728. 
Loix du Monde physique 9 & du Monde moral. Vide Sy- 

steme de la Nature. 
iellardus Walterus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Lombert Pierre . Les Oeuvres de S. Cyprien traduites en 

Frart$ois 9 avec des remarques , & une nouvelle Vie de 

S. Cypf ien tiree de ses ecrits. J>ecr. 27. Sept. 1672. 

tomonaco Francesco. Vite degli eccellenti Italiani . Ma- 

jorum gloria posteris qnasi lumen est . Sall- Tom. I*' 

Italia 1802. Tom. II. 9 e III. Italia i8o3. Vecr. 18. 

Julii 1808. 
ionef Josue. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Longinus Caesar . Trinum Magicuin , sive secretorum Ma- 

gic©fum Opus. Decr. 22. Decembris 1700. 
<fi Longobarii Francesco . Centuria di Lettere del glorioso 

Patriarca S. Francesco di Paola , con aicune Annota- 

zioni. Cum multa falsa 9 et apocrypha contineat . 

J)ecr. 10. Junii 1659. 
Lonicerus Albertus. Triumphi rlomanorum 9 & Jesu Chri* 

sti in caelum ascendentis collatio. App. Ind. Trid. ' 
JLonicerus Joannes. 1 . Cl. Ind. Trid.- 
JLonicerus Philippus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
"' , ' Chronica Tiircica. Donec corrigantur. App.Ind.Trid» 
1 1 'Theatxuin Historicum. Vide Hondorffius. 

Jlongius Michael. VideVossiiis Gerardus. 
iLopez de Baylo ( Joannes ) . Justificationes motivorum 4 

tatn juris, quam facti , quibus Regia Audientia mo- 
veri debet ad procedendum ad occupationem tempo-* 
falitatum , & banhimehtum contra Episcopum Algua- 
3?ensem D. Antonium Ntiseo . J>ecr. 11. Junii 1642«^ # 
ei 180 Vecembr* i(>4& P&OHIBITORTJM *8? 

Lopez Juati Luis . Discurso Juridico-Historico-Politico er* 
defensa de la jurisdicion Real , ilustraciOn de la pro* 
vision de veirtte de Febrero del ario 1684. Decr. 29. 

Maii 1690», 
JLopeZ Royo ( Pietro Maria ) . Dialogo della bellezza * 6 
ar te di ben servirsi delle finestre deiranima . Decr* 
si. }anuar% 1732. 
Loquaeus Bertrandus. i. Cl. Ind. Trid* 
de I^or«a Antonio . Epitome de la prodigiosa vida , virtu-* 
des 9 y admirables escritos de la Verierable Madre 
Hipolita de Jesus y Rocaberti. Decr. i. Decemb. 168^. 
Loredano Gioi FrancescO. Novelle amorose. Decr. 9. Fe- 
bruarii ift83. » 

di S. Lorenzo Francesco. Brevissimo Comperidio dell' Indul- 
genze 4 grazie , priviiegii , & essenzioni concesse da* 
Sommi Pontefici al S. Ordine della Santissima Ttini* 
ta della Redenzione de'Schiavi. Decr. iOi Aprilis 1666* 
m— Compendio della Vita miracolosa dV Santi Giovanni 
de Matha , e Felica Valesio , con una brevissima di- 
chiarazione delle sacre Indttlgerize . Decr. io. Apr* 
16G6. 
.- Compendio delli privilegii , grazie f & Indulgenze? 

da 1 Sommi Pontefici concesse ali'Ordine , & Archicon- 
fraternita del rtiscatto 9 alia quaie e unita la Con- 
fraternita v della Madonna del Rimedio . DeCr. 10« 
Apr. 1666 
Lofcichius ( Gherardns) Hadamarius. i. CU tnd .Trid. 
,ihi Racemationum libri tres de Missa publica prorogan* 

da. App. Ihdi Trid. 
jLoricnitis ( Joannes) Hadamarius* 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Lorichius ( Reinhardns ) Hadamarius. 1. Cl. Ind. Trid. 
«U Lotraine ( Franqois Armand ) Ev£que de Bayeux. Man- 
demerit contenant le jugement , qii 1 il a porte siir dif- 
ferentes Propositions 9 qiai lui ©n 6te denoricees. Pecr. 
1%. Julii ljaSi 
m ■ * Ordonnance 9 *& Instriiction Pastorale portant conda- 
mnation de deux libelles intitulez 9 Pun : Instruction 
en forme de Catechisme aii sujet de la Constitntiort 
Unigenitus ; 1' autre : Instruction Tbeologique riour 
servir de repbnse a un libelle intitule : Eritretien fa- 
milie* aii sujet de la Constitution Unigefhitns . 1724. 
t)ecr. i3. Febr. ijib. 
iossiiis Litcas. y. Cl. Ind. Trid. 

»•*"'" Alciiini Abbatis Turbnensi^ de fide' sanctae , 6c indi* 
vidu% Trinirati* libri tres c^mmfentario illixstrati * 
Ini. Trid* i88 l isr b e x L i B HOKtrM 

Lotichius ( Christianus) Hessus. x. C/. /W. TVyV/. 

JLotto spirituale per le povere anime del Purgatorio molto 
bisognose di cristiano soccorso . Decr. 18. Julil iyo3. 

Lovaniensis ( antiquae Facuitatis Theologicas ) qui adhuc 
per Belgiiim superstites sunt discipuii 9 ad eos 9 |ui 
hodie Lovanii surit 9 Theologos 9 de declaratione sa- 
crae Facultatis Theologieae Lovaniensis recentioris cir- 
ca Constitutionem Unigenittis. Decr. 17. Maii \fi?\. 

Lovvigni. Vide Bernieres. 
$e Loyseieur 9 alias Viiierius Petrus; 1. Cll App. Ind. Trid. 

Lubbertus Sibrandiis. D'e Papa Romano : Repiicatio ad de- 
fensionem tertiae Controversise RobertiBellarmini scri- 
ptam a Jaco J bo Gretsero. Decr. 22. Decemb. 1700. 

•"' ' Et cetera ejusdem Opera omnia . Decr. 10. MdH. 

Lubiceusis Jbannes . De Antichristi adveritu , & de Mes- 

sia Judaebrum. Ind. Trid. 
Lubienicciius Stanislaits . Historia Refof mationis Poloni- 
cae 9 in qua tum Reforinatornm 9 tuiri Anti-Trinita^ 
riorum origo 9 & progresstis in Poionia narrantur . 
Decr. 27. Maii 1687. 
4$e I uca Carolus Antonius. J^axis judiciafia in Civilem, * & 
Criminalem divisa. Donec Corrigantur . Decr. 2i 
Julii 1686. 
Lucar ( Cyrille ) Patfiarche de fconstantinople . Lettres 
anecdotes 9 sa confession de foi 9 avec des remarques. 
Concile de Jerusalem tenu contre ltii , avec un exa- 
men de sa doctrine. Decr. 21. Janudrii 1721. 
Lucas ( Joannes ) Veronensis . Strena veritatis amatoribus 
pro veritate defendenda 9 anno praecedenti multum 
impugnata 9 nullis arinis expuguanda ; oblata primi 
anni i68d. Decr. 26. Junii 1681. 
- Lucas Mr. La perfection du Chrttien traduite de FAriglois. 
Devr. 22. Maii 1745. 
Lucateilus Petrus ♦ Conjurationes poteritissimae 9 & effica- 
ces ad gxpelleridas 9 & fugandas aereas potestsrtfes. 
Decr. 4. Decemb. 1725. 
Lucern-a Augustiniana 9 qua breviter , & dikicide declara- 
tur concordia 9 & discordia 9 qua dub nuper ex DDo 
Doctor. S. Theol. Duacen convenhtnt 9 -aut recedunt a 
eeteris hodie S. Augnstini discipulis. Decr. 23. Apri- 
, its ^54. 
la Lucerna di Eureta Misoscolo. VideVona. Francesco. 
Liicianus Mantnanus. Annotationes in D. Joannis Chryso* 
stomi iu Apostoii Pauii Epistolam ad Romauos Com- 
liieiifearia. ln'd. Trid* ■Jrohibit o r v boc: 1#£ 

Lucianuf Samosatensis. De morte Peregrini Dta- ) j^ 
logus. J T 'A 

«— - Philopatris. Dialogus. ) ? 

Lucius Ludovicus. Historia Jesuhica • itecr. 128. Decemb. 

1646. 
Lucrezio. F/<sfe Marchetti. 

Lucrezlo Caro. Vide Filosofia di Tito Lucrezio Caro. : 
Lucta Christiana. Ind. Trid. 

•Ludecus , ^ewLudtke Matthaeus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Ludovici Imperatoris Liber contra sacras Imagines . Ejus 

nomine confictus. App. Ind. Trid. 
Ludovicus ( Laurentius ) Leobergensis .. 1. Cl. App. Ind. 

Trid. 
Ludus Pyramidum. Ind.Trid. 
Luithoidus Varemundus. 1. Cl.Ind. Trid. 
deXukawitz Xoannes. i. CL Ind. Trid. 

Lumbier Raymundus . Observationes Theologiese morales 

circa Propositiones ab Innocentio XI. , nec ncm circa 

alias ab Aiexandro VII. damnatas. Decr. n5Jan. 1SSA, 
les Lumieres ( Nouvelles ) polhiques pour le gouvernement 

dc j^glise ! ou PEvangile nouveau du Cardinal Para* 

viciu. Decr. 18. Maii 16*77. 
Lundorpius Michaei Gaspar* Beilum sexennale*Civile Ger- 

manicum , sive Annaliuin 9 & CommentariDrum Hi- 

storicorum de statu Religionis, & Reipublicae 5 libri 

duo. Decr. 17. Decembr. 1623. 
Luoghi ( akuni iniportanti ) tradotti fuor delPEpistole la~ 

tine di M. Francesco Petrarca , con tre sonetti suoi '± 

xvi 1 1. stanze delBerna avanti il xx. Canto. Ind.Trid. 
Lupacius Procopius. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Lupano Otto . Torricella : Dialpgo delle Statue^ Demoni , 

Spiriti, Ind. Trid. 
Lupulus Heuricus. 1. CL Ind. Trid. 
Luculus Sebastianus. 1. CL App. Ind. Trid. 
Luscus Hermannus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Lusiuius Euphormio. Vide Barclajus Joannes. 
Lusitanus A.natus. Curationum lnedicinalium Centuriae • 

Dohec expurgentur. App. Ind. Trid. 
Lutberus Martinus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Lvcosthenes Couradus* 1. Cl. Ind. Trid. 
• < Prodigiorum 2 ac Ostentorum Chronicon . App. Ind* 

Trid. 
' Theatrum -vitae hmuanae. Vide Zuingerus. 

• Lysnrtminus 9 seu Lismaninus Franciscus. 1. Cl.Ing.Trid* 
Lystenius Georgius. \. Cl. App. Ind. Trid. 
Lyttichius Aibertus. i« CL jpp. Ind» Trid» t§Q lNPEXl,|BftqitU3* M M acchiavellizatio , qua unitorum animos Jesuastev 
quidam dissociare nititur. Vecr. i6. Martii 1631. 

Macedo Franciscus a S. Augustino . Azymtfs Eucharisti-* 
cus 9 sive Joannis Bona doctrina de usu Fermentati in 
Sccrincio Missae examinata , expensa , refutata ♦ J)o~ 
nec corrigatur. Decr. 3. Oetobr. i6^3. 

Macer Gaspar. 1. Cl. App. Ind. Trid. 

Machiavellus Nicolaus. 1. Cl. Ind. 7Vt<£. 
la Machine terrassee. Vide de la Mettrie. 

^lachumetes , seu Mahometes. Mcoranus . Editionis Ba- 
sileae i543« 9 i55o. 9 et aliarum editionum , //* qui- 
frus impia Scholia 9 et Annotation.es habentur . In 
yulgari autem lingua non habeutur 9 nisi ex con- 
cessione Inquisitorum. App. Ind. Trid. 

Machumetis Saracenorum Principis , ejusque Successorum 
vitat? , ac doctrina , jpseque Alcoran . His adjuncta» 
sunt confutationes multorum , una cum Martini Lu- 
theri praemonitione , &c praefatione ki Alcoranum 9 
App^ Ind. Trid, 

Mackbray Joannes. \. CUApp. Ind. Trid. 

Maconerie Egyptienne MSS. jfer. V. J. Apr. 1791, 
<le iaMadre de Dios Fraucisco . Exercito iimpido Austral 
contra las Manchas dei Prado. Decr. %1. Junii i665e 

Maecardus Georgius. Vide Meckard. 

Majstlinus Michacl, 1. Cl. App. Ind. Trid. 
de Maets Caroius. Sylva qua&stionum insignium Philolpgiam. 
Antiquitates , Philosophiam , potissimum vero Theo- 
logiam spectantium. Decr. 20. Novemb. i66*3. 

Magdeburgenses Centuriaj. Vide rjistpria Ecciesiastica. 

Magdeburgensis ( Civitatis ) pubiicatio Litterar>im ad 
omnes Christi Fideles ann. i55o. Ind. Trid. 

Macdeburgius Joachimus. 1. Cl. App. Ind. Trid* 

Mageirus Joannes. Vide Magirus. 

Mageudeus Wndreas. Anti-rBarouius Magenelis 9 seu ani- 
madversioners in Annales Cardinalis Baronii . Decr* 
29. Augusti 1690. 

Maggio Francesco Maria . Compendioso ragguaglio della 
vita , morte , e Moiusterj della Madre D. Orsola Ije-? 
nincasa. Decr* 19. Junii i6j4* Prohibitoritiv* igi I 

jmmmmm Vita della Madre Orsola Benincasa . Decr. 19. Se* 

ptemb, 1679. 
Maghoa David & Abraham. Breve discorso , e compen- 

diosa esaminazione deila natura e proprieta di questa 
antichissima medagiia , estratto cjal Libro sopra cio di 

Don Angelo Gabrielle Angusciola . Decr, 16, Mqr^ 

tii 1621, 
tm ut profjibetur etlam omne hujusmodi Numisma 9 et 

mandatur , ut qui illud habent 9 ad S, Ojjicium de- 

ferunt, Decr, 16, Martii i6%i, 
Magica , sen. mirabilium Historiarum de spectris 9 ck ap~ 

paritionibus spirituum. Item de Magicis 9 & DiaboiV» 

cis incanjationibus libri duo. Decr, 3. Aug, 16*36, 
Magirus , seu Mageirus ( Joann.es ) Praenositus Stutgardia» 

nus. 1. Cl, App, Ind, Trid, 
Magnante Gio» Battista. Nuova Novena di S. Anna Ma- 

dre della gran Madre 4* Dio. JOecr, 19. Sept, 1679. 
Magnus Valerianus . Apologia contra imposturas Jesuita> 

rum. Decr, i3. Jan, i66*5. 
Mahometes. Vide Machumetes. 
]MLahusius Johannes. Epitome Annotationum Erasmi in no* 

vum Testamentum . Donec corrigatur . App, Ind. 

Trid, 
Majer Georgius Andreas. Vide Riemerus. 
Majerus Michael. Symbola aureae mensae XII. Nationum. 

Decr, 13. Decembi 162 4» 
.' ' i 1 .. i Verum inyentum 9 hoc est munera Germaniae ab ipsa 

primitus reperta 9 & relicruo orbi communicata. Decr, 

11. Apr, 1628. 
Maignan Emmanuel. De usu licito pecuniae Dissertatiq 

Theologica. Decr, t\, Decemb, \6jl\, 
Maimbourg Louis. Histoire de la decadeuce de ) Decr, 

V Empire apres Gharlemagne'. ) $5,Maii 

* i Histoire dn grand Scliisuie d' Occident. ) i58o. 
— Histoire du Lutheranisme. Decr, *2. Defenfb.- 16B0. 
■■ ... Traite Historique de V etahlissement , & des prero- 

gatives de PEglise de Rome, & de ses Eyeques, Bre- 

vi Innoc. XI, 4. Junii i6*85. 
11 .. ■ 2 Histoire du Pontificat de S. Gregoire le Grand. Brevi 

Innoc, Xf, 26. Febr, 16$?, 
Maimonides R. Moses. De Idolatria liber, cum interpre- 

tatione? latina, & notis Djonysii Vossii. Decr, 7. Fe- 

bruarii 1718. 
Mainardus ( Augustinus ) Pedemontanus. i. Cldnd, Trid* 
Mainus Luca6. 1« CL App, Ind» Trid, *9* ItfDEX LlBUORTJM 

Majolus Sinion. Colloquiorum, sive dierum Canicrtlariui*4 
continuatio. Quae tamen falso ei adscribitur. Donec 
cerrigatur. Decr. 16. Martii 1621. 
Major Geor^ius. 1. Cl. Ind. Trid. 
* ■ Vitae Patrum in usum Miuistrorum verbi , cum pra»* 

^ fatione Martini Lutheri. Ind. Trid. 
Major ( Joannes ) Poeta, 1. Cl. App. ind. Trid. 
UMaire^seu Marius Joannes. 1. Cl. Ind. Ttid. 

Malavaile- Francesco.' Pratica facile per elevare Tanima al|a 
contentplazione , tradotta clal Francese in Itaiiano . 
Parte I., e II. Decr. 1. Jpr. i§88, 

— Lcttre a M. V Abbe de Foresta-Coiongue Vicaire £e- 
neral de Mr. T Eveque de Marseille. Decr. 17. /<** 
nuarii ijo^i. 

Maldoiiatus Joa unes. Vlde Codognat. 
Malebranche Nicalaus. Traite de ia nature 9 & ) 

de la grace. ) 

■ •— ? Idem: dernicre edition augmenteg de plu- ) 

sieurs eclairissemens. ) 

— Lettres touchant ceiies de Mr. Arnauld. ) T>ecr. 

' -Betense de V Auteur de la Recherche de ) i^.Mdil 

ia verite contre Paccusation de Mr. de la ) 1690» 
Viile. ) 

" ' ■ " Lettres a un de ses ami , dans les quelles ) 
il repond aux Heflexions Phi/osophiijues , ) 
et Theologiques de Mr. Arnauld sur le ) 
Traite de la Nature , et de la Grace. ) 

■ ' "• ' De inquirenda veritate libri sex , in quibu? mentis 
humanae naturae disquiritur. Decr. l\. Martii 1709. 

»' " Entretiens sur ia Metaphysique 9 & sur la ) Decr.^ 
Religion. ) i5. Jatu 

— 7 Traite de Morale , Premiere Partie. ) i£*4* 

Maier Woifgangus. 1. Cl. Ind. Trid. 
de Malescot Stephanus. 1. Cl. fnd. Trid. 

Malespini Ceiio. Ducento Noveile. Decr. 16. Mjrtii 16^1. 

Maiti Tiberio. Riflosso delP uoino interiore. Decret. 29. 
Novemb. 1689. 

Malleolus , vulgo Hemmerlin ( Felix ) Tiguriuus. 1. CU 
Ind. Trid. 

Mamone Domenico. Vide Istituzioni Logiche. 

Manassei Paolo. Paradiso interiore 9 overo Corona spir* 5 - 

tuale , nella quale con trentatre esercizj si praticano 

tutte le virtu. per arrivare aiia perfezione. Decr. 29. 

Novemb. 1689. 

- M.i ichettus Antonius. Fiores aurei ex variis \a Ecclesia PROHlfilTORUM 193 

Doctoribus , & ex Catechis«*Q brevissime excerpti , 
Decr. y. Feb. 1718. 
&e Maaentibus Car©lus Antonius. Tractatus de potestate jiv- 
risdictionis 9 seu de regimine animarum 9 ac de juris- 
dictione contentiosa. Decr. 4» Martii 1709» 
Manettus Jannotius. De Dignitate 9 & excellentia bominis 

libri IV. Donec emendentur. App. Ind.' Trid. 
Manfrcdi Fulgenzio. Apologia 9 overo difensione sopra la 
riformazione deir Ordiae suo , contra quelii -> che sot- 
to pretesto di riformare 9 lo diffcrmano. Decr. 10. Z>0 
ceinb. 16*0 5. 
Mangetus Franciscus. Tractatus Philosophico-Theologicus 
de ioco. Decr. 18. Junii i65i. 
della Maniera di conversare con Dio , aggiuntevi akune ne-* 
cessarie riflessioni. Opera tradotta dal Francese. Decr^ 
4. Decemb. iyo.5. 
Maniera di tenere a inscgnare i figiiuoli Cristiani. Jnd^ 

Trid. 
Maniera divota da praticarsi verso la Serafica Maria Mad- 
dalena de' Pazzi Carmelitana , in cinque Venerdi , ia 
memoria de 1 cin<jue piu. segnait.ti regaii fatti da Dio 
alia detta Santa. Decret. 10. Septemb. 1688. 
Maniere ( seconde ) cfonguent a ia bruiure» Decr. 22. De- 

cemb. 1700. 
Manifesto per P Associazione alle Opere del Sig. Ab. D.Pie- 
tro Tamburini di Brescia Professore nelP I. R. Uni- 
versita di Pavia 9 Cavaiiere deii 1 Ordine della C^rona 
Ferrea , Membro neif I. R. Istituto delle Scienze. fldi- 
lano li 10. Agosto 1818. Daila Tipografia deir Edit^- 
re Vincenzo Ferrario ; Confirmatis Decretis fjuibus 
pleraque Opera jam proscripta et daninata fuerunt 
ijuae in hoc Monito Typographico enunciantur , et 
iaudantur 9 edita sive sub Auctoris nomine sive sup- 
presso. Decr. 26. Sept* 1818. 
Maniius Joannes. 1. Cl. App. Jnd. Trid. 
tle Manoir Abbe. Defense des deux Brefs de N. S. P. le Paue 
Innoceut XII. aux I vequcs de Fiandre , contre le Do- 
cteur Martin Steyaert. Dccr. 11. Marlii \jot\. 
Manteiius Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. 
Manter Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. 
Mantzius Feiix. 1. Cl. Ind. Trid. 
Manuai new univcrsal. Vide the Catholike. 
Manuaie Catholicorum. Vide Charitopoiitarius. 
^lanuale Cathoiicorum 9 seii breve Compendium ver# , 
auticpiissimas, 6t Catholica? dcctrina; 9 in quo pracipua 

i3 194 INDEX LlBROKJJM 

.Christiana* Reiigionis capita ex solo Dei verbo perspi^ 
cu,e explicantur. Decr. 16. Martii 1621. 

Manuaie Confratcrnitatis 8. Josephi Patriarcha^in Templo 
PP. Carmeiitarum Discalceatorum erectaj Vienna? Au- 
striae anno Jubilajnin pra?dicente. Decr. i^.Jpr.i6S2. 
anuductio ad universum Jus Ciyile , & Canonicum, con~ 
tinens P. Renedicti Carpzovii Methodum de .studio 
Juris recte & feiiciter iustituen io : Danieiis Keysers 
Historiam Juris Civiiis : INucieum Institutionum : 
Georgii Brucksuibergii Meinoriale juridicum : Job. 
Serpiiii compendiosam Juris Canonici , $t Civiiis de~ 
lineationem : generaiia utriusque Juris Axiomata • 
Decr. DOp /ulii 1678. 

Marbachius Joanncs. 1. Cl. Ind. Trid. 

Marbaehius Phiiippus. 1. CL App. Ind. Trid. 
f* e Marbais Nicoias. Supplication , & Requete a. FEmpereur , 
aux Rois , Princes , Etats , Rcpul/iiques , & Magi- 
strats Chretiens , sur ies causes d' assembier un Con,- 
ciie generai contre Paul Cinquiesme. Decr. 28. No~ 
vemb. i6'j. 7 . 
ae Marca Petrus. De Concordia Sacerdotii , & Imperii , sea 
de Libertatibus Ecciesiae Galiicanae. Decret. n. Ju- 
nii 1642. 

■ Idem Editionis Stephani Baluzii. Decr. 17. TSfovem- 

bris 1664» 

. r Epistola D f Hyacintho Mesades Archidiacono Empo- 
ritano Ecclesiae Gerundensis. Decr. 18. Decemb.i6l\6. 

Mar caniis ( Reinhoidus ) Westvalus- 1. Cl.Jpp. Ind.Trid. 

Marceiii. Vide de Casibus reservatis. 

^larceiius ( Joannes) Regiomontanus. 1. Cl. Ind. Trid. 

JVlarchant Petrus. Sanctiiicatio S. Joseph Sponsi Virginis 
in utero asserta. Decr. 19. Martii i633. 

*™archetti Alessandro. Anacreonte tradotto dal tcsto Greco 
in Hime Toscane. Decr. 22. Junii 1712. 

» " ■ ' Di Tito Lucrezio Caro della natara delle cose libri 
sei tradotti. 1. Cl. Decr. 16. Novemb. 1^18. 

Marchinus Philibertus . De Sacramento Ordinis . Donec 
corrigatur. Decr. 18. Decemb. 1646» 

V Bellum Divinum effnse , ac diligenter explicatum ; 
hoc est de obligationibus Episcoporum , ac Parocho- 
runa , de Sacramentorum administratione , de secuJa- 
ris Magistratus potestate , de valore Testamentorum. 
Donec corrigatur. Decr. 18. Decetnb. i6ifi. 

Marcus Ephesinus. 1. Cl. Ind. Trid. 

Mardeley Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. PROHlBITORtJM igS 

Mardojai de Abraham de Soria. Oracicu Panejirico~do- 
ctrinal sobre ia maia tentacjon. Decr. \t\. Apr. *^55, 
Mare iibermu , sive de jure quod Batavis competit^ad In- 
dicana commercia. Decr. 3o. Jun. 16*10. 
del Mare Pauius Marceiius. Praj;ectiones de locis Theologv- 
cis Senis habitae. Nenis 1789. Decr. 9. Decemb.xjofi. 
et Fer. V. 5. Martii 1795. 
Maresius Samuel. Opera cmnia. Decr. 3o. /w//f 1678. 
Margarita Pastorum. ^p/?. ind. Trid. 
d.e S. Maria Gabriel. Tratado de- ias seite Missas del Seiler 
S. Joseph en reverencia de sus siete dolores 5 y siete 
gozos. Decr. 9. FeW. i£83« 
ia S. Maria Sigisniunclus. J>e Olftcio immaculatae Conceptio- 
nis Deiparae autiquissimo 9 & devotissimo , recens per 
Anonymum cprrecto , & Lucensibus typis edito 9 ob- 
servationes.'Z>ecr. \\. Apr. 1682. 
Mariaies Xantes. Controversia Proiegomena adversus No~ 
vatores. Praejtxa Torno l. Bibiiothecae Interpretum 
ad universam Summam Theoiogias D. Thomae Aquir 
natis. Decr. 20. Junii 1662. 
Mariana Gio. Discorso intorno ai grandi errori , che sono 
neila forma dei governo de' Gesuiti. Decr. 11« Apri- 
lis 16*28. 
de S. Marie Ruppe Cherubin. La veritable devotion a la Mere 
de Dieu etablie sur les principes du Christianisme * 
divisee en trois parties. Donec corrigatur. Decr.zj. 
Apr. i7oi. 
Marin ( Joannes ) Oconensis . Theoiogia Speculativa , & 

Moraiis. Decr. &.')it(ii 1728. 9 ef 1©. Juiii 1729. 
Marino Gio. Battista. L' Adone. Poema. ) *Decr\ ^. 

— Gli Amori notturni. ) Febr. 1627. 
I Baci. ) 

- Ii Camerone, prigione orridissiHia in Na- ) 
poli. ) 

1 II Padre Naso. ) - 

— La Pngionia in Torino. ) 

— — Ragguaglio de' costumi della Francia. ) "Va ' 

- "" Sonetto pe r P inondaz*me dei Tebro a ) lb2y * 
Roma 5 cujus initium : Fosti Citta d' ogni ) 
Citta Fenice. ) 

" I Trastulli Fstivi. ) 

' " ■ II Duello amoroso. ) Decr. 

: - La Lira. ) *7» Octobr^ 

•' Venere Pronuba. ) 1678. 

Mari us Hieronymus 3 t]ui et Hieronymus Massarius* %.0h 
Ind. Trid, * i3 JVlarius Joannes. Vide Mair^. 

Markiewez Joannes. Seand*a|uni expurgatmii ) 

in laudem Instituti Societatis Jesu. ) JDeCr^ 

• " Sp»eculuiii zeli a pessimis ad exempiar ma- ) 'll^Nov* 

litiae contra sacros Canones , & jurisdictio- ) i655. 

nem Ecclesiasticam elucrubatum. ) 

» ■' ' Veritas bonae vitae ex occasione occu- ) 

patae haereditatis Jaroslaviens*is 9 Patri^ ) 

bus ^ocietatis demonstrata. ) Jfiecr. 

«" ' ->• Summus Pontifex Innocentius X. de du- ) 4* Decemb* 

piici Xnstituto SocEetatis , ejusque Con- ) 1674» 

stitutionibus 9 & deciarationibus iuter- ) 

rogatus. . ) 

Marloratus Augustiuus. 1. CL App. Ind. Trid. 
IVlarmontel de T Academie Fram;oise, Beiisaire . f>one$ 

corrigatur. Vecr. s5. Maii 1767. 
jVIarnixiiis , seu de Marnix ( Phiiippus ) Dominus de S. Al-> 

degonda. i. Cl.App. Ind. Trid. 
Maroldus ( Ortolphus ) Francus. 1. CL Ind. Trid. 
Marot Clemens. 1. CL Ind. Trid. 
Marquardus Johannes . De Jure Mercatorum » & Com^ 

merciorum singulari , libri IV. Vonec corrigantur* 

JOecr. so. Novemb. i663. 
, Marraccius Hippolytus. Alloquutioiies padficae ) 

pro immaculata Deiparab Virginis Con- ) 

ceptione. ) 

■'" Excusatio pro libello praeuotato : Fides ) 

Cajetana : ac pro Opere inscripto : Caje- ) 

tanus txiumphatus , ac triumphator in ) 

controversia Conceprfonis Beatissjmap Vir- ) Decr. 

ginis Mariae. ) 18. Ja;n 

"""" ' Magister a diseipulo edoctus in causa ) 166 7. 

Conceptionis Beatissimae Virgirjis Mariae. ) 
r Meditamenta circa Bullam Alcxandri- ) 

nam , seu Alexandri VII. in favorem Dei- ) 

parae Virginis ab originali peccato praeser- ) 

vatae editam. ) 

d\\ Maitaine Mr. Vide Ouvrages philosophiques. 
Marsilius de Tadua.^F/V/e Menandrino. 
Marstaller Christophorus. 1. CL App.tyd. Trid. 
Marta Doctor ( Horatius ). Tractatus de Jurisdictione per* 

& inter Judicem Ecclesiastieum a ,& secula-rem e X er- 

cenda. Decr. 3- Julii i6si3. 
Marti y Viladamor Francisco* Defeusa de la auctoridad 

. Real en.las Personas EccJesiasticas del Principado de> 

Cataluna. J)ecr» 18. JPecemb. i6/fi. pROHlfclTORtJIVI igj 

Mar\in Franciscus. Reflexiones ad nuperrimam deelaratio- 

nem Doctoris Hennebel. Decr. 11» Martii 1704. 
■ ' Nodus in scirpo quaesitus a Molinistis , ) 

sive Motivum Juris in causa Thesis Lova- )Ztecr.22> 
nii defensae 5. Martii 1713. ) funii 

> ■ Alteruin Motivum Juris contra Patres So- ) 1^1 2<« 
cietatis 9 ac eorum patronos , & asseclas. ) 

Tertium Motivum Juris contra Patres ) 

Jesuitas , & caeteros Molinistas. . ) Deci\ 

« Quartum Juris Motivnm contta Theo- ) 2t). Notf* 

logos Sccietatis , & cunctos eis adhae- ) 1^12. 
rentes. ) 

Martinez Joannes. Vide Vulpes Jo^nnis Martinez. 
Martinez Martinus . Hvpotyposes Tkeologicae ad rntelli- 
gendos sacrae Scripturae sensus. JV/si fuerint ex im-i 
pressis ab anno i58a. App. Inch Trid. 
ftlartini Joseffo Gio. II Contadino guidato per la via delle 

sue faccende al Cielo» Decr. 28. Aug, i;?58. 
Martiniko. 1. Cl.Ind. Trid. 

Martinius Mathias. Lexicon Philologicum , praecipue Ety~ 
mologicum , & Sacrum. Decr. 11. Aprilis 1628. 9 et 
8. Martii 1662. 

EpitOme sacrae Theologiae. Decr. 14. Jan» iy3j» 
Martinius Eucharius. Epistola ad Mathiam Hoeneg Cg* 

mitem Lateranensem. Decr. 16. Mariii 16*21. 
Martius Wolfgangus. i. €1. App+ Ind. Trid» 
Martvr Petrus. Vide Vermilius. 
de Marzilla Petrus Vincentius. Decreta Concilii Tridentini 
ad suos quaeque titulos setundum Juris methodum re* 
dacta , adjuhctis deciarationibus auctoritate Apostoli- 
ca editis. Decr. 29. Aprilis^ et 6. Junii 1621« 
Mafcius Andreas . Josuae Imperatoris Historia illustrata 9 

' atque explicata. Donec corrigatur. App. Ind. Trid. 
Massimo da Monza. Vide Monza. 

Massonius ( Robertus ) Anglus. 1. Cl. App. Ind* Trid. 
Massonus Papirius. Libri sex de Episcopis Urbis, qui Rq* 
manam Ecclesiam rexerunt. Donec corrigantur. App* 
Ind. Trid. 
> '■ ■ ■ S. Agobardi Etpiscopi Lugdunensis Opera. Doneccor* 

rigantur. Decr. 16. Decemb. i6o5. 
Massuccio Salernitano. Le cinquanta Ncvelle 9 intitolat^ 

i\ Noveliino. Ind. Trid. 
Mastelioni Andrea • Esercizio di ringrazjamento • Vide 
Solazzi. 
4 Y0n Mastrkhr, G.erardus. Antonii Angnstini d^ smendanonfl igg I N D S X LlBRORUM 

Gratiani libri duo, ijuibus Historiam Juris Eccfesiasti» 

ci praemisit, & notas subjunxit. Decr. 7. Febr. 1718. 
Hastripieri Giammaria. Risposta a un Libro intitolato : 

Lettera di un Ec^lesiastico Italiano diretta a Monsig. 

Scipione de Ricci V r escovo di Pistoja , e Prato 1786. 

( Pag. 58. Pistoja 6. Gennan ) ementitum Auctoris 

nomen. Decr. 4- Martii 1788. 
Mathesius LaurentJus. i. Cl. App. Ind. Trid. 
Mathieu M. F . Abrege de V ancienne , & celeste doctrine 

de Saint Augiistin, & de toute 1' Eglise touchant la 

Graee. Decr. 3. Apr. 166$. 
del Matrimonio. Vide Cocchi Antonio. 

Matrimonio degli Ecclesiastici^ Vide Necessita , e utilita. 
del Matrimonio de 1 Preti , e delle Monache. Ind. Trid. 
il Matrimonio di Fr. Giovanni. Commedia : sine annotatione 

nominis Aucloris $ et JLoci 1680; Decr. 18. Septem* 

bris 1789. 
Matthaeus Antonius. Collegia Juris sex 9 unum fundamen- 

torum Juris, alterum Institutionum , tertium , &C 

quartuiri earumdem 9 cjuintum Pandectarum 9 sextum 

Codicis. Decr. 11. Junii 1642. 
Matthaeus ( Joannes ) Schmalchaldensis. 1. CU App. Ind* 

Trid. 
Matthaeus Petrus. Septimus Decretalium : Constitutionum 

Apostolicarum post Sextum ,. Clementinas 9 & Ilxtra- 

vagantes continuatio* Decr. 3. Julii i6-3. 
Mattheeus Westmonasteriensis* Flores Historiartim. Edit, 

Londini i5^3. Donec emendentur. App.Ind. Trid. 
Matthevr Thomas. 1. Cl. Ind. Tiid. 
Matthias Christianus. Theatrum Historicum • Decr* 3o. 

Junii i654« 
r« Collegium Politicuiri 9 juxta methodum Logicam con- 

scriptum. Decr. 2. Decembr. 1622. 
Maurocenus Andreas. Historia Veneta ab annp i52i. usque 

ad anniim 161 5, Donec corrigatur. Decr* 12. Decem* 

bris 1624* 
Maurus Maximilianus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Maximes Chretiennes sur le devoir de parler en favetir 

de la verite. Decr. 2. Septembr. 1727. 
Maximes des Princes 9 & Etats souverains. Vide Interests; 
Mayerus Jo. Fridericus. De Pontificis Romani electione li- 

ber commentarius 9 ciim duarum Dissertationiim ap- 

pendice. &ecr. 22. Decembr. 1700. 
deMavnard Gerardus. Illustres eontroversiaj Forenses serun fe 

dum Juris Civilis Rdmanjjrum uormas in SenatuTho* Prohibitorum, ig§ 

losano deeisae , e Gallicc sermone in Latinum transia- 
tae 9 & additiouibus , ac Gorollariis auctre a Hierony-*- 
kno Bruekner. Cum multu falsii Auclor , et Bruckne* 
rus vfjirment. Decr. £ Februarii tfify. 
Mayou Joannes Baptista. Quaistio Theologica. Quae €st 
circumduta varietate. fsal. 44* Tbeses , quas tueri 
conabitur Claudius 1 Frartciscus Monnier io. Septem-r 
hris 1707. in Sorbona. Decr. 26'. Octob. 1707. 
Mayrs Beda . Verthcidigung der :Naturlicben 9 ) 
Christliehen , und Cathoiischen Religion ) 
naeh den Bedurirtissen unseref zeiten:brster ) 
Theii : Vertheidigung der Naturlicfren , und ) 
Eiulitiing io die gcmfcnb'arteKcligion(/Y/e\s£ ) 
latine ) Defensio Naturalis 9 Christianae 9 ) 
et CathoUcue Religionis . pro necessitate ) 
nostrorum temporum : Pars prima : De- ) 
fensio naturalis Religionis 9 et Iniroductio ) 
ad Revelatam. Ausburg 1789* ) 

™ ""' ■ ' Zweyter Theii:, Erste Abtbeiiung: Verthei- ) 
digung deer Christlichen Religion : ( idest ) 
lutiue ) Pars II. Divisio I. Defehsio Chri- ) Decr: 
stianae Religionis. Ausburg^ 1789. . ) 17. Dec*) 
-"" V' Zweyter Theii : Zweyre Abtheiiung : Ver- ) 17920' 
theidigung der Christiichen Religion ( idest ) 
latine ) Pars II. Divisio f I. Defensid Chri- ) 
stianae Religionis. Ausburg 178^. . ) 

"■"■"' ' Dritter und lezter Theil : Vertheidigung ) 
der Catholischen Religion Sammt einem ) 
Anhange von der Moglich keit einer Ve- ) 
tfeinigurig Zwischen unserer iind der.Evan- ) 
gelisch Lutherischen Kirehe ( idest latine ,) ) 
Tertia, &. iiltima Pars. Defensio Catholi- ) 
cae Religfonis. cum Appendice de possibi- ) 
litate unionis inter nostram 9 et Jivangeli- ) 
j. co-Lu theranam Ecclesiam. Auspurg 1789. ). 
Mazure Nieolau» .' Niidae Veritati . Queestio Theol6gica<>; 
Quaenam est columnu veritatis. Theses , cjiias tueri 
conabitur Joannes de Boessei die 16. Tfovembris iGfi* 
in Sorbona. Decr. 4. Decembris i6j$. 
Mazzius Carolutf. Mare magnum Sacramenti Matrimonii. 

Decr, 22, Decembr. 1700. 
Mead Richardus. Medica sacra 9 siVe de morbis insignio-' 
ribus , qui ii Bibliis memorarttur.' Commentariu9» 
Decr. 11. Martii i7§4* 
JVfeazza Girolamo . $ove MartedV in onore di $. Ainna * 
Decr. 25. Jan. 1684. 200 I U D I * IlBROlltJM 

Mechliniensis Jacobus Archiepiscopns. Edictuin, cujus inU 
tlum : Notum facimus , quod cum circapublicationem 
Bullae Urbani VIII. Finis : Datum Bruxeilae die £()• 
Martii i65i. J. A. M. V. Decr. n. Maii i65i. 

i i Rationes , ob quas a promulgatione Bullae , qua pfo- 
scribitur liber , cui titulus : Corneiii Jansenii Episcq- 
pi Iprensis Augustinus 9 abstinuit , ex mandato Reguy 
Suae Majestati exbibitae , e Galiico in Latinum trans- 
latae. Decr. n. Maii i65i. 

Meckard , seu Maecatdus Georgius. i . Cl. App. Ind. Trid* 

de Mediatoris Jesu Christi hominis Divinitate, aequalitate- 

que libellus. Item de restauratione Ecclesiae Mariinl 

Cellarii, cuiH Epistola praeliminari Fabricii Capitonis. 

App. Ind. Trid. 

Medicina Animae. Ind. Trid. 

Medicina Animae pro sanis simul , & aegrotis instante mor- 
te. App. Ind. Trid. 

Medicina Animse tam his qui firma , quam qui adversaj 
corporis valetudine praediti sunt , in mortis agone , & 
extremis his periculosissimis temporibus maxime ne- 
cessaria. App. Ind. Trid. 

Medina Michael • Apologia Joannis Feri , in qua lxvii. 
loca Commentariorum in Joannem , quae Dominicws 
Soto Ltitherana traduxerat , ex sacra Scriptura , San- 
ctorumque doctrina restituuntur. App. Ind. Trid. 

Mediolanensis Julins Apostata. i. Cl. Ind. Trid. 

Meditazione da farsi quando ,si dice la Corona della Ma- 
donna. Decr. 3. Apr. i685. 

Meditazione filosonoft di Francesco L... P.P. in Pavia lJjS^ 
Decr. 17. Decemb. ijj$. 

Meditationes , & pr^cationes piae , admodum utiles , & ne- 
cessariae pro formandis tuin conscientiis 9 tum mori- 
bus electorum. Ind. Trid. 

Meditationes ( in Orationem Dominicam saluberrimae ac 
sanctissimae ) ex libris Catholicorum Patrum selectae. 
Ind. Trid. 

Meditationes ( Sanctorum Patrum quibus Dominicae pas- 
sionis mysterium explicatur , atquc historia de passio- 
ne Christi expenditur. App. Ind. Trid. 

IVCegander ( Gaspar ) Tigurinus. 1. Cl. Ind. Trid. 

JWegHn Martinus. 1. Cl. Ind. Trid. 

jVlejerus Justus. Juris publici quaestio capitalis: sintne Pro- 
testantes Jure Caesareo Haeretici „ & ultimo supplicio 
afdciendi. Decr. 9. Maii i636. 

Meisterus Joachimus. 1. CL App* Ind* Trid. Prohibi tORum 201 

Melanchthon PhiJippus. x.Cl.lnd. Trid 

m i m Sententiae sanctorum, Fatrum de Cceaa Doiiiiriica « 

App. Ind. Trid. 
■■ i - Idem.. Vide Dolscius Paulus. 
Melander Dionysius. j. CL Ind. Ttid. 
Melander Otho. Jocorum, atque seriorum tum. «ovorum, 

tum selectorum , atqive memorabilium Centuriae ali- 

quot> Decr. 16. Dec. x6Io5. 
Melander Philoxenus. Actio perduellionis in Jesuitas Sa- 

cri Romaiii Imperii juratos hostes . Decr* 23. Au~ 

gusti i634. 
Melange de Litterature , d v Histoire, & de Phil&sopfiie . 

TNouveile edition, augmentee de plusieurs notes sur la 

Traduction dcr queiques morceaux de Tacite. Vol. fy. 

JDecr. 27. Novemb. 1767» Donec expurgentur. 
Melangaeus Hippophilus. Theologiae ComperadiuiD-. ) Ind. 
" Expositio in Evangelium Matthaci. ) Tiid^ 

Melanges philosophiques. Vide Nouveaux Melanger. 
Melgnitius Dominicus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Melhoverus Christophorus. 1. Cl. Ind. Trid, 
Melisander Gaspar. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Meliton. 1S Apocalypse de Meliton , ou revelation 4es my~ 

steres Cenobitiques. Pecr. 3i. Martii 1681. 
Melvil Jacques. Memoires Historiques contenant plusieu^s 

evenemens tres-importants . Decr. 26". Octob. 1707. 
Memoire a. presenter a. Messieurs les Commissaires propo- 

ses par le* Roi , pour proceder a la Reformacioa dts 

Ordres Religieux , 1767. Decr. 27. Novemb. 1767. 
JVIemoire dans le quel on examine , si V appel interjettc au 

futur Concile General de la Constitution Unigenitus 

par quatre Ev£ques de France , est legitime & cano- 

nique. Decr. 29. Julii 1722. 
Meittoire d' un Docteur en Theologie adresse 4 Messei- 

gneurs les Prelats de France , sur la reponse d? im 

Theologien des PP. Benedictin a la lettre de P Ahh6 

Allemand. Decr. 2. Junii 1700. 
JJIemoire pour justifier V usage de recevoir des Re'qu£tes 

de la part des parties interessees , touchant P enregi- 

strement des Edits & Declarations du Roi. Decr. \ 

Septembr. 1727. 
aiemoire pour le Precentenr de PEglise de Saint Pons , de~ 

mandeur en reparation de caloirmies , contre le R. P. 

Cherubine de S. Marie Rupe Syndic des R, p, RecoU 

lets de la Provinee de Saint Beruardin d u Couvent <!fe 

S, Pons. Decr. 27. Apr. 1701. £62? I Mr B E X L I B R R U M 

{Heinoire pour INosseigneurs dc Parlement sur 1' enregiLr 

strement de la Declaratiou , qui autouse i' «ceonntv. 
dement conclu entre plusieurs Eveques, touchant la 

Constitntion Unfgeniius; Decr. i. ' Septemb. J727. 
Memoire pour le Sr. Daage Ctire de Ville INeuve sur Be- 

lot, intime contre S. J. F. E. JLevis appellant couimc 

d' abus &c. Decr. 6. Septemb. ific). 
IVfemoire servaut de clef de David , ou le Molinisme \ & 

le. Materialisme demasques. Decr. i2. Sept. 1769. 
Memoire stir la cause des Evcques , qui ) 

ont distingue le fait du Droit. ) 

m » * * Second Memoire contenant la reporf-) jy pcr o j an 

se aux raisons politiques , q u e le P. ) gg * * . * 

Annat aliegue pour porter a poursui-) JyJJ» cq£ 

vre les Ev£ques. ) 

*«** Troisiewie Memoire, IV., V. ? VI., ) 

vii. , & viri. > 

Memoire sur la publication de la Bulle Unigenitus dans 

le Pais-Bas , ou Pon expose les raisons , qui doivent 

empecher de permettre cette publication . Decr. 12, 

Septemb. 1714« 
Memoire sur ie dessein qu 1 ont les Jesuites de faire' retom- 

ber la censxire des ciriq Propositions sur la veritabie 

doctrme de S. Augustiu „ sotis le nom de Jansenius. 

Decr. 2.3. Aprilis 1654. 
Memoire sur le droit de la Faculte de Theologie de Paris, 

d' etre entendue sur les decisions de doctrine , pro- 

posees pour servir de loi dans le Royaume . Decr 2. 

Septembr. 1 ;iy. 
Memoire sur le refus des Sacremens a la mort , qu*on fait 

a ceux qui n'accepte.nt pas la Constitution , & une Ad- 

dition concernant lesBiilets de Confession • Decr. 11* 

Febr. 1753. 
Memoire ( Nouveau ) sur les appels de jugemens Ecclesia- 

stiques 1717. Decr. 29, Julii 1722. 
Memoire sur les droits du second Ordre du Cierge , avec 

la tradition qui prouve les droits du second Ordre» 

Decr. 16. Aug. 1733. 
JVlemoire sur les Libertes de FEglise Gallicane . Amster^ 

dam 1755. sive alibi. Decr. 21. Novembr. ij$j. 
Memoire sur les Professions Religieuses en faveur de la. 

raison contre les prejuges. DecrAij. Novemb. 1767. 
Memoire touchant le dessein qu*' on a d^introduire le For^ 

mulaire du Pape Alexandre VII. dan* T Eglastf dec' 

Pais-Bas. Decr. 26. Oclob. 1707, Prohibitorum 2o3 

Memoire's Chrofroiogiques , & Dogmatiques pour servir £ 
T Histoire Ecciesiastique tlejmis 1600. jusqu' en 1716., 
avec d«s refiexiuns , & des remarques critiqiies. Decr* 
2. Septetnb. 1727. 

Memoires Historiques pour servir a V Histoire des Inqui~ 
sitions, Decr. i3. Apr> 1789. 

Memoires interessaintes. Vide Recherches philosophiques, 

Memoires pour servir a 1' Histoire de Madame la Mar- 
quise JYlaintenan. V0L6. PeCr. 7. Januar. 176*5. 

Memoires secrets de la Reprblique des lettres , ou le 
Theatre de la verite , par rAuteur des Lettres Jui- 
ves. Decr. 21. IVovembr* 1767. 

Memoires sur la vie de' Mademoiselle de Le % ncios . Par 
Mr. B. . . • I. II. III. Partie. Vecr\ 7. Jun. 1765. 

Memoires de Candide , siir la liberte de la pxesse , la paix 
general , les fondemens de 1' ordre Sociai , & dVutres 
bagatteiles ; par le Docteur Emmanuel Raipb : Ou- 
vrage traduit de rAiiemand , sur la troisieme Edi- 
tioh. A Aitona , & se trouve a Paris , a Londres , a 
B ome ( clanculum jortasse ) , & a Petersboiirg . 
L' An de Grace 1802. Decr. 2. Julii 1B04. 

Memoria Cattoiica. Vide Liber , cui lituius . Meni.Catt. 

Memoria ( seconda ) cattclica. Vide Id. 4. 

Memoria che presenta ec. Vide ia Schiavitvi delie donne. 

Membria per la consagrazione dei Vescovi di Siciiia , da 
tenersi presente nelle attuaii circostaiize , che rendo- 
no pericoioso , e difficiie Paccesso al Sommo Ponte- 
fice., dei Canonico Stefano di Chiara Professore di 
Cauoni nella Regia Universita di Pai<?rmo : Paiermo 
nella Stamperia Reale 181 3. Decr. 8. Ojjzcii 24. Au~ 
gusti 181 5. . \ 

Memorial ai Serenissimo CardinaJ Infante de Espana , Ctt- 
jus initium: Serenissimo Serior t Finis : Como es V, 
Cathol. Reai. A; Bulla Urbani VIII. 6. Martii i&Ji. 
et Decr. 1. Aug. 1641. 

Memoriai 4 cujus initium ; Seiiora. En doze de Decembre 
del ario 1646. parecieron en ia Real Audiencia de este 
Reyno de Aragon Procuradores legitimos de ei Cabii- 
do de la Santa Igiesia dei Salyador . Decr. 22. Ju- 
nii 1676. 

JJIemoriaie ad Eminentissimum Cardinaiem de la Cueva 
circa querimoniam frivoiam Jansenianam DD. P. S. J. 
contra Theges Theoio,^icas , & libelium supplicem 
P. S. J. Caoellae Reg. Bruxeli. Concionatoris : ejiisdem 
de eodem ingesta tela , & regesta. Bul\a l/rbani VIII* 
& %htrfM i<?4*»» ft&wr, 1. Aug* iff^i. 2o4 Indix LiBrorum 

Memoriale , cujus initium : Alla Santita. di N. S. F#pfl 

Gregorio XV. il Clero , & Cattolici di Valtellina. Cum 

manuscriptum 9 tum impressum. Decr. 18.Jan.162z» 

Memoriale alla Santita di PAPA PIO VI. tratto dal ma- 

noscritto del recentemente defunto Signor Delauriet^ 

di Rautenstrauch . In Vienna 1782. ( jalsis typis ) 

Decr. 26. Jan. 1795. 

Memorialia per Deputatos Academias Lovaniejisis exhibita 

Romae Summis Pontifieibus Urbano VIII. & Innocen- 

tio X. pro doctrina B. Augustini manutenenda. Dect* 

23. Apr. 1604. 

Memorie istorico-Ecelesiastiche per servire di apologia a 

quanto viene presentemente praticato in differenti 

Corti di Europa per condurre la Disciplirra Ecciesia- 

stica 9 e specialmente Regolare ( per quanto sia pos- 

sibile ) nel primier© suo Instituto - Opera d 1 un Ita- 

liano Conisberga 1782, Si vendono da JLuigi 9 e Be- 

nedetto Bindi MerCanti di Libri ,- e Stampatori in 

Siena. Decr. Fer. IV. die n. Februarii 1784. 

Memorie del Conte di Grammont scritte in lingua Fran- 
cese da Antonio Hamilton 9 ora per la prima volta re- 
cate in Italiano. Milano per Sonzogno 9 e Comp. 1814. 
Decr. 3o. Septemb. 1817. 

M«morie del Magistrato di Revisione . Milano : Presso 
Pirotta , e Maspero. Decr. eod. \ 

<le Menandrino , seu Menandranus ( Marsilins ) Patavinus. 
1. Cl. Ind. Trid. 

Menasseh Ben-lsrael . De Resurrectione mortuorum li- 
bri III. Docr. 3. Aug. iG56. 

Mencelius Hieronymus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 

fllendo Andreas . Statera opinienum benignarum in con- 
troversiis moralibus . D€cr. 3o. Julii 1678. a et \!\* 
Apr. 1682. * 

Menghi Girolamo. Vide Mengus. 

Menghini iTommaso. Opera della divina grazia 9 che mo- 
stra la pratica degli affetti mentali per via di Fedfe. 
Decr* 1. Apr* 1688. 

* JLume mistico per V esercizio degli atfetti divini • 

WPecr. 9. Sept. i#88. 

Mengus Hieronymus . Flagellum Daemonum . ) 

r— Fustis Daemonnm. ) J>ecr..^ 

■— Compendio delPArte Essorcistica 9 e pos- ) Martii 
sibilita delle mirabili 9 e stivpende opera- ) 1709» 
zieni de^Demenj» ) PHOHIBITOUtTM 2o5 

IVIenius ( Jttstus ) Isenacensis Pastor. 1. Cl. Ind. Trid. 
JVlenningusJHarcus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Menno. Vide Simonis. 
jYL Mento , qui et Mento Gogrenius. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Mentrius Metterus adversus Palearium Episcopum. i. Ch 

App. Ind. Trid. 
Menzini Bieuedetto. Satire . Decret. 21. JunSi xjix. 
Mercator Gerardus : Chronologia , hoc est temporum de*> 

moustratio ab initio Mundi usque ad annum i568« 

DoAec corrigatur. App. Ind, Trid. 
" ' ■ Atlas Minor. Vecr. j. Aug. i6o3. 
Mercerus ( Joannes ) Uticensis. 1. (7/, App. Tnd. Trid> 
> Thesaurus JLinguae Sanctae , sive >Lexicon Hebrakum 

authorer Sancte Pagnino, auctum ac recognitum opera 

Joaunis Merceri , & Ant. Cevallerii. App. Ind. Trid. 
Mercier Theodorit; Vide Gras Je*an. 
Merckel Valentinus. i. Cl. App. Ind. Trid. 
Merckiinus Conradus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
|e Mercure Jesuite , ou Reeueil des pieces concernant Ie pro- 

gres des Jesuites , leurs ecrits , & ditTerents , depui» 

Pan. 1620. jusqu^a. lapresente ann^e 1626. Dec. 19. 

Martii i633. 
ji Mercurio Postiglione* da auesto all' altro Mondo . Decr,. 

3. Apr. 1669. 
Mereuda Antonius. Disputationw de consilio minime dan- 

do extra casus regnlae ex duobus malis , juxta opinio- 

nem specificantem probabiliter actum pro licito 9 int 

concursu opinionis specificantis ipsum probabiliter jfro 

iliicito . Pars prima . Nisi fuerit ex correctis juXta 

Decreium 20. Novemb. i663. 
jyierlinus Ambrosius Britannus. Divinarum , seu jobscura-^ 

rum prasdietionum liber I. 9 & II. Ind. Trid. 
— — Vide Alanus. 
Mcrsmati f ranciscus. Conclusiones Seraphico-subtiles d<? 

gratia , justificatione , & merito , cjuas justificare co- 

nabuntur Fr. Constantinus Letins 9 & Fr. DJonysiufl 

Wy tterwlge die 3. Junii 1694. Gandavi. Decr. j. De~ 

cemb. 1694. 
JVlerute* Gaudentius. Memorabilium liber. Nisi corriga- 

tur. App. Ind. Trid. 
Merzilius Phiiippus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Messe celebrate colle solite offerte. Vide Antica disciplina 

delia JLiturgia. 
JVIessinghamus Thomas* Florilegium insula: Sanctorum , 

aeu vitai , & acta Sanctorum Hibernise. Donec corri*- 

gatur. Decr. 23. Augusti 16*34. 206 IWBEX LlRORUM 

Mess|o Hieronimo. Li giusti Discorsiper la unione di tntt\ 
i Frincipi de' Cristiani , coii i yi overbj ,, e pronostici. 
Ind. Trid. 

Mestrezat Gio. De&la Comunione con Jesu Cristo nelPEu- 
caristia contra i Cardioaii Beiiarmino , e de Perron. 
Decr. 26. Oct. 1640. 

*■ " Et cetera ejusdem Opera omnia. Decr. 10. Maii 1737. 

Methode pour etudicr ia Geographie , dans ia queiie on 
donne une description exact de V Univers , fir&e des 
meiiieurs Auteurs : avec un discours preiiminaire sur 
F etude de cctte science. Amsterdam. 1718. Decret. 
4. Deceinb, ljzS. 
de la Mettrie . Oeuvres phiiosophiques . Vol. 2. Amster? 
dam 1753. Item Oeuvres phiiosophiques. ttouvelle 
edition corrigee , & augmentee. A' Berlin 1764. Opu- 
scula quibus constant, sunt hetec duodecun. 
■— ■■'■ Discours preliminaire. 
■■ Traite de i' Ame. 

— \brege des ^ystemes. 
— — — Systeme d^Epicure. 
- ' " ■ i-' Homme Machine. 

— L' Homme Piaute. 

■ ■ Les Animaux piusque Macbines. 

«— • Antiseneque , ou Discours sur le bonheur. 

— — Ep tre a MUe A. C. P. , ou la Machiue terrassee. 

— Epitre a mon esprit , ou V Anonime persi^te. 

-— La volupte. Par Mr. le Chevaiier de M. • • • • Ca- 

pitaine au Regiment Dauphin. 
■ " L. y Art de jouir. 

Omnia 9 sive conjunctim , sive separafim. Decr. Cle- 
mentis XIV. 1. Martii 1770. 
de Metz EvSque. Mandemetft , & Instruction Pastorale pour 
la pubiication de la restitution de N. S. P. ie Pape 
du 8. Septembre 171 3. Decr. 22. Augusti xjx^ 
— -* Mandement qui deffend de reciter i' offtce imprime 
de S.Gregoire VII. BreA Benedicti XUL 8. Octo- 
brls 1729. 
I5 Meur Josephus. Sorbonicorum Patronae. Quaestio Theo- 
logica. -Quam sponsavit sibi C/iristus in sempiternum. 
Osee 2. Theses quas propugnabit Joannes le Boucher 
die 27. Maii 17 i3. Decret. i\. Augusti 1714* 
Meursius Joannes. Athenae Batavae 9 sive de Urbe Leidensi 
& Academia 9 virisque claris , qui utramque iliustra-» 
runt , libri duo. Decr. 26. Januarii i^53. Prohibitghum 207 

Meursius Joannes. Elegantiae Latini sermonis» Decret. 7« 

Febr. 1718. 
JHe.aslia Woifgangus. Vide Musculus. 
M-yer Joannes. 1. Cl. Ind. Tid. 
Meyer Sebastianus. 1. Cl? Ind. Trid. 
iWeyer Simon. 1. CL App. Ind. Trid. 
Meyrer Hermannns . I)e Prceferentiis Creditorum libri 

tres. Decr 3. Julii i6a3. 
Micheiini Hieronymus. Assertuin responsivum pro defern* 

sione castitatis conjugaiis. Donec corrigatur. Decr, 

17. Jan. 1703. 
Mkr&iius Johannes. Ethnophronius , tribus Dialogoruui 

lihris contra Gcntiies de prineipiis Religionis Christia- 

nae dubitationes. Decr. 10. Junii i658. 
Microsynodus Noribergensis . Ind. Trid* 
Micyilus Jacobus. 1. CL Ind. Trid. 
— - De re metrica libri tres. App. Ind. Trid. 

BliKFOnPE^ AYTIKON ? Veterum q.orumdam 

brevium Theologorum , sive Episcoporum , sive Pre- 

sbyterorum Eienchus. App.Ind. Trid, 
M.iiieh/us Jacobus. 1. CL Ind.'Trid ? 
Miiitaire ( ie ) Philosophe. Vide Opuscula sex. 
Miilerus Jo. Petrus. Vide Moshemms. 
Miiietot Benigne. Traite du delict commun 9 & cas pri~ 

viiegie : ou de la puissance legitime des Juges secu - 

lier snr les personnes Ecclesiastiou.es. Decr. 3. /w- 

lii i6*23. 
Miltonus Joannes . Literse Pseudo-Senatus Anglicani 9 

Comwellii , reliquorumque perduellium nomine , ac 

jussu conscriptse. Decr. 12. Decemb. 1700^ 
" H Paradiso perduto. Poema Inglese , tradotto in no- 

stra iingua da Paoio Rolii. Vecr. 31. Januarii ij'$i. 
Mini Bonaventura . Decisiones Theologica» , ex quatuor 

Sententiarum libris Joannis Duns fecoti selectae. De- 

cret. 7. Sept. 1695. 
Mirab uid ( ementitum nomen). Vide Systeme de la Nature. 
Mirabiiis liber , qui prophetias , reveiationesque , nec non 

res mirandas praeteritas , praesentes , & futuras aperte 

demonstrat. Ind. Trid. 
de Miraculis , quoe Pythagoraj , Apollonio Thianensi , Fran- 

cisco Assisio , Doininico 9 & lgnatio Loyplas tribuun- 

tur. Editio nova multis adnotamentis aucta , -Aucto- 
^ re Phileleuthero Helvetio. Decr. i/j. JSovemb. 1763. 
de Mirepoix Eveque. Mand ement aux Fideles de son Dio- 208 ItfDEX LlBRORtJM 

cese, 1714» Cujus initium : Mes chers Freres. II i\c3t 
pas possibie &c. Decr. 12. Decemb. 1714. 
Misnensis, sea de Misa Jacoi>us.> a/fos Jacobeilus. 1. C/,< 

//?<:/. Trid. 
Misneiisis Petrus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Misoscolo Eureta. Vide Pona. 
de ^Missa ( audieuda diebus festis ) ex prsecepto . Incipit : 
Quod estsolemne , ut materiae,de qua agitnr, laudatjo 
ia fronte operis praefigatur &c. Decr. ib\ Junii i6"8u% 
Missa Kvangeiioa. App. ind. Trid*- 

Missa Latina , quae ©iiin ante Romanam circa septingente- 

siinum Domini annum in nsu fnit : item quaedam de 

vetust<ttibus Missae scitu vaide digna : adjuneta est 

B. Rbenani Praefatio in Missam Chrysostomi a Leone 

Xusco anno 1070. versam , cum Prasfatione Matthi$t. 

Fiacii lilyrici. App. Ind. Trid. 

Mision Mr- ( Maximilien. ) Nouveau voyage d 1 Italie , 

avec une Memoire* contenant des avisutiies a ceux qui 

vondront faire ie meme voyage. Decr. 18. Julii 17:29. 

Mitternacht Johannes Sebastianus. Hexas Dissertationum , 

sive Programmatum deputridissimis Papaeorum fabu- 

lis , CnmAppeniice de abomiuaada barbarie , quae 

rem literariam ante Lutherum foedaverat . Decr. i<3. 

Muii 1677. 

JVlizaldus Antonius . Memorabilim , uti- ) Donec corri- 

iium 9 ac jucundorum Centuriae IX. ) gatur. 
•— Historia Hortensium , quatuor opu- )Pecr. 3. iulii 

scuiis methodice contexta. ) i6a3. 

Mcchius Petrus. De cruciatu , exilioque cupidinis Dialo- 

gus. App. Ind. Trid. 
Molec Henricus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Modestns ( V^eranius ) Pacimontanus. Defensio insontis li- 

belii 9 de offieio pii viri. App. Ind. Trid. 
Moio di teaere nelT insegnare 9 e nel predicare al princi- 

pio deiia Reiigion Cristiana. Ind. Trid. 
Modo 9 e via breve di consoiare quelii , che stauno in pe- 

ricolo di morte. Ind. Trid. 
Modo ( breve ) qual deve tenere ciascun Padre &c Ind. 

Trid. % 
Mo irevius Andreas Fricius. 1. CL Ind. Trid. 
Modus conatendi , & modus orandi . Apud Stephanum 

Doletum. App. Ind. Trid. 
Modus orandi , & conntendi. App Ind. Trid> 
Modus ( simplex 9 & succioctus ) orandi. Ind. Trid^ 
"lcs Moeurs. Pec. 21. Nw. ifij. pROHIBITORUm 2*9 

MoiWnus ( Ambrosius ) Uratisiavensis. 1. Cl.Ind. Trid. 
JeMoine secuiarise. J)ecr. 19. Sepiemb. 1679. 
JVlokerus Antonius. 1. Cl. App. Ind. Tnd' 
Moiarcha iEgidius. Praiiudia Apoiogise Teneramundano- 
rum Birgittanorum contra iibeimm O. Corneiii Ooms 
intituiarum : Vindiciai pro A.tonio Triest Episcopo 
Gandavensi . Vecr. 18. Vecemb. 164^ 
jyfolhusensis Christophorus. 1. Cl. App* Ind. Trid. 
^loiinaeus Carolus. 1. Cl. Ind^ Trid. 
, Cotisiiium de commodis , vei incommo*- ) j) ecr 
dis novai Sectae 9 seu factitiae Reiigionis ) }un'ct 
Jesuitarum. ) yf&^ 

Cotisiiictm super facto Conciiii Tridentini. ) " 

—-Libri autem Juris Canonici , et Catholicoritm Aucto\ 
rum 9 in quibus habentur Postilfae 9 et notae ejusdem y 
non pei mittuntur\ nisi iis detetis, et etnendatis juxta 
Censui am jussu Clemenlis VIII. impressam liomae 
anno 1602. Ind. Alexandr. VII. 
Molinjjeus Petrus. 1. CL Ind.Trid. 

Moiinajus, seu du Mouiin Petrus. Opera emnia. Vecr* 
12. Decembris i6'il\. , et 10. Maii ij$j. 
4e Moliuos Michael, Opera omnia tam edita , quam manu* 
scripta. Bulla Innocentii XI. 20. Novemb. 1687. 
Mollerus Daniei. Semestrium libri V. Vecr. 3o. Jan. i£iO« 
Moilerus Henricus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Moiierus Martinus. 1. CL App. Ind. Trid. 
Moiossfo : Vide Soiilo, 
Moitherus Menradus. 1. CL Ind. Trid. 
Momma WUlheimus . Oeconomia Temporum ) 
Tcstamentaria tripiex. De varia conditio- # ) 
ne Ecciesiaj Dei sub tripiici ceconomia Pa- )« . 

triarchariim, & Testamenti veteris , & no- ) n/r . "... 
vi. lomus I. , & II. ) o 

•— Prailectiones Theoiogicae de adventu Schi- ) ' 
loh ad Genes. 49» 10. 5 & de variis Theo- ) 
logiae capitibus. ) 

la Monaca ammaestrata del Diritto , che ha il Principe so^ 
pra ia Ciausura 5 e nelia liberta che le rimane di ri- 
tornarsene ai Secolo soppresso il Monistero, e P Isti- 
tuto. Vecr. 26. Scptembris j^BS. 
de Monarchia ( non speranda nova ). Dialogus. Vecret. i5, 

Mafi 1714. 
della Monarchia itniversale de** Papi. B.espondit Je>*us: Be^ 
gnum meum non est de hoc Mundo. Joan.XVlIf.dS. 
Discorso 1789. sine nomine Auctoiis 9i et Annotatione 
ioel. &ecr. a* J«fr{ i$o4« *4 ftlO h T D I x Librorum 

de Monbron Jacobus. Disquisitio Historieo-Theologica , att 
Janse'nismus sit merum phantasma. Pars I.,H. 9 & III» 
Decr. 19. Mait\ et 7. Dec. i%4» 

Moncaejus Franciscus , Aaron purgatus , sive de Vitulo 
aureo libri duo. Decr. j. Septeinb. 1609. 
le Monde dans laLune, divise en deux livr*s , le premier 
prouvant que la Lune peut-etre un Monde : ie second 
que la terre peut-etre un Pianette , de ia traductiou 
duSr.de ia Montagne. Decr. 12. Martii i^o3. 

Monde ( le ) son Qrigine , &' son Antiauite . Deer. 24» 
Maii 1771. 

Monliemius Johaunes. 1. Cl. App. lod. Trid. 
deMoni ie Sr. Histoire Critique de ia creance , & des cou- 
tumes des nations du Levant. Decr. 1. J>dii i(?o6\ 

Monita poiitica ad Sacri Romani Imperii Priueipes de im- 
mensa Romanae Guriae potentia moderanda. Dc&r. 10* 
Maii 161 3. 

Monita privata Societatis Jesu. Decr. 16. Martii 1621. 

Monita salutaria B. V.Mariae ad cultores snos indiscretos. 
Donec corrigantur. Decr. 19. Junb ' \'6j^. 

Monita salutaria B. V. Marise vindicata per notas salutares 
ad lifcellum intitulatum : Cultus B. V. Mariae rindi- 
catus P. Hieronymi Henneguier 9 & similes scripto- 
res ; authore quodam Reguiari orjhodoxi cuitus Bea- 
tissimae Virginis Mariae zelatore. Cui accedit Appen- 
dix contra Defensionem B. Yirgrais Mari» Ludovisii 
Bona. Decr. 22. Junii \6y6. 

Monnerus Basilius . Tractatus duo . I. de Matrimonio • 
II. de clandestinis Conjugiis. Decr. 22. Novemb. 1619. 

Monoclologia. Vide Phisiophiii Joannis. 

Montacutius Richardus. Antidiatribae ad priorem partem 
Diatribarum J. « aesaris Buiengeri adversus Exercita-^ 
tiones Isaaci Casauboni. Decr. i5* )an. 1714* 

*■— — Analecta Ecclesiasticarum Exercitationum. ) 

" Apparatus ad Originos Kcclesiasticas. ) 

■ ' ' De Originibus Ecciesiasticis Commenta- ) Decr. 
tionum Tomus I. ) i5. Jcw. 

eEANGPaniKON : seu de vita Jesu Chri- ) *7 l 4- 

sti Domini Nostri 9 originum Ecciesiasti- ) 
carum iibri duo. ) 

de MontaigneMichel. Les Essais. Decr. H.Junii 1636. 
«ia Mantalto ( Luiggi ). Vide IeProvinciali,o lettere scritte?xc. 

Montanerii Arnoidus. 1. Cl. Ind. Trid. 

Montanus Arnoldus. Diatrida de usu earnium , & Quadra- 
sima Pontificioruni. Dect\ 29. Maii 1690. Proiiibitorttm 31* 

■ ■«■ ■ Caii Julii Caesaris quae extant 9 cuin selectis varioruin 

Commentariis. Decr. t\. Martii 1709. 
. Montanus Joannes Fabricius. Vide Fabricius. 
de Monte Gaufridus. Tractatns super materia Sacri Concilii 

ractus 111 Basiiea anno Domini i/fi6. Ind. Trid. 
a Monteforti Lucas: Donius sapientiae septem suffultis per 
ailegoriam coiumnis , Mariae cultoribus novissime 
aedificata. Deci . 10. Junii i658. 
a Monte Piloso Angeius. Vide Vulpes. 
de Montc Sancto Gratia Dci. Epistolae piae 9 & christianae; 

Ind. Trid. 
de Montespcrato Ludovicus . Vindiciae pacincationis Osna- 

brugensis» & Monasteriensis. Decr. 10. Junii 1-654* 
de Montgeron Mr. Vide Carre. 

•Momi Vince- zo. Vide Proiusioni. 
de Montpeiiier Charies Joachim Ev&que. Vide Colbert. 
Monumeuta Sanctorum Patrum Orthodoxographa , hoc 
est Theoiogiae sacrosaiictae, ac sincerioris tidei Docto- 
res numero circiter lxxxv. Authores partim Grasci 9 
partim Latini. Oonec corrigantur. App, fnd. Trid. 
d& Monza iVJassimo. Glorie di S. Anna,e pratica di alcune 

dcvozioni da farsi in suo onore. Decr, s>5. Jan. 1684* 
la Moraie pratique des Jesuites representee en piusieurs Hi— 
stoires arrivees dans toutes ies parties du Monde* 
Decv. 3o. Junii 16*71. 9 et iy. Maii 1687. 
Morano Francesco Maria. Bisposte date da un Teologo 
per sciogijmento di aicuni quesiti fattigii da piu Con- 
fessori desiderosi di bene indrizzare F anime a Dio* 
Decr. 11. Martijt 1704. 
Moraidi G. Chiesa Subaipina 1'Anno XII. della. Rep. Fran- 
cese. Torino Anno X» presso Michelangeio Morano. 
Decr. 2.2. Decemb. 1817. 
Morata Oiympia Fuivia. Dialogi 9 Epistoiaa 9 & Carmina. 

App. Ind. Trid. 
M.o rGecnai Fil. Arje Loew. E3m2N Vtt) N . Idest : JVemus 

Jbrahae. Decr. 17. Jan. 1703. 
Morgenstem Benedictus. 1. Cl. fnd. Trid. 
Morhofius Daniei Georgius. De ratione conscribendaruiri 

Epistoiarum iibeiius. Decr. 3i. Jan. lJ2l. 
■■ ■ Poiyhistor Literarius 9 Phiiosophicus , ac practicus , 
cum accessionibus Joannis Frickii , & Joannis Moiieri. 
Deci . 14. Jan. ij3y. 
Morisinus 9 seu Morisonus ( Richardus ) Anglus* !• Ch 
fnd. Trid. 

* ii &igT Index Libhrum 

Morliti Martimis.. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Morlintis Joachimus. 1. Ci. fnd. Ti id. 
de Mornay Fiiippo. La Storia dei Papato - /am prohibita in? 

ter operu ejtisdem Auctoris in Ind. Conc. Trid. et 

Decr. ib\ Martii 1621. - ora tradotta in Italiano coii 

Note da Paolo Rivarola Tom. I. II. III» IV. In Pavia 

Anno IV. Repubiicano 1796. Decr. 26. Septemb. i%i#. 
Mof naeus seu Mornayus ( Phuippus ) Piesseus. Opera om* 

nia. 1. Cl. App. fnd. Trid. et Decr. 16. Martii 1621. 
Moro Maurizio. Giardi 10 de 1 Madrigali, e Selva di varj 

pensieri. Vecr. j. Augusti 160 3. 
Morsius Rolericus , qui et Henricus Binkelow. i.Cl.App* 

Ind. Tid. 
de Morte ( nou timenda ) App. Ind. Trid. 

Morus A exander. Causa Dei , seu de Scriptura sacra Exer- 

citatinnes Genevenses. Decr. 2. Oci.ob. 16*70. 
Morus ( Hcuricus ) Cantabrigiensis. Opera otnnia , tuiu 

quas Latinae, tum quae Angiice scripta sunt. Pccr.'2'Z, 

Decemb. 1700., et 12. Mariii 170 3. 
Moselianus Joannes. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
MoseUanus Petrus. Paedoiogia in puerorum usum conscri- 

pta. Ind. Trid. 
e Moshann Robertus. 1. Cl. Ind. Trid. 

Moshemius Johannes Laurentius. Institutiones Historias 

Christianae majores. Sasculum Priinum. Decr. 11. Se« 

ptemb. i^5o. 
» ' ■ - ' Institutiones Histcriae Christianae anti- ) p ecr 

quiorw, , ) zi.Febr. 

» institutiones Historiae Ghristianae recen ) ' ^o 

tioris. ) ^ 

*— — -Dissertationum ad Historiam Ecclesiasiicam pertinen* 

tium Volumen I. s & II. Po.ec expitrgentur. Decr* 

22. Febr. , et 16 Maii i^53. 
» ' Institutionum Historia* Christiana* Compendium . 

Auctore Jo. Petro Millero. Decr. 14. Jptil. ijbb. 
•' Commentatio de Consecrationibus Episcoporum An- 

giorum. Vide K.iorningius. 
Mo.tivumJur.is in causa Doctoris Martin. Vide Martin. 
Motivum Juris pro Capitulo Cathedraii Hariemensi. Vide 

Svraan. 
Motivum Juris pro D. Gulielmo van de Nesse. Vidc Nesse. 
JYIotivi deirOpposizione deJ Cittadino Vescovo di Noii alla 

publieazione di un Becreto del S. -Ufuzio di Gc 

relativo aila Costituzione Auctorem Fidei di Pio VI. 

e della dinunzia fattane ai Sermo Senato V anno 1794» ^ROHIBltORUM 21$ 

Gehova 17^8. Stamperia della Liberta. in Canheto : 
num. i346\ Decr. 3o. Septemb. 1817. 
Motthjtjus ( Gaspar) Sebmalkaldensis. 1. Cl.App.lnd.Tridm 
$u M.oulin Cyrus. LePaei(ique 9 ou de la paix de V Egiise. 
Decr. 3o- Junii 1671. 
Mouiin ( Mr. ) Cure des Bari*s. Lettre ecrite a. Monsei-* 
gneur i Evtque d 1 Evreux le 25. iJecembie iji6.De- 
creU 17. Febr. 171-7. 
clu Mouiin Pierre. Vide Molinaeus Petrus. 
de Mova Matthams. <Jua;stiones selectae in prae- ) 

cipuis Theoiogiae iVJoraiis Tractatibus* To- ) Decr.w^ 
mus I. ) Martii 

•— Appendix ad quaestiones selectas prioris ) 1704» 

Tomi. Tomus II. ) 

Moyen court , & tres-facile pour l 1 oraison , que tous peu-* 
vent pratiquer tres-aisement , & arriver par-ia en peu 
j a une haute perfection. Decr. 29. Novemb. 1689. 

Moyens surs, & honiutes pour la conversion de tous les 
Heretiques 9 & avis^ & expediens salutaires pour la 
reformation de 1' Egiise. Decr. 14. Jan. iy3y. 
|e Moyne Stephanus. Varia sacra 9 ceu Syiioge variorum Opu- 
sculorum Graecornm. Tomus I. Pecr. i. Dec. 1687. 
' ■ " In Varia sacra Notae , & Observationes. Tomus II# 

Decr. 29. Mz/i 1690. 
Mozzagrugnus Josephus. rfarratio reruin gestarum Ca* 

nonicorum Reguiariuin. Decr. 12. Dicemb. 1624. 
Mucnkius Johannes. 1. Cl. Lnd. Trid. 
Muclern Golielmus vander. Dissertatio de ortu ) 

& interitu Imperii Romani , & de sanctita- ) Dec?\ 
te summi Imperii Civiiis. ) 22. 

u Dissertationes Phiiologicae ds die Mnndi 9 ) Maii 
& rerum omniuui nataii. Accedit dTefensio ) 174^. 
Dissertationis de origine Juris naturaiis. ) 
Mullerus Vitus. 1. Cl. App. Ind. Trid* 
Muncerus Andreas. 1. Cl. App* Ind. Trid. 
Muncerus 9 seu Muntzerus Thomas. 1. Cl. Ind. Trid. 
Munderus Henricus Sthenius. 1. Cl. App* Ind. Trid. 
aMunshoit ( Abrahamus ) Antuerpiensis. 1. Cl* App. Ind* 
Trid. 
Munsterus Sebastianus. 1. Cl. tnd. Trid. 
■ ■■ ■■ Psalterium Hebraicum, Graecum 9 Latiftum cum an~ 

notationibus. App. Ind. Trid. 
Muratore Cario Antonio. Orazioni Panegiriche. Parte I. , 

e II. Vonec corrigantur. Decr. i3. Martii 1679. 
^lurnarus Leviathan 9 vulgo dictus Geitnar oder QtfrfZ 
Jprediger. M* Trid* Si4 Itstbex LiBROKtJivr 

Musaeus Joannes. Dissertatio de ajterno sle- ) 

ctionis decreto , an ejus aliqua extraDeum ) ~ . 

causa impulsiva detur , nec ne. ). _." j.. 

m ■■ De luminis naturae insufiicientia ad salu- y 

teni • Dissertatio contra Kd ardum Irer- ) ' "* 

bert de Cherbury. ) 

Musaaus Raphael. i. Cl. Ind. Trid. 
Musaeus Simon. i.Cl.Ind. Trid. 
Muscuins Abrahamus. i. Cl. App. Ind. Trid. 
Musculus Andreas. 1. Cl. Ind. Trid. 
Musculus Bartholomams. Conclusionum Civilium de suc~ 

cessione conventionali , & anomala Classis prima • 

Decr. 12. JVovejnb. 1616. 
MiiSculus , alias Meuslin Wolfgangus. i. Cl. Ind. Trid. 
Muslerus Joaunes. 1. Cl. Ind. Trid. 
Murius ( Huldricus ) Hugvaldus. 1. Cl. Ind. Trid. 
<5e Mutuis officis Sacerdotii & Imperio^ Vide Riflessioni dei 

Teologo Piacentino. 
Myconius Fridericus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Miconius Oswaldus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Mylius Crato. i. Cl.Ind. Trid. 
Mylius Georgius. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Mylius Henricus. 1. Cl. App. Incl. Ttid. 
Myon JEutychius 9 qui et jf^olfgangus Musculus . 1. Cl. 

Ind. Trid. 
Mysteria Patrum Jesuitarum. Decr. 2 3. Avg. i£34» Prohibitorum 2l5 N IV ali Marcantoni©. Avvisi di Parnasso ai Poeti To- 
schi. Decr. 18. Deceinb. 1646. 
Naogeorgus Theodorns. 1. Cl. App. Ind. Trid* 
Naogeorgus Thomas . i-CLlnd. Trid. 
tfardi Joannes Leonis , qui et Joannes Leonardus Serto-* 

rius. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Karratio eorum , quae contigerunt in Patria inferiori an» 

i566. App. Ind. Trid. 
Narrazioue ( Vera ) del massacro degli Evangelici fatto 

dai Papisti ribclli nella maggior parte deila Vaiteili-. 

na neir anno 1620. a di 9. di Lugiio. Decr. \6*Mar~ 

tii 1621. 
de la JNature. A* Amsterdam chez E Van-Harrevelt 1761. 

Decr. fySeptemb. 1762. 
Natta Giacomo. Riflessioni sopra il Libro intitolato : 

Deila Scienza chiamata Gavalleresca . Decr t 7. Fe*- 

bruarii 1718. 
Wave Ginsto . Fra Paolo Sarpi giusti/icato 9 Dissertazione 

Iipistolare. Decr. 11. Martii lyS^, 
Neander ( Conradus ) Bergensis. 1. CL App. Ind. Tri&. 
Keander ( IViichaei ) Soraviensis. 1. CL App.Ind. Trid. 
Kebulo Nebulonum 9 hoc est joco-seria nequitia* oensura , 

annis ab hinc C. rhvthmis Germanicis edita 9 deinde? 

latinitate donata a Jo. Flituero Franco . Decr. 7. Fe* 

bruarii 171 8. 
Neccerus 9 seu Neckerus Georgins. 1. CI. Ind. Ttid. 
INecessita 9 e utilita del Matrimonio degli Ecclesiastici 9 

in cui si dimostra 9 che il Papa puo dispensare quel- 

li 9 che chieggono. Si aggiunge una Lettera a" Sovra- 

ni Cattoiici con una breve Dissertazione Storiea , e 

Filosofica sopra il Celibato 9 e ii Progetto deil 1 Abate 

S. Pierre. Decr. 26* Aug. 1771. 
Kectarius Patriarcha Hierosolymitanus • Confutatin Im« 

perii Papae in Ecclesiam. Decr. 4* Martii 1709. 
Keller Georgius Christophorus . Ad 3. Septembris 1366» 

Exercitium juridicum . * . thesibus ex |ure Yario pro~ 

positis , una cum Apologia historico-canonica $#0 

Sartcta Provincia Romana , Johannem XIL Papam ut 

Anostatam anno 9$3. reprobaute 9 &C coram Ottone 8l6 IlSTtoEX I I B R R U M 

M. Imperatore 9 Henrico I. Treviren. aliisque Ger^ 
maniae , & Itaiia* Arehi , & Episcopis 9 Leonem VIII. 
canonice eligente. JDccr. a5. Maii 1767. 

Ifteocorus Timotheus. 1. Cl. Ind. Trid. 

^eofanius Melchior. 1 Cl. App. Ind. Trid. 

Iferius Vincentius. Expositio nova in verbum) 

hoc : judicium. ) Pecr. 23. 

^ Luminoso Soie , per mezzo del quale ) Aug. 

i 1 anima Cristiana puo eutrare nei sacro ) i634» 
Regno delia mistica Teologia. ) 

Nesekius Nathanael, qui et Theo^orus .Bezza. 1. CL App* 
Ind. Trid 

"Nesenus Wiiheimus. 1 CL Ind Trid. 
Se Nesse Gulielmus van . Motivum juris apud ) 

Senatum Brabantiae contra Archiepisco- ) Decr. 
pum Mechiiniensem. ) 26. Octob* 

« Appendix ad Motivum juris apud Sena- ) 1707. 

tom Brabantia* contra Archiepiscopum ) 
Mechliniensem. ) 

Keuhusius Edo. Fatidica sacra 9 sive de divina futurorum 
prsenunciatione iibri duo. Decr. 26. Octobris 1640* 

>f Theatruin ingenii humani 9 sive de cognoscenda ho- 

minum indoie 9 & secretis animi moribus . Decr. 18. 
Maii 1677 

^Nevizanus ( Joannes ) Astensis . Sylva nuptialis . Donec 
corrigatur. App. Ind+ Trld. 

&eumayr Franciscus. Frag : ob der Probabilisirms oder 
die geiindere sitten-iehr Katoiischer schuien abscheu- 
lich , und zu vermaledeyen seye ? Beantwortet . . . 
der Reiebs-Stadt Augsburg . . . Wider die Protestan- 
tische Zeitungs-Schreiber am Oster-Dienstag im Jaht 
Christi 1769. Sc. Latine ^ Quaistio, an Probabiiis- 
iims , sive mitior moraiis doctrina Catholicarum. 
Scholarum horribiiis, & maiedicenda sit ? Resoiuta ... 
in Imperiaii Civitate Augustae .... contra Protestan- 
tium Scriptores , vulgo Novellistas , tertia Paschatis 
die anno ^hristi 17^9. &c. Decr. 29. Maii 1760. 

Kewheuser Samuel. 1. CL App. Ind. Trid. 
il Newtonianismo per Je Dame 9 ovvero Dialoghi sopra la 
iucc , i coiori , e i'attrazione. Pecr. i3. Apr, 1739. 

Kicocleoute Collenuccio. Lo Scudo 9 e l 1 Asta del Soidato 
Monferrino. Pecr 3o. Junii 1671. 

> T icodeino da Firenze. Vide da Firenze. 

iNicodemus. De Magistri , &" Salvatoris nostri Jesu Chri- 
«ti passione , & resurrectione Evangelium. Ind,Trid* P r o h i B i t o r v m 217 

Sficolai Henricus . Miscdla Theologica de sanctimo n ia , 
bonis operibus loquendi & sentiendi modis in illi s 9 
& superstitiosis quibnsdam festis . Decr. \q. Junii 

i654. 
Jficoiai Joannes. Demonstratio , qua probatur GentiH um 
TheOiOgiam ex fonte Scriptura? originem traxisse . 
Decr. \l\. Apr. 1682. 
Nicolai Joaunes Georgius . Tractatus de Repudiis , & Di- 
vortiis e*x jure Divino , Canonico 9 Ciyili 5 & Provint- 
ciaii. Deo . 7. Fefo . 1718. 
Kicoiai Meichior . Jubar cceiestis veritatis in medio te- 
nebraruin Papisticartun rutilans . Decr. 3. Aprilis 
1669. 
Nicolaus Henri us. 1. Cl. et Libri omnes his Uteris signa- 

ti H. N. App. Ind. Trid. 
Nicolaus Joannes. Vide Abudacnus. 
&e Nicm , seu Niemus Theodoricus. Historia de Schismata 
inter Urbanum VI 9 Ciementem Antipapain , & suc- 
cessores. App. tnd. Trid. 
Nieremberg Juan Eusebio . Vida de S. Iguacio de Loyola 
Fundador de laCompagnia de Jesus. Donec corriga- 
tur. Decr. 18. Dec. i67j6\ 
Jtfiesielski Adamus. Speculum zeli pro Clero in materia 
Decimarum adversus Po-ionam Societatem Jesu. Decr* 
4. Julii i66>i. 
Kiger ( Franciscus ) Bassanensis. 1. Cl. Ind. Trid. 
Niger Georgius. 1. Cl. A(pp. fnd. Trid. 
INigrinus Georgius. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
■ Conciones in Apocalypsin. App. fnd. Tfid. 

4c Nigromonte Lampertus. 1. Cl. Ind. Trid. 

Nitus Thessaionicensis. LibelJus de Prlmatu Roinani Fon- 
ti&cis a Mathia Fiacio Iliyrico in Latinum sermonem 
conversus- App. Ind. Trid* 
8. "Nipotismo di Roma, ovvero reiazione delle ragioni 9 ch^ 
muo-ono i Ponteiici ali 1 aggrandimento de 1 Nipoti . 
Decr. 21. Murtii i6"$8. 
]Vfisa3us Johannes. 1. Cl. Anp. Ind. Trid. 
lle Noailies ( Gaston Jean Baptiste Louis ) Ev&jue de Cha- 
lons. Lettre Pastorale , *k Mandement au sujet de la 
Constitittion dc Notre SaintPere le Pape du huit Set- 
tembrc 171". Chauions le i5. de Mars 1714. Decr. 
2. Maii 1714» 
Jifoja Fran( esco. Discorsi critici suil 1 Istoria della vita di 
S. Amato Prete ,'e primo Vescovo di Nttsca, con una 
Lettera , ove si da a curato giudizi© del Sacca di Sar» 
FraneesGOt Decr, »5» Jw> 1714» fiiS Index Librorum 

le NolrMr. ( Jean ) . Lettre a Madame la Durhes^e de Gui- 
se 9 sur le sujet de V Heresie de ia denomination Eni- 
scopale , qu' on etablit en France Z?ecr. 26*. Ju*^ 
nii 1681. 
Koldtin Josias . I)e statu Nobilium civjli synoptica Tra-* 

ctatio. Decr. 17. Decemb. 1623. 
!S T oldius Christianus . I.eges distiuguendi , seu de virtute 

& vitio distinctionis» Decr. 10. Junii 1659. 
Koim'euclator insignium Scriptorum 9 quorum iibri extant 
vel manuscripti 9 vel impressi. Ind. Trid. 
Jcn Noodighen I.eydts-man tot den dienst Godts , verciert 
met vyften-twintigh liedekens , vyt-ghegheven door 
eenen Lief-bebber van den Catechismus . Idest : Ne- 
cessarius Conductor ad cultum Dei , ornatus vigin- 
ti quinque cantionibus editis per Amatorem Catechi** 
smi. Decr. 6. Aug. 1682. 
Koodt Gerardus . Opera omnia 9 ab ipso recognita , & 
aucta ^ &: emendata juultis in locis . Decr. \/±. Ja~ 
' nuarii ij3p. 
Korberto P. Memorie Storiche intorno alle ) Decr. 1. 

Missioni dellTlndie Orientali. . ) Apr. 

— E&edem Gallice. ) 174^. 

■ Memoires Historiques Apologetiques presentees eu 

i75i. au Souverain Pontife Benoit XIV". Tome III» 
Decr. 24« Novemb. i^5i. 
le Kormant Joannes . Vera , ac memorabilis Historia de 
tribus Euergumenis in partibus Belgii , & de quibus- 
dam aliis Magiae complicibus . Decr. 12. Decem- 
bris 1624. 
Notae breves in Epistolam ad Catholicos Hollandiae 9 quae 
sub uomine Pontificis Clementis XI. circumfertur , 
per Jurisconsultum Batavum*. Brevi Clement. XI* 
4. Octobris 1707. 
Notae in Justi Lipsii Epistolas, & Carmina, edit. Hardevi- 

ci. Decr. 4. Febr. 1627. 
JNotae ia S. Joanais Chrysostomi Opera , ijuae habentur 
Tomo VIIL editionis Etonae 1611. Decr. 16. Mar- 
tii 1621. 
JNotaj verae Ecclesiae. Ind. Trid. 

Itfotizia ( breve ) del santo Habitino , che si dispensa da 7 
Padri Teatini ad onore deirimmacolata Concezione 
di Maria Vergine , in virtu d 1 nn Breve Apostolico di 
Clemente X. confermato con altro del Regnante Som» 
lno Potitefice in data delli 12. Maggio 1710. Decr^ 
Sacr* Congr. Indulgent. 24« Febr. \j\2. Pr^hibitorum 219 

^r ot jzia ( vera ) delia divcrsita deiPindulgenza plenaria 
quotidiana concessa da Papa Innocenzo XI l. a S. Ma- 
ria degl' Angeli 9 da queiia 9 che concesse Onorio III, 
alla piccoia Basiiica della Porziuncnla d^Assisi. Firma 
ta/nen remanenle Indutgentia Plenaria quotidiana ab 
Jnnocentio XII. concessa . Decr. Sac, Congr. Indulg. 
5. Julii 1^35. 
^fotulae ad Decretum Arcbiepiscopi Mechiiniensis 9 datum 
Bruxeiiis die 29. Augusti 1674. , &conciusum i^Ju^ 
nii ejusdem anni. Decr. 9. Febr. i6$3. 
Jfovarinus Aloysius. Electa Sacra . Editionis L^ugdunen^ 
sis ann. 1623. Nisi auferatur Epistola Dedicatoria 
JLaurentii Durand impressoris v qua ablata permii- 
tuntur. Decr.^. Maii i63G. 
!■ Vita di Maria nel ventre di S. Anna* Donec corri- 

gatur . Decr. 11. Junii 1642. 
Se la "Noue Sieur ( Franqois ) . Discours poiitiques , H milif 
taires. Decr. 3o. Jan. 1610. 
Kovella della Giulleria. Vide Scelta di prose , e poesie. 
Jfovelle piacevoli , e morali di tin Viaggiatore incognito • 
Amsterdam 1802. quarum initium - La santa Veriti. 
Decr. 22. Decemb. 1817. 
^ovelle amene dei Cittadino Casti. Vol. 4- Decr. fl. /w- 

///1804. 
Jfovena in onore delTI mmacolata Concezione di Maria 
data in luce da un suo divoto. Venezia i^3cj. Decr. 
4. Maii 1742» 
-Noviomagus Germrdus 9 qui et Gerardus Geldenhaurius 

Noviojnagus. 1. Cl. App.Ind. Trid. 
Nonveaux Meianges phiiosophiques , historiques 9 criti- 
ques ( absque data loci ) in quatuordecim T®mos di- 
visa. Decr. i5, Novemr* ijj3. 1$. Febr. 1778. , et 
Fer. V. 22. Aug. 1782. 
Jfoxivelle de ia Republique des Lettres . Opus Petri Bay- 
le . Decr. 29. Muii 1690. , et ai. Aprilis 1693. 
jla Nonvelle Heloise , ou Lettres de deux Amans , habitans 
d"* une petite ville au pied de's Alpes 9 recueillies et ptt- 
bliees par J. J. Rousseau 9 Gitoyen de Geneve : Nou- 
velle Editlon , augmentee des Amours , & Aventures 
d'Edouard Bomston * A Paris chez les Libraires A 1^0- 
cies 1793. Decr. 9. Decemb. 1806. 
NonYelies Ecciesiastiques 9 ou Memoires pour servir a 1'bi- 
stoire de la Constitution Unigenitus , Decr. 28. Jw 
lii 1742., et 10. Maii 1767. 
^* .%it;e Ae* Jfovivejljts Icei.esiastiqued du 20. Fevries:. B2o Inbex Librortjm 

i^4°* 9 2 o» Juin i^4°*9 2o# Mars i?4 l *9 e * reliquorwri 

annorum . Ztecr. 19. Aprilis i?4 * 9 6- /«£• »74* • o 

e£ 10. 3fo/z 1757. 
Kowellus Alexander. 1. CL ^pp. Ind. Trid. 
Vovus Prosper contra novum Coiiatorem. Vecr. i3. Apri~ 

lis 1654. 
de Nullitatibus , aliisque defectibus Scheduiae • Vide Dssi- 

rant Bernardus. 
Nuovi Diaioghi Italiani de^Morti colP a?giunta di tre altri 

tradotti dal Francese. Decr. 22. Aprilis 1776. 
$ruptiae Parisinae \bj'i. sive Ternio Epistoiarum de Nuptiis 

Parisiensibus 9 una cum prajfatione in easdein Chri- 

stiani Friderici Franckensteinii. Vecr. 5. Julii 172& 
Nycois Philippus. 1. CL App. Ind. Trid. PROHlBITORUflf 22$ o O bedientiae credulae vana religio , seu silentium reli* 
giosum in causa Jansenii expiicatum , & saiva fide 9 
ac uctoritate Ecciesirc vindicatum adversus Theoio'- 
gmn Leodiensem. Pecr. 29. Jul.i 1722. 

Obenhin , sea Obenhein 9 vel Obenhenius ( Christophorus ) 
Otringensis. 1. Cl. App. Ind. T id. 

Oberhauser Benedictus. Theses ex Jure Canonico : Ex hi- 
storia de Processu judiciaii autiquo. — • Theses Cano* 
nicae in proemium Juris Canonici , de Legum mate- 
ria. — Theses cx Jure Canonico & Civiii ; Ex histo- 
ria Juris KccJesiastici. — Theses Canonicaj de usu sat» 
crae potestatis maxime in Germania. — Generaiia ex 
historia. Propugnatae fuerunt respective diebus 20. 
Aprilis , i3 Julii , 19. Aogusti 17611. et 26. Janua** 
rii 1763. in perillustri Conventu ad S. 6alvatarem 
Fuldae. 

* Prxlectiones canonicae juxta titulos Libri I. II» & Hl. 
Decretalium , & Monumentis , Auctoribus 9 & Con- 
troversiis meiioris notae , . . hodierno eruditionis ge- 
nio & studio accommodatae Voi. 3. (^uas Thesis 9 
ac Praelectiones , juxta Decretuni 16. Februarii 1764» 
proscriplas , Audor ipse laudabiliter ac solemniter 
reprobavit. 

Oberrauch Herculanus. Vide Institutiones justitiae Chrir- 
stianae. 
rObiigation des Fideles de se confesser a leur Cure. Vecr. 
3o. Jan i$5y. 

Obscurorum irorum Orationum volumina duo . App* 
Ind. Tria. 
ex Obscurorum irorum salibus cribratus Dialogus. Vide 
Diaiogus. 

Observationes i:l controversiam de Gratia efficaci relatam 
in libris r \ ustini le Bianc , & Theodori Eleutherii. 
I>ecr. \. Vecemb. 172 . 

Ob rvationes in quinque Epistolas , quae circumferuntur 
tiomine Universitatis Saimanticensis, ac praesertim ijft 
quintam , scriptas ad iiios , a quibus legitur prima 
subscripta. JDecr. 29. Julii 1722. 

Obsopcrus Vincentius. 1. Ch Ind. Trid* 

/ 222 I p E X IlBRORlTM 

Oehamus , seu de Ockam Gulielmus, Opus uoiia- ) 

giuta dierum. ) I n d. 

»■' ©ialogus tres in partes distinctus. ) Trid» 

* ■ " Et scrtpta o/nnia contra Joan.XXff.Papam. ) 
Ochesius Woifga^gus. i. Cl. App. Ind. Trid 
Ochiuus ( Bernardinus ) Senensis. 1. Cl. tnd. Trid. 
Ode a Priapo. Vide Sceita di Prose , e Poesie. 
Ode^Jacobus. Commentarius d& Aiigciis. Decr. 8. /«- 

/// 176S. 
Odenbach Joannes. 1. CL App. Ind. Trid. 
Odoitus Joannes Angeius. 1. CL App. fnd. Trid. 
Oecelampadius J >annes. 1. CL Ind. Tt id., 
Oecouomia Chnstiana. Ind. Trid. 
Oeuvres de Messire Antolne Arnaud. Vide Progetto. 
Oeuvres dtt Phiiosophe de Sans-Souci* Dcct + 12. Mar- 

tii 176*0. 
T Office de i 1 Egiise , & de ia Vierge eu Latin r f & en Fran- 

gois 5 avec ies Hymnes traduites en vers. Vecr. 18. 

Junii iG5i.' 
V Oiiice de ia Conception de la Sainte Vierge compose de 

passages de V Ecriture Saiute 5 avec des prieres. Paris 

1678. Decr* 3o. Jutii 167&. 
OHice ( Petit ) de rimmacuiee Conception de la tres- 

glorieuse Vierge Marie Mere de Dieu* Decret. 26. 
Octob. 1701. 
Ofiicio deii 1 Immacoiata Concezione dells» Santissima Ver- 

gine nostra Signora , approvato dai Sommo Pontefice 

Paolo V. , ii quaie a chi devotamente io reeitera , con- 

cede Induigenza di cento giorni. Quod Officium inci^ 

pit : Ad Matutinum Ave Maria * f. Eja mea iabia 

muio annunciate : Et desinit cum oratione : L>eus, qui 

per Immacuiatam Virgiuis Conceptionem &c. jPecr. 

17. Fe'>r. 1678. 
Officio di Maria Vergine. Vide Boninu 
«Ae Ofiicio pii 9 & publicae tranqaillita-tis vere amantis viri ia 

hoc reiigionis dissidio. Opus Georgii Cassandri. App* 

Ind. Trid. 
Officium parvum Beataj Mariae semper Virginis , quotidie 

recitandum in honorem ejns Immacuiatae Coueeptio- 

nis. Venetiis iy3c).~ Pecr. ^.Maii ij&. 
Officium parvum iu honorem S. Joseph. Brixiae 160S. 

sive alibi impresswn. Decr. 12. Decemb. 16*24. 
Ofiicium parvum S. Angeii Custodis. Venetiis 161 1. Aliud 

ab eo quod S. Congregatio approbavit. Decr. 12» De~ 

Ce.mb. 1634. Prohibitoritm 223 

Officium quindecim Sanctorum Auxiliatonun . Bri&iae 
101 3. Decr. 12. Decemb. 1624. 

Ofificium S. ftaphaeiis Archangeli duplex cum bymnis , & 
Jectionibus secundi Nocturni a sacra Rituum Congre- 
gatione approbatis ? & ia nova impressione Breviarii 
Romani apponendis. Monachi 1641. Decr. 22. Ja~ 
nuarii 1642» 

Offrande auxAutels 9 & a la Patrie contenant defense du 
Christianisme , ou refutation du Chapitre VIIX. du 
Contract social : Exainea historique des quattre beaux 
Siecies de JVLonsieur de Voltaire :' Quels sont les mpi> 
yens de tirer un Peuple ne sa corruption 9 par M. Ant» 
Jaq. ftoustan. Vecr. 14* Maii 1779» 

O^erius Danus. Fabulae. Ind. Trid. 

Oldenburger Philippus Andreas, Mauuale Principum Chri- 
stianorum , in quo eorum vera elicitas depingitur. 
Decr* 18. Maii 1677. 

■ " ■ Thesaurus Rerum pubiicarum totius Orbis quadri- 

partitus. Decr.3o.JulH 1678. 
"Oldeucastel , seu Oidcastei ( Joanoes ) Anglus. 1. Cl. Ind* 
Trid. 

Oldendorpius Joannes. 1. Cl. Ind . Trid, 

Oi lus Joannes. 1. CL App. Ind. T rid. 

Oiearius ( Joa mes ) Wesaiiensis. 1. Cl. App. Ind. Trid. 

Oierius Petrus. 1. CL Jnd. Trid. 

Oievianiis Gaspar. 1. Cl. App. Jnd. Trid. 
de Oiiva ( Felicianus ) e Souza. Tractatus de Foro Ecclesia» .> 
materiam utriusque potestatis , spirituaiis scilieet , & 
temporalis , respiciens. Pars I. , II. , & III. Donec 
corrigantur. Decr. i^.Apr. 1682. 

Ombre parlanti. Decret. 27. Septemb. 1672. 

Onderwys v.oor de eerste H. Commuuie , dat is 9 de gee- 
steiycke bruylpft vande jonghe kind ren 9 Gemaeckt 
door eenen Priester der Sccieteyt Jesu &c.Amsterdam. 
Idest : Instructio ad primam S* Comrnunicrnem , J/Ve 
spirituales nuptias adolescentium , Auctore quodam 
Societatis Jesu Presbytero. Amstelodami. Donec cor- 
rigatur. Decr. 17. Jan. 1708» 

Onguent a la brulure 1670. ) Decr. 

Onguent pour la briliure ; ou le s^cret pour ) 2MVec. 
empescher les Jesuites de bruler les livres. ) 1700. 

Onkelos. Vide Fagius. 

Ooms Cornelius. Vindieiae pro D. Antonio HTriest Hpisco- 
po Gandavensi. Decr. 18. Decemb. 16*46» 

Opera divina della Cristiana 'vita. tnd. Trid. 224 ItfDEx LlBROBUTVT 

Opera nuova, chianiata: Luce-di Fede. App.Lnd.CIem.XT. 

Opera nuova dei Giudizio universale , cujus initium : A te 
ricorro eterao Greatore , che grazia presti • App. Lnd. 
ClemenU XL 

Opera santissima , chiamata : Salute de 1 Cristiani. App. 
£nd. Clem. XL 

Opera utiiissima 9 iiititolata : Dottrina vecchia , e nuova. 
Ind. Trid. 

Operetta nuova di dodici Venerdi : cujus initium : A. lau- 
de deii 1 eterno Redentore 9 deiia Madre. App. Lnd* 
Clement. XL 

Opitius Josue 1. CL Jpp. Ind. Trtd. 

Oporinus Joannes. 1. Cl. Lnd. Trid. 

— — — Vide Dramata Sacra. 
VOn Oppenbusch Michael. Exercitatio Historico-Theologica , 
in qua Reiigio Moscovitarum breviter deiineata , & 
exhibita. Vecr. ia. Martii i^o3- 

Opstraet Joannes. Pastor bonus , seu Idea , Ofiicinm , 6c 
Praxis Pastormii. Vecr. \j. Febr. 1706". 

Opus eximium de vera ditTere itia Regiaj Potestatis , & Kc- 
ciesiasticaj , & quae sit ipsa vcritas , ac virtus utrius- 
que. Ind. Trid. 

Opus inscriptum: Les deux Livres de S.Augustin Eveque 
d 1 Hippone a Poiientius sur les jVJaria&es adulteros , 
traduites en Franqois , avec le texte iatin a cete , des 
notes , &C une Dissertation. Dedies a Mons. i 1 Eveque 
de Soissons. Ouvrage utile , & mcme necessaire a. tous 
les Confesseurs , & singulierement aux Miss:onaires 
employes chez ies Infideies. Vecr. 7. Jan. ij65. 

Opus magni lapidis p*r Lucidarium. App. Lnd. Trid. 

Opuscolo, cui titulus : Lettera iei nobiie Sig. . . . di Ber- 
gamo sopra la divozione dei Cuorc di Gesu . Quod 
incipit : Mi sorprende , che-V. S. liima &c. et deslnit 
A di 24»^ennaro 1780. Umiiissimo obbiigatissimo 
Servitore Cristiano Cattoiico . In Venezia 1780. ap- 
presso Simone Occhi. Decr. 8. Julii 1783. 

Opuscoii. • Vide Raccqita di Opuscoii. 

Opuscula sex ( ab impio scurra edita ) : Les questions da 
Zapata ( ementitum nomen ) traduites par ie Sienr 
Tamponet Docteur de Sorbonne ( est hoc item ementi- 
tum nomen ) : Collection des Lettres sur ies Miracles 
eontes a Geueve , & a Neuchatel , par le proposant 
Thero, M. Coveile , M. Needam , M. Bau<Ainet, & 
M.Mont-Molin ( omnia ficta fraude ) : L'exameu inv 
portant du Milord BoUiubroke. ecrit sur la fin de ij36. PROHIB I T-O10M 2& 

nouvelle edition corrigee , & augmerutee sur le niaa t* 
scrit de V iilustre Auteur ( sunt haec commentiiiu ) 
JLe Miiitaiie Phiiosophe, ou difiicultes sur ia Reiigioa 
proposees au R. P. Maiebranche ♦ . . . par ttJ» ancieri 
Ofncier , nouveile edition ( commentitia periade hu&p 
suiit ) : L ? Horame aux qu^rante ecus : La Defense do 
Men-Oncie. Decr. 29. ISovemb. 1771. 
fOracle des Ancieus Fideies pour servir de suite , & d' eclair* 
cissement h. ia S, Bibie Pecr. 8. Maii 176*1. 
Oraitis Henricus : Nomenciator prgecipuorum jam inde a 
nato Christo Doctcrum , Seriptoruiii , Professorum 9 
Metropoiitarum , Archiepiscoporum , Episcoporum y 
Cardinaiium , Prsesumm. Decr. 16". Ma.tii i6'2i. 
tle FOraison des pecheurs par ua pecheur. Vecr. i5. ian. \J\/\* 
Oratio ad Christum Opt. Ma ,:. pro Julio II. Ligure Pont. 
Max. a quodam bene docto , & Christiano perscripta,' 
Ind. Trid. 
Oratio Dominiea cuin aliis quibusdam precatiunculis Grae- 
ce , cum Latina versioue e regjone posita , quibus ad-< 
juiictum est Alphabetum Grascum. App. Ind. T/ id. ' 
Oratio Ecclesiarum Germanide 9 ac Beigiae 6.c. i566. App* 

Ind. Trid. 
Oratio ( ingenua , & vera ) ad Regem Christianissimum\ 
de eo , quod postuiatur , ut J esuitse restituantur in 
Regno Gaiiiae Decr* 12. Vecemb. 1G24. ' 
Orati© parrhesiastica , qua auxiiia a Rege , & Ordi n i] 3uS 
CJngariaj petuntur , in Comitns Neosoiiensibus habita» 
JPect . i6\ Murtii 1G21. 
Oratio soiemnis anno i6'i3. Tiguri typis Ambergerianism 
T)ea . \<±. Itecemb. 16124. 
in Orationem Dominicam. Vide Meditationes. 

Orationes funebres , & Eiegiaj in fuuere Princip u m Ger- 
manjaei To. I. , II. , & III. ColLectore Sim one Sc/uir^ 
dio. App. Ind. Trid. 
'Orazione ascritta a S. Cipriano contro mali ) 
spiriti , incantati, fatture, ligamenti , e ) 
contro ogni avversita : cujus initium : Io ) 
son Cipnano Servo di Dio. ) 

- Orazione deli'Angelo Raffaele, cujus initium: ) . r , 
j Al nome sia di Nostro Signore. ) pFP* ^/ ~ 

Orazione delia Madonna di Loreto, cujus ini- ) Cle ' n *^-h 

tium : Vergiu di Loreto aima Maria. ) 

Orazione della nostra Donna divotissima in ) 

rima, cujus initium: Ave Madre di Dic. ) 

Orazione deila ttostraD9njjadivotissima,c^yi^ ) 

i5 225 IffDExLlBROKTJTIVr 

initium: A tc Madre di Dio Vergine bella. 

Orazione di S. Antonio Abbate contro la pe- 

ste, quae incipit : Nei nome sia di Cristo 

Salvatore, della sua Madre. 

Orazione di 8. Antonio di Padova , qucte inci- 

pit : Misericordioso alto Signore. 
Orazione di S. Appollonia 9 cujus initium : 

Ricorro a te Signor d' ogni Signore. 
Orazione di 8. Brandano. 
Orazione di S. Danielle. 
Orazione di S. Elena , quae incipit : la Ver- 

gine Maria con gli Angeli santi. 
Orazione di S. Francesco , quae incipit : On- 

nipotente Iddio , Signor supremo. 
• Orazione di S. Gioseffo , quae incipit : glo~ 

riosa Vergine Maria. 
Orazione di S. Margherita per le Donne di 
parto „ cujus initium : dolce Madre di 
Gesu. 
O^azione di S. Maria , con il prego suo cni la 
dira &c. cujus initium : Somma sacra 
ed alta. 
Orazione di S. Maria perpetua in prosa , cu- 
jus imtium : Questa e una divotissima 
Orazione . 
Orazione di S. Micbele Arcangelo , cujus ini- 
tium : Al nome della Beatissima Regina. Orazione di S. Stefano cuj u. initium : Su- Jpp. Ind, 
Clem. XL premo Padre , eterno Redentore. 

Orazione sopra la Santa Siradone , qucte una 
cum ipsa Sindone edi solet. 

Orazione trovata nella Cappella , dove fu fla- 
gellato il nostro Signore in Gerusalemme, 
cujus initium : MadonnaSanta Maria, 

Orazioni da recitarsi la mattina , e la sera in onore dell* 
Immacolata Concezione di M. V. Firenze i653. />o- 
nec corrigantur. Decr. 3o. Julii 16^8. 

Orazioni ( le Quindici ) di S. Brigida. Nisi delcatur Pro- 
logus. Decr. 3o. Junii i6yi. 

©raz^oni , quarum initium: Signor , che in Croce langue. 
l/na cum Oratione in fine^quae incipit: Dens, qui 
nobis in sancta Hierusalem. Ob falso asscrtam In- 
dulgentiam eas preces recitantibus concessam, ut di~ 
citur , a Clemente VIII. , et confirmatam a Benedi- 
cto.XIV. Decr. a. Martii xfii. PROHIBITORUM 32J 

©«ftzioni quotidiane da recitarsi ad onore delle nove gran-» 
dezze di S. Anna JVladre deiia Madre di Dio. Decr. 
Cj. Aug\ i6y3. 
«e Orbata Joannes. Epistoia ad S. D. N. Pauluwi V* P. M. 

I ecr. 3. Julii 1626. 
<ler Orden des rriedens , oder dereu dreyen andachten der 
Hochgeiobten ailezeit unbefleckten Jun&frau 9 und 
mutter Gottes Mi ria. Idest: Ordo pucis , seu trium 
devotionum luudaiissimue semper Immaculatae Vir- 
gitas ^et Matris Dei Mariae, £>ecr. n. Sept. 1760. 

Ordo baptizandi juxta ritum S. Romanae Hcciesiae. Venetiis 
apod Joannem Guariscum , et Socios i5^5. Nisicor* 
rtgatur. App. Ind. Trid. 

Ordo Ecciesiasticus. Vide Kirchenordnung. 

Ordonnance ampiiative de son Aitesse Royale pour supple^ 
ment de ceiies dcs mois d.e Juiiiet & Aouvt 170 1. don- 
nee a Luneviile ie iCj. Fevrier i^o4« Decr. 26. Octo~ 
btis 1707« 

Ordonnancc dc Leopoid I. Duc de Lorraine , & ele Bar 9 
donue< a Nancy au mois de Juiiiet 1701« Brevi Cle**> 
ment. XI. 22. Sept. i;o3, 

Ordonnunce , & Instruction Pastoraie de Monseigneur 
r Evcque de Soissons au sujet des asstrtions extraites 
par ie Parlemetft des Livres , Theses Cahier;., com- 
poses , pubiies 9 & dictes par les Jesuites . Decr. i3. 
Apr. i^63. 

Ordres Monastiques : Histoires exiraites de tous ies Au~ 
teurs , qui otjit conserve a ia posterite ce qu' ii y a de 
pius curieux dans chaque Ordre. Decr» i4« Apr. 1^55. 

Origauus David . Ephcmerides . Donec corrigatur. DMcr. 
j. Augusti i6o3. 
laOriginaie Innocenza di Maria SS. vendicata. Opera del Sa- 
cerdote Erasmo Bartoiini di Sa.nVElpidio a XVlare , Cu- 
rato di S. Maria ia ( orva. Fermo per Bartoiommeo» 
Bartoiini Stamp.Arciv. Anno VI.Repubbiicano. Decr. 
18. Julii 1808. Hoc Opus damnatur 9 quia obsistit 
Aucto, itati Consiitutionum Apostolicarum , praeser- 
tim Constitutioni S. Pii V. hac de re editae. 

Origine de tous le CuJtes , ou Reiigion universelie par 
Dupuv Citoven Francjais E A Paris chez H. Agasse rue 
de Portevins N. 18. Fan. III. de la Repubiique Tom. I. 
II. III. IV. compresovi un Volume di Tavole. Decr* 
26. Sept. 1818 

Ornaens Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
4e Ortega Christophorus» De Deo uno. Tonuis I. Controv 

* i5 228 Iu'D'IX LlBRnUM 

versiarum Dogmaticarum Scholasticarum , de assentia$ 
attributis non vitaiibus 9 de scieutia , & decreto coa- 
currendi cum causis iiberis. Decr, 29. Julli 1733. 

Orthodoxographa , Theologiae sacrosanctae , ac sincerioris 
fidei Doctores nuiuero Lxxvi. 9 Authores partim Grae- 
ci 9 partim JLatini. Donec cxpurgentur . App. Ind. 
Trid, 

Orti^ius Martinus. Caducens Theologicus , & Crisis pacili- 
ca de examine Thomistico. Decr, i3. Apr, 1739. 

Ooborti Francis. The Misceilaneous Works. Idest : Opera 
Miscellanea. Tom. I. et II, Decr, 14. Jun, 1737. 

Oschi Rab. Kcubeu. Vide Jalkuit. 

Osiander Andreas. 1. CLlnd, TtiiL 

Osiander Johannes Adanius . Systema Theolo?;icum , seu 
Theologia positiva acroamatka in iv. partes distin- 
cta. Decr, 3i. Martii 1681. 

■ Et cetera ejus opera de Religione tractantia* Deci\ 
10. Mah 1757. 

Osiander Lucas. 1. Cl,App, Ind. Trid 

-" m Quiiique librorum Moysis brevis 9 ac perspicua expli- 
catio ; insertis locis communibus in lectione sacra ob** 
servandis. App* Ind. Trid, 

Osiandrismus , seu Acta Norimbergae. App, Ind, Tr.id. 

Osservazioni di un Teoiogo ad 1111 Conte, nelie quali si ri-' 
sponde alie difncoita prodotte neiie quattro Lettere 
del Curato Campestre contro la Disscrtazione del Dott. 
Tamburini : De summa Catholicae de gratia doctri^ 
nae praestantia etc, Voiume I. contenente ie osserva- 
zioni sulia I. II. , e III. Lettera. Volume II. cente- 
cente ie osservazioni sulialV. Lettera. InFirenze 1776* 
sine Auctoris nomine, Decr, 1. Augusti 1790. 

Ostermiticherus Martinus. 1. Cl, Ind,Trid, 

Otho ( Antonius ) Hertzbergensis. 1. Cl, Ind, Trid, 

Otho Henricus. 1. CLlnd. Trid. 

Onherus Jacobus. 1. CL Ind, Tr'uL 

■ ' ■ — Vide Geyler. 

Ottius Joannes Baptista. Spicilegium, sive excerpta ex Fla- 
vio Josepho ad novi Testamenti iiiustrationem. Decr* 
33. Maii 1745. 

Ottius , seu Otto Joh. Henricus. Epitome Tractatus Galli^ 
cyjii 9 cui titulus : La 6randeur de VEglise Romaine: 
demonstrans auctoritatemEeclesiai Romanae fundatam 
si-iper Petro & Paulo , tamquam utio Ecciesiae eapite, 
Deci , 20. Novemb, i66'5, 

^— Examen perpetuum Historico-Theclogicum in Anna- 1 
les Caesaris Baronii Cardinalis. Decr, 3o. Julii i6j$* Prohibitoktjm 22§ 

• Et ceiera ejus Opeta de Religione traetaniia. Decr* 

10. Maii ifiy. 
Otto Paniel. Dissertatio Juridieo~Politica de jure publico 
Imperii Romani , cum notis Tohannis Limncei. Decr* 
4. Julii 166*1. 
Oudin Ignatius. Thomisticum Quare soltitum per Scotisti- 
cum Quia 9 sive Theologia Scoti controversa explicfl*- 
ta,quam in Cohventu FF. Min. Recoil. Mont. aefea** 
dent Fr. Marianus Mailar 9 & Fr. Eusebius Tiiman. 
Decr, 3:>. Junii 1676. 

Oudinus Casimirus. Gommentarius de Scriptoribus Eecle- 
siae antiquis, illorumque scriptis tam impressis, quam 
manuscriptis ; cum muitis Dissertatiouibus, in quibua 
insigniorum Ecciesis Authornm Opuscula , atque aiia 
argumenta examinantur. Tom. 9 II. 9 & III. Decret* 
18. Julii 172^. 

Ovidio dell' Arte d'amare. Vide Vernice. 

Outramns Guiiielmus. De Sacrificiis Libri duo : quorum 
altero expiicantur omnia Judajorum 9 nonnnlla Gen- 
tium propbanarum Sacriucia : altero Sacrificium Chri- 
sti. Decr. i3. Martii 1679. 

Ouvrages pbiiosophiques pour servir de preuves a la Reli- 
gion de T Auteur. Ejusdein Coilectionis inscripsio al- 
tera i i' Evangile de la Raison Ouvrage posthume de 
M. I). . . . y. Continet hac quinque hrvpia Opuscula 9 
videlicet. 

T - ■ ■"." Saul 9 & Da id. Tragedie d' apres V Anglois 9 intituj- 
lee : Tbe man aster God 7 ovvn heart. 

" Testament de Jean Mesiier. 

»*— * Catccbisme de V honnete Homme 9 ©u Dialogme entre 
un Caloyer 9 & na homme de bien. Traduit du grec 
vulgaire. Par D. J J. R. C. D. C. D. G. 

" Sermon des Cinquante , *J%* on V attfibue a Mr. dn 
Martayne, ou du Martay 9 d' autres a la Mettrie 9 
mais il est d 1 un grand Prince tres instruit. 

■ Examen de la Religi©n , dont on cherche V ecclaircis*- 

sement de bonne foi. AttribueaMr.de S. Evremorid» 
Omnia sive conjunctim 9 sive separatim* Decr. 8. Ju- 
lii 1765. 

Owen Joanues. Epigrammata» Decr. 10. Junii i^54* s5o Irdbx Libroruwc p 

<Ie S* «■*- ablo Hermenegildo. Origen , y co n tinuaeion de ej 

Innituto y Reiigion Jeronimiana . Decr . $3. Jkfar- 

tii 1672. 
Pacificas Hermannus. 1. CL App. Ind. Trid. 
Pacimontanus Balthassar , gui et Balthassar Jiuebmeir . 

i.CLlnd. Trid. 
Paganetti ( Pietro ) . Della Istoria Ecclesiastica della Ligu- 

ria descritta , e con Disserta^ioni iliustrata . Decr* 

sG. Augusti 1774» 
Pagani Marco . Trionfa Angelico. ) App. Ind* 

m vSonetti diversi. ) Trid. 

Pagano Francesco Maria. De 1 Saggi politici dei civii corso 

delic Nazioni. Vol. I.Napoli 17O3. Voi. II. Napoli 

1785. Decr. 26. Januarii 1795. 
fagninus Sanctes. Vide Mercerus. 
le Paige Petrus . Quaestio Theologiea. Quaenam est lucerna 

pedibus rrieis. Psahn. 118. Tbeses, quas tueri conabi- 

tur Baltbassar Aubret die 11. Junii 1707. in Coiiegi» 

deMercede. Decr. 16. Octob 1707. 
la Paix de Ciement IX. , ou demonstration des deux faussetea 

capitaies avancees dans FHistoire des V , propositions 9 

Decr. 2(3. Octobris 1707. 
Paix perpetuelie. Vide Evangile du Jour. 
Palaeologus Jaeobus. 1. Ch App.Ind. Trid. 
Palaeophiius Desiderius . Imago Pontificise dignitatis peni- 

cillo Sacrarum Scripturarum , ac traditionis uative 

deiineata. Btevi Cle/ru XI. 4» Octob. 1707. 
Palaeopbiius Vincentius. Gratia triumpbans de novis liberi 

arbitrii decomptoribus , inflatoribus , deceptoribus » 

Decr. 26. Octobr. 1707. 
Palaeopistus Joannes. Apoiogia pro Clero Ecclesiae Batavo- 

rum Romano-Catholicae , seu rationes , ob quas Cie- 

rus censuit , in iocum Arcbiepiscopi Sebasteni non es~ 

se recipiendum D.Theodorum Cokkium . Brevi Cle- 

ment. XI. 4» Octobr. 1707. 
Palatius Johannes. Gesta Pontincum Romanorum. Tom.I.^ 

II. , III. , IV. 9 & V. Pecr. ii.Deceinb. 1700. , \%> 

Martii 1703. , et 4 Martii 1709. Pkohibitorum \ 23l 

■ ■ Fasti Gardinalium omnium S. R. E. Tom. I. 9 II. 

III. , IV r . , & V. Decr. 4. Martii 1709. 
■ .Armonia contempiativa sopra la vita rli Gesu Cristo 9 

delli Santi Fiiippo Neri , Ignazio Lojoia ^ CajetanO 

di Tieni 9 e Teresa di Gesu. Decr. 21. Apr. i6cj3. 
de Palazol Juan. Meniorial ai Rey N. Sefior Carios II. en de-» 

fensa de sus Reaies decretos en ei Pais Baxo Cathoii* 

co. Decr. 8. Apr. *6y9* 
JPalearius Aonius. 1. Cl. App. Jnd. Tt id. 
Paiingcnius Eiias. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Paiingenius ( Marcelius ) Steliatus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Pailadius Pfctrus. 1. Cl.App. Ind. Trid. 
Paiiavicino Ferrante . Lettere aniorose. )/>e<#\ 22. 

•— La Pudicizia schernita. ) Jan. 

* '", ' La Rete di Vuicano. ) ifojfc» 

" II Corriero svaiigiato 9 pubblicato da Gi- )Pecr. 18. 

nifaccio Spironcini. ) DeCemb* 

m II Divorzio Cejeste. ) 1646» 

. Le Beliezze deiranima. ) 

■ 1 La Bersabee, ) 
■ ■ II Gius«ppe. ) 

— Panegirici, Epitalamj, Discorsi Acca«Umi- ) 

ci , Novelle. ) Decr.^ 

— — . Ii Principe Hermarfodite. )/u/.i66i» 

■ ■ « II Sansone. ) 
' La Sceua Rettorica* ) 
" LaSusanna. ) 

— La Taiiciea. ) 
Palmerius Joannes. 1. Cl. App. tnd. Trid. 

Pamela , ou la vertu reconpensee 9 traduite de PAngloi*» 

Decr. 22. Maii \jtfi. 
cie Pamies Ev£que . Mandement sur la sigrkature du Formu^ 

laire 9 du3i.Juiliet i665. Decr. 5. )an. i66y. 
Pananti. Vide Poesie 
paneirolius Guido. Vide Saknuth. 
pancratius Andreas. t« Cl. App.Ind. Trid. 
Pandochseus Joannes. 1* Cl. App. Ind. Trid» 
Pandocheu» Elias, qui et Guglielmus Postellus. 1. Cl. Ind* 

Trid. 
Panegirico sopra la Carita pelosa . Vide Scelta di Pros» 4 

e Poesie. 
Panicelli Feiix • Theses Phiiosophic* 9 quas ex universa 

Phiiosophia pubiice propugnandas exhibet ♦ Verona* 

1719. Decr. 22. Julii 1722. 
. Panortnitanu,s Abbas . Tracutu» *up«r CQnciHo BasUeeii^- 

si, App* Ind. Trid* S3i I N D E X L IBKORUM 

Pantaleon Henricus. 1. Cl. Ind. Trid. 

— Chronogra,phia Ecclesiae Christianae. App. Ind. Trid. 
il Papa , o siauo ricerche sul Primato di questo Sacerdote . 

Eleutropoli 178'S. Pecr. Fer. V. die 2i. Apr . i?85. 
Papatus Romanus , seu de origine , pro^ressu 5 & extin- 

ctione ejus. Pecr. 2. Pecemb. iGij. 
' pape Fridericus Georgius . Dissertatio Historico-Ecclesia»- 

stica de Archidiaconatibus in Germania . & Ecciesia 

Col&uionsi , speciatim de Archidiaconatu majore Bcn- 

nensi . Bonnae 1790. Pecr. iy. Pecemb 1792. 
Papebrocbius DanieA • Conatus Chronico-rlistoi icus ad 

CataJogum Bomanorum Pentiiicum. P&rs 1. , eV II. 

Non permittitur nisi txpunctis Nlstoriis Conchuium 

pro eltctione Homanorum Pont/jicum. Pecr. 22* Pe- 

cemb. 1700. , et i3. Junii ijoj. 
Pappus Joannes 1. Cl. App. Ind. Trid. 
«— Epitome Historia* Ecciesiasticae. Pecr. 21. JYovem* 

b*is 1690. 
B Eadetn cum Auctariis , Nolis , & Supplemeutis Hen- 

rici Kippingii. Pecr. 21. PVovemb. 1690. 
■ ■ Et Franciscus Junius Prarfationes in Indicem Expur- 

gatorium. Pecr. 12. Peccmb. 1624 
Pararelsus Theophrastus 1. Cl. App. Ind Trid. 
Paradiso Cattoiico per Panime divote Pecr. 11 Jan 1667. 
Paralipomena rerum memornbiiium a Friderico II. usquc 

ad Carolum V r . Au^ustum per studiosum historiarum 

virum coilecta . Sive seorsum „ sivc cum Conradi a 

JLiecktenaw Abbatis f/rspergensis Chronico. App.Ind '• 

Trid. , et Pecr. 16. Martii 1621. 
Paralleie de la doctrine des Payens avec celle des Jesuites , 

& dfP la Constitntion du Pape Clement XI. , qui com- 

lnence par ces mots : Unigenitus Pei Filius. Pecret. 

2t. Jun. 1^32. 
Parallele abrege de V Histoire du Peunle d 1 Israel „ & de 

V Histoire de PEglise, Pecr. 18. Septemb. i^5o. 
Pareus David. 1. Cl. App.Ind. Trid. 
Parisiensis Curiae Defensio- Vide Duarenus. 
ue Parival Jean Nicolas . Abre2;e d* P Histoire de ce siecle;. 

de fer , contenant les miseres „ & caiamitez des der- 

niers temps. Pecr. 7j. Julii 1661. 
Parkerus ( Matthaeus ) Pseudo-Archiepiscopus Cantuarien- 

sis. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Parkurstus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Parny Evnriste . La Guerre dcs Dieux Anciens , & Moder^ 

nes. Poeme en dix chants a Paris chez Didot. An. \1U 

Pecr* 32, jPecembrU 1817. Prohibitorum 233,« 

Pafrkasius Janus. Notae iii Decretum , quod ) 

inquisitionis nomine circumfertur contra ) Bre-'i 

Archiepiscopum Sebasteanm. ) c/e ,„/ x/> , 

». Litteras ad Arcniepiscopum Sebastenum ) . Octoh 

nomine Sacrag Congregationis de Propa- ) ■' 

ganda Fide 25. Augusti 1703. ut fertur ) *' '" 

scriptae , notis vero brevibus iiiustrataj. ) 
Pascaie Giuseppe Nicoia. Vide i Progressi deila Fisica* 
Paschaiis Joannes Aioysius. 1. Cl. Ind. Trid. 
Pasquaie Giuseppe. Vide Diritto pubblico. 
Pasquaii Joannes Baptista. Scutum inexpugnabile Fidei, & 

coniidentiae in Deum , vei in potentissimum nomeat 

Jesu. Decr. 3. Apr. 167%. 
Pasquaiigus Zacbarias. Sacra moralis doctrina de statu su~ 

pernaturaii humanae naturse. JVisi juerit ex correctis 

jh-xtct Decrelum 29. Martii i656*. 
■ Decisiones Morales juxta principia theologiea , oL 

sacras , atque civiles Leges. Donec corrigantur. De- 

ci et. 2 . Januarii 1684* 
Pasquiiii , & Marforii Hymnus m Panlnm III. hid. Trid* 
Pasquiilorum. Tomi duo , quorum primo versihus , ac 

rhythmis , aitero soiuta oratione conscripta quamplu- 

rima continentur. Ind. Trid. 
JPasquiilus extaticus , & Marphorius. App. Ind. Trid. 
Pasquiilus Fagius. Ind. Trid. 
Pasquiiius Germanicus. Ind. Trid. 

Pasquillus proscriptus a Tridentiuo Concilio. Ind. Trid* 
Pasquiiius Semipoeta. Ind. Trid. 
Pasquino in estasi , nuovo , e moito piu pieno che '1 pri- 

mo , insieme col viaggio deirinferno. Decr. 16. Mar- 

tii 1621. 
Passi Giuseppe. I Donneschi difetti. Decr. 3. Junii i6*23. 
Passio Doctoris Martini Lutheri secundum Mareellum. 

Ind. Trid. 
Passione del N. Sig. Gesti Cristo, cujus initium : Donne 

v 1 invito, e voi giovani beile. App. Ind. Clem. XI. 
Pastore Raffaello. Vide la Fiiosofia della natura di Tito 

Lucrezio Caro. Vide praeterea Saggio di Poesie. 
Pastoris Adamus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Pastrana Antonius Joseph. Sacra Cithara citharedantium 

Sanctissimo Joseph Patriarchae , & Sponso Virginis Ma~ 

riaj. Decr. 19. Septemb. 1679. 
Pataviensis Joannes Decanus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Pateshul Petrus. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid, 
Patiens Petrus. Vide Geduitig, 234 INBEX LlBRORTJM 

Patinft Maddaiena. Vide Ho nmetz. 
Patricius Franciscus. Nora de unirersis Phih)SOphia. Dm 

nec corrigutur. App. Ind. Tr id. 
Patru Olivier. Piaidoyer pour Daine Ciaire Chariotte de 

Rotondis de Biscaras , nommee par ie Roi a V Abbaye 

de 8. Jean Baptiste du Mo/Hcei. Dec, . ij.Octob. i6y c 3* 
Pauli ( Eichauon ) Pragcusis. i. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Pauii Gregorius. 1. CL App. Ind. Trid. 
Pauij iy t Papae Romani Epistoia consolatoria 9 & hortato- 

ria ad suos diiectos Fiiios. {>uue tamen fulso ei tri~» 

buitur. Ind. Trid. 
Pauli ( Simon ) Suerinensis. 1. Cl. Jpp. Tnd. Trid. 
Pau r meisterus ( Tobias ) a Kochstet De Jurisdictione Im- 

perii Romani Iibri duo. D cr. 12. Decembris 1624. 
Payne ( Petrus ) Angius 1. CL Jnd. Trid. 
Paynell Thomas. 1. CL Jpp. Ind. Trid. 
Pearsonius Joannes. Expositio Symbcii Apostolici juxta 

editionem Ang icanam V. in Latinam linguam transia* 

ta. Decr. l\. Martii 1709. 

— Annales Cyprianici. Vide Feil. 

Peguleti Nicolaus. Tractatus Probabilitatis ex principiis 
Antiquorum compositus. Decret. i5. Jan. \J\l\ 

Peiferus ( David ) Lipsiu;. 1. Cl. Ind. Trid. 
«le Pelhrzimow , seu Peihizimov ( Nicolaus ) Thaborensiuiu 
Pseudo-Episcopus. 1. Cl. Ind. Trid. 

Pellegrini Antonius. Physionomia naturalis. ) Decr. 

— Eadem Italice : I segni deiia natura deil 1 ) 17. Dec. 
uomo ) 1628. 

Pellerus Christophorus. Politicus sceieratus 9 impugnatus ; 

idest Compendium Poiitices uoviiin, notis liiustra,- 

tum Decr. 3 Jpr. i6*85 
Pellicanus Conradus. 1. CL Ind. Trid. 

— Vide R, Saiomoir 

Peilicanus ( Leonardus ) Rubeaquensis. 1. CL Jpp. Ind* 

Trid. 
Pellizzarius Franciscus Manuale Reguiarium. Tomus I» 

& II. Decr. 18. lunii i65i. 

Tractatio de Moniaiibus. Donec corrigatur* Decr* 

2.1. Jpr i6*c)3 
Correcta autem juxttf editionem Romanam anni i^55. 

permittitur\ 
* " Excerpta omnia ex Tractatu de W>nialibus 9 etiam 

Italica lingua. Decr. t\. Vec. 131$. 
Fenet Jean Fran^ois. Testament Sf irituel. Decr* 19. Jpri» 

lis 1744» Prohibitorum 235 

PenOtus ( Bernardus G. ) a Portu Sanctaj Ma- ) $ ecr% 
riaj Aquitanus . Apologia in duas partes ) j * 
divisa ad Josephi Micbeiii Scriptum. ) fi 3 

, ,- Et reliqua ejusdem Opera. ) 

Petisees d 1 uii Magistrat sur la Declaration , qui doit etr« 

portee au Parlement Decr. i, Septemb, 1727. 
Pensees , & Reflexions sur divers sujets par 1" Abbe Sottile. 
A Avignon chez Hiei Imprimeur Libraire an 1778. 
Pecr. 10. Julii 1780. 
pensees iibres sur ia Religion , V Eglise , & le bonheur de 
la nation 9 traduites de V Angiois du Docteur B. M. 
Decr, 21. Jan, iy3'i. 
pensees de PascaJ avec ies Notes de M. de Voltaire. Tom. 

I, , e II. k Geneve 1778. Decr. 18. Septemb. 1789. 
pensieri sopra la capacita , e i diritti , che hanno i Colle- 
gj Ecclesiastici , o Laici di possedere Beni in comune , 
e sopra le alienazioni dei medesimi . Genova i8o3» 
Stamperia Olzari. Decr, 2.6 Augusti i8o5. 
Pentaiogus Diaphorieus , sive quinque differentiarum ra~ 
tiones» ex quibus verum jndicatur de dilatione abso- 
lutionis ad mentem SS. Augustini 9 & Thomas. Decr. 
3 4pr. i685. 
Pepe Francesco Esercizj di divozione in onore della San- 
tissimaTrinita Vonec corrigantur, Decr.SJulii 1728. 
de Peraita Narciso. De la Potestad secular en los Ecciesia-^ 
sticos por la Oeconomia , y Poiitica. Decr. 17* ■#£* 
cemb. iS^G. 
Perca Conradus. 1. Cl. -4pp, Ind, Trid. 
Peregrinus Jacobus 1. Cl. Jpp, Ind, Trid. 
Peregrinus (Joannes) Petroseianus. Convivalium SerniO- 

num Liber. App. Tnd, Trid, 
Pereira de Castro ( Gabriei ). De Manu Regia Tractatus* 

Decr. 26 Octob, i&Jo. 
Pereira Joannes Vide Solorzano. 
p. reira Vide Theses , quas Antonius. 
Pereira de Figueiredo Anaiyse da Professao ) 
de Fe do Santo Padre Pio IV LisW ) 
1791 ( idest latrne) Analysis Profes- ) 
sionis Fidei Sancti Patris Pii IV. Vlis- ) Decr. 2S. 
sipone anno 1791. }Jan, 1735. 

■ »• A nali i deila Professione di Fede del San- ) 
to P.dre Pio IV. ora tradotta dai Porto- ) 
ghese con alcune diiucidazioni . Napo- ) 
li 1792 ) 

fexei A*tf»aU. .R#Jft<ji#n«* *& tfes partes. jPeer.J.Juf.iSoS. $3S I sr D E X LlSRORVM 

Perez de* Giicvara Martin. Juizio de Salomon s acerca^e* 
Averiguar cjiuen sea la verdadera macire de un bi)o 
llamado autiguamente Continuo , despues Glossa co — 
tinita , y aora Cadena de oro. Decr. 17. Martii i66*5. 
«|e Pericuiis ( Christianissimi Regis ), & notata quaedam ad 
Sfondratae Pont Rom. iitteras monitoriales , ad Cl. 
V. D Gasparum Pencerum, ~4pp. Ind, Trid. 
Perisverius Hier nymus. 1. Cl. App. Ind Trid. 
Peristerus Wolfgangus. i. Cl. App. Ind. Trid. 
N Perkiiisus, seu Perkinsius Guiiieimus. Problema de Roraa- 
nae Fidei ementito Cathoiicismo. Dccr. 3o. )an. 1610. 
— Et cetera ejus Opera de Religione tractantia. Decr* 

io. Maii 1767. 
Perlitius ( Georgius ) Lubecensis. 1. Cl. App. Ind.Trid. 
Perontiuus Janus. De Consiliis , ae Dicasteriis , quae ia 
Urbe Vindobonahabentur, liber singularis, Decr. \J* 
Aug. 1735. 
Perrcn Firanciscus. 1 . Cl. App* Ind. Trid» 
de Persecutione Barbarorum. App. Ind. Trid. 
de Persin ( Pierre Jean Frau<;ois ) de Montgail- ) 
lard 5 Eveqne de S. Pons- . Instruction ) 
contre le Schisme des pretendus Refor- ) 
mez. Donec corrigatur* ) 

■ Dtt Droit, & dtx pouvoir des Eveques de ) 
regler les Offices Divins dans leurs Dio- ) 
ceses. ) 

■■ ■ " Rectieil des factums , & autres pieces , ) 
qtti ont servies a la defense dn Calendrier ) 
du Dioeese de Saint Pons. ) 

* ' " ■' ■ Proprium Sanctorum renovatum ab eodem ) 

Episcopo 9 Directoria 9 ac Calendaria ejus- ) Decr, 
dem Ecciesiae 9 & Dicecesis ab anno 1681. ) zy.Apr* 
» " " Instruction Pastorale sur differentes qtte- ) ljoi» 
stions touchant les fonctions Hierarchi- \ 
ques , avec V Ordonuance , qui a donne \ 
occasion a. ces questions, & ttn parallele de V 
la doctrine des Recoiiets , & de celle.de ce ) 
Prelat Donec corrigatur. \ 

jm Ordonnance portant defense a ses Dioce- \ 
sains d' Assister aux Ofrices Divins dans \ 
V Eglise des Recollets. \ 

fun Lettre adressee a Messeigneurs les Eve- \ 
ques de France sur les difncultez qu' il \ 
trouve de traiter par accominodement rat- \ 
faire qu" il a avee les Recoliets. tt^m*- v PkOHIBlTORUM: $3j 

*— — Lettre a Messeigneurs les Areheveques, ) ^ 

& Eve*ques de PEglise Gallicane", pour ser~ ) * 

vir d eclaircissemente a ce <jue 1 on a pu- ) ' £ 
blie contre lui. ) 

.1 Lettre a Mr. TArchev^que de Cambray , ) 

ou il justifieles xix. Eveques , qui ecri- ) 
virent en 16*07. au Pape , & au Roi , au ) 
sujet des iv. ceiebres Eveques i 1 Aiet , ) 
de Pamiez ., de Beauvais , & oVAngers. ) 
— Nouveile Lettre , qui refute ceiles de ) Vecr. 17. 
Mr. V Archeveque de Cambray touchant ) Julii ■ 
V iiitallibilite du Pape. ) 170$. 9 

— — Renonse a ia Lettre de Mr. V Areheve- ) et Bt evz 
que de Camhray. ) Clem. XI. 

* «■Mandement touchant V acceptation de ) 18. Jan. 

laBulle de N. S. P. le Pape Ciement XI. ) i7 10 - 
sur ie Cas signe" par xl. Docteurs , avec ) 
la justincatio 1 des xxm. Ev^ques , qui ) 
voulant procurer la paix a V Eglise de ) 
France en 1667.9 se servirent de P ex- ) 
pression d' un siience respectuex. ) 

Pertuchius Justinus. Chromcon Portense , duobus libris 
distinctum. Pecr. 16. Martii 16*21. 
da Perugia Pietro Battista. Scaia delP aniina per arrivare ia 
breve aila contemplazione , perfezione, &: unione con 
Dio. Pecr. 29. Novembris 1689. 
la Peiit Encvciopedie. Vide Liber tumetsi. 
dePetra Petrus Antonius T.ractatus de Jure quaesito per Pritf*. 
cipem non toilendo. Decr. j. Aug. i6o3. 
Petrajus Henrieus . Nosologia Harmonica , Dogmatica ^ 
& Hermetica disceptationibus quinquaginta in Aca- 
demia Marpurgensi disceptata. Decret. 12. Decemr: 
bris 1624. 
Petreus ( Henricus ) Herdesianus. 1. Cl. App. Ind. Trid, 
Petri Fridericus* 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Petrius Andreas. 1. Cl. App Ind. Trid. 
Petroselanus Joannes Perogrinus. Vide Peregrinus. 
Petrucci Pier Matteo. Lettere , e Trattati spi- ) 
rituali, e 'mistici. Parte I. , e II, ) 

■ I Vlistici Enigmi disvelati , con un breve ) jy pcr 
metodo per la guida dell' cnime all' altez- ) ^ « » " 
za mistica della divina grazia guidate. ) * r ^o *'■• 

■ " La Contemplazione mistica acquistata , ) 

in cui si sciogliono V ©pposizieni contro a ) 
questa orazione» ) a38 Ifdex Librohvm: 

— — II Nulla deile Creature 9 e 1 i tutto di Dio , ) 
Trattati due. ) 

- ■■ Lettere brkvi spirituali 9 e sacre. Par- ) 
tel.,e II. ) 

m - La Scuola deir orazione aperta ^ir anime ) 
devote. ) 

» ■ . Meditazioni , & esercizj pratici di varie ) Decr. 
virtu, & estirpazione di vizj per la No-_) 5. Fefo\ 
vena del SSiiio Natale di Gesu N. S. , e ) 1688» 
per la Settimana Santa ) 

— La Vergine Assunta , Kovena Spiritutue , ) 

con una Introduzione air orazione inter- ) 
na,e cen una espiicazione di sette puuti ) 
di perfezione Cristiana accennati dal P. ) 
Gio. Taulero. ) 

paucerus ( Caspar ) Budissinus. 1. CL Ind. Trid. 

Pexenfeider Michaei. Apparatus Eruditionis tam rerum . 
quam verboruin. Editio tertia. Nisi corrigatur , de* 
lendo illa verba. Anno 1669. Ordo *choiaium Piarutn 
abrogatur a Clemente IX. Decr. 22. Decemb. 1700. 

Peyrat. Vide Theses , quas de Ecclesia. 

Pezeiius Christophorus. 1 . Cl. App. fnd. Trid. 

Ffaffius Cbristophorus Matthaeus . S. Irenaei ) 
, Episcopi Lugdunensis Fragmenta auecdo- ) 
ta cum Notis , & duabus Dissertattonibus ) Pscr, 
de oblatione & consecr«tione Euchari- ) *\*Jan* 
Stl3B. ) 1721. 

■ ■ Primitiae Tubingenses. Pars pricr , & po- ) 
sterior. ) 

■ , Institutiones Historiae Ecclesiasticae. Decr. 11. Mar~ 

tii 1754. 
— — Et cetera ejus Opera de Rehgione tractantia. Decr. 

10. Maii 1757. 
Pfaw Yso, Coliectarium , sive Summarium privilegiorum 

Abbatibus , & Religiosis Monasteriorum exemptorum, 

Ordinis Benedictini per Heivetiam ab Urbano VIII. 

coarcessorum. Decr. 2. Julii 1686. 
Pfeffin2:erus Joannes. 1. Cl. Jnd. Trid. 
Pfeifferus Augustus, Dubia vexata Scripturae Sacrae , sive 

loca difficiliora veteris Testamenti succincte decisa. 

Decr. 3i. Martii 1681. 
" "" Actio rei amotae cotitra Papam in puncto subtracti 

eaiicis instituta ; una cum decisione triginta Casuum 

Conscientiae. Decr. 21. Apr. i6\)3. . 
Pfeil Joannes. i. Cl. App. Ind. Trid. Prohibitoru^ zlZ§ 

Pflacherus Moses 1. CL Jpp. Ind. Trid. 
Phaiarismus. Vide Huttenus. 

Phiiaiethes Hispanus. Ad Philalethem Romanum , cujus 
est Epistoia de justa BibliothecaJ Jansenianae proscri- 
ptione , responsio , ubi de justa proscriplione Norisii 
per Hispanam Inquisitionem. Dec. 'll\. Nov\ ij$i 9 5 
et 2. Martii ij5'2. 
PhilaJethes. Remarks upon the Book of Edmond Burk 
Doctor of Divinity , iu which Church- discipline is 
vindkated &c. IdestiAnimadversiones in JLibrum Ed~ 
mundi Fiurk Doctoris Theologiae , in quibus Eccle- 
siac disciplina est vindicata , et divinum jus Epi- 
scoporum asse. 1 tum : in responsum ad Epistolam cu- 
jusdam Ciet ici. Pecr. 29. Jug. iyZ$. 
Philalethes Utopiensis. 1. Cl. Ind. Trid. 
phiianax Phiiander. De natura , fine , & mediis Jesuita- 

rum. Decr. 19. Martii i633. 
Phila'rchus Valerius. 1. Cl. Ind. Trid. 
Phyiargytus Matthaeus. 1. Cl.Ind. Trid. 
Phiieieutherus H^lvetius. Vide de Miraculis* 
Phiietymus. Somnium Hipponense , sive judiciuin -Augu- 
stiui de controversiis Theologicis hodiernis. Bulla 
Urbani VIII. 6. Martii 1641. 9 et Decr.^.Apr. 1654. 
philippus Cartorum Princeps • Responsio adversus Ducis 
Henrici Brunswicensis sycophanticum Scriptum. Ind, 
Trid. 
Philips Dirk , ifui suos Anabaptismi libros inscribit lite-* 

ris. D. P, L. Cl. Ind. App. Ind. Trid. 
Philire, us Christianus Cleri Catholici per Fcederatum 
Belgium , & -Archiepiscopi Sebasteni reiigio vindicata. 
Brevi Clem. XI. 4. Octob. 1707. 
Philologus Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. ' 
Philologus Jonas. 1. Cl. Ind. Trid. 
PhiJonius Joannes Dugo. 1. CL Ind. Trid. 
Phiiopenes. Usury explainM ; or conscience quieted in the 
case of putting out mony at interest. Idest : Ifsurd 
explioata , sive de conscientia pacata in concessione 
pecuniae ad incrementum annuum. pecr. 11. Mar~ 
tii 1704. 
Philosophia Amoris. App. Ind. Trid. 

Phiiosophias libnitianae, & Wolfianse iisus in Theologia. 
Auctore I. T. C« Pecr. i3. Apr. ij3$. 
Eadem expresso Auctoris nomine. Vide Canzius. 
la PhilQsophie de V Histoire. />ecr. 12. Decemb. 1768. 24» INBEX L I B R R TTTVT 

Philosophie Moraie , on melange' raissonne des princips* \ 

pensees 9 & reflexions , par M. S. Decr. i/j. Apr. iy55* 
Philosophe reveur. Vide le Livre a. ia niude. 
Phiiyreus Henrichus. Vide Beringerus. 
Puisiophiii ( Joannis ) Opuscula — Continent Monocholo- 

giam — Accusatiouein Phisiophiii — Defensiouem Phi- 

siophiii — 4natomr»m Monachi — Co.iegit 9 edidit, 

& praefatus est P. Aioysius Martius. Augustas Vinde* 

licorum 1784» Decr. die 6. Decemb. 1784» 
Prases Hebraicae. Vide Stephanus Rohertus. 
Phrases Sacrae Scripturse. Vide Westhememis Bartholo* 

maeus. 
Phrygio Paulus Constantinus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Piano Ecclesiastico per ua regoiamento da tentare nelle 

circostanze de 1 tempi presenti . Con aggiunta di iftl 

discorso sopra P autorita delia Chiesa . ln Venezia 

1767. appresso Bartolo Barouehciii . Con iicenza de - * 

Superiori. Decr. 27. Novemhris 176*7. 
Pianto deila Madonua ia ottava rima , cujus initiiwi : Chi 

vuoi pianger colla Vergine. Jpp.Ind. Ciem. X.I. 
'Piccolomineus JEneas Siivius. Commentariorum de Con- 

ciiio Basileae ceiebrato Libri duo. Con igalur etu tjuae 

ipse in Bulla retractationis damncnit. Ind. Trid. 
Picenino Giacomo. Apoiogia per i Riformatori 9 e per la 

Ilcligione Riformata. Decret. 16. Oclobris 1707. 
* « Vestimento per ie nozze deil*Agneiio qui iti terra. 

Decr. 12. Augusti 1710. 9 et 22. junii 1712. 
1 Concordia dei Matrimonio , e del Miuistero in forma 

di Dialoghi. Decr. 12. Aug. 171 a. , et 22. Junii 1712. 
— — Trionfo deila vera Reiigione contro le invettive di 

Aadrea Semery. Decr. 12. Septemb. 1714* 
Pichereilus Petrus. Opuscula Theoiogica, ciuae reperiri po- 

tuerunt 9 partim antea 9 partim nunc primum edita. 

Decr. 10. Junii i658. 
Pichon Jean. L' Esprit de Jesus-Christ 9 8c de 1? Eglise sur 

la frequeute Commuuion. Decr. i3. Aug. ij/\6. 9 et 

11. Sepiemb. 17^0. 
Picot Seraphin . Lettre adressee aux Eveques de France. 

Decr. 27. Apr. 1701. 
Pictorius Georgius. Poemata. App. Jnd. Trid. 
• "" Threnodia Ecclesia? Cathoiicae ad Christum Sponsuin 

suum. App. Ind* Trid. 
Picus ( Joannes ) Carthusiensis. Paraphrases 9 & annotatio- 

nes in Psaimos. Ind. Tiid. 
Pieces fugitives swr i 1 Eucharistie. Decr. 17« Maii ifi^ Pr-ohibitorum 3*4^ 

iic la Piedad Francieo» Teatro Jesuitico 9 Apologetico Di- 
scurso cou saiudables , y seguras dotrinas 9 necessa- 
rias a los Principes , y Seilores de ia tierra. Decr. 27. 
Maii 1687. 
il Pignatto grasso. Commedia del Pastor Manopolitano. Decr. 
17. Decemb. 162 3. 

Pignoni Pasquino. Compendio della vita , e miracoli del 
B. Andrea Avellino. Donec corrigatur. Decr. zi.Ja^ 
nuarii 1642. l 

pilati Cai-r Antonio* L' esistenza della legge naturale im- 
pugnata , e sostenuta. V enezia 1764. presso Antonio 
Zatta. Con liceiiza de 1 Superiori 9 e privilegio* Decr* 
16. Junii 176*6. 

Pilkiutonus 9 seu Pylkintonus ( Jacobus ) Pseudo-Episcopus 
Dunelmensis. 1. CL App. Ind. Trid. 

Pinicierus ( Joannes ) Veteranus. 1. CL App. Ind. TrH. 

Pipping Henricns . Sacer dec&dum Septena- ) 

rius , memoriaui Tbeologorum nostra ) ^ 
aetate clarissimorum renovatam exhibens. ) rv* 

» Trias decadum 9 memoriam Theoiogo*- ) '* ~ 

rum nostra? aetatis clarissimorum renova- ) • 

tam exhibens. ) 

Pirckheimerus 9 o s eu Pirkeyinerus Bilibaldus. i.Cl.fr/d.Trid» 

x Pirani Avvocato Giuseppe. La Corte di Roma convintadal- 

la verita. In Bologna 1797. Decr. 26. Septemb. 1818. 

Pires Carvaiho Laurentius. Quatistiones selcctae duodecim. 
de Bnii.t sanctae Cruciatae Lusitaniae^ Pars prior ? 8C 
posterior. Brevi Clem. X7. 29. Decemb. 1707. 
v» 1 Epitome das Induigencias , &" Privilegios da Bulla da 

Santa Cruzada. Brevi Clem. XT. 29. Decemb. 1707. 
. Pirrus Rocchus. Notitiae Siciliensium -Ecclesiarum. Pars I., 
& II. Donec cot r igantur. Decr. 23. Aug. 1634. 

Pisaeus Lucius. 1. CL Ind.Cfrid. 

Piscator ( Joannes ) Argentoratensis. Opera omnia. Decr. 
10. Maii 1757. 

Piscatorius Joannes Baptists. 1. Cl. Ihd. Trid* 

Piscatorius (Joannes ) Lithopoiitanus. Epitome omnium 
Operum D. Aureiii Augustini. Editionis Joannis Cri- 
spini. App. Lrd. Trid. 

Pissini Andreas. Naturalium do.ctrina, q -a funditus eversis 
liiateriei primaj 9 forma?que substantiaiis 9 & acciden- 
talis sententiis 9 inopinata substituuntur 5 aut peuitus 
obsoleta revocantur. Decr. 22. Aug. 1675. 
-Piuorius Jeremias*,i. Cl. Ind* Trid. 

Pistorius ( Joaimes ) a Worden. i« Cl. Ind. T r M* 

1$ 2& IflTDEX LlBUORUM 

' Elegias aliquot de morte Conjugis , & liberorum • 
dpp. Ind. Trid. 
Pithou Pierre. Traites des Droits , & libertez de V Eglise 

Gallicaue. Vecr. 26. Octob. 1640. 
* lttonus Jo. Baptista. Recentiora Sacra? Rituum Congre- 
gationis Decreta , nullibi hactcnus conjunctim impres- 
sa £ collecta. Decr. 4 Martii 1709. 
Placaaus Josue. PVcfe Syntagma Thesium. 
Ja Piacete , seu Piacette Joannes. Observationes Historico- 
Ecclesiasticai, quibus eruitur veteris Ecclesia* sensus 
circa Pontificis Romani potestatem in defiuiendis Fi- 
dei rebus. Decr. 4. Murtii 1709. 
— — Et cetera ejus Opera de Keligione tractantia. Decr* 

10. Maii ijbj. 
Placetum. Vide Dissertatio inauguraiis de Justitia. 
Piagula sic inscripta : Andachts Vcbung zu dem Leyden, 
Christi des Herm. Idest : Pietatis exercitatio erga 
Passionem Christi Domini. Pesinit aute/n : Von tot- 
dten ist auferstanden. Ende. Idest : A mortuis resur- 
re<it. Finis. Decr. 8. Muii 176*1. 
Plagula undecim Thesium , cui tttulus : Probabilismus di- 
sputationi Ven. Ciero Avisiensi exercitii gratia exposi- 
tus contra Probabiiiorismum stricte taiem , utpote 
negotium perambulans in tenebris ; pro die 10. Ju- 
nii 1760. in jfedibus Canonicalibus Avisii. Decr. 26. 
Febr. 1761. 
laidoyer pour Mr. FEveque de Soissons intrnie contre Jo~ 
seph JeanEiie Levis ci-devant Borach Levi , Juif de? 
Nation , appellant comme d 1 abus. Decret. 6. Septem- 
bris 1759. 
Planctus veritatis Augustinianas in Belgio patientis. Decr. 

23. Apr. i654« 
Piata Horatio. Vide Discorso piacevole. 
Piatterus Thomas. 1. Cl. Ind. Trid. 
Piatz , seu Piatzius Conradus Wolfgaugus . 1. Cl. App* 

Ind. Trid. 
Plazza. Vide Dissertatio Anagogica. 

Piough ( Joannes ) Nottinghamensis . l.Cl.Jpp.Ind.Trid. 
Poach Andreas. 1. CL Ind. Trid. 
Pocquius Antonius. 1. Cl.Jpp. Ind. Trid. 
Poemata ( Varia doctorum , piorumque virorum de cor- 
rupto Ecclesiae statu ) , cum praefatione Matthiae Fia- 
cii IilirkL Nisi corrigantur. Ind. Trid. 
Veesiz Pananti edite , e inedite : Italia : sine nomine Aw- Prohib itorum a43 

ctore 9 et annotatione anni * Decr. 23. Junii 1817. 

quaruui initium. Derrino delia moglie etc. 
«U Poggio Francesco. Vita della Madre Suor Cherubina deli' 

Agnus Dei. Decr. i3. Mca tii 1679. 
Poggius Fiorentinus. Facetiae. Tnd. Trid. 
Poinetus , seu Ponetus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid* 
Polanus ( Amandus ) a Polansdorf Syutagma Theoiogia* 

Christianae. Decr. 25. Jan. i6B/j* 
la Pelitique des Jesuites. Decr. 22. Decembris 1700. 

Poiitus Ambrosius Catharinus. Qiircstio, quibusnam ver- 

bis Christus confecit Eucharistiaj Sacramentum. App* 

Ind. Trid, ' 
■■■ Tractatio secunda illius quaestionis 9 quibus verbis 

Christus Eucharistiae Sacramentum confecerit . App. 

Ind. Trid. 
1 Polletta Peregrinus . Lucerna inextinguibilis , ignorantiaj 

tenebras ab aniina iideii ihdocta procui peiiens • Decr* 

19. Martii i633. 
Poliicarir;s ( Joannes ) Cygnams. 1. Cl. Ind. Trid. 
Poiiius (Joannes) Westphaius. 1. Cl. Ind. Trid.. 
Poius ( Antonius ) Venetus. Lucidarium potestatis Papa» 

iis , septem iibros compiectens. App. Ind. Trid. 
Poius Matthaeus . Synopsis Criticomm 9 aiiorumque Sa- 

crae Scripturae Interpretum 9 & Commeutatorum ♦ 

Decr. 21. Ap>-. itx)3. 
Polydorus ( Vaierius ) Patavinus . Practica Exorcistarum 

ad Damiones 9 & maleficia de Christi Fideiibus expei- 

lendum. Pecr. t\. Martii 1709. 
Polygranus Franciscus . Assertiones quorumdam Ecciesias 

dogmatum , cuin ab aliis quondam , tum a Luthe- 

rana factione denuo in dubiuin r.evocatorum • Donec 

coi rigantur. -App. Ind. Trid. 
Pomeraiius Joannes, qui et JoQnnes jBugenhagius Pomera- 

nus. 1. Cl. Ind. Trid. 
de Pomis David. De Medico_ Hebraeo enarratio apologetica . 

Donec emendetur* App. Ind. Trid. ♦ 

Pomponatius Petrus . De naturalium effectuum admiran* 

dorum causis , seu de incantationibus iiber • App % 

Ind. Trid. 
Pona Francesco. La Lucerna di Eureta Misoscolo • Decr» 

4. Febr. i6in. 
de $. Pons Eveque. Vide de Persin. 
<iu Pont Mr» Denonciateur du peche Philosophique convain- 

cu de mechans principes dans ia moraie. Decr. 1. Ju~ 

iii 169 3. 

* 16 * 44 IlSTDEX LlBlOKUM 

Pontanns Cngorius. Vide Ernck. 
Pdatanus Joannes Jovianus . Charou , Dialogus . AppJ 

Ind. Trid. 
Pontanus Joannes Isacius . Rermn , & Urbis Amsteloda- 

nicusium. Historia. Decr. 12. Novemb. 1616. 
~' Originum Francicarum libri VI. Decr. 10. Muii 16*19. 

4 Poutilices deaudati. Vide Schwind Caroius Franciscus. 
Poutificii Oratoris legatio in Conveutu. Norimbcrgensi • 

Ind. Trid. 
Pontiseiia Joannes. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid.- 
de Popoli v ittore . II Piovano , cioe sedici Scrmoni sopra il 
Cateehismo Ronaano. Vecret. 23. Julii 1609. 
Porta Conradus. 1. Cl. App. fnd. Trid. 
Porta Gio: Battista . Miracoli , e maravigliosi effctti dalla 
natura prodotti. Vecr. 21. Martii 1668. 
■ Portae Sioa. Vide Sbaharc Zijon. 
Porterus -Franciscus. Syntagtna variarum Ecclesia? defini- 
. tionum in materia iidei , &r noram a saWulo IV. 
k ad praesens usque tempus editarum. Decr. 26. Augu * 

sii 1082. 
Portus JEmilius, Francisc' filius. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
JPortus ( Franciscus ) Cretensis. 1. Cl. Ind . Trid. 
Positiones ex jure universo , quas sine prayside pubiicae di- 
spntationi submktit Ignatius Jos. Joan. Andr. S. R. I. 
Comes de Tannemberg. Socictatis Litter. Roboretanae 
Socius. Decr>.'$. Februar/i iyG6. 
Positiones ex universa theologia seiectaj , quas sub regimi- 
ne Josephi Schinzinger defensurus est Frrdelinus Hu— 
ber. MDCCCXCIII. Friburgi Bresg . I>ecr. 10. jfe~ 
lii i^y. 
I ositiones ex Tfreologia Dogmatica spcciali. Lncernae typis 
Georg. Ignat Thuring. Civit. Typog . Decr. 26*. Au- 
gusti iBo5. 
Positiones. Vide Satze aus allen. 
Possciius Joamies, 1. Cl. Ind. Trid. 

Postdlus ( Guiieimus ) Barentonius. 1. Cl . Ind. Trid. 
Postiiiae majores totius anni. App. htd. Trid. 
Potestas ( Quae Regia), quo debent Aistbore solemnes Kc- 
clesb» conventus indici , cogique ? coropeudiosa Di- 
scussio Ci. G, Praet. Sen. Authorc. Jpp. Ind. Trid. 
PotWia d\Aviilet , & Travers , Avocats au. Pariement 
su.r 1'appel comine d'abus , interjecte par Lcvi de deux 
seni»nces de POrncialite de Soissons , qui Tont decJure- 
non recevabie dans sa demande tendante a contracter 
dans ie Christianisme un nouveau inaria.ge du -vivani; PRO H I B I T K U IYT 2^41 

tle la feuime qu'il avoit epousee dans ie Judakuie • 
Decr. 6. Septemb. 1759. 
Pouehenius Andreas. 1. CL App. Irtd. Trid. 
Poza Joannes Baptista. Elucidariun* Deiparse « Decr. i\, 

Apr. 16*28 
- " i .. hem : Tractatus 9 Apologiae 9 Informa- ) 
tiones 9 Libelli supplices 9 vel rjuovis alio ) 
nomine e^pressi pro defensione Elucidarii ) Decr. & 
JDeipar& 9 sive doctrinne pi aefati Jo. &a~ )$ept(unb* 
piistae 1'ozae , idw editi ^ quam manu~ ) i63:2, 
scripti. ) 

*— if£ celera cjusdem Opera omnia* ) 

Pozzi Giovanni. F/V/e Deiia cura fisica 9 e politica. 
de Prades Joannes Martinus. Theses 9 quarum titulus : J$i&% 
rusalem ccelesti . Quasstio TheoJogica . {?w/ esi itle 9 
cujus infaciem Deus inspit avit spiraculum vitae i 
Brevi Bcnedicti XI V. 11. Mart\i 175 2. 
FrseJectiones Canonicae. Vide Oberhauser. 
Prasiectiones de loci» Theologicis. Vide del Mare. 
Praepositus Jacobus 9 Ule qui scripsit Historiam utriusc/ue 

captivitatis propter verbum Dei 1. CL Ind. Trid. 
Praetorius Abdias. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Praj.orius Matthaeus . Tuba pacis ad univcrsas dissideutes 
in Occidente Heciesias 9 seu discursus Theologicus de 
unione Ecclesiarum Romanae, & Protestantium. Decr» 
17, Apr. 1687. \ 

Pr&torius Zacharias. 1. Cl. App. Ind. Trid* 
cle Praga Hieronymus 1. Cl. Ind. Trid. 

Prati Francesco. Avvisi di Parnasso 9 ovvero compendio de** 
Ragguagli di Trajano Boccalini . Decr. a3. Aug. i634* 
de Praxi Quesoeliiana in diiatione sacramentaiis absolutio-. 
nis 9 ad Propositiones lxxxvii 9 & lxxxviii. ex Ct, 
proscriptis in Buila Unigenitus 9 Dissertatio Dogma^ 
tica. Decr. 21. Novemb. iy5j* 
Praxti & Taxa Oiiicinae Pcenitentiariae Papae . Cum ab Hae~ 

reticis sit depravata, App. ItuL Trid. 
Precationes Bibiicas Sanctorum Patrum , illustriumque vi- 
roruna, & tt»uiieruin utriusque Testamenti. Ind.Trid» 
PrsecaUomss Christianae ad imitationem Psalmorum com- 
posita?. Ind. Trid. 
. Precationes ( novae ) ex optimis quibusque scriptls prx^ci- 
puorum nostri sseculi Theologorum. App. Ind. Trid* 
Precationes Psaimorum. Vide Hoinburguis* 24(5 Itstdex Librorum 

p r ecationiim aliquot , 6t piarum meditationuni Enchiri- 

dion. Ind. Trid. 
Precedenzie alP Apologia della Confessione Witteniber- 

gense. Ind, TrkU 
yreces Gertudrianae , seu vera, & sincera medulla devotis-* 

simarum precum. Nisi ejpurgantur Litaniae , et Oj+ 

cia a Sacra Rituum Congregutione non apprtbata . 

Decr\ 4- Martii 1709. 
' Precipizj della Sede Apostolica , ovvero la Corte di Koma 

perseguitata , e perseguitante. fiecr. 19. Junii 1674* 
Pregbiere cristiane pubblicate per uso della sua Chiesa da 

Mons. Ortiz Cortes Vescovo di Morola. Napoli 1789* 

/>ecr. io. Julii 1797. 
£e Premontval. Vues phiiosophiques , ou Protestations , &t 

Declarations sur les prineipaux objets des connoissen- 

ces humaines. Decr. 24. Aug. 1761. 
Preservativo contro certi Jibri e scrmoni de 1 Gesuiti* 

Decr. 19. Jan. 1761. 
Preservativo contro la Critica d 1 alcuni falsi zelanti. Decr» 

14. Jun. 1733. 
Prestonus ( Thomas ), & Tbomas Greenaeus , Appeilatio 

a Cardinaiibus ad Indicem deputatis, ad ipsummet 

Summum Pontificem. Decr. 16. Martii 1621. 
Prcuves des libertez de l 1 Eglise Galiicane. Decr. 26. Octo- 

bris 16^0. 
Priapeia , sive diversornm veterum Poetamm in Priapuni 

lusns. Sive seorsim , sive una cum Virgilio. -4pp. 

Ind. Trid. 
Prideaux Mr. ( Humphrey ). Histoire des Juifs , !k des 

Peuples voisins, depuis la decadence des Boyanmes 

d 1 Israel , & de Juda jusqu 1 a ia mort de Jesus Chrisu 

Donec corrigatur. Decr. 21. Jan. 1752. 
pridcaux Johannes . Opera Theologica , quaj Latine ex~ 

tant , omnia. Decr. i3. Martii 1679. 
Prietas Siivester. Modus soiemnis , & authenticus ad in- 

quirendum, & inveniendum % & convineenduin JLiv* 

theranos. Qui tamenfalso ei trihuitur. Ind.Trid. 
Priere pour demander a Dieu la grace d 1 ime veritable 9 & 
parfaite conversion. Decr. 2,3. Jpr. 1654. 
ue Primatu Papaj ; et in adversa pagina. De la Primaute du 

Pape. In 4. JLatine , et Galiice. Decr. 16. Jan. 1770^ 
Primus passus adfuturam unionem Kcclesiarum Cathoiic^e, 

atque Kvangelicae attentatus a quodam Monacho P* ** 
•K. m. W. Secunda editio 1779 .*( Titulu* iibejli ger?* pROHIBITORtntf 2^7 

manico idiomate editi latine redditus ). Vecr. Fer. v. 
3i. fulii 1^83. 
Prjucipes de la Morale 9 & Politique. Vide Systeme S©% 

cial. 
principia Juris Ecciesiastici Catbolicorum ad statum Ger* 
mania? accomodata in usuin tyronum. Vecret* \\* 
Sept, 1750. 
Principj genuini ec. Vide Curalt. 
Prisbachius Woltgangus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Pritius Jo. Georgius. Oratio inauguralis. Vecr. 8. Aprh* 

lis 1699* 
Probabilismus Disputationi Ven. Ciero Parisiensi exercitii 
causa expositus contra Probabiiiorismum stricte ta- 
lem , utpote negotium perambulans in tenebris , pr* 
die 10. Junii 1760. in .iEdibus Canonicalibus Avisii. 
Vecr. 26. Febr. 1761. 
Probieme Eeclesiastique propose a Mr. P Abbe Boilean de 
F Archev£che : a qui 1' on doit croire de Messire Louis 
Ant. de Noailles Ev£qne de Ch&lons en i%5. ; ou des 
M. Louis Antoine de Noaiiies Archev£nue de Paris ertr 
1696*. Vecr. 2. Junii 1700» 
f^robieme historique, qui des Jesuites ou de Luther & Cai« 
vin ont le pius nui a V Egiise Chr&tienne. Vecr. 17« 
Maii 1759» 
Probus Antonius. 1. Cl. App. Ina\. Trid. 
JProces contre les Jesuites 9 pour servir de suite aux Causes 

ceiebres. Vecr. 11. Martii ij5%. 
Processus Consistorialis martyrii Jo.Huss 5 cum correspon- 

dentia legis gratiae ad jus Papisticum. tnd. Trid. 
Prodromus corporis Theoiogiai, quo tota Fidei 9 ac morum 
doctrina 9 Historia , itein Prophetia 9 methodo pariter 
& verbis sacris asseruntur. Vecr. 4« Martii 1709» 
Prodromus Cyrus Tbeodorus. Epigrammata. tnd. Trid, 
Professio septem Punctorum 9 sive Articulorum Fidei, quo«T 
unusquis;ue debet scire necessitate mfcdii 9 ufr salvus 
fiat 9 iatius expositi 9 ut melius intelligantur» Vecr*. 
6. Aug. 16*82, 
la Profession de Foi des Theistes» Vide Xibellus continens. 
Progetto con questo titolo : Oeuvres dn Messire Antoinfc 
Arnaud Docteur de la Maison 9 & de la Soeiete de 
Sorbonnc Propose par souscription. Vecr. 12J. Augu~ 
sti 1759» 
jfrrogetto di riforma deil 1 obbligo del diginno, in quanto ri- 
guarda la quaiita , e la quantita de 1 eibi 9 umilmentcr 
indrizzato a S» S. ii Sommo Pontefiee Regnante ; Far~ 2$ I N 3> E 1C LlBRORlfM 

ye wec in^ideo sine me Llber ibis in Urbeim* OvicL 
Londra 1787. J)ecr» 3i. Martii 1788. 
i Progressi deila Fisica. Discorso Accademico di Giusejipe 
Nicola Pascale (discipuli Sttcerdotis Aloysii Amoroso 9 
quiestyerus, Auctor dicti Operis. Decr. Fer.y.x^l^o- 
vemhr. 1782» 

Projet de conference sur les matieres de controverse , ap- 
puje de quelques observations sur trois ou qua^re 
points de Religion 5 & particulieremente sur le Sacre- 
ineiit de Penitence 9 avec cinquante questions choisjes 
pour £tre proposees a Messieurs de la R. P. R. Vecr. 
3i. Martii 1681. 

Projet de Requete au Roi . Vide Cur^s Lorrains Alle- 
mands. 

Projnsioni agli Studj dell' Universita di Pavia per l 1 an- 
no 1804. recitate da V. Monti Proiessore d r Eloquenza , 
e Membre deir Istituto. Miiano dalla Tipogranafdi 
Francesco Sonzogno Librajo , e Stampatore i8o4» An- 
no III. J>ecr. 9. Vecembris 1806. 
della Pronuuzia del Canone neiia Messa MDCOLXXXVIIL 
In Firenze. Decr. 3i. Mai tii 1788. 

Propositiones Belgio unito-Romanae , ac Papales , bac |fe- 
cunda editione elucidatae ; quarumin/tium: Peccatum 
non est 9 sacrificium Deo poliutis manibus 9 sive in 
peccato offerre. Vecr. 18. Jan. 1667. 
* Propositions tirees des livres 9 5c autres ecrits du Docteu* 
Moiinos chef des Quietistes 9 condamnees par la Sain- 
te Inquisition de Rome. Propter malam versionehi. 
J>ecr. 5. Febr. 9 et 1. Apr. 1688. 

Propuguaculo de la Real jurisdicion , y protecion de 3as 
Regaiias clel Regio Exequatur 9 y de" .la Reai Monar- 
chia 9 patrocinio de la jurisdicion de los Metropoli~ 
tanos , y de Iqs privile&ios del Reyno de Siciiia.. J)€tr. 
7. Septemb. 1712. 

Propugnaculum Canonici Ordinis. Donec corrigatur. J>e~ 
cret. 7. Augusti 160 3. 

Protocollum, boc est J\cta Colioquii inter Palatinos , & 
WirtebergicOs TKeologos de ubiquitate , sive omni.-i 
prassentia Corporis Christi # & de sensu verborum 
Christi : Hoc est Cprpus nieum, anno i564« Mul- 
brunnae .habiti. App. Ind. Trid. 
'4e Providentia Dei* Ind. Trid. 

le ProVinciali^r Lettere scritte da Luiggi ^a Montalto »d 
nn Provinciale de"' suoi amici 9 ^colle annotazioni di 
GtiglieJUno Wendrock a tradotte ^eir ItaIiana>.fave,I~ PaOHHITORUM. 249: 

Vk\ con delle nuove annotazioui. Decret. 27. Mar- 

tii iyG'2, 
Przibram Joannes* 1. CL Ind. Trid. 
Psalmi aliquot in versus Graecos nuper a diversis translati» 

. Apvd Henricum Stephanum. App. Ind. Trld. 
psalmi Davidis , carmine . Edltlon. Lovanii . App. Ind* 

Tid. - ' 

psalterium Davidis ex Hebraico in Latinum , & Germa* 

nirum sermonem fideiiter translatum • App. Ind r 

Trid 
Psalterium translationis veteris 9 cum nova praefatione 

Martini Lutheri. Ind. Trid. 
Publico divino Diritto alla Comunione Eucaristica nel 

Sagrifizio deila Messa. Vide Leofilo ( Anastasio )• 
Puccius Fiiidinus ( Franciscus ) , falso usurpans Puceio** 

rum cognemen. 1. Cl 9 App. Ind. Trid. 
la Puceiie d 1 Orleans. Poeme Heroicoinique. Decr. 30. /a* 

nuarii \fi r ). 
&e Pufendorf Samuel. De Jure Naturae , & Gentium. Decret. 

i5. Jan. 1714.. 
■ Le Droit^de ia nature 9 & des gens , traduit du Latin 

par Jean Barbeyrac , avec des notes du Traducteur. 

Tome 1. 9 & II. Decr. i5. Januarii iyi^. 
» » " i Introduction a T Histoire des principaux etats tel* 

qu\ils sont au jour d^hui dans V Europe , traduit de 

P original Allemand par Ciaude Rouxel. Decr. 21 •♦ 

Apr. 169 3. 
m Introductio ad Historiam Europaeam , Latine reddita 

a Joanne Friderico Cramero ; cmn supplemento usque 

ad initium seculi xvm. & compendio Historiae Sue- 

vicae. Decr. i/\. Jan. i?3j. 
9 De Ofiicio Hominis, & Civis , cum notis Variorum. 

£t etiam sine notis. Decr. 2. Martii 1752. 
» ■ " De Statu Imperii Germanici liber unus ; notis ad 

praesens saeculum accommodatis 9 atque praefatione 

de libertate se tiendi in causis pul>Iicis restricta 9 

auctus a Jo. Godofr. Schaumburg. Decr. 11. Mar- 

tii 1754. 
41e la Puissance Reyale 5 & Sacerdotale. Decr. \3* IVovem* 

bris i66'2. 
Pulci |Lm.lgi« Ode 9 Sonetti , Canzoni. Ind.Trid^ 
Pullanus Joannes. 1. Cl. App* Ind» Trid. 
Pumekchius Hieronymus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Pupperns ( Joannes ) Goccbianus. 1. €h App. IncL Tridi 
Purnurei Jeanues, i. CL Ind* Trid* a5o INDIX LlBRORUM 

Purvey, sew Purvejus ( Joannes ) Anglus. i. Cl. Ind. 
Trid. 
fl Puttanismo Romano , ovvero Conclave generale* delle Pm^ 
tane della Corte. Una cum Opusculo inscripta. Dia- 
logo tra Pasquino 9 e Marforio sopra P istesso sogget— 
to. Decr. 3. Apr. 1699. > et *&• »4/> r » WM* 
Fylkintonus. FVcfe Pilkintonus. Prohibitorum a5i o '^^ nadus Nicolaus. 1. Cl.Ind. Trid. 

Quajstio bipartita ( in Georgium Blacyellum An- 

gliae Archipresbyterum a Clemente Papa VIII. desi- 

gnatum ). Decr. 12. Decemb. lfo^. 
Ouaestio Theologica. F/V/e Thsees. 
de Quaestione facti Jansenii variae quaestiones juris 9 & r e~ 

sponsa. Decr. 17. Julii 1709. 
Quenstedt Johannes Andreas. Dialogus de Patris illustrium. 

doctrina , & scriptis virorum. Decr. 10. Junii 16*59. 
■■ Sepultura veterum 9 sive Tractatus de antiquis riti- 

bus sepulcralibus Graecorum 5 Romanorum , Juda>o~ 

rum 9 '& Christianorum. Decr. 18. Maii 1677. 
a Quercu Leodegarius. Farrago Poematum 9 ex optimis qui- 

busque antiqnioribus 9 & aetatis nostrae Poetis selecta, 

Donec emendetur. App. Ind. Trid. 
m ■■ Flores Epigrammatum ex optimis quibusque Aucto^ 

ribus excerpti. Donec corrigantur. App.Ind. Trid. 
Querela de Pontificiis insidiis per Germaniam. App. Ind* 

Trid. , 

Querimonia ( humilis 9 & supplex) Jacobi Zegers . Vide 

Zegers. 
Quesnel Paschasius. S. Leonis Magni Opera, Dissertatio^ 

nibus 9 notis , observationibusque illustrata . Decr. 

22. Junii .16 y 6. 
^hiestions sur la Tolerance > ou Pon exarnine 9 si les ma- 

ximes de la.persecution ne sont pas contraires au droit 

de-; gens , ala Reljgion , a la Morale , a V Iuteret des 

Souverains , & du Clerge. Vecr. 5. Martii l^Sg. 
les Questions de Zapata. Vide Opuscula sex. 

Questione : Se i Vescovi delle altre Cattoliche Chiese deb- 

bano immischiarsi neila Causa de' > Vescovi , e Preti 

giurati di Francia . Toriuo . Per gli Eredi Evonclo 

Stampatori della Coinmissione Municipale V anno 

delF Era Cristiana 1801. Repubiicano IX. Decr* 17. 

Martii 1817. 
Quindecim oeculti crnciatus . Vide Libellus inscriptus 

FuniTzeben. # 

Quindici occulti patimenti. Vide Libelhis alter PuniTze- 

jien ^c. e&dew> titulo inscriptuS. aSa I # d s x Iibeor r m 

Quinos Bruno. i. CL -4pp* Ind. Trid» 

Ouintus ( Leodegarius ) Heduo . Theologia antiqua des 

veraMarty^ii adaequate siimpti notione 9 contra spu- 

inosam KatvoTKCyiaV 9 & fragrosum Tarantara Tho-»* 

mae Hurtado. Decr. 10. Junii i6'58. 
Quirino Antonio. Avviso delle ragioni della Repubbiica 

di Venezia intorno aile difficolta. 9 che le sono pro- 
, mosse dalla Santita cti Papa Paolo~V. Pecr. 29. Se~ 

ytembr. 16 06. Prohibitorum, #55 11 R ibardeus Michael • Optatus Gallus de cavendo schis- 
inate henigna aianu sectus. Decr. 18. Martii *6/|3< 
Rabeiais , seu Rabelaesus Frariciscus. i» CL Ind. Ti id. 
Rabus Ludovicus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Kaccoita di varie devozioai per chi desidera dedicarsi alla 
ver 1 devozione deiia gioriosa S. Anua Madre di Ma- 
ria Vergine Ava di Gesu. Figiio di Dio . Decr. 3o. 
Julii 1678. 
Raccoita di Opuscoli interessanti la Keiigione », frt Pist^ja 
neiia Staniperia d\Atto Bracali : Cum praefutione \ et 
notls. Tomo I. II. III.IV. V. VI. VII. VIII.IX. Decr. 
7. Aug. 1786. Tomo X. XI. XII. Dec, .4. Junii 1787. 
Tomo XIII. XIV. Decr. 3i. Martii 1788. Toino XV. 
Decr. 29. Maii 1789. Tomo XVI. 1789. Tomo XVII., 
1790. Decr. 11. Januarii 1796. 
Raccoita de^cosl detti Indirizzi fatti da molti Vescovi 
e Gapitoli d' Italia , in adesione alPIndirizzo stam$>a- 
to in Parjgi li 6. Genn. 1811. sotto il nonie del Capi- 
toio Metropoiitano di queiia Capitale. Decr. 3o. Se~ 
pte/nb. 1817. Qui libelli partim ex integro con/ict/\ 
partim substantialiter commutati , pierique vi v faU 
lacibusque artibus extorti cum fuerint , fere 0mnes 9 
postquam per tempora licuit , ab iis , quorum 110- 
mina praeseferunt 9 reprobati , coaectl , aut decla- 
rati sunt , obsequentissimis Uteris ad Sanctissimum 
D. N. Pium Vtf. ultro , ac Ubenter datis. 

Raccoita di Novelie D Batachi . Vol. I. II..III, JV. 

Italia. Decret. %i. Martii 1819. 
Radelir* RoduJphus. i, CL App. Ind. Trid. 
Radensis. Wiihelmusi 1. CL Ind. Trid. 
Radivii 9 seu Ralzivil ( Nicolaus ) Palatinus Wtlnensis . 

1. Cl. Jnd. Trid. 
Radspinner Satuuel. 1. CL Ind* Trid. 
Ka^ionamento in materia di Religione accaduto tra due 

amici Italiaui. Decret.i^, Decemb. 1624. 
Ragionamento intorno a 1 beni temporali poflseduti daller 
Chiese , dagli Eceiesiastici, 9 e da tutti quelii 5 cbe 
si dicono 53 Mani morte h- . In Venezia appresso 
X-uigi Paviai jj66* con licenza de^SuperiorJ . X>acreU 254 J n » s x LiB-aoAtrivc 

lS.Sept. 1766*. Vide Confermazione dei Ragioriamento. 
Kagioni a prb dei Comune deiia fedeiissima Citta. di Napo- 

li , e de 1 suoi Casali intorno ai seppeilire i morti \ 

Decr. 7. Febr. 171 8. 
Ragiqni a prb deila fedelissima Citta , e Regno di Nr.poli 

contr 1 al procedimento straordinario nehe cause del 

S.Offtcio divisate in tre cznpi.rtr.Clem.Xl.ij-Fsb.ijxo. 
Ragioni del Regno di Napoii neiia causa de 1 suoi Benefizj 

Ecclesiastici , che si tratta nei Real Consiglio de>ia 

Maesta dei Re , nuovameute a taie affare ordinato • 

Brevi Clem. X7. 17. Febr. 1710. 
Ragioni per la fedeiissima , &C ecceilentissima Citta di 

Napoli circa l 1 impedire la fabrica deiie nuove Chie- 

se , e Pacquisto , che gli ficclesiasUci fanno de 1 beni 

de 1 Secolari. Decr. 21. Januarii 1721. 
Ragnonus Lactautius» i» Cl. Ind. Trid. 
Ragucius Antonius . Lucerna Parochorum , seu Catechesis 

ad Parochos» Nisi titulo de Sacramento Eucharistiae 

quaesito xli. n. 1. deleantur ea verba : £t haee est com- 

munis opinio &c usauc ad totius numeri fi nem. Decr* 

i2. Decemb. 1624. 
Raida, seu Reida Baithasar. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Raimondi Annibaie. Opera deii 1 antica , Sc onorata scien- 

zia de Nomaudia. Ind. Innocent. XI. 
Rainieri ( Luciano ) da Brescia. li Lume acceso ad un mo- 

ribondo. Decr. 21. Jan. lfid. 
Rainoidus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
la Raison par Aiphabet &c. I 1 A. B. C Dix sept Dialogues 

traduites de PAnglois. Decr. S ANCTISSIMI DO- 

MINI NOSTKl 11. Julii 1776. protestate itlud cui- 

quam , ut legat , aut retineat , permittendi Summo 

Pontifici reservata. 
Raisons , pour les quelles on n*a tro«ve convenir de pu.- 

biier au Diocese de Gand &c» Vide Triest. 
Rallius Andreas. Halcyonia Ecclesiarum Evangelicarum 9 

sive de Regno Christi giorioso in terris • Dccr. i3. 

Novembr* 166%. 
de Ratione , & auctoritate prascipue S. Augustini in rebus 

Theologis , ac speciatim in tradendo Mysterio pras- 

destinationis , & gratiae : Dissertatio cum Proiogo 

Gaieato : Ticini 1788. Decr. 5. Fcbr. 1790. 
de Rampelogis , seu Rampegolis Antonius . Figurae Biblica* • 

Donec corrigatur. App. Ind. Trid. 
Ramus Petrus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Rangolius Ciaudius . Commentaria in Libro^rRegtina * 

Decr, 16. Martii 1621. I 

Prohibitorum a55 

Rasiel de Silva. Vide Histoire de radmirable. 
Rassinesi Paoie. Dello scrupoioso convinto con Pautorita 
dei Vecchio,c Nuovo Testainento. Decr.io.funii i658. 
Ratio brevis sacrarum concionum tractandarum , a quor 
dam docto & pio Rhapsodo Phiiippi Melanchthonis fa- 
miiiari congesta. Ind. Trid. 
Ratio , cur qui Gonfessionem Augustanam profitentur , 
non esse assentiendum Concilii Tridentini sententii* 
judicarunt. Ind, Trid. 
Ratio , & forma publice orandi Deuiu , atque administran- 
di Sacramenta in Angiorum Eccksia quae Genevse 
colligitur. App. fnd. Trid. 
Ratio(optima)comp0nendaeReiigionis quae sit. Ap.Ind.Trid. 
Raiph Emmanuei. Vide Memoires de Candide. 
de Ratione , & auctoritate prajcipue S. Aug .stini in rebus 
Theologis , ac speciatim in tradendo Mysterio prae- 
destinationis , <k gratiae : Dissertatio cum Proiogo Ga- 
leato : Tucini 1788 Decr. 5. Februarii 179©. 
Rationes , ob quas Iiiustrissimus Dominus Archiepiscopus 

Mechliniensis &c. Vide Mechiiniensis. 
Raudt Georgius. 1. CL App. Ind. Trid. 
Ra. enspergerus Hermannus. Via veritatis , & pacis ; hoc 
est Tractatus , & Tractatulus Theologici , quibus mo- 
ditf , *t medhs Scciesia ad veram sacrarum Scriptura- 
rum intelligentiam pertingere , & firmam concordiam 
inire possit. Decr. 20. Novembr. i6(53. 
Ravizza Jacobo Filippo. Vide Berlando. 
Rauppius Jacobus . Bibliotbecae portatilis Pars practica 9 
hoc est Theologiae practicae systema integrum . />ecr. 
3. Apr. i685. 
Rauscher Hieronymus* 1. CL Ind. Trid. 
Raye Nicolaus . Theologia , quam defeiidet P. Joannes 
Janssens LoVanii iu Collegio Societatis Jesu die 3. Ju- 
li 1701. Decret. 11. Martii 1704» 
Raymundus Neophytus. 1. CL Ind* Trid. 
Raynal. Vide Storia filosofica* 
Raynaiidus Theophilus • Error popularis de ) 

Communione pro mortuis. ) j) ecr 

■ Gustus Operis , cui titulus : Heteroclita ) g p 
spiritualia , & anomala pietatis. ) ^,g 

■ De Martyrio per pestem , ad martyrium ) - 
improprium, & proprium comparato. ) 

■■ Ilrotemata de bonis 9 ac malis libris , deque justa , aut 
injusta eorumdem coafixione . Donec corrigantur. 
JDecr,.io, Junii i65fy $55 I isr b e x L i b *, o K tr ivi 

*— — ■ Apopompaius adniodum rata continens» Tomu&xx» 
& posthumus Operum. Excipiuntur tamen Tracla- 
tus in eodem Torno compre.iensi , quibus titulus : 
Hipparchus , de Religioso negociatore Disceptatio j et 
ATTE2 E$A, O s Dotnini locutum est, qui separati 
permittuntur. Dccr. 2,3. Martii 1672. 
£e Rehus Christianis ante CGustantinum Magnum. Vide Zola. 
de r\e metrica. Tide iYlicyllus. 

Recantatio de Iaferno. App. Jnd. Trid. 

Kecend iJarthoJomjeus. Acta Conferentiae coeptae Senae 9 
et continuatae l/zetiue , et 6i alianopoti contra ja^ 
ctantias Fr, HdatiuCapuccini. Gallice. Decr. 7. Se» 
ptembr. 1009. 

Receptatlo omnium ngurarum Sacrae Scripturae. Ind. Trid* 

liecherches Philosophiques sur les Americaiiis , ou Me^ 
iiioires interessaintes p-our servir a rHistoire de 1'Espe- 
ce humaine. Par M. cle P. Decr. 3i. Jan. 1777. 

Recherches sur V Origine du Despotisme Orieittal ., & des 
Superstitions. Ouvrage posthume de Mr« B. J. D. ?• 
E. C Decr. i3. Aug. 176*4. 

■ " ■■ ■■ Seconde Partie , tria continens Opuscula , quae pari- 
ter damnantur , et infrascripta sunt. — Dissertatious 
sur Elie , & Enech , — - sur Esope Fabuliste , — Sc 
Traite mathematique sur leBonheur. Decr. 2.6. Mar- 
tii 17S7. 

Recit de ce qui s" £st passe au Parlement, au stijet de la 
Buile de N. 8. P, ie Pape Aiexandre VII* contre ies 
censures de Sorbonne. Pecr. 1 5. Julii 1666. 
. Recordus Rohertus. 1. CL App. Ind. Trid. 

Recreations Historiques , Critiques , Morales , & iV erudi- 
tion, avec 1- Histoire 1 des Fons en titre d 1 Oince , par 
M. DD» Auteur des Anecdotes des Rois , Reines , & 
Regentes de France. Tome 1. Decr* 10. Julii 1780. 

flecueil des Consultations de Messicurs les Avocats dn 
Parlement de Paris , au sujet de la procedure cxtraor- 
dinaire de 1'Ofncial duCambray contre le Sieur Bardoti 
Chanoine de Leuze* Decr. 9, Decemb. 1741. 

"Recueil des diverses pieces concernant le Quietisme , & les 
Quietistes , ou Molinos , ses sentiinens , & ses disci- 
pies. Decr. 17. Jan. 1691. , et 19. Martii 1693. 

Recueil des diverses pieces sur la Phiiosophie , la Reli- 
gion naturelie , THistoire , ks Mathematiques , par 
Mr. Leibniz , Ciarke , Newton , h. autres Auteurs ce- 
lebres. Dccr. 23. Maii iy^* ' 

Becueil des iactnms , & autres pieces. Vide de Persin» 

lieeueildespiusieius pieces curieuses 3 comme ii se verra Prohibitorum 2?7 

a Ia page suivante. d Ville Franche. Vecn» 37. Maii 
168;, 

Reflessionen eines Schwveizer iiber die Frage. Ob es der 
Cathoiischen Eid^enosseuschast nicht zutraach Ware 
die Regularen Orden ganzlich aufzuheben , oder wea- 
gstens ein uschranken : Ldest Aniniadversiones cujtis- 
dam Heivetii super quaestione : An Heivetiae Catfaoli- 
ca; Confcederatis foret proiicuum 9 si Ordines Reguia- 
rium penitus aboierentur 9 veL saitem ad limites ar- 
ctiores redigerentur / Decr. i3. Septemb. 1769. 

Reflcxions Chretiennes adressees a Monseigneur 1' riveque 
de Saint Pons , au sujet de son Ordonnance coutre ies 
Recoiiets, du 18I Septembre 1694. Decr.2y.Xpr.iJ0i* 

Reflexions Chrctiennes sur i 1 Ordounance de Mr. I 1 Eve-que 
de S. Pons du 18. Septembre 1694» Decr.2j.Apr.ijoi* 

Reflexions impartiaies sur ies Evangdes, suivis dun Essai 
sur V Apocaiypse , imprime sur un Manuscrit du ce- 
iebre M. Abauzit. I>ecr. 29. Aug. ijj4* 

Reflexions nouveiies sur la verite du sermerit par rapport 
aux jugemens de F F.glise. Decr. 7. Octob. ij/\6. 

Reflevions succinctes sur ia icttre d 1 un Cathoiique Romain 
a Tiu de ses amis d" Itaiie touchant V etat present des 
Cathoiiques Pomaius en Hoiiande. 7. Novemb. 1704* 
Brevl Ciement. XI. 4. Octob. 1707. 

Reflexionssur ies grands hommes , qui sont morts en plai- 
santant. Decr. 5, Decembr. 176 8. 

Reflexions sur V Instruction Pastoraie de Mons. T Eve- 
que de Rhodez au sujet des erreurs de Jansenius • 
Decr. ig. Apr. ij/\2. 

Reflexions sur la erueile persecution que souffre TEglise 
Rcformee de France , & sur la conduite , & les actes 
de la derniere Assemblee du Ciergs de ce Royaunie* 
Decr. 29. Aug* 16*90. 

Reflexions sur une Lettre de Mons. Linguet a M» le Mar- 
quis Beccaria; Decr. 26. Aug* iJJ^* 
■ Vide ii V ero Dispotismo. , 

Reformatio Ecclesiae Coioniensis • Vide Deliberatio sim-* 
piex ac pia. 
de Refus de signer ie Formulaire pour servir de reponse a un 
ecrit , qui a pour titre : Second Preservatif. Decr. 29« 
Julii 1722. 

Refutatio Responsi ad libellum , cui titulus : Motivum ju~ 
ris. Vide Swaau Mai tinus. 

Refutatio ( soiida ) Compiiationis Cinglianae 9 & Calvinia- 
na? 9 quaui ilii Ccnseiisiun Orthodoxum appellarunt^ 

*7 2^8 Index Librortttvi 

conscripta per Theoiogos Wirtembergicos. App, Jnd. 
Trid. 
Refutation d' un Monitoire de Monseigneur V Archcveque 
de Malines', signilie a Mr. Cuiilaume van (ie iNesse 
Pasteur dc S. Catherine. Dccr. aa, Junii 1712. 
Reiutation peremptoire d 1 un ccrtain iivret , avorte depuis 
peu , son le titre de Decret de N. 8. Pere , au cjuei on 
a adjoiut une certaine table , & quelques advertisfie- 
meiits diffamatoires , & heretiques. Peci .i8.SiHt.i68o* 
-die Regei des Dritten Ordens , so von deu Seraphisctttn Pa- 
triarchen S. Fraucisco &c. CJnd demOfficio B. Mariae 
Virginis, Strasburg 132$. Idest : Hegula Tertii Or~ 
dinis Seraphici Patridrchoe S. Fiancisci etc. Unq 
cum Officio H. Mariae Virginis. Jrgcntinae 17-9. 
Pecr. 4. Maii 1742. 
Regels , oft maximen vau het Christeodom gestelt theghen 
de maxiinen van de Wereldt. idest: Hcgulue , si\C 
majcimue Christianismi propositae contra maximQS 
Mundi. Decr.6. Aug. 1682. 
Reggius Honorius. De statu Eeclesia* Eritannica» hoiier- 
110 , liber commentarius ., una cum appcndice eorum y 
quae in Synodo Giasguensi contra Episcopos decreta 
sunt. Decr. 3o. Junii 16 71. 
Regii sanguinis ciamor ad Cceium adversus parricidas An- 

giicanos. Pecr. 3. Jpr. lGGy. 
Regius Alexander. Ciavis aurea , qua aperiuutur errores 
Michaelis de Moliuos iu ejus iibro , cui titulus est : la 
Guida Spirituale. Vccr. i5. Decembris 1682. 
Regius Urbanus. Vide Bhegius. 
■Regie des associez a l 1 Enfancc de Jesus modele de perfe- 

ction pour tous ies etats. Decr. 29. Novcmb. 1689. 
Regles trcs-importantes tirees de deux passages, P 11 n du 
Concile de Florence , & l 1 autre du Glab r, pour ser- 
vir d" eciaircisscment a l 1 examcn du livre du Pere Ba- 
got intituie : Defense du droit Episcopal. Decret. 3o. 
Jan* i65y. 
de Regno Christi liber primus ; de Regno Autichristi liber 
secundus. Accessit Tractatus o\c Paddobaptismo , & 
Circumcisione. App. Ind. Trid. 
de Regno, civitate , & domo Dei ac Domini nostri Jesu 
Christi. App. Ind. Tiid* 
Regole da osservari dai devoti di Maria , che professano 
d 1 essere incatcnati schiavi di lei. Decr. 2. Oct*i6y3 9 
et Brevi Clem. X. i5. Decemb. \6fo 
Rekh Georgiu* 1. CL lnd> TriA. Prohibitorum fc5g 

Reieh ^tephanus. 1. Cl.App. fnd. Trid. 

Reitheltus Juuius> Exercitatio de Amuletis. Decrtt. 18. 

Muii 16 yj. 
Reihiag Jacobus. Laquei Pontificii contriti. Decr, 2. De*> 

cembr* 16:22. 
Reineccius ( Reinerus ) Steinhemins • 1. Cl. App. Jnd. 

T> id. 
m " Chronica Slavorum 9 seu Annales Helmoidi : addita 

est Historia dc vita Henrici IV. 9 & Gregorii VII. 

/>ecr. 4« Febr uctrii 1623. 
Reiniua Cassiodorus» i. CL App. fnd. Trid. 
Reinkiugk Theodorus. I*e regimine seculari 9 & Ecclesia- 

tico , cuni accessione eorum , quaj durantibus beiiis 

circa statum Imperii Romani , & subsequutam in co 

pacis compositionem 9 innovata. Oecr. /\. Julii 1661» 
Reiserus Antouius. S« Augustinus veritatis Evangelico Ca- 

thoiica» terstis & co-nfessor coutra Bellarmirtum 9 6c 

aiios Scriptores Papatos viridicatus. Decr. icj. Seplem- 

bris 1O73. 
— . « Brevis Apologia pro Kpistola quadam consolatoria ia 

gratiam S. Aictheaj scripta, & edita anno 16]^. Decr. 

%6, SepL i6'8o. 
■ ' ' Johan.es Launoyus testis, & confessor veritatis Evan- 

gelico-^atholicaj adversus Bellarminum 9 & alios Se~ 

dis Romanas defensores . Decr. 2. Julii 1606". 
Reiss Jacobua. Jogephina Luccruensis 9 in qua S. Josepli 

vir Mariae centum elogiis iilustratur. Donec corriga* 

tur. Decr. 4. Julii 1601« 
Reitcr Christdphorus. 1. CL App. fnd. Trid. 
Relacion de lo sucedido en Roma sobre el reconocimento 

del Archiduque ; concordados entre^cl Papa , y Rey de 

Romanoi ; protesta becha por ei Duijue de Uzeda a su 

Santidud ; y oficio 9 que mando el Rey se passasse cori 

el Nuncio insinuaudole su saiida de Esparla. Brevi 

Clern. XI. 2. Oclotn 170Q. 
Relandus Hadrianus . De Religione Mohammedica li- 

bri II. Decr. 3. Decemb. 1725. 
Relatio nupcri itineris proscriptorum Jesuitarum ex Regnis 

Bohemiae , '& Ungariae missa ex Heiicone juxta Par- 

nassum. Decr. 2. Julii 162.3. 
Relation abrcgce de V atYaire suscite par Monseigneur 

V Archevcque de Maiines au Sicur Guiiiaume van de 

flesse. Decr. 22. Junii 1712. 
Relation apologique . & historique de la societe des Franc- 26>0 I Jit D B X Ll ROUUM 

Macons, par I. G. D. F. M. D. i>cw. 18. Ftf^r* , e* 
i3. April. l^Sg. 
Relation de ce qui s 1 est passe au Parlement de Rouen , aa 
sujet de la deciaration du 4* Aout 1720. , to\ichant la 
conciiiation des Eveques. Decr. 2. Septembrls 1727. 
Relation de ce qui s 1 est passe dans l 1 Assemblee de Sor- 

boane du 4» ^uin 1721. Decr. 2. Septemb. 1727. 
Relation de ce qui s'est passe , tant a Rome , que de ia part 
de M. le Cardinal de Noaiiies, sur V atYaire de la Con- 
stitution , depuis V exultation de N. S. P. le Pape Be~ 
noit XIII. Dccr. 17. Septemb. 1727. 
Rela*ion de. V accroisement de la Papaute, & du gouver- 
nement absolu en Angletcrre , particulierement depuis 
de la longue prorogation de Novemhre 1675., la queile 
a fini le i5. Fevrier 1676. jusques a present. Decret» 
21. Jan. 1782. 
Kelation der V Inquisition de Goa. Decret. 29. Maii 1690. 
Relation du miracie arrive en la per^oune de Marie Anne 
Pollet aftligee depuis pres de quatre annees d 1 une 
complication de maux etranges , ,& guerie le 4* May 
de la prescnte annee par V intercessioa de Jean Son- 
nen. Decr. i5. Febr. 1742. 
Relationes ( Quinquaginta ) ex Parnasso de variis Europ» 
eventibus adjnncta est ratio status Davidis Jud3eorum 
Regis , tribus libris comprehensa. Pecr. 2. Julii 1686. 
Religio Medici. Decr. 18. Decemb. 1646. 
ReJigion. Vide Veritabie Reiigion. 
la Reijgion des Dames. Discours , ou l 1 on montre , que la 
Religion est , & doit etre a la portee des pius simples 
des Femmes , & des Gens sans lettres « Traduit dc 
r Angiois. Decret. 26. Martii 1767. 
Religion , ou Thcologie des Turcs par Echialle Muftl 9 
avec la profession de Foi de Mahomet fiis de Pir All. 
Pecr. 4. Martii 1709. 
de Religione ( -Falsa ). lad. Trid. 

la Reiigione Cristiana liberata dalle Ombre , o sia Analisi 
scrupalosa dclia medesima Religione . Miiano nella 
Stamperia de*Patriotti in strada nuova. Dec.q.De- 
cemb, 1806. 
Remai^ques sur le Bref da tf. S. P. le Pape Clement XI. a 
Mr. Humbert Guill. a Precipiano Archeveque deMa- 
lines du 3. Mars 1708. Decr. 17. Julii 1709. 
Kemiz ( Jntonius )• Vide Dissertatio inauguraiis juridica 

de Justitia Piaceti Regii. 
Remoad J. Remarques sur un livre intitule" : Theologie PitoHiBiTORum a5i 

JVTorale 9 ou Resoiution des Cas de conscience selom 
r Ecriture Sainte , les Canons , & les Saints Peres» 
Tom. I. , & II. Decr. i3. Martii 1679. 
Remontrance du Corps des Pasteurs &c. Vide LibelluS 

conflnens. 
Remontrance ( tres-humbles ) faicte par les Reiigieux au 
grand Prelat de France, Donec corrigatur. Decr. io* 
Junii 1659. 
Remontrance ( les tres-humbles ) de la Faculte de Theo«* 

logie de Paris au Roi. Decr. 2. Septemb. 1727. 
Renatus Eques Gaiiobeigicas. Apologeticus tripartitus prO 
Divo Augustino , in quo muita» qusestiones curiosse de 
D. Augustino , ejusque Ordine solvuntur. Decr. 18« 
Decemb. 1646. 
Rendete a Cesare cio ch' e,di Cesare: Si vende in Italia 4 

Decr. 3i. Martii 178^ 
Rennerus Micbael. 1. Cl. Jpp.Ind. Trid. 
de Renneville Coastantin. L* Inquisition Franqoise 9 ou P Hi* 
toire de la Bastille. Decr. 21. Jan. 1721. 
Rennigerus (Michael ) Anglus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Renoult Mr« Les Avantures de la Madona 9 & de Francjois 

dVAssise. Decr. 26. Octob. 1701. 
Repartie de Monsieur P Abbe de S. Giiles a la Protestation 
de Mr« PAbbe de* Boneffe du deuxieme de May 1732« 
Ob trangressionem impositi silentii saper Praeceden- 
tia inter Canonicos Regulares S* Augustini , et Mo-~ 
nachos Ordinis S. Benedicti. Decr. 17. Maii ij34* 
Repetitio Orthodoxa» Confessionis Ecciesiaruin 9 quae sunfi 
sub ditione Ducis Electoris Saxoniae , de Sacrosancta 
Ccena Domini nostri Jesu Christi 9 deque horum tem- 
porum cbntroversis articulis , conscripta , & coinpro- 
bata unanimi consensu Academiarum Lipsiensis 9 &£ 
Witebergensis. App. fnd. Trid. 
Repetizione delii principali capi deila Dottrina Cristianai 

cavati dalla Sacra Scrittura. Decr. 10. Maii 1619. 
Replica d' una Suppiica diretta a TSostro Signore Paolo 
Quinto da' Creditpri di Geronimo Bocchi. Decret. 4« 
jfdbr. 1627. 
Rdponse a ia Bibliottque Janseniste , avec <Hes remarque* 
sur la Refutation des Critiques de M. Bayle 9 & des 
eciaircissements sur ies Lettres de JVfc. de Saleon Ev£- 
^que de Rhodes a M. Bossuet Ev£que de Troies. Decr* 
2. Martii 1752. 
Re*ponse a la lettre d' une personne de conditiow , touchant 
les rejles de la conduite des Saint I?ere* dans la coitt- 2:52 INDEX LlBRORUIVr 

position de leurs ouvrages , pour la defense des veri- 

tez combattues , ou de i" innocence calomniee. Decr\ 

22. Decemb. 1700. 
Reponse a un Ecrit , qui a pour titre : Advis donne en 

amy a. un certain Ecclesiastique de Louvain au sujet 

de la Bulle du Pape Urbain VIII. qui condanne le livre 

portant le titre : Augustinus Corneui Jansenii. Decr* 

123. Aprilis iv>54* 
Reponse a un Sermon prononce' par le P. Brisacier Jesuite 

dans T Eglise de Saint Solene a Eiois ie 29. Mars i65i» 

Decr. 23. Apt. 1654. 
/ileponse au livre de Mr. V Evcque de pondom, qni a pour 

titre : Kxposition de ia Doctrine de 1' Jiglise r athoii- 

que sur les matieres de controverse. Dec, .n.i.Apr.i6ty3* 
Reponse au Mandemcnt de Monsoigneur Ber er de Cha- 

rancy Eveque de Mcntpeiiicr. Brevi benedicli XU r * 

29. Novemb. 174°» 
Reponse au Memoire du Recteur des Penitens de la Mise- 

ricorde. Decr. 7. Oclob. 17/fi. 
Reponse au P. Annat Provincial des Jesuites , touchant lcs 

cinq Propositions attribuees a M. V Fv£cme d' Ipre : 

divisee en deux Partie. Decr. 23. ■ Api ilis iGb^. 
Reponse au Systeme de la Nature. Decr. 3i. Jan. 1777» 
Reponse aux difficultes proposees au sujet d 1 im Ticrit inti- 

tule : Dernier eclaircissement sur les vertus theoio*- 

gales. Decr. 11. Septembris 1760. 
Reponse aux faussetes , & aux invectives qui se iiscfnt dans 

la Reiation dn voyage de Sorbiere en Angleterre • 

Decr. 26. Octob. 1707. 
la Republique des Phiiosophes , ou Histoire des Ajaoicns • 

Ouvrage posthume de Mr. de Fonteneile. A Geneve 

1768. Decr. i^.Maii 1779. 
«le Repngnantia doctrinse Christi , ac Romani Pontificis • 

App. Jnd. Trid. 
Requete du Precenteur de P Eglise de Saint Pons , deman- 

denr en reparation des calomnies contre ie Sindic des 

Peres Recoilets. Decr. 27. Apr. 1701. 
Requete presentee au Parlement par vingt-trois Cnres de 

la "Ville, Fauxbourgs , & Banlieue de Paris , contre 

I' Instrnction Pastoraie de M. Langnet Areheveque de 

Sens , imprimee en 1734» , au ujet des miracies ope- 

res par V intercession de M« de Paris. Decr. 20. Ju- 

nii 173(3. 
Rerum in Gallia ob reiigionem gestarum libri tres , Regi- 

bus Henrico Seoundo 9 Francisco Secuncjo 3 & Caroio 

Nono. App, Ind. Trid. PROHIBITORUM 26S 

Bespon&e. Vide Reponse. 
Responsio ad Kpistolam a D. Licentiaio Denys scriptam a& 

amplissimum Dominum. Decr . y. Sepiemb. 1695. 
Responsio cujusdam Sac. Theologiae Professoris ad Episto- 
lam cujusdam Praslati , qtia continebatur quaestio ta- 
cti ; an certi Theologi Regulares sint auctores lxv» 
proposftionum 9 quas die 2. Martii 1679. Innocentius 
Papa 5CI. damnavit. Decr. 18. Junii 1680. 
Responsio ( Fidelis servi subdito Infideli ) una cum erro^ 
rum ., 6V calnmmamm quarumdam examiue , qnae 
continentur in septimo iibro de visibiii Ecciesiae Mo- 
narrbia a Kicolao Sandero conscripta. App. Ind. Trid* 
Responsio pro eruditissimo viro Fpistolae Leodiensis con- 
futatore ad periliustrem ejusdem Epistolae authorem 9 
defensorem , ac vindicem. Decr. 12. Septemb. iji 4« 
Responsio ad octo qusestiones. Vide Beantwortung. 
tx ResponsJoue Synodali data Basileae Oratoribus D. Eugenii 
PP. IV.in Congregatione generali 111. Non. Septem- 
bris i/^32. Pars praecipua 9 & in eam Commentarius* 
Deci . 10. Martii 161 3. 
Responsorium juris illustrium 9 & celeberrimorum Jtiris- 
consultorum*, & diversarum Acsdemiarum boc tem- 
pore fiorentium 9 sive 9 ut recentiores vocant 9 Consi- 
liorum in Hispania 9 Tomus I. Decr. 12. Dec. 16*^4« 
Responsorum juris in causa Prioris , & Conventuaiinn 
Monasterii B. M. V. in oppido INovariensi ccntra 0f~ 
ficiales -Archiconfraternitatis S. Crucis in Civitate Co-» 
loniensis. &c. Decr. 12. Decemb. 1624. 
Respuesta a unos errores , que ban aparecido vagos sin au» 
tor : bien que se presume prohijarse al insigue varoit 
el Doctor Miguel de Motinos. Pect et. i^. Martii 1686» 
Respuesta del Serenissimo Stnor Preste-Juan de las India* 
a una carta del Iltistrissimo Don Fray Gines Barrien-» 
tos , Dominico, Obispo auxiliar del tituio deTroya 9 
en Isias Pbiiipinas. Decr. 21. ~4pr. i6()3. 
Respuesta monopantica dirigida a Don Frisfis de la Borra 
nuevamente confirmado con el nombre de Fiera-Bras 
Jttdain. Decr. 2. Julii 1686. 
de Restitutione vita? 9 & doctrina 1 Christianae. Ind. Trid. 
Retractations du Chapitre de Nevers, & des Curez d 1 Ev-* 
reux , de Nevers , & de Touion , de la publication 
de la Bulle Unigenitus . Decr. iy. Februarii 1717. 
Rettorica delle Puttane. Decr. 3. Apr. 166*9. 
Reuchlintis Antonius . Exegesis dictionum in Psalmos VI» 
Donec corrigatur. App. Ind. Trid* 2;S4 Indix Librokum 

Reuehlinus Joannes» De arte Cabalistica libri ) 

tres. ) 

■ » ■■■ De Terbo mirifico libri tres. ) Ind. Trid* 

»■ Miror oculaire contre un iibelle faux , ) 

H diffamatoire publie par Psefferkorn. ) 
Reudenius Ambrosius.i. Cl. Jpp Ind. Trid. 
Reveiatio consiliorum 9 quae initio Synodi Tridentinae in«« 

^ter Pontiiicem 9 caeterosque Principes , & status Pon~ 

tificios contra veros , & iiberos Orbis Christiani Re- 

ges^ Principes , & Ordines sunt inita. Decr. i6.Mar- 

tii 1621. 
Revell Tristramus. 1. Cl. App. Tnd. Trid. 
Revision du Conciie de Trente contenant les nullitez d^ice- 

luy : les griefs des Rois , & Princes Chretiens ? de 

1' Eglise Gallicane 9 & autres Cathoiiques . Decr. 2Q. 

Octobr. 1619. 
Hevius Jacobus . Historia Pontincum Romanorum con- 

tracta 9 & compendio perducta usque ad annum 

mdcxxxii. Decr. 18. Junii i65i. 
de Revoiutioae animarum humanarum ; quanta sitistiusdo- 

ctrina* cum veritate Christiana Reiigionis conformi- 

tas . Problematum centuriai duae . Decr. so\ Octo- 

bris 1707. 
Reusnerus Eiias. Ephemeris 9 seu Diarium Historicum 

Fastorum , & Annaiium tam sacrurum % quam pro- 

phanorum. Decr. j. Aug. i6*o3. 
■ ■ 1 Stratagematographia , sive Thesaurus bellicus. Dec. 

ly. Decernb. i6'i3. 
Reusnerus Nicolaus . Consiiia. Decr. 12. Decemb. 162%, 
Reuterus ( Quirinus ) Monsbacensis. 1. Cl. App. Ind* 

Trid. 
Rhegius , seu Regius Urbanus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Rheiiicanus (Johannes) Tigurinus. 1. Cl. Jnd. Trid» 
Rhenanus Beatus. Epistola de Primatu Petri. Sive seor- 
sum 9 sive inseria libro X.Operis ad Fridericum Nau~ 
sea. Jpp. Ind. Trid. 
*— — Adnotationes in T^rtulliani Opera. Ind. Trld. 
Rheticus Georgius Joachimus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Rho Joannes . Achates ad Constantinum Ca jetanum ad- 

versus ineptias,, & malignitatem iibelli Pseudo-Con- 

stantiniani de S. Ignatii Institutione , atque Exercitiis, 

Decr. 18. Decemb. 16^6. 
'■ ■ Ad Jo. Bapt. Castaldum Interrogationcs Apologetica?^ 

ih quibus S. Iguatii cum B. Caj-etano Thienaea collo- Prohibi^orum 2(55 

quentis 9 atque ab eo Theatinorum Ordinem postu* 

lantis rejicitur fabula. Decr. 3i. Aprilis 1693. 
Rhodingus Nicoiaus . Exhortatio ad Germaniam. ) Ind. 
. Precationes carmine eiegiaco conscriptas. ) Trid» 

Rhodius Joannes. 1. CLApp. Ind. Trid. 
Rhodomaiuis Lnurentius. 1. Cl. App. Ind. Trid» 
Rhodophanta. Joannes. 1. Cl. Ind, Trid. 
Rhoseiius Lucius Pauius • Index locupletissimus Com*> 

mentariorum Francisci Aretini de Accoitis. Decr. j 9 

Sepi. 1609. 
Rhotus , seu Rothus Henricus. 1. CL dpp. Ind. Trid* 
Ribittus Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. 
Ricaut JMr. ( Paul ) . Histoire de Tetat present de P Eglis* 

Grecque 9 & de V Eglise Armenienne 9 traduite de 

TAnglois par Mr. de Rosemonde*. Decr. 21. Jan. 1782. 
Riecamari Giacopo. Dialogo , nei qual si scuoprono le 

astuzie 9 con che i Lutcrani si sforzano' d^ingannare le 

persone semplici , c tirarle alia loro setta • l Decr. 16. 

Martii 1621. \ 

fUcciolius Joannes Baptista . Immunitas ab errore tam 

speculativo , quam practico definitorum S. Sedis Apo- 

stolicae in Canonizatione Sanctorum. Donec corriga~ 

tur. Decr. 3. Apr. 1 669. 
fUccobaidi Romualdo. Apologia del Diario Italico del P» 

Bernardo Montfaucon contra ie osservazioni di Fran- 

cesco Ficoroni. Donec corrigatur. Decr.ib.Jan*iji\. 
Riehar ; us Christophorus. 1. CL App. Ind. Trid. 
Richardus ( Joannes ) Ossanaeus. 1. CL App. Ind. Trid. 
Richerius Edmundus. De Ecclesiastica „ &t Poiitica Pote- 

state liber. Decr. 10. Maii i6i3, 2, Decembr* 16*22, 9 

et 4. Martii 1709. 
i" « Demonstratio libeili de Ecclesiastica 9 & Politica Po- 

testate* Decr. 4. Martii 1709. 
11 Historia Conciiioruni Generaiium in iv« libros di- 

stributa Brevi Innocent. XI. 17. Martii 1681. 
*— Opera. Decr. 2. Decemb. 1622. 
Richter Christophorus Phiiippus. Expositio omnium Au- 

thenticarum Codici Impcratoris Justiniani insertaruux. 

Decr. 8. Martii 1662. 
Hichterus Georgius. Epistolae selectiores ad viros nobilaV- 

simos 9 clarissimosu.ue datas .> ac reddita? * Dtcr. 20» 266 Index Librorum 

Richterus ( Gregorius ) Goriicius. Kditio no- ) 

va Axiomatum oeconomicorum , accessio- ) « - 

ne novaruin re&ularum , multarumque ) *, , ' .. 
^, i < Februwu 

se tentiarum , «x exemplorum aucta. ) g, 

■ i Avioinatum Historieorum Pars tertia , ) '' 

continens Axiomata Ecciesiastica. ) 

■ Opcra. Decr. 7. Sept. 1609. 

Ricins ( Paulus ) Israeiita. i. Cl. Ind. Trid. 

■ Statera prudentum. App. Ind. Trid. 

Ricordo per ii digiuno perpetuo istituito in onore delFIm* 
macolata Concezione. T>ecr. i3. Apr. \j'ty. 

Ridleius , seu Ridiey Nicoiaus. 1, Cl. Ind. Tt id. 

Ridolfi Angelo. Vide del Diritto sociaie, 

Riemerus Vaientinus. Dissertatio Historico-Politico-Juri- 
dica de veterum Magistratuum & hodiernorum alta 9 
itemque ac bassa jurisdictione , quam Academico exa- 
mini subjicit Georgius Andreas Maier. Decr. $3. Au- 
gusti 16*34. 

Riflessioni d' un Italiano sopra la Chiesa ingenerale 9 so- 
pra il Ciero si Regolare 9 che Secoiare , sopra i V esco- 
vi 9 ed i Romani Pontenci , e sopra i Diritti Ecclesia- 
stici de"' Principi. Decr. Clem. XIV, 1. Martii 1770» 

Riflessioni intorno 1'origine deiie passioni 9 colie quali s^in» 
vestiga Feconomia deila voionta umana 9 secondo 
i principj della natura , e deiia grazia. JDecr. 28. J«- 
lii ijfo. 

Riflessioni del Teologo Piacentino sul Libro dell' Abb. Cn- 
cagni. De mutuis ofiiciis Sacerdotii 9 & Imperii : In 
Piacenza 1785. sine nomine Auetoris . Decr. 4« Ju- 
nii 1787. 

Riflessioni sopra una Lettera del Papa Pio VI. al Principe , 
e Vescovo diFrisinga in data dei 18. Ottobre dell' an- 
no 1786". esposte ai Pubblico con gerinana schiettezza 
da Giuseppe Herinan-i . Stampate in Damiata nelPan- 
no 1787. Decr. 3i. Martii 1788. 

Riflessioni di un Canonista in occasione della privata As- 
semblea dei Vescovi di Toscana fissata iti Fircnze ii di 
23. Apriie 1787. «>er la convocazione del Sinodo Na- 
zionaie MOCCLXXXVII. Pecr.li. Martii iyS8. 

Riflessioni sul discorso I"storico-Poiitico delPorigine , del 
progresso , e deila decadenza del potere de^Chierici su. 
le Signorie temporaii 9 eon un Ristretto deiP Istoria 
deiie due Siciiie • Dialogo dei Signor Censorini Ita- 
liano col Signor Ramour Francese «, FiladeiEa 5 sine Prohibitorum 2f>7 

cnni annotatione , et Auctoris nomine. l>ecr. Fer. V. 

20. Febr. 1794* 
Riflessioni iu difeea di M. Scipione de Ricci , e del suo 

Sinodo di Pistoja , sopra la Costituzione Auctorem 

Fidei &v. 1796- Pecr. 3o. Sept. 1817. 
Riflessioni Preiiiuinai i Storico-Critiche ai motivi deiFOp- 

posizione dei Vescovo di Noli alla pubblicazione d 1 ua 

Decreto dei S. Ofiicio di Genova &c. 1796. Decr. 3o. 

Sept. 1817. 
$l una Riforma d 1 Italia 9 o sia de 1 mezzi di riformare i piu. 

cattivi costumi , e le piu perniciose ieggi d 1 Itaiia • 

Vccr. '26. Martii 1767. 
Rihelius Joannes. 1. Cl. fnd. Trid. f 

Rime spirituali raccolte dalia Scrittura , quaruTn initiumi 

Coiui che fece ii primo fondamento • App. Ind. Cle- 

ment. XI. 
Rime , e Prose : Genova . Anno Priiuo 1797. sine nomine 

Auctoris. Decr. s3. Julii 1817. quarum iuitium: Dio 

della piit gentil ec. 
Rinaw Petrus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Rinch Melchior. 1. Cl. Ind. Trid. 
Ringelbergius Joachimus Fortius • Astrolo- ) 

gia cum Geoiuantia. ) * » 

■ De Urina non visa, & interpretatione ) j ■ *^- 
somiuiorum. ) 

■ Horoscopus* ) 
Risbrochius Fulgentius. Henricus Noris dogmatistes Au- 

gustino injurius. Vecr. 22. Junii 1676. 
Risebergius Laurentius. De rebus Gallicis prsecipuis Epi- 

tome , ab auno a555. usque ad 1694« &ecr. 3. Ju- 

lii i6z3. 
Risposta alla Lettera apologetica in difesa del- ) 

la Teologia Scolastica di Benedetto Aie- ) 

tino. ) 

Risposta alla seconda Lettera apologetica di ) o^J*' * 

Benedetto Aletino. ) " , *5 ,f# 

Risposta alla Terza Lettera apologetica contra ) % 7^* 

il Cartesio , creduto da piu d 1 Aristotele , ) 

di Benedetto Aletino. ) 

Risposta di Giammaria. Vide Mastripieri. 
Risposta delFamico alla Lettera scritta elaiPAbbate di Ver- 

neuil. Pecr. 29. Wovemb. 16*89. 
Risposta di Frate Tiburzio M. R. ( ementitum Aucforh 

nomen ) allievo deila Rigia Universita di.Pavia ai 

dubbj propasti aJLU Signori Pr©fessori della Facoltfr ^68 IlSTDSX LlBEORtJM 

Teologica della medesima . In Pavia 1790. Vecr» i* 
Decemb. 1791. 
JUsposte date da un Teologo. Vide Morano. 
Ristretto delia Dottrina deila Chiesa circa 1' uso delia 
Santissima Eucaristia nella Camunione de' Fedeii , 
Vide~Comnnioae dei Popolo nelia Messa. 
Ristretto ( pratico ) delle devozioni da farsi alla gloriosa 
, S. Anna Madre delia gran Madre di T)io , & Ava del 
Nostro Siguor Gesu Cristo. Pecr. 9. Aitg. i6^3. 
Riswick , seu Ryswick Hermannns. 1, Cl. Ind. Trid* 
Ritrattazione solehne di Uitte i' ingiurie # bugie 9 falsifi- 
cazioni , calunnie , contumeiie , imposture , ribaide- 
rie , stampate in varj iibri da Fra Danieiio Concina 
Pomenicano Gavotto contro ia venerabile Coinpagnia 
di Gesu. Libellus fumosus contra Patrem Concina . 
Decrct. ij. Julii ijl\{\. 
Ritratto del giorioso capitano di Cristo difensore , & am- 
pliatore deiia sua Fede S. Ignazio di Lojoia Fondatore 
delia Compagnia di Gesin Donec corrigutur . Decr* 
29. Augusti 1690. 
Ritratto di Cristo animato co i eolori della virtu da uU 

Reiigioso Agostiniano. Pecr. i3. Nosemb. 1662, 
Ritter Laurentius. 1. Cl.App. ind. Trid* 
Ritter Matthias. 11 Cl. App. Ind. Trid. 
Rittershusius Conradus . Differentiarum Juris ) 

Civiiis, & Canonici, seu Pontificii libri vn. ) Decr. 
" Jus Justinianum , hoc est Justiniani , & ) 10. Maii 

aliorum Jmpp. Augg. Noveliarum mixta- ) 1619. 
rum expositio methodica. ) 

Rittershusius Georgius. Jucunda de osculis Dissertatio Hi- 
storica Phiiologica. Decr. 2. Pec. 1622. 
AXTAlA » hoc est de jure Asyiorum Tractatus • 
Decr. 26. Octob, 1640. 
Ritterus Stephanns . Flores Historiarum selectissimarum^ 
sententiarum, aliarnmqvie rerum memorabiiium , 
Decr. ij. Decemb. i6ti3. 
Rituaie, seu Caeremoniale Ecclesiasticum juxta ritumSan- 
ctae Matris Ecelesiae Romanae , usumque Fratrum Dis- 
calceatorum S. Augustini per Gaiiiam. Donec corri~ 
gantur. Decr. <i5.~Aug. 1634. 
Ritue Romaindu Pape Paul V. a Fusage du Diocesed^Alet^ 
avec les instructions , & les rubricjues en Fran^ois » 
Brevi Clement. IX. 9. Apr. 1668. 
Eiver Andre . Sommaire de toutes ies Controverses toit- 
chant ia Eeiigio':i , agkcss. de utfire temps eutre rEjjU^ PROHlBITGRtT&r 2^9 

se Rom&ine, &C les Eglises Reform<£e£ . Decr. 18. 
Jan. 16*22. 
- ■ ■ Et cetera ejusdem Opera ornnia. Decr.io.Mhii 1767. 
Riviere A. Calvinismus bestiarum religio , & appeiiatio 
pro Dominico Banne 9 Caivinismi damnato a Fetro 
Paulo de Beiiis. Vecr. 19. Martii i633. 
Rivius ( Joannes ) Atthendoriensis. 1. Cl. Ind. Trid. 
Rivius ( Joannes ) Lovaniensis. Vitse D. Aurelii Augusti-» 
ni libri iv. Nisi deleantur illa vcrba , cjuae sunt in 
Jine §. 2. copids 1. libri iv. Quibus, dum similia tra~ 
dit &c. usque ad Ula nlia : de Enchiridio ista suffi- 
ciant. Dea . 10. Aj>r % 1666. 
Rivius Thomas. Imperatoris Justiniani defensio adversus. 

Aiemannum. Decr. 19. Martii i633. 
Rixnerus Henricus . De veterum Christianorum circaEu- 
charistiam institutis , ac ritibus iiber. Decr. 29. Au« 
gusti 1690. 
«Ie Roa Daviia ( Joannes ) . Apologia de juribus principali-* 
bus defendeudis . & moderandis juste. Jpp.tnd.Trid* 
M. Robertson ^ L^Histoire du Regne de PEmpereur Charles 
Qnint. . . . Par M. R.obertson . . . Ouvrage «raduit da 
F Angiois 1771. Decr. 3i. Jan* 1777» 
Robertns Angius. i. CL Ind. Trid. 

Robmsoaus ( Nicolaus ) Bangorensis . l.CLApp.Ind.Trid* 
Rocaberri Hipolita de Jesus . Admirable ) 
vida , y dotrina, que escrivio de su ma-) 
no por mandado de sus Prelados , y ) 
Contessores. Libro primero , segundo , ) jy ecrt . p- 
tercero , v ciuarto. ' ) /* ro 

— ■ ^ e Xos sagrados Huessos de Christo ) • o 
Seilor nuestro . Tomo primero , y se-) Sej?tem % br& 
gundo. . ) ^^ 

"'' Tercera parte de las Aiabanqas de los ) 
divinos Huessos,dividida en vn. libros.) 
""" * Memoria. de ia Passion de N. S. Jesu ) 
Christo dividido en tres libros. ) 

■ ■■■■■ - Commentario, y mistica exposicion ) 
del sagrado iibro de los divinos Canta- ) 
res de Saiomca , dividido en dos iibros.) 

Mystica exposicioa de la Salve Regina.) Vecr* 

Libro primero , segundo , y tercero. ) 29* 

" ' " ' Tomo quinto del rendimento del tiem-) Martii, 
po perdido , dividido en quatro iibros. ) 1690. 
' Tratado de los Santos Angeles. ) 

" Tratado de las virtudes a dividido eji ) 

quawo libros. J $7° ItfDEX LlBROKTJIVI 

"" Tratado de ios Fstados , dividido en cinco libros » 

Decr. ai. Jprilis i6i)3. 
" ■' Tomo primero de ias Obras , que por ) 

mandado de sus Preiados , y Contesso-) 

res , dexo escritas de su mano. ) 

>■ Tomo tercero de la Penitencia, temor ) Vonec 

de Dios , y meditaciones ceiestiales. ) corriga- 
m m Tratado dividido en quatro iibros ; el ) tur. Decr» 

primero contieue ia exposicion Htterai, ) 22. De- 

y mistica de ios Psalmos Penitenciak-s; ) cembris 

el seguudo , ia preparacion para ia ) 1700. 

muerte ; el tercero , coloquios dei aima ) 

Christiana con Dios ; ei quarto , jfua- ) 

damento soiido de la oracion. ) 

Roecabella Tommaso. Opere. Decr. 18. Pece/rtb. 1646. 
Recehi Gio. Paoio. Passi deiranima per ii cammino di pu- 

rafede. Decr, i5. Maii 1687. 
Roccus Antoniiis . Anima; rationaiis immortaiitas , simul 

cum ipsius vera propagatione ex semine . Decr. 18. 

Decembr. 1646. 
Roccns Franciscus . De Officiis , eorumqne regimine. Z>a- 

nec corrigatur. Decr. 3o. Junii 1671. 
la Roche Guiihen Mademoisselie. Jacqueiine de Baviere Coni- 

tesse de Haiaauit Nouveiie historique . Decr. 2. Se- 

ptemb. 1727. 
dc Rochebrune Abbe. Vide Espion de Thamas Kouli-Ran , 
de Rochefort Johannes. 1. Cl. Ind. Trid. 
de Roches Fran ;ois. Defense du Christianisme , 011 preser- 

vatif coutre un ouvrage intituie : JLettres snr ia Reii- 

gion essentielie a rhomme. Decr. 28. Julii 17^2. 
de Rochezana , seu Rockyzana Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. 
de Rodez Eveque . Ordonnance , 5c Instruction Pastorale 

pour la condannation du Traite des Actes humains 9 

dicte au Coilege de Rodez par ie P. CabrCspine Jesuite. 

Decr. 14. Julii 1723, 
Rodingus ( Guiieimus) rlassus. 1. Cl. Jpp* Ind. Trid. 
Rodriguez Mauuel . fil Maraiion, y Amazonas . Historia 

de ios descubrimientos, entradas , yreiuccion de na- 

ciones en ias diiatadas Montailas , y mayores Rios de 

la America. Decr. 22. Dece/nb. 1700. 
Rodulphus Gaspar. 1. Cl. Ind. Trid. 
ftogeri Geltio ( Gregorio Leti ) » Vita di Sisto V. Poutefi- 

ce» Decr. 23. Martii 1672. 
Rogers ( Joannes ) Anglus. i« CU Ind. Trid* Prohibitortjtye %<ji 

Rojas Autonio • V^ita detio spirito , ove s^impara a far ora- 

zione , & uairsi con ^ie. Decr. 29. Novemb. 1689. 
Rolegravius Johanues . Tractatus de Religionum conci^ 

iiatonbus. Decr. i5. Junuarii 171.4* 
Rolichius Gmieimus . ,ipisto A a ad Lectorem , praejixa 
Duiciioquiormm iibris m. S.Aureiii Augustini. Decr, 
ly. Decemh . i6a 3. 
de Roma ( Augustmus ) Hpiscopns Nazarenus • ) 

Tractcttus de Sacramento Divinitatis Jesu) Ddncc 
Christi , & Ecciesiae. ) expur- 

— Tractatus de Christo Capite, & ejus in- ) gentur* 

ciito Prmcipatu. ) IruL 

— " Tractatus de Charitate Christi circa ele- ) Tr/d, 

ctos 9 & de ejus uiiinito amore. ) 

Romaj ruina finaiis anuo Doin. 1666* 5 Mundiqua finis sub 
quadragesimum quintum post anauin , sive Littera^ 
ad Angios Ronice versantes datse* Pecr. 3. Apr. 1669. 
ae S, Romain Fran^ois : Le Caiendrier des heures surnom- 
mees a la Janseniste , reveu , Sc corrige . Decr. 18. 
Julii i6*5i. 
Romano Dauiiauo. Apoiogia sopra F Autore della Istoria 
dei Conciiio Tridcnttuo, che va. sotto il nome di Pie- 
tro Soave Poiano. I>ecr. 10. Jan. i74 2 * 
Romauo e Cuionna ( Gio: Battista ) . Deila congiura dei 
Ministri dei Re di Spagna contrala Citta di Messina* 
Racconto Istorico. Parte h 9 II. , e III. Decr, 18. Ju- 
nii 1680. 
Romans , k. Contes par Voltaire 9 ^dition conforme a cel- 
le deReii avec Figures. ALyon de iTmprimeire d'ama- 
bie ie Roy 1790. v*oi. 6* Decr. 11. Julii i8o4» 
Romanus Petrus. Circuius Divinitatis. App. ind. Trid* 
Romswinckeli Joan. Hermannus . Aiphanetum verae , vi- 

vye 9 & orthodoxae Fideu Decr, 4. Julii 1661. 
Rorarius Georgius. 1. Cl. Ind. Trid. 
Rosa Joannes. 1. CL App. Ind. Trid. 
Rosa Saivatore . Satire dedicate a Settano . Decr. 24. &G* 

cemb. 1700. 
Rosaire & Chapeiet de la tres-sainte , & adorable Trinite , 
qu' on dit toutes ies fetes , dimanches , & jeudys de 
Tannee a une heure apres midi dans ia Chapeiie de !S T o- 
tre-Dame du R< mede des Peres de i\Ordre de la Sain- 
te Trinite Redemption des Captifs du Convent de Tou- 
louse. Decr\ i5. Jan. iyi^* 
Rosaie* Immanuei R. F. Y. Fasciculus trium veraruin pro- 
positionum Astronomicae , Astrologicae 9 & Philosophi- 
cse. Dec> i3, dfovp 1662. 2J» IffDEX LlBRORaM 

Rosario della gloriosa Sant' Anna , in cni si da il modo rl i 
contemplarc , e riverire i principaii misterj deila sua 
vita ad imitazione del Ro9ario della Beatissima Ver- 
ginfe suaFiglia. Decr* q.Aug. iSyZ. 

ftosarium Seraphicum cruentis passionis Dominicae vermi- 

cuiar m floscuiis , quam S. P. Franciseus vivus S->. V. 

vuinecum Christi bajuius recentissimae immemoris 

mundi offert memoriie , & devotioni. Decr, 26. Octo- 

' bris 1707. 

RoselU Anna. Vide la schiavitu deile donne. 
Ap Roseiiis ( Antonius ) Aretinus. MonarcKia , sive Tractatus 
de potestate Imperatoris , & Papaj , & de matcria Gon- 
ciiiorum. Donec ejpurgetur* Ind. T/ id. 

Rosenerus Andreas Chnstophorus . Thesaurus locorum 
commiini.m Jurisprudentia3 ex axioniatibus Au^usti- 
111 Barfoosae , & Anaiectis Joh. Ottonis Taboris , aiio- 
rumque concinnatus. Decr. 17. Mail 1734» 

Tlosier Hugo. Vide nireau. 

Kosinus Barthoiomams. 1. CL Ind. Trid* 

Ross Aiexandre. Les Reiigioas du x^Ionde , ou demonstra- 
tion de toutes ies 'Reiigions , & Heresies , traduites 
par Thomas la Grue. Decr. 22. Junii 1676. 

Rosseau Jean Jac . Citoyen de Geneve . Emiie , ou de 
I 1 Itducation. Decr. 6. Sept. 1762. 

" " ' "" w Pii Contract Sociai , ou principes du Droit poiitique 
Decr. 16. Junii 1766. 

" Lettre a Christophe de Beaumont Archevequc de Pa- 
ris &c. A' Amsterdam aux dependens de ia Compa- 
gnie. Decr. eod. 

1 . ' ■ Lettres ecrites de la Montaguc . . • Vitam impeude- 
re vero. Decr* 29- Julii 1767. 

Vide la Nouvel e Heloise. 

Rossel Joseph. Tractatus, sive praxis deponendi conscien- 
tiam in dubiis & scrupuiis , circa casus moraies oc- 
currentibus. Decr. 27. Maii 1687. 

Rossetto Pietro. Esercizio de' Sacerdoti , diviso in tre Par- 
ti. Decr. 1. Julii i6$3. 

Rotembucher Erasmus. 1. CL Tnd. Trid. 
3e Rottenstaedter Cajetani . De Divina institutione Pasto- 
rum secundi Ordinis ad Josephum II. Augustum Ti- 
cini 1788. Acoesserunt Theses , quas magnis sub au- 
spiciis Josephi II. Augusti in Regio-Ca^sareo Archi- 
gymnasio Ticinensi ad assequendain S. Theol. , & Ju- 
WsCanonici lauream AnnoMDCCLXXXVX dic 19. Prohisitorttm 273 

Juaii pubiice defendit Cajetanus Nob. de Rottenstaed- 
ter Styrus Graiceusis Imperiaiis Coilegii Gernianici , 
& Hungarici .Aiumnus : Cuin dlssertatiunculls adje^ 
ctis : Decr. 2. Aug. 1790. 

Rothmannus Bernardus. 1. Ct. Ind. Trid* 

Rolhus Heoricus. Vide Rhotus. 

Rotingus Michael. 1. CL Ind. Trid. 

Rousse Jean. Sommaire des declarations des Curez de Pa«« 
ris. Decr. 3o. Jan. 1669. 

Roussel JVXichael. Historia Pontinciae Jurisdictionis ex an-* 
tiquo , medio , & novo usu. Decr. 4- Febr. 1627. 

Roussct Mr. Histoire memorabies des Guerres entre ies 
maisons de France , & d' Autriche. Decr.z.Mar*iybti* 

Roustan Ant. Jaq. Vide OiTrande. 
leRoyaume mis en interdit. Trage&ie. Decr. 21. Sept. 176*8. 
de Roye Franciscus. Canonici Juris Instiuitionum libri tres* 
Decret. 1. Septemb. 1727. 

Royko Gaspare. Vide Storia del grande , ed universale 
Concilio di Costanza. 

Rubben ( Rabbin ) Oschi. Vide Jaikut. 

Puibino Antonio. Metodo deiia doltriaa , che i PP. della 
Compagnia di Gesu insegnano a 7 Neofiti neile Missioni 
deiia Cina. Decr. i/j. Martii i6'8o. 

Ruchat Abraham. Histoire de la Reformation de la $uisse t 
Decr. Si. Jan. ij3-2. 

Rudigerus Andreas. Physica divina , recta via, cademque 
inter superstitionem &C Atheismum media , ad utram- 
qiie hominis felicitatem naturajein , atque moralem 
ducens. Decr. 21. Jan. 1721. 

Rudingerus Kicolaus. 1. Cl. App.Ind. Trid. 

Rudraufiius Jiiiianus. Philosophia Th«ologica, vel Agar 
Sarae exemplaris in usus Philosophicos per receptam 
articulorum Fidei seriem exhihhd.Decr.3o.JulH 1678. 

Ruelius Johannes Ludovicus» Conciiia illustrata per Ec~ 
clesiasticae Historiaj diegeticam dilucidatronem 9 wia 
cum Historia Hsereseon, & Schismatum. Joh. Iaido- 
vicus Hartmannus continuavit , & absolvit. Decr. 27. 
Maii 16*87. 
la Ruine du Papat, & de la Simonie de Roine, avec une Let- 
tre circuiaire addressee aux Peres , dont les niles deser- 
t^nt leurs malsons, & ia Religion , pour se rendre 
Nonnains. Decr. icj. Seplembr. 1679. 
Rulandt Rurgerus . Tractatus de invocatione utriusque 
brachii 9 Causa? prsesenti Venetse acccmniodatus. {>ui 

18 $74 ll^DEX L IBROftUlMC 

habetur initio Thesauri Jnris executivi ricciesrastiei , 
Criminalis 9 & Civiiis. Deo\ j. Sepiemb. 1605. 
Rumeiinus Martinus. Dissertationum ad Aur. Buiiam Ca- 
roii IV. Rom. Imperatoris Pars I., II., Sc 111. revisae, 
& multis in locis auctae a Johannc Jacobo Speideiio. 
Decr. 9. Maii i636. 
Rungius Jacobus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Rupejus Justus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Rupertus Christophorus Adamus. Observationes od Histo^ 
riae universaiis Synopsin Besoldianam minorem. J)ecr% 
i3. Novemb. 1665. 
. Rupertus Woifgaugus. 1. CL Ind. Trid. 
Ruppinensis Uidaricus. 1. Cl. App. Ind. Trtd. 
Russ Wolgangus. 1. CL Ind. Trid. 
Russell Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
«e Russorum & Moscovitamm religione. Vide Lasitzki. 
Rusticus Philippus* 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Ruthenus Johannes. i. Cl.lnd. Trid. 
' Tabula» locorum communium praecipuorum Veteris 9 

& Novi Testamenti. JPonec corrigantur. App. Ind* 
Trid. 
Ryckes Joannes. 1. CLJpp.Ind. Trid. 
Ryd Valerius Anselmus. 1. Cl.Ind. Trid. 
R^ssenius Leonardus. Justa detestatio sceleratissimi libel- 
li Adriani Beverlandi de peccato originali. Accedit de-* 
scriptio poetica creationis 9 & lapsus. Pecr. 22. De« 
cemb. ifoo. ^ Prohibitorum 275- s a Emmanuel. Aphorismi Confe6sariorum. Nisi fue- 
rint ex correctis juxta editionem Romanam anniT$o2» 
Decr, 7. Augusti 160 3, 

Sabinus Georgius. 1. Cl.Ind. Trid, 
de Sabunde , seu Sebunde Rayraundus. Prologus in The©?o*- 
giam. naturalem. Ind. Trid. 

Sacchetti Franco. jNovelie. Decr. 2. Sepiemb. 1727. 

Saccus Siegfridus. 1. Cl, App. Ind. Trid. 
de Sacerdotio , LegAbs , & Sacrificiis Papae. Ind. Trid, 

Sacre de l 1 Electeur Palatiri Frideric Roi de Boh&me en 
r Eglise parochiaie du Chasteau de Prague. Decr, 12»' 
Decemb, 16*24. 

Sadeei , seu Sadeius Antonius. 1. Cl. App. Ind, Trid. 
de ^aggi politici. Vide Paganc. 

Saggio di Poesie Toscane , e Latine delP Abbate Raffaele 
Pastore. Libellus jussu SJJSCTISSIMl P. N. a Su- 
prema Congregatione S. Ojjicii ad Sacr. Indicis Con^ 
gregationem transmissus , ut illum referret in con-~ 
suetum Catalogum JLibrorum prohibitorum , 25. Fe^ 
bruarii 1779. 

Saggio hfosotico sul Matrimonio. Haec venus est nobis» 
Dec.r. 19. 3an. 1776. 

Saggio intorno ailo studio di Teologia . Lugano 1778« 
Decr. 3. Decemb. 1781. 

Saggio di do nuovo metodo per insegnare le scienze ai 
Fanciuili 1791. Decr. 10. Julii 1797. 

Saggio Politico sopra le vicissitudini inevitabili delle socie.- 
ta civiii d» Antonio de'' Giuliani. Parigi presso Gio» 
Claudio Molini Librajo rue Ivlignon , quartier Suint- 
Andre-dps Arcs. 1791» Decr. 18. Julii 1808. 

Saggio sopra la solitudine del Siguor Gian Giorgio Ziinmer~ 
man Medico di S. M. Britauica in Haunover. Tra- 
duzione dai Tedesco in Pavia , presso Giovanni Ca~ 
peili Stanipatore, e Librajo 1804« Decr. eod. 

Sagittarius ( Joannes ) Rurdegalensis. 1. Cl. Ind. Trid. . 

Sagittarius Thomas. Epistolica institutio , seu de conscrl- 

beudis Epistolis Tractatus. Vecr. 22. IVovemb, 1619» 
Sagu Claudius. Theses Theologicae de peecatis , & gratia , 
quas defendi^ 111 Theologia Rhedoneusi Sorietatis Jesu. 

die, i6*Aug.i6^4.Decr.2^pt t i6^, * itf ?7;5 h T MX LlBROAlTM 

^agneas Joanues. Systcina Gratiae Philosophi- ) 
co-Theoiogicum , in quo omnis veru gra- ) 
tia , tum actualis , tum habituaiis expia- ) 
natur. Accessit appendix , in qua exponi- ) Decr. 
tur , quid rei physicae sint virtutes infusae , ) i\.Martll 
gratiae gratis datae, fructus Spiritus Sancti, ) 1709. 
ac charactcres Sacramentaies. ) 

*~— — Pnilosophia Maignani Schoiastica , in qtta- ) 
tuor Voiumina divisa. ) 

Saiiiy Thomas. Thesaurus Litaniarum, ac orationum sa- 
^ cer. Decr. 7. Jug. i£o3. 
ue Sainjore Mr. Bibiiotbeque Gritiqtte , ou Recueil des divcr- 
ses pieces critiques. Tome I. , II. , III., & IV. Decr. 
i5. Jan. 1714* 
Saiat Pierre ( X Abbe ). Vlde Necessit^ | e utilita del Ma- 
^ trimoaio degli Ecclesiastici. 
«*e Salazar D. Francisco Lobon. Historia del famoso Predi- 
cador Fray Gerundio de Campazas , aiias Zotes» Decr. 
1. Septemb. ij§o. 
Salbach Martinus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Saidenus Guilielmus. De libris , varioque eorum usu €e 

abustt , libri duo. Decr. 4« Martii 1709. 
Salgario ( Franciscus ) de Somoza. De Regia protectione, 
vi oppressorum appellantium a causis, & Judicibus 
^cclesiasticis. Decr. 11. Apr. 1638. 
■ " " _« ractatus de supplicatione ad Sanctissimum a Litteris 
& Bullis Apostolieis , nequam & importune impetra- 
tis , & de earttm rctentione interim in Senatu» Decr. 
26» Octoh. i&jo. 
c^ixiceti Giuseppe. Mariale teorico , e pratico , consistente 
in discorsi , e osservazioni sopra dodici Feste , che tra 
1' anno si celebrano , dcila gran Madre di Dio. Decr. 
,- 3o. Jan. 16*91. 

»« ^alig nac Feneion ( Franqois ) Archev£que de Cambray» 
Explications des Maximes des Saints sur la vie inte- 
rieure. Brevi Innocentii 2CII. 12. Martii 1699. 
Salimbeni Giacinto. Via moraie deiP anima necessaria 
a' penitenti , e Confessori 9 divisa in quattro Trattati* 
Decr. 3o. Julii 1678. 
Salmasius Claudius. Opera. Decr. 18. Decemlu 164& 
SaJmi ( Sessanta ) di Dnvid tradotti in rime voigari Italia- 
Jie secoudo la veritit del testo Ebreo : col Cantico di 
Simeone , e i dieci Comandamenti della Legge : ogni 
.c#sa insieme col canto. Decr. 2. Decemb. 161 J> 
m Salmssta di David secondo la JBibia, eon ia virtu de i detti Pr«H1B1TORUM 277 

Salmi appropriata per la salute dell 1 anirna, e del cor- 

po 9 e per ]o accrescimento della sostanzia di que&te 

Mondo. Decr. 16*. Martii 2621. 
Salmuth Henricus. Notse in iibros Rcruin memorabilium 

jam olim de'perditarum , & rerum memorabilium re^- 

cens inventarum Guidonis Panciroili. Decr* 7. Augu-* 

sii i6'o3. , et 16. Decem.br is 160 5. 
Salmuth Joannes. 1. CU Jpp. Ind. Trid. 
Salomon , & Marcolphus Justiniano-Grf foriani , hoc esfc 

sapida ac insipida 9 sana 'atque insana, Auctore A.X.A. 

Decr. i5. 3/«z7 1714« 
Jt. Salomon Jarchi, Commentaria in Vetus Testamentum 9 

tum Hebraice , ^/om Laiine per Conradum JPcUicxp* 

num translata. App» Ind. Trid. 

tli S. Salvatore Aritonio. Trattato della ricorsa , ) ^ 

e continuazione de CamUj fatti a se stesso. ) _ " 

. • 1 2» Dcc 

Decisione d^un Caso , e con esso di alcuiii ) r . 

altri dubbj in materia de' Cambj. ) ^* 

3e Salute Christiana & Philosophica , idest de Christianorum 

vera , & Philosophorum «entilinm falsa beatitudine 

Considerationes xxxiv. Authore I. S. P. I— Caes. Decr* 

22. /an/7 1676. 
Sampson Richardus. 1. (7/. Ind. Trid. 
Sanbenedetti Benedetto. Vide Boverius. 
Sanchez Arroyo ( Pedro )• Dialogo Traumatico regular 9 

^n el qual habian tres Padres del Orden de Santo Do*- 

mingo , como censores de un Tratado intitulado : Hi 

humano Seraphin , y unico llagado. Decr. 22. De*» 

cemb. 1700. 
Sanchez Johannes. Selectas , & practicae disputationes <He 

rebus in administratione Sacramentorum , prsesertim 

Eucharistias , & Pcenitentia? , passim occurrentibus:. 

Donec corrigantur. Decr. 18. Decemb. 164^. 
Sanchez Thomas • Disputationum de Sa,cramento Matri- 

monii Tomus III. Edit. Venetae sive aliarum , a 

quibus libro vin. Disputat. vn. detractus est inte^ 
ger numerus 4» •> cujus initium : At frequentissima 9 

ac verior sententia habet id posse jjtnis veroiE.th.is. 
diebus in hoc Pretorio Granatensi sententiae pars haee 

derinita est. Decr. 4. Fehr. 1627. 
Sanctorus Joannes Donatus. De Regimine ) Decr. 

Christianorum Principum» ) 26. Sept» 

■ Viridarium Eeclesiarum purpuratum. ) 1680. 

Sandaeus Wilheimus» Refutatio accusatoris Anonymi da-~ 
mnatas ab lnnocentio XI» proposifcioues ad*cribeuti#- P78 INDEX LlBRORtTM 

Ordinum Religiosorum Theologis,ac praecipue Socit* 

tatis Jesu. Decr. i4» Martii 1680. 
Sanderson Robertus. De Conscientia, seu obligatione con~ 

scientiae , & de juramenti promissoxii obligatione. 

Decr. 18. Maii \(y 77. 
■ De obligatione conscientisePrajlectiones deceni. Decr. 

22. Decemb. 2700. 
Sandis Edoino. Relazione dello stato della Religione } e 

con quali, disegni 9 ■& arti e stata fabricata, tradotta 

dalP Inglese. Decr. 4» Fcbruarii 1627* 
S&ndius Christophorus Christophori . Nuolcus Historiae 

Ecclesiasticaj cxbibitus in Historia Arianorum tribus 

libris comprehensa 9 quibus prasfixus est Tractatus de 

veteribus Scriptoribus Ecclesiasticis &c 
* ■ Appendix addendoruni ,. condrmandorum , emendan- 

dorum cum tribus Epjstolis. Decr. 29. Julii 1767. 
Sandys , seu Sandus ( Edwlnus ) Pscudo Episcopus Wigor- 

niensis. 1. CL Jpp. Ind. Trid. 
Sanguin Andreas. Factuni circa propositiones libri , cui 

titulus : Le miroir de la piete Chretienne. Decr. 16*. 

Septemb. 1679. 
Santacroce Antonio. La Segretaria d' Apollo. Decr. 10. 3u- 

nii i6'58. 
Santanelli Ferdinandus. Lucubrationes Phisico Mecha- 

nicae in septem Tractatus diyisa> Decret. 26. Octo- 

bris 1701. 
Sanz & Pevnado Ignatius. Sacrae Theologia* Fiores , San- 

ctissimis Redemptricis familix 1 Protoparentibus Joauni 

de Matha, & Felici de V<ilois dicati , quos Fr.. Seba- 

stianus Mallen & Iranzu in Templo Caesaraugusta.no 

Ord. SS. Trinitatis defendit auno 1723. Decr. i3. Fe- 

bruarii 1725. 
Sapidus ( Johannes ) Selestadiensis. 1. CI. Ind. Trld. 
Saraeenus ( Enochus ) Genevensis. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
, Saravia Hadriamis Befmsio tractatioois de diversis mini- 

strorum fivangelii gradihus , contra responsioncm 

Theodori Beza?. Decr. iB. Maii 1G18. 
, Sarcerius Erasnms. 1. Cl. Ind. Trid. 
„• — ' Methpdus iu praecipuos Scripturae Divinae ) 

locos. - ) 

■' Tomus I. Methodi in praecipuos Scripturae ) r n/ f ' 

Divinae loros. ) 

•— Tomus II. Methodi , in quo novi loci am- ) 

plius quinquaginta juni recens ad- mcthor ) 
. duiu tractati.. ). Trid* 1?R0KIBlT0Rtf]Yr IkJQ 

Sarcerlas Gulielmus. i. Cl. App. Ind. Trid. 
Sarnicius Stanislaus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Sarpi Fra Paolo. Apologia per Fopposizioni ) 
fatte dal Cardinaie Beilarmino alli Trat~ ) 
tati 9 e risoluzioni di Gio. Gersone sopra ) Pecr. 
la validita delle ScoiTmniche. ) 20. SepU 

11 " Considerazioni sopra le Censure della ) 1606*. 
Santita di Papa Paolo V. contro la Re- ) 
pubblica di Venezia. ) 

r Istoria del Coneilio Tridentino. Vide Soave. Vid% 

Courayer» 
r Istoria particolare delle cose passate tra il Pontefi- 

ce Paolo V., e la Repubblica di Venezia. Decr. i5« 
Febr. 162 5. 
" Istoria sopra li Beneficj Ecclesiastici. Decr. 22. Ju* 

nii i6y6. 
' Lettere Italiane. Decr. 18. Maii 1677. 

m ' Trattato dell 1 Interdetto. Vide Trattato. 
Sarpi petrus , qui et Paulus Sarpi. De jure Asylorum li- 

ber singularis. Decr. 17. Decemb. i6a3. 
$arro Francesc 1 Antonio. Glorioso trionfo d' invitta mortaf 
di carita , emulatrice di vero martirio. Discorso» 
Decr. 18. Decemb. 1646. 
Sartoris Gnlielmns. 1. Cl. Ind. Trid. 
Sartorius Balthasar. 1. Cl. App.lnd. Trid. 
Sartorius Joannes. 1. Cl K Ind. Trid. 

Satire ( Sette libri ) di Ludovico Ariosto d Hercole &enti- 
vogli , Luigi Alemanni 9 Pietro Nelli , Antonio Vinci- 
guerra , Francesco Sansovino, ed ? altri Scrittori. Ind* 
Innocent. XI. 
Satze aus allen tbeilen der jurisprudenz , und den politis- 
chen Wissenschesten,Welche Zur etbatung der Doktor- 
swiirde offentlich vertheidigen wird Franz AntonTron-» 
dlin , beider Rechte Kandidat. Den 21. Sten Hor- 
nung 1786. Freyburg im Breisgau, gedruckt mit Satro- 
nischen Schriffren. ( Idest latine ) Positiones ex omni- 
bus partibus j urisprudentiae , & ex scientiis politicis 9 
quas ad obtinendam dignitatem doetoratus publice de-* 
fender Franeiuscus Antonius Trbndlin utriusque juris 
candidatus. 31. Februar. 1786. Decr. 10. Julii 1797* 
Satze aus alien Theilen der Rechtsgelehrtheit und aus dem 
politischen Wissenschaften 9 Welche Zuerhaltung der 
Doktorswnrde bffentlich \ertheidigen wird Franz 
Schlaar, Kandidat der Rechte, un Freybnrg im Breis~ 
gaa dea 3. ren Junnius 178&. Freiibnrg im Breisgau , &30 tsTDEX L I B R O R IT M 

gcdruckt mit Satronischen Schrifren. ( Idest latine ) 
Positiones ex omnibus partibas jurisprudentiae , & 
ex scientiis politicis , quas ad obtinendam diguitatifm 
doctoratus publice defendet Franciscus Schlaar Fri- 
bnrgensi.s 3. Jun. 1788. Decr. eod. 

Satze aus allen Theilen der Jurisnrudenz, und aus den poli- 
tischen-wissenschafren , mit erlanbnis der juridischen 
Fakultat zur erbaltung cerDoktorswiirde offentlich ver- 
'theidiget vonFranz Josephftupferschmitt ausFreyburg 
5n Breisgau. De 10 ren December in Tahre 1789. Ge- 
druckt mit Zehnder^schen Schriften. ( Idest latine ) 
Positiones ex omnibus partibus jurisprudentiae , & ex 
scientiis politicis , quas cum permissione facultatis 
juridkfie ad obtinendam dignitatem Doctoratus publi- 
ce defendet Franciscus Josepbus Kupferschmitt Fribur- 
gensis 10. Decembris 178$. Decr. eod. 

Satze aus allen Theilen der Reehtsgelebrtheit , und aus den 
politischen vvissenschafren, zur erhaltung der Doktor- 
sviirde offentlich verteidiget von Sebastian Gang- 
wisch. Im jahr. 1791« Freyburg im Breisgau , ge^ 
druckt mit Zehndet"schen Schrifren. ( Idest tatine ) 
Pqsitiones ex omnibus partibus jurisprudentiae , & ex 
scientiis politicis ad obtinendam dignitatem Doetora- 
tus publice defensae a Sebastiano Gangwiseh . An«. 
no 1791. Decr. eod. 

Satze aus allen Theilen der Rechtsgelehrtheit , und ans den 
politischen wissenschafren , welche zur erhaltung der 
Doktorsviirde offentlich vertheidigen viird, Vinzenz 
edler von Pirkenon in Karnten in Monath August 179^ 
Freyburg im Breisgau , gedruckt zehnder^schen Schri- 
fren. ( Idest latine ) Positiones ex omnibus partibus 
jurisprudentia? , & ex scientiis politicis , quas ad obti- 
nendam dignitatem Doctoratus publice defendet No- 
bilis a Pirkenau mense Augusto 1793. Decr. eod, 

jSatze aus allen Theilen der Rechtsgeiehrtheit , welche Zi/r 
^rbaltung der Doktorswvirde offentlich vertheidigen 
wiird Kaipar Lehmann, von Geugenbach im Kinzinger 
Thale 1794» Freyburg im Breisgau , gedmckt mit Sa- 
trorTschen Schrifren . ( Idest latine ) Positiones ex 
omnibus partibus jurisprudentiai „ quas ad obtinen* 
<lam dignitatem Doctoratus publice defendet Gaspar 
Lelimann 1794» I>ecr. eod. 

Satze* aus allen Theilen der Recbtgelchrthek , welche zur 
eVhaltung der Doktorwiirde offeritlich vei .hoidigeii 
wirdj Johaun Nepomuk Ruftie vou .FrcyJaurg im P R OHIBITORUM J)gt" 

Jahr 1J94* Freyburg im Brei^gau , gedruckt mit Zehu- 
der\sehen Schrifren. (idest latine) Positiones ex om- 
nibus partibus jurisprudentiae 9 quas ad obtiiiendam, 
dignitatem Doctoratus pubiice defendct Joannes Ne-* 
pomucenus Rufiie 1794. I>ecr. eod, 
Sutze aus allen Theilen der Rechtsgelehrrbeit, und aus den 
Poiitischen wissenschafren , welche* mit erlaubuis der 
jurisdichen Fakultatzur erhaltung der Doktorsvviirde 
offcntlich vertheidigen wiird , Joann Nepomuk Jielier 
von Freyburg iin Breisgan t^C)4« , gedruckt mit Zen~ 
der'schen Schrifren. ( Idest latine ) Positiones ex om- 
nibus partibus jurisprudentiae , Sr ex scientiis politi- 
cis , quas cum permissus Facultatis juridiees ad oh~ 
tinendam dignitatem Doctoratus pubiice defendet Jo* 
annes Neponmcenus Keller 1794» T>ecr. eod. 
Satze aus allen Theilen der RechtsgeJehnheit , nnd aus den 
Politischen wissenschafren „ welche zur erhaltung der* 
Doktorswiirde offeotlieh vertheidigen wird.IgnazWan- 
ner der Reehte Kandidat yo» Freijhurg im Breis- 
gau 1794« gedruckt mit rehnder schen Schrifren.(/ifejtf 
latlne ) Positiones ex omnibus partibus jurispruden— 
tiae , & ex scientiis poiiticis , quas ad dignitatem Do- 
ctoratus publice defendet Ignatius Wannez 1794» De- 
cret. eod. 

Satibertus Johannes . Palaestra Theologico-Phiiologica , 
sive Disquisitionum Academicarum Toinus singulari.s» 
Decr, 7. Febr. 1718. 

■ ■ ■■ VideY&es. 

Saul ^ & David . Tragedie . Vide Ouvrages philos«-». 
phiques. 

Savouarola Girolamo . Dialogo della verita ) 
Profetica. ) 

"" Esortazione fatta al Popolo il dl 7.Apri- ) 
le i49^» cujus initium* Havendosi a fare. ) 

■" "■ Delle Prediehe sopra PEsodo, Predica I. ) 

Domine quid multiplicati sunt. Predi- ) Donec 
ca II. Sopra una certa Sconsunica t cu- ) emendata 
jus initium l Essendo noi. Predifa III. ) prodeanL 
In exitu Israel de TFgypto. Predica VI. ) End. 
Quanioque opprimebant eos , tanto ma~ ) Trid. 
gis multiplicabantur % Predica X. Cla- ) 
mor ergo Jiliorum IsraeL Predica XII. ) 
Respondens Moyses ait. Predica XX. ) 
Pafpebrae ejus interrvgant Jilios homi- ) , 
num. , . ) «82 Index Librorum 

■ ■■ Delle Prediclie per tutto Tauno , Predi- } 
ca VII. sopra Ruth, cvjus initium: II ) 
luuie naturaie della ragione. ) 

« " - Delle Prediche per Quadragesima sopra ) 
Amos, e Z ccaria, Predica XII. Audite ) 
verbum hoc vaccae pingues. ) 

■ Delle Prediche sopra Giob,Predica XIV. ) ponec 

r Beatus vir 9 qui corripitur a Domino. ) emen( j u fa 

m ■— Delle Prediche sopra Ezechieie Profeta , ) vT odeant» 
Predica XXI. £t illis dixit Domitius : ) ^J. 
audite me transire. Predica XXII. Et ) Trid* 
factus est sermo Domini ad me dicens : ) 
Jili hominis vaticinare ad Prophetas ) 
Israel. Predica XXXII. Et post omnes ) 
abominationes tuas , et fornicationes. ) 

. . .- Delle Predicbe sopra li Salmi , Predi- \ 
ca III. fatta il di delP Ottava dell 1 Epifa- \ 
nia: Ecce gladius Domini super terram* 

Savonensis Hieronymus. 1. Cl.lnd. Trid. 

Saxo Joannes. Liber de judiciis Astrorum. Decr. 2y, 2Vo- 
vemb. 16*24» 

.Sc^lae Jacob. Virginibus Deo cum proposito- perpetuae con- 
tinentiaj in saeculo famulantibus a R. D. Joanno Lin- 
deborn S. Th. Bac. Form. applicata? , Floseuli clectio- 
res. Decr. 18. Jan. 166*7. 

Scalichius , seu de la Scala Paulus. 1. Cl. Ind. Trid. 

Scaliger Josephus . De* emendatione tempdrum . Donec 
corrigatur. App. Ind. Trid. 
■ ■— — Epistolae. Donec corrigantur. Decr, icj» Martii i633* 

Scaliger Julius Caesar. Commentarii , ) 

& Animadversiones in libros de )Donec corrigantur 
causis Plantarum Theophrasti. ) App.Ind, Trid, 

■■ Poemata. ) 

Scamblerus ( Edmundns ) Pseudo-Episcopus Petroburgenr- 
sis. 1. CL App. Ind. Trid. 

Scapula Joannes. Le\icou Graeco-Latinum. Donec corri- 
gatur. App. Ind. Trid. 

Scelta di Lettere amorose di Ferrante Pallacivino , Luca 
Asserino , Margarita Costa r Girolamo Paraboseo , e 
d' altri. Decr. 9. Febr. ioB3. 

Scelta di Lettere del giorioso -Patriarca S. Fra-ncesco di Pao* 
la Fondatore de 1 Minimi. Cum multa falsa , et apo~ 
crypha contineat. Decr. 12. Mariii tjo?>* 

Scelta di Prose , e Pqesie ltalia-ne. Prrma edizioue. 

Opuscitki in hac Editione collecta^ sunt quae sequuntur* 

»■ II GaazeititiQ del Gigli» PROfflBITORUlfc 283 

sm— . Epistola d' Elisa ad Abelardo. 

*— — Panegirico sopra la carita peiosa, 

* Capitolo di Orazio Persiani a Matteo JNovelli. 

« Capitolo del Cavalier Cini alla Grappolina. 

. i Capitolo d^Averano Seminetti a Benedetto Guerrinu 

— L. . . Bruciolato. Capitolo. 

■ Novella della Giulleria 9 o sia della Buffoneria, 

> Epistoia ad tfranra, 

— Oile a Priapo 

Omnia sive conjunctim 9 sive separatlm . Decr* 26. Jfc- 
nuarii 1767. 
Scelte Rime piacevoli di un Lombardo. Quarta Edizione 
conforme aila terza. Brescia per Wicoio Bettoni 1802. 
quarum initium - ]Vii son provato. Decr.12.Dec. 1817. 
Schachtius Valentinus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Schadaeus Elias. 1. CL App. Ind. Trid. 
Schalingius ( Martinus ) Farensis. 1. Cl. App. Ind> Trid* 
Schaplerus Christophorus. 1. CL Ind. Trid. 
Schardius Simon . Lexicon Juridicum. Donec corrigatur . 

App. lad. Trid. 
■■ ■ De Principum 9 quibus electio Imperatoris in Ger- 
mania commendata est 9 origine , seu iustitutionfc . 
Decr. 9. Novemb. 1609. 
■ ' Syntagma Tractatuum de Imperiali jurisdictione , 

authoritate 9 & praeeminentia , ac potestate EccicsJa- 
stica , deque juribus Regni & imperii . Decr. 3, /w- 
lii i6a3. 
■ " Vide Orationes funebres. 

Schechsius Joannes. 1. CL App. fnd* Trid. 
Schedius Elias. De Diis Gennanis 9 sive de veteri Ger- 
manorum 9 Gallorum 9 Britannorum , Vandaloruin 
religione 9 Syngrammata quatuor. Depr. 10 <Junii 1664. 
Schefer David. 1. CLlnd. Trid. 
Schegkius Joannes. 1. CL Ind. Trid. 
*■ De una Persona 9 & duabus naturis Christi. App*Ind* 

Trid. 
Schelbachius 9 vel Seltbachius Thoma* • 1. CL ^pp. hld* 

Trid. 
Scheltling Joaunes. 1. Cl. Ind. Trid. 
Schenck Jacobus i. CL Ind. Trid. 

Scherzerus Joaones Adamus. Brevicahis Theologicus , iirti- 
ca positione geuera l i systema Theoiogise exhibens * 
Decr . 3 1 . Ma rtii 1 68 1 . 
■■ ■ Auti-Beiiarminus 9 sive in quatuor Tomos Controver- 
siaruiu Rob. Beiiarmini PisjputatiQne* Academicae • 
Pscr. 3. jtprilti j$£5* fc84 INDEX LlBRORtTKt 

Seheubelius Nicolaus. 1. Ci. Jpp. Ind. Trid. 
la Schiavitu. delie Donne. Memoria ch# prese >ta la Cmadi-* 
na Anna Roselli per pubiica istruzione , li 4- Piovoso 
Anno I. delia JLiberta. dTtalia : sine anrtetatione loct » 
Decr. iy.}an. 1817. 
lo Schiavo deila Madonna Santissima , overo pratica di con- 
servasi perfettamente per Servo delia B. Vergine Ma- 
» l-ia. Decr. 1. Octob. i6fi. , et Brevi Clem. X. i5* 
Octoh. 16 ;3. 
Schickardus Wiihelmus. Jus Regium 'Hebrccorum , cmn 
animadversionibus & notis Joannis Benedieti Carpzo- 
vi. Decr. 3o. Julii 1678. 
Schiiterus Johannes . De libertate Ecclesiarum Germaniaa 
libri vi 1. , quibus adjectus est de prudentia juris 
Christianorum iiber , itemque de fatis Ecclesiarum 
S. Joannis revelatis Dissertatio. Decr. 3. Apr. i685. 
" Praxis Juris Romani circa connubia ia Foro Germa- 

nico. Decr. l^.Jprilis 1682. 
Schilterus Zacharias. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Schindierus Valentinus. 1. Cl. Jpp. Irid. Trid. 
Schiurpff, seu Schurpf Hieronymus. 1. CL Tnd. Trid. " 
■ ■■ Consiliorum , seu Respousorum juris Centuria pri- 

ma. Decr. 16. Mariii 1621. 
Schlusseibirgius Conradus . Theologiae Calvinistarum 1S~ 

bri tres. Decr. 5. Martii 1616. 
" ■ Et cetera ejusdem Opera omnia. Decr.ii.Oct.^Gi^. 
Schmaltzing Georgius» x. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Schmid Adamus. 1. Cl. Jpp. Tnd. Trid. 
Schmidius Nicoiaus. 1. Cl. Jpp. Tnd. Trid. 
Schmidiinus Jacobus , qui et Jacobus Andrae. i.CLJpp* 

Ind. Trid. 
Schneider Mathias. 1. Cl.Jpp. Ind. Trid. 
Schneider Euiogius . Institutio cateehetica in Principfis 
universalissimis Christianismi practici ( edita gcrma- 
nico idiomate) Bonnae , & Coloniae 1790. Decr. 26. 
Martii 1791. 
Schneidewinus Joannes . Commentaria in quatuor libros 
Institutionum Juris civilis Justiniani . Donec cgjrri~ 
gantur. Jpp. Ind. Trid. 
Schnepffius Erhardus. i. CL Ind. Trid. 
Scluiepffius Joanners. 1. Cl. Ind. Trid. 
Schnepffius, seu Snepffius Theodoricus. i.Cl.App.Tnd.Trid. 
Schobinger Ciaudius . DerSchiime Alchymist , Pater Ru» 
dolff Gassert von Schweitz Capuziner , wegen seinei:-> ' 
djreyfachteu Capeji Schriijuniis§ig erforschet . Idest \ P R K I B I T R TJ M 2§5 

"Nequam Alchimista „ JP. Rodoiphus Gasseri Auicen- 
sis Capucinus ob suum triplicem Catellum ex Scrl» 
ptura perscrutatus. Decr. 12. Martii 1708. 
- Schcepperus ( Jacobus ) Tremonianus • Monomachia Da- 
vidis , & Goliath. Ind. Trid. 
Schola; Christianae iipigrammatum libri II- ex variis Chri?- 
stianis Poetis decerpti in usum adoiescentulorum. Z>o- 
nec corrigatur. fnd» Trid. 
. Scholiain Epistolam Pauli III. Pont. Max. Ind. Trid. 
Sehollius Joannes . Praxis Logica 9 sive Scholae 9 & exer- 

citationes Dialecticae. Decr. 22, Octobr. 1619. 
Sc.holtz Georgius. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Schonbornerus Georgius . Poiiticorum libri VII. Decr. i3 # 

Junii 1680- 
Schonerus (Joannes) Carolostadius. 1. Cl.Ind. Trid. 
Schonieben Joannes Ludovicus. Vera ac sincera sententia 
de immaculata C«uiceptione Deiparse Virginis 9 ejus- 
demque cuitrvs festivi objecto. Decret. 18. Maii 166*7. 
» ■ Palma virginea 9 sive Deiparae Virginis Mariae de ad- 

versariis siue immacuiata» Conceptionis victoriae.Z>ecr. 
i3. Martii 1679. 
Schoockius Martinus . Tractatus de pace , speciatim de 
pace perpetua , quae Foederatis Belgii contingit . Vecr* 
i3. No^emb. 1662. 
«■ ■ Auctarium ad desperatissimam causam Papatus 9 si- 
ve responsio ad Epistoiam Liberti Fromondi 9 quam 
inscripsit Sycophantam. Decr. 22. Decembris 1700. 
^— — Dissertatio singuJaris de Mnjestcite.Dec.^.Martii 1709. 
- — — £t cetera ejusdem Opera 9 in auibus de Religione 

tractat. Decr. 22. Decemb. 1700. 
Schopffer Joarmes. 1. Cl.Ind» Trid. 
Schopperus ( Hartmannus ) Novoforensis ftoricris . 1. CL 

Jpp. Ind. TridU 
~— — nANOIlAlA omnium illiberaiium 9 mechanicarum „ 
aut sedentariarum artium genera continens . Done* 
expurgetur. App. Ind. Trid. 
— — • * Specuium vitae auiicae de admirabili fallacia 9 & astu- 

tia vulpecul^ReinikesiibrilV. App. Ind. Trid. 
Schoj)p erus ( Jacobus ) Bibracensis. 1. Cl. App. Ind. Trido 
•Schyppius Andreas. 1. Cl. App. Ind.Trid. 
Schwj)sius Andreas- Vide Treutierus. 
Schorus ( Antonius ) Anglus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Schraderus , seu Schradaeus Laurentius . Monumeatorum. 
Italiae libri cuiatuor . Donec corrigantur • Decr* £* 
Aug, 16 o3. 28$ Inbex L 1 b n o b tr m 

Schreck Conradus. 1. €1. Ind. Trid. 

Schrechenfuchsius Erasmus Oswaldus. i. Cl. Ind. Trid, 
Schreiben eines bsterreichischeu Pfarrers nber dlo Tole-» 

rantz nach den Grundsatzsn der Xathoiischen Kircher 

( italice ) . Lettera di un Parroco Austriaco sopra la 

Tolleranza giusta le leggi fbndamentali della Chiesa 

Cattolica. Decr. 26. Septemb. i^83 
Sehritsmejerus ( Leonhardus ) Dithmarsus. Speculum po- 

liticum 9 in quo exhibentur nobiiissima* & selectissi- 

. mas quaestiones ex Jure pubiico decerptae . Decr. i5» 

Jan. 1714* 
Scbroteisen ( Lucas ) Rubeaquensis. 1. Cl. Ind. Trid. 
■ «" Vide Zabarelia. 

Schr) umaeckers Isaacus. Dissertatio litteralis, scholastica, 

&. moralis in Epistoiam D. Pauli ad Galatas , quau* 

defendent Godefridus Boilis , & Carolus Massart Mo 

chlinia? 7. Julii i%4» Decr. 7. Decemb. 1694. 
Schubert Adamus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Schubertus Ciemens. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
— Libri quatuor de scrupuiis Chronologorum. Donec 

corrigantur. App. Ind. Trid. 
Sehuiiheis Michael. 1. Cl. Ind. Trid. 
Schuitetus Samuei . Ecciesia Muhammedanabreviter deli- 

neata. Vecr. 12. Martii 170^. 
Schumajerus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
bchurius Andreas. Epistolarum iiber I., II. , & III. Decr. 

4. Maii 1702. 
a Schurman Anna Maria. Opuscula Hebra»a , Grajca » Lati- 

na , Galiica , Prosaica , & Metriia . Decr. 17. Octo- 

bris 1678. 
Scliurmegistus Benedictus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Schurpf Hieronymus. Vide Sehiurpff. 
Schurzfleischius Conradus Samuel . De Vitricis Ecclcsiae 

Dissertatio. Decr. 3o. Julii 1678. 
■ ■ Controversiae , & quaestiories insigniores antiq.uitatum 

Ecclesiasticarum . Vide Compendium antiquitatum 

Ecclesiasticarum. 
Schweiglinus Jeremias. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Sehweiglinus Leonardus. 1. Cl. App+Ind. Trid. 
Sehweiiugius Joannes -Eberhardus . Exercitationes Ca*- 

thcdrariae in Petri Danielis Huetii censuram Philoso- 

phias Cartesiana*. Decr. i5. Jan. 1714» 
Schwenckfeldius Gaspar. 1. Cl. Ind. Trid. 
Schwiud Caroius Franciscus. Veber die aitesten heligen se- 

mitischen Denkmaler. Eiu Abhandiung unsrer theolo- 

gischen Routine cntjegen. ( idest latine ) : In vctu- Prohibitorum 587 

Sfissima sacrq semitica Monumenta . Tractatus ad~ 
versus nostrum theologicum iramitem. Argentora- 
ti 1792. Decr. 26. JanuaYii 179$. ^ 

*~ — Die Pabste in ihrer Biose Ein Auszug aus der Paral- 
lel zwischendem Leben Jesu 9 und dein Leben derer , 
die seine ersten Nachfolger sein soliten vorgestiitawi 
ostermontag in der Kathedral jtirch zu Strasburg* 
( iclest latine ) . Pontifices denudati . Extractus Pa- 
rallelae inter vilum Jesu 9 ct vitam illorum , qui 
primi ejusdem successotes esse deherent . Eahibitus 
Fer. II. Paschatis in Ecclesia CathedruliArgentora- 
ten. Argentorati 1792. Decr. 26. Januarii 1795. 
Ia Scienza della Legislazione. Vide Fiiangieri. 

Scioppius Gaspar. Infamia Famiani 9 cui adjunctum est de 
styli bistorici yirtutibus , ac vitiis judicinm, & de na- 
tura HiHori», & Historici orncio Diatriba. Decr. 27. 
Maii 1787. 
Scogli del Cristiano naufragio 9 quale* va scoprendo la 
Santa Chiesa di Cristo alii suoi diletti figliuoli, perche 
da queili possano allontanarsi. Decr. 18. Maii 1618. 
Scoofs Leonardus . De vita , & moribirs K. P. ) 
Leonardi Lessii iiber. ) 

.— ■ Nec non Folium Sacrae Congregationis} Decr. 
Indicis nomine falso editum 9 hoc titulo: ) iB.JPec. 
Ea quae in vita R. P. Leonardi Lesii cor- ) iGSfi. 
rigenda, vel omittenda censuit S. Congre- ) 
gatio Indicis 9 haec sunt. ) 

Scory Joannes. 1. Cl. App* Ind. Trid. 
Scotanus Henricus. Paratitia in tres priores libros Codi- 

cis. Decr. 4. Fehr. 1627. 
— ■ " Scotanus redivivus , sive Commentarius Eroteinati- 
cus in tres libros Codicis , editus a Timaeo Fabro. 
Decr. 5. Martii 1616. 
Scottellius Antonius A.lbertius. Dissertatio Historica de 
ludibriis Aulae Romanae in translatione Imperii Ro~ 
manii. Decr. 4. Martii 1709. 
Scotus Henricus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Scotus ( Joannes ) Erigena. Vide Erigena. 
Scotus Jtilius Cicmens» De Potestate Pontificia ) 

in Societatem Jesu. ) Decr. 

• ■ ' De obiigatione Regularis extra regularem ) 18. 

dommn commorantis ob justum metum. ) Junii 
• De jure tuendi famam. ) 161 1* 

De Apostatis 9 ac fugitivis. ) , 

■«*— Paediae Peripateticse Dissertationes VIII. Decr* 10. fu* 
nii 1664. &B& I^DEX IlBRtJltttM 

— Opuscula duo de seligendis opinionibus , & Auctori- 

bus generatim , & de observandis in Auctorum pr<e- 

sertim scientissimomm iectione. Decr. 3. .^/g'. ib"5tj. 
Scribonius Coraelius 9 & Petrus JEgidius . Enchirid$en. 

Principis , ac Magi9tratus Christiaai. -App. Ind. Trid. 
Scrinius ( Michael ) Dantiscanus. 1. CL App. Ind. TrkU 
ScriptA eruditorum aliquot virtutum de controversia Ccenae 

r Domini. Jpp. Ind. Trid. 
Scripta quaedam Papa», & Monarcharuni de Concilio Tri- 

dentino ann. i54?« & *548. cum prae&ttione Mathiae 

Flacii Illyrici. Ind. Trid. 
Scriptorum publice propositorum a Prefessoribus in Acade- 

mia Witebergensi Tomns 1«, II. , 111. , IV. 9 V. , VI., 
m & VII. Jpp. Ind. Trid. 
Scriptorum ( Veterum ), qui Cxsaruin , & Imperatorum 

Germanicorum res , per aiiquot saeeuia gestas , litteris 

maniarunt, Tomus uous ex Bibliotheca Justi Reube- 

ri. Donec expurgetur. App. fnd. Trid. 
de Scripturae Sacrae prajstaotia , dignitate , auctoritate 9 per- 

fectione 9 eiarkate 9 & ejus usu Dissertatio. App. Ind, 

Trid. 
Scrupuli Doctoris Sorboaici orti e% libro R. P. Henrici de 

Notis, qui inscribituv : Historia Pelagiana : ad Ro=~ 

manos hnjus libri Censores. I>ecr. y. Septemb. i6y5. 
de Scudalupis Petrus Arleusis. Vide Ar)e*nsis. 

Sculterus Abrahamus. Idea concionum Dominicalium ad 

populum Heidelbergensem habitarum , confccta ope- 

ra & studio Balthasaris Tiiesii. Decr. io. Maii \6\3. 

- Et cetera ejus Opera omnia. Decr. io. Maii i^5j. 

Sebasteaus Archiepiscopus» Vide Codde. 
de Sebenico Gregorius. Nova concordia Praedestiaationis Di- 

vinae cum iibertate voluntatis Creatae. Decr. 18. /tf- 

nuarii 16*67. 
Sebivilla Petrus. i. Cl. Ind. Trid. 
Secerius Joaaaes. i. Cl. Ind. Trid. 
Seconda Memoria Cattolica. Vide Liber 9 cui titulus : Se- 

couda Memoria Cattolica. 
Seatanus L. Q. Fil. De tota Grasculorum hujus setatis litte^ 

ratura ad Gaium Salmorium Sermoaes quatuor. Ac- 

cessere quaedam M. Phiiocardii enarrationes. Decr. 

\3.Apr. 1739. 
Sectanus Q. Satyrae. ) Decr. 

" Eaedem cum Notis Variorum. ) 11. Decemb. 

« Eaedem Itattce* ") 1700. 

Scderolam , sive orio seculonun* Historica enarratio do- 

ctrinae. Decr. 22. Decemb. 1700. Prohibitortjivi 289 

Segarelli ( Gerardus ) Parmensis. 1» Cl.Ind. Trid. 
Segni Bernardo. Storie Fiorentine dalP anno MD XXVII. 

al MDLV. , colla vita di Niccolb Capponi. Ponec cor- 

rigantur. Decr. f\. Decemb. iy'ib. 
il Segretario Galante , e Collezione di Lettere di stile awo- 

roso. Volume I. Torino e Milano 1810. Voluine II. 

Miiano e Torino 1810. Decr. 17. Martii 1817. 
li Segreti di stato dei Prencipi deir Europa rivelati da varj 

Confessori poiitici. Decr. 3o. iulii \6yi. 
Sehofer Arsatius. 1. CL Ind. Trid. 
Seidelius ( Bruno ) Querfurdcnsis. Poeinarum libri VII» 

Ind. Trid. v 

Seipius Joannes Henricus. Manes Roberti Bellarmini , in 

Colloquio a Valeriano Magno Capuccino cum D. Ha*- 

berkoru , & Theologis Giessensibus habito , irritati , 

Decr. i3. ISovemh. 1662. 
Seldenus Joannes. Oe J ur e natnrali , & Gentiuin ) Decr* 

juxta disciplinam Ebraeorum, libri VII. ) i^. 

— — Oe Synedriis , & Prjcfecturis jundicis vete- ) Jan. 

rum Ebrajorum libri tres. ) iyi4« 

* " ' De SuCcessionibus ad leges Ebraeorum in ) 

bona defunctorum. ) 

> . ' Uxor Ebraica , seu de nuptiis , & divor- ) Decr. 

tiis ex jure Civili veterum Ebraeorum li- ) 7. Febr, 

bri tres. ) 1718. 

- ' ■ '■ Oe Siiccessione in Pontincatum Ebraeo- ) 

rum libri duo. ) 

Sellarius Michael. 1. CL Ind. Trid. 

Seineceerus, seu Selneckerus ^SicoIans. 1. CL Ind, Trid % 
&enarclaeus Claudjus. 1. Cl. Ind. Trid. 
«- Historia de mprte Joannis Diazii Hispani , quem 

frater ejus germanus interfecit. Jpp» Ind. Trid. 
Senensis Henricus. 1. Cl. Jpp* Ind. Trid* 
de Senez Ev&que. Vide Soanen. 

Senneitus Daniel. Physica Hypoinnemata. Donec corri* 
gantur. Decr. 22. Jan. i6/\i. 
&e Sens Archeveque. Lettre Pastoraie pour la publication de 
la Constitution *de Notre Saiut Pere le Pape , donuea 

a Rome le trentc-uniesme May dernier. Decr. 23. 

Jpr* 1G54. 
Sententia , seu Decretum a Consilio Brabantiae emana^ 

tutn , quo pruecipitur Jrchiepiscopo Mechliniensi 9 

ut suas Mbnitoriales Litteras ad Gulielmum van de 
Wesse , prq rebus ad Jidem pertinentibus transmis™ 

sas , casset et annullet. Decr. 29 Marfit r iyo$ t 

*3 2*9° Indbx Librorum 

Seritent*ae Patrum de offteio veroruin Rectoruin Ecclesiifc 

Dei C XI III. Ind. Trid. 
Sententiae pueriies. Sive seorsum, sive additae libro Leo- 

nardi Culman de vera Religione. Ind. Trid. 
Sententiae Sanctorum Patruin de Ccena Doininica. Vide 

Melanchthon. 
Sentimenti del Concilio di Trento. Vide Coinnnion del 

Popolo nella Messa. 
Serces Jaques. Traite sur les miracles , dans le quel ort 
ffrouve que le Diable n'en sa;ii*oit £aire pour coufirmer 
rerreur. Decr. 17. Maii ij5/\. 
Sermo de digna praeparatione ad Sacrameutum Euchar£- 
stiae. App. iad. Trid. 
, Sermon des Cinquante. Vide Ouvrages philcsophiques* 
Sermones convivales. Ind. Trid. 
Sermones de providentia Dei. Ind. Trid. 
Serpilius Joannes. Vide Manuductio ad universum Jus 

Civile. 
Serra Hieronymus. Lutheranorum Serra in servum arbi^ 

trium. Doriec corrigatur. App. [nd. Trid. 
Serrartus , alias de Serres Joannes. 1.. Cl. App. Ind* Trid. 
Serry J-scobus Hyacinthus. Exercitationes Historicae , Cri- 
ticae , Poleniicae de Christo , ejusque V^irgine Matre. 
Decr. 11. Martii 1722. 
" ■ De Romano Pontince in fereudo de Fide , moribus- 
que judici© , falli & fallere nescio. I>ecr. 14. Janua- 
rii 1^33. 
Sertorius Joannes Leonardus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Serveto ( Michaei ) Hispanus. 1. CL Ind. Trid. 
Servin Louys. Plaidoyez. Tom. I., II., III. , & IV, Do* 

nec expurgentur. Decr. 2. Decemb. 1622. 
Seton ( Alexander ) Scotus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Settano. Vide Sectanus. * 

Sguropulus Silvester. Vera Historia unionis nott verae in- 
ter Graecos , & Latinos , sive Concilii Fiorentini exa- 
ctissima narratio , cum notis Roberti Creyghtoh . 
Decr. 14. Apr. 1682. 

tae Sion , Praeparatio Consivii 9 et liler Formatio» 
nis. Decr. 21. Novemb. lySy. 
Ol CpVrih ^IDD 1DW. Idest ; Pulchritudo Ubrl 
Psalmorum , una <?*//» "j^Vtfl fe*)^Dii> idest : UsU 
Psalmorum. Mantuae 17^. siye alibi Decret. 14. 
Jpr. i^56. Prohibitokum 291 

Sherlock Guiilaume. Sermons sur divers textes importants 
de P Ecriture sainte. Decr. i^. Jan. ij3j. 

Siberus Adamus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 

Siberus Adamus Theodorus. Bialexewn Academicarum 9 
quae sunt orationes , prajfatioues ? dissertationes 9 epi~ 
stoia», & earmina, Voi. I. , & II. Decr,ii.JVov.i6iG. 

Sidereo Luigi. Gamino del Cieio 9 ovvero pratiche spiri- 
tuali. Partell. Donec corrigatur. Decr.xo.Junii i654» 

Siderus Simon. 1. Cl. App. Ind. Tiid. 
tla Siena Fra Tommaso ( Bemardinus Ochinus ) Prediche. 
App. Ind. Trid. 

Sigsea ( Aioisia ) Toietana • Satyra Sotadica de arcani» 
Amoris, & Veneris. Decr. 32. Decemb. 1700. 

Sigebertus Gembiacensis. Responsiun ad Hildebrandi Pa~ 
pa? Epistoiam , quaUi scripsit in potestatis Regiae ca- 
lumniam. Ind. Ttid. 

' Epistoia nomine Ecciesiae Leodiensis contra Epistolaux 

Paschaiis Papse. Ind. Trid. 

Signa sacra 9 & origo Missaj. App. Ind. Trid. 

Siiberschaig Georgius. \. Cl. App. Ind. Trid. 
de Siihon Signor. li Ministro di Stato , trasportato dal Fran."* 

cese per Mwzio &iccatta. Decr. 26. Octob. 1640. 
de Silva. Vide Histoire de V amirabie. 

R.SimeonHaddarsan. Ji^^n p ^n BlpV IDd) 
Jdest : Liber Jalkult Pars I. super totum J 
pentateuchum , super quem R. Abraham J 
fl. Samuelis Ghedalia scripsit Collecta- J ff r '"* 
nea excerpta e.c libris Sephra. / MarUi 

•»* jjVtt mp^ *i&v Idest 1 JJber Jal- J ^ ' 

hut Pars II. conttnens Commentaria in i 
rcliquos Sacrae Scripturae libros. f 

Simlerus Josias. 1. Cl. Ind. Trid. 

Simierus.Petrus. 1. Cl.Ind. Trid. 

SimoJachri. Historie . e (igure deila rworte , ove si Contie- 

ne la Medicina deir anirn^a ? ii inodo di consolar gi' iiv- 

fermi &c. Ind. Trid. 
Simon Joannes Georgius. Brevis delineatio iuipotentiae 

conjugaiis. Decr. 27. Maii 1687. 

— De Justitia permissiva. ) 

- Dc Justitia homjnis circa sua membra. ) 7)eGr» 
•— — De Justitia hominis circa animam. ) „ 2 jp £C Actiones injuriarum Sacerdotem concer- ) 
nentes. ) 

De Amofc Teneuato. ) 

* »9 l£C04 2 vP hlBTiX IlBKOKUM 

Simon Richarn\ Histoire Critique du Vieux Tcstament* 
Decr* 9. Febr. i683. 

* Histphe Critimie du texte du JNonveau ) &i_„ 

estament. ) _ ~ _ 

* riistoire Critiques des Version du iNou- ) 
*r'eau Testament. ) ' 

r* ■' . "Opuscula Critica adversuin Isaacum Vossium. Decr. 
1. Decemb. 1(387. 
Simon*Sr. _VIaxin.es du Droit Canonique de France , par nn 
des plus «eiebres Advccats , enrichies des piusieurs 
authorittfz , 6c observations. Decr* 18. Vunii 1680. 
Simonia Curiae Romauas, Carolo V. Caisare Augusto , a 
•*>« R. I. Eiectoribus , Comitiis Norimber^ensibus aa- 
no i5-2_. Oratori Pontiitcio proposita. Decr, 22. De- 
ce-nh. 1700. 
Simonls , j<.__ Simon Menno. 1. Cl. Ind. Trid. 
-'inonins Simon. 1. Cl.App.Ind. Trid. 
oimonziu Ludovicus . Mod^ramen conscientiae dubiae , 
theoldgico-Hiorali ratiociuio stabiiiuun , in Soc Jesu 
Gymnasio Tridentino pubiica. disputationi propositura 
a Mauritio Antonio Fortunato Honorato de Zanonis 
& Joanne Aliprando de Thomasiis, mense Augusto 
anno 1718. Decr.fz2.Seplemb.1y2j. 
ll Sindjcato di Alessandro VII. , con il suo viaggio n.ell 1 altro 
^ Monrlo. Decr. 3. Apr. 16*6*9. 
Sinistrati ( Ludovicus Maria j de Ameno. De Delictis, & 
Pcenis Tractatus absoiutissimus. Donec corrigatur* 
I>ecr. /j. Martii 1709. 
torrectus autem juxta editionem Romanam anni 1763. 
permittityr. . 
SinorJo Fiorentino contro Sisto IV. in favore di Lorenz© 
de Medici , e delia sua Casa , in occasione deila Con- 
giiUra deiia Famigiia de Pazzi : si vende in Italia. De- 
cret. 3i. Martii 1788. 
. Slricius Michael. Ostensio fundamentalis abominationum 
Papatus circa religiosum creaturarum eultum, una 
cum praefatione, & suppiemento Val, Aiberti. Decr. 
2.1. Aprilis 16$ 3. 
^ismondi Simonde J* G. L. Histoire des Republiques Ita- 
Jiennes du moyen £ge a Paris chez H. Nic©fle 1809- 
Volumi _u. Decr 22, JDecemb. 1817. 
•Sithniannus Joannes . Idea Juris Episcopalis mddernj . 
- Decr. i3. Novemb. 1662. 
-JfrJtUvald Phiiauder . Visiones de Don Quevedo , das ist 
wunderiiehe satyrische un wahrhaffre Gesichte &c; pROfllBTTORtTM 2§f 

Idest : Visiones D. Que^edo ., seu mirabiles * sutiri-* 
cue , ac verue Histoi iue ^ in quibus omnium hominum 
moi es natiws coioribus suis ejprimuntur. Dec/et» 
i3. Novembris 106*1 . 
Sixtinus Re^uerus. Tractatus de Regalibus. Pecret. 16V 

Murtii 1621. 
Sieidanus Joannes. 1. CLInd. Trid. 

SHiterus Severinus VVaitherust Propyiauim Historiaa Chri* 
stianaj , sistens enarrationem methodicam Scriptorunl 
ad Historiam Ecciesiae Christiana* facientium. Dect\ 
11. Decemb. 1700. 
Smith Thomas. Miscelianea , in quibus ctmtineutur : Pr«fc- 
monitio de infantium communione apud Graicos : .l>e- 
fensio iibri de Gia=cai Ecciesi$e strtu contra.objecuories 
authoris Historiae criticae super fide , & ritibus Orien- 
talinm : Brevis narratio de vita , stucliis , t>estii , & 
inariyrio D. Cyriili Lucarii Pauiarcbaj Constantino- 
palitani : Comiiientatio de hymnis matutiuo & ve- 
spertino Grascorum : Exercitatio Theqiogica de causis 
remediisque dissidiorum , qtue Orbem Christianuni 
hodie affligunt. Decr. 29. Maii 1690. 
»— — Vitae quorumd.am eruditissiinoruni , & illustrium vl-» 

rorum. Decr. 4» Muriii 1709. 
> De Graecas Ecclesise hodierno statu Epistola. Decr. j* 

Fehr. 1718. 
Smoll Godfiidus. Manuale rerum admirabilium , ck alv 
strusarum , continens veuerandse antiquilatis Pbiioso- 
phica , & Medica principia. Decr. 16. Martii iGli, 
Snellius Rodoipbus. 1. Cl. App. Ind. Tt id. 
Suepfdus* Vide Sdhnepuius. 
Sneyderus Simon. 1. Cl. Jpp. Irid. Trid. 
Soanen ( Jeau ) Eveque de Senez. Testameut spirituel eti. 

datte du £8. Mars 1783. Decr. i5. Febr, 1742. 
■ ■ Lettre au sujet «!' uu Eerit iutiruie : Vaius effors de$ 

Meiatigistes. Decr. 7. Oclob. ijbfi. 
Soave ( Pietro ) Polano ( Vaolo Satpi ). Istoria del Cori- 

ciiio Tridenlino. Decr* 11. ISoveiiib, 161X). 
Sobius Jacobus. 1. Cl. App. Ind. Ttid. 
Sochius Faustus. 1. CL App. Ind. Trid. 
Socinus Laciius. l.Cl. App. Ind. Trid. 
Souio Molcssio Pastore Arcade Perugino , e Cuslcde degi* 
Armenti autoinatici in Arcadia , p\ difeucle daiio 
Scrutinio 9 che ne fa nelia sua Critica Pietro An^el* 
Pa p i . Decr. 1 5 . Ju lii 1711. 
iSobn ? $eu SoKinus Geergius. 1. Ci. Jpp» Ind. Trid, bgb huix L i b r o r u m 

Solari. Vide Apologia &c. 

Solazzi Gio. Antonio. Maniera divota da praticarsi verso 
la Serafica Maria Maddalena de Pazzi in cinque Ve- 
nerdi ; con F aggiunta d 1 un esercizio di rin^razia- 
mento alle Tre Divine Persone per i favori fatti alla 
medesima Santa , del P. Andrea Mastelioni. Decr. 9» 
Apr. 9 et 26. Septemb. 1680. 

■ " Modo facile per far* acquisto dell" orazione dj Quie- 

te. Decr. 29. Novemb. 1689. 
II Soldato SveZzese. Istoria della guerra tra Ferdinando II» 

e Gustavo Re di Svezia ; tradotto dal Francese da Mat~ 

teo Bellanda. Decr. 23. Avg. 1634. 
&e Solorzano Pereira ( Joannes)< Disputationes de ) 

Indiarum jure Tomi II. Xiber III. in quo ) ~ 

de rebus Ecclesiasticis , & Regio circa eas ) T \. 

patronatu. ) g 

■ Reliqui autem lobri tam I, quam IL Tomi. ) *• • . 
Donec corrigantur. ) 

$e Sortieire Zepherin. La devotion a la Mere de Dieu dans 
le tres-saint Sacrement de l 1 Autel. Decr. 22. Decern* 
bris 1700. 

Somius Conradus. 1. Cl. Tnd. Trid. 
«le SommaAgatio. Vie du Pape Pie V. ecrite en Italien , & 
mise en Franqois par M. F. Decr. 19. Junii i6y^. 

Sommaire des decrets du Concile" de Trente touchant la 
reformation de la discipline Ecclesiastique 9 avec des 
observations tirees de Fusage de France. Decr. 3i. 
Martii 1681. 

Sommario ( Breve ) delle principali grazie & Indulgenze 
toncesse alli Religiosi delPOrdine della Santissima^ri- 
ttita. della Redenzione delli Schiavi , delle quali godo- 
no tutti quelli 9 che portano lo S< apulario , overo Abi- 
tino 9 e visiteranno le Chiese 9 o Cappelle di detto Or- 
dine. Decr. Sac. Congr. Indulg. 11. Martii 1716. 

Sommario (Ereve)delle principali grazie & Indnlgenze 
concesse alli Religiosi dell 1 Ordine della SS. Trinita 
della Redenzionc de 1 Schiavi Cristiani 9 delle quali 
godono tutti quelli che portano lo Scapolario , ovtro 
Abitino, e viskerantH) le Chiese 9 o Cappelle di detto 
Ordine 9 le quali Indulgenze sono state approvate da 
Sommi Pontefici , e di nuovo dalla fsl. mem. di Papa 
Innocenzo XII. come si vede nella Bolla spedita l 1 an- 
no 1693. Decr.Sac. Congr. Indulg. 22. Dec. 1718. 

Soilimario ( Breve ) dclli privilegj & Indulgenze concesse 
da Iimocenzo III. aJT Ordtfjie 9 & Archiconirateraita P R O K I B i T K TJ m 2^5 

della Santissima Trinita del Riscatto. Decr. ip^ Jlpri- 
lis 1666. 
$oinmario ( Brevissimo ) deiTIndulgenze , grazie 9 e privi- 
legj concessi da Sommi Pontefici aii 1 Ordine dcila San- 
tissima Trinita del Riscatto de 1 Cristiani Schiavi». 
Decr. 10. Jpr. 1666, ■ 
Sommario de"l celeste tesoro dell' Indulgenze , doni , gra- 
zie , facoita , e privslegj concesse a ciaschedun Fedel 
Cristiano , che vorra entrare nella Santa Confraterni- 
ta di S# Rocco di Roma, e Communicate alla Gonfra- 
ternita del medesimo S. Rocco , e Sebastiano neila. 
Chiesa deliaB. V. Maria di Loreto nella Citta di Ro- 
veredo- Decr. Sacr. Congr. Indulg. i^. Martii 1714», 
$oinmario del celeste tesoro dell 1 Indulgenze , doni, gra- 
zie , facolta , e privilegj concessi per molti Romani 
Pontefici , ed ultimamente conferinati ed ampliati dal- 
la Santita di N*.S. Gregorio per la divina providenza 
Papa XIV. alla Ven. Compagnia , ed Ospedale di 
S. Rocco cli Roma , da potersi concedere daili Coin- 
missarj deputati a questo santo offizio della publica- 
2ione di tante divine grazie a ciaschedun Fedel Cri- 
stiano, che vorra entrare nella S. Confraternita di 
S. Rooco di Roma. JDecr. Sacr. Congreg* Indulg. \%. 
Martii 1714« 
Soinmurio deli 1 Indulgenze ampliate, e concesse da diversi. 
Soinmi Pontefici , e ultimamente confermate da Papa 
Alessandro VIII., e da Innocenzo XII. a 1 Fratelli e 
Sorelle del Sacro Reale , e Militare Ordine de 1 PP. d\ 
TSi. Signora della Mercede. Decr. 7. Decemb. 1694» 
Soininario deil 1 Indulgenze conce^se da diversi Romani 
Pontefici , ed ultimamente ampliate , e confermate da 
K. S. Clemente XI. alli FrateyH , e Sorelle dei Sacro 
Reale , e Miiitare Ordine , cosi delF Osservanza , co- 
me delli Scalzi di Nostra Signora della Mercede , ope-i 
ra della Redenzione de 1 Schiavi Cristiani fra gl 1 Infe- 
deli. Decr. Sac. Congr. Indulg. 19. }vlii 1714. 
&ojnmario dell 1 Induigenze concesse da 1 Sommi Pontefici 
alla Venerahile Compagnia di S. Rocco di Roma 9 ed 
alla Compagnia di S. Rocco di Ancona. Decr. Sacr*. 
Congr. Indulg. i4» Martii 171 4» 
Soininario dell' Induigenze , grazie , e dpni concessi da 
molti Romani Pontefici , e nuovamente confermate 
dalla Santita di N.S. Papa Clemente XI. alla yenerabii 
Chiesa , &: Hospitale di S. Maria di Monserrato &\ 
Catalogna , & alli Confrati , e Consorore d 1 essa Ma- 
dre Vergine. Decr.Sacr.Congr* Inclulg. i$.Julu i^ l A* 29 6 IUDIX LlBRORtJM 

gommario della Religione Cristiana raccolto iii dieci libri j 
ne 1 quali si tratta di tutti gli articoli delia Fede , se-* 
condo la pura parola di Dio. Stampato iii Roina da 
Paoio Gigliodoro. Quod tamen falso asseritur, Decr, 
j. Augusti io\)3. 

Sominario della sacra Scrittura. Ind. Trid, 

Sommario della schiavitudine di Gesu Sagrameutato , *Ma- 
ria immacolata , e Giuseppe giuste , intitolata Ovile 
3el buon Pastore. J>ecr, 2. Octobris i6j"$, 9 et Brevl 
Clem. X. i5. Decemb, i6j3. 

Sommario di tutte le Indulgenze concesse dalla fel. mem. 
di K. S. Paolo III. alle Compagnie del Santissimo Sa- 
grameuto del Corpo di Cristo , come per ii Brevi , e 
Bolle Apostoliche appare , e che riservate sono iu Ro~ 
ma nella detta Compagnia , che e nella Chiesa della 
Minerva. Decr. \l\, Jpr. i?55. 

Somninm Hipponeuse. Vide Philetymus. 

Somnium Viridarii» Vide Libellus aureus. 

Sonetti contro le opinioni di Michel Bajo , di Giansenio 
Jprense , del Belelli , del P. Berti Agostiniano , del 
Viatore , del Rotigni , e del Migliavacca. Decr, ($, 
Septemb, 1762. 

Sonner Jo. Michael. Dissertatio Juridica inauguralis de 
Foro competente Ecclesiastico , & Seculari , publica? 
concertationi exhibita a Joanne Friderico Granduillers 
18. Augusti i656» Donec corrigatur, Decr. 10. Ju~ 
nii 1659. 

Sonnius Franciscus. Totius Belgicae Urbium, Abbatiarum* 
Collegiorum divisio ad opprimendum per novos Epi- 
scopos Evangelium, Romae anno i558. definita. Quae 
tamen falso ei adscribitur* App, Ind, Trid, 

Soranus Castorius. Episcopus , atque Sacerdos sanctus. 
Opus Episcopis , Prajlatis , & Sacerdotibus necessa- 
rium* Decr, 10. Septemb, 1688. 

Sorbonici Doctoris ad Reverendissimum Ricchiuium Sac. 
Congr. Indicis Secretarium gratiarum actio , quod 
Epistolam Sorbonicam, nomine Sac. Congregationis 
proscribendo^ egregie confirmaverit. Decr.i\, lVovem~ 
bris iy5i, , et 1, Martii ijSz, 

Soteallus Joannes. Vide Declarationes. 

Soter Joannes. 1. Cl, Jpp, Ind, Trid, 

' Epigrammata aliquot Gra^ca Veterum elegantissima, 
eademque Latina ab utriusque linguae viris doctissimjs 
versa, atque e diversis Authoribuscollecta. lnd,Trid, 

Spadon Ricola. Studio di Curiosita 3 nel qual# si tratta di Prohibitorum zgj 

Fisonomia Chirol»anfcia , e Metoposcopia v diviso ia 

due parti. J>ecr. 3o. Julii 1678. 
■Spalatinus Georgius. 1. Cl. Ind, TricL 
Spangenbcrgius Cyriacus. i. CL Jpp. ind. Trid* 
■i Vide Epistoia; consolaton^. 

SpangeabergW Joannes. 1. Cl. Fnd. Trid. 
»■■■ ■ Margarita Theolo^ica , pracipuos locos doctrin» 

Christian» continens. Ind. Trid. 
Spanhemius Fridericus". Exercitationes de Gra- ) 

tia universali. ,. ) 

m Continuatio Exercitatioimm de Gratia ) p ecr 

universali. ) or > * 

— Erotemata L. pro Gratia universali ex- ) ~ J *A b * 

pensa , <x disciissa. ) ■* 

i # ' Aaterotemata C. opposita uuiversalis Gra- ) 

tiye defensori. ) 

« Et cetera ejusdem Opera de Religione tractantia. 

Decr. 10. Maii 1707. 
Spanhemius Fridericns Fil. Opcra omtva. Decr. i . Se~ 

ptemb. 1680. , 29. Maii 1090., 21. Apr. 1693., et 10. 

Maii i?5j. 
Spatharius ( Octavianus ) de Incisa. Aurea methodus de 

modo corrigehdi Reguiares. Donec corrigatur. Decr. 

17. Decemb. i6s3. 
lo Specchio veridico. Operetta utile ad ogni donna d 1 onore , 

che slabilisca il suo stato nel secolo. Pecr. 22. i>e~ 

cembris 1709« 
Specker Melchior. 1. Cl.App. Tnd. Trid. 
le Spectateur , ou le Socrate moderne , ou V on voit tm por- 

trait naif des moeurs de ce siecle. Decr.ll.Maii i^/jS. 
Speculi aulicarum , atque poIiticarum,observationuin -li- 

belli octo. Decr. 16. Murtii \&2\. 
Speculum caecoruin ad cognitioncm Evangelicae veritatis* 

Ind. Trid. 
Speculuin justitiae. App. Ind. Trid. 
Speideiius Johanues Jacobus. Vide Rumciinus. 
Sperber Sebastiamis. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Spiegelius Jacobus. Schoiia in Liguriuum Guntherf. Deci\ 

j. Sepiemb. 1609. 
de Spina, seu Spinaeus Joannes. 1. Cl.Ind. Trid. 

Spina Joannes Franciscns. De Mundi cau«s,traphe ,, hoe est 

de maxhria rermn mundanarum revolutioue post an- 
num i6*3o. Decret. 4» Fi.br. 1627. 
Spindierns Georgins. 1. CL App. Ind. Trid. 
&e Spiuoza Benedktus. Opera Posthuaia. D&cr, i3. Mariii 

*379* , et 39. Av%. 1690, Sg8 I sr d t x LiBKORtra 

lo Spibne Italiano. K« I. e II. ) IVfery ^ 

'■■ nn - ■■ Idem N. III. e il Corriero Europeo. ) Aug.iyftz. 

Jo Spirho delle leggi, tradotto daiFrancese in Toscano , co*. 
alcune note dei Traduttori. Decr. 2. Martii 1^52«, 
Spironcini Ginifaccio. Vide Pallavicino Ferrante. 
Spizejius Theophilus. Feiix Literatus ex infeli- ) 
cinm periculis , & casibus , sive de vitiis ) 
Literatorum Commentationes. ) 

*— Infeflix Literatus, sive de vita^, & moribus ) 

Literatorum. ) Decr. 

« Literatus felicissimus sacrae mctanoeae ) 29. Maii 

proselytus , sive de conversione. Literato- ) i6qo. 
rum Commentarius. ) 

■ . Pius Literati hominis secessus, sive a pro- ) 
fanae doctrinae vanitate ad sinceram pieta- ) 
tem manuductio. ) 

* Selecta Doctorum veterum , Scriptorumque Ecclesia- 
sticorum de vera sinceraque ad Deum conversione 
monumeiita. Decr. 29. Maii 1690. 
Splendianus Joannes. 1. CL Ind, Trid. 
6pon Jacob. Histoire de la Viiie , & dc 1' etat de Geneve. 

Decr. 1 o . Sep temb. 1 68 8 . 
Spoor Henricns. Responsio ad Epistolam sibi scriptam a 
D. Internuncio/Brtixellensi , edita Latino & Belgico 
idiomate. Brevi Clem.XI. 4» Octob. 1707. 
■ ■ Klagende Merkiiu 1 ' opgedragen aan de Meer Franci- 
scus Fairlemnt Theoi. Doct. Idest : Querulus Mer- 
curius dicatus D. Francisco Fairlemnt Theologiae 
Doctori. Brevi Clement. XI. 4* Octob. 1707. 
Spradler Sebastianus. 1. CL App. Ind. Trid. 
Sprecherus Fortunatus. Pailas Rhaetica armata , & togata. 

t>ecr. 16. Martii 1621. 
Sprengeti Jo. Jac. Abhandlugen \om dem usprunge und 
altertum der mehrern uiid mindern stadt Basei , wie 
auch der Raurachischen und Baseliscben Kirche.. Idesti 
Dissertationes de origine , & antiquitate majoris & 
minoris urbis Basileae , atque etiam de Rauracensi , & 
Basileensi Ecclesia. Decr. 8. Maii 1761. 
Sprengerus Johannes Theodorus. Jurisprudentia publica 
moderno usui 9 recessibus , actis , & capitulationibufs 
novissimis conformata. Decr. 20. Junii 1662, 
Sprocovius Bertholdus. 1 Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Stancarus Franciscus. \.Cl.App.Ind.Trid. 
S ta n giu s DanieJ. 1. Cl. App. Ind.Trid 
Stapfer /ohaanes Fri<ierkus3 Institutiones Theolegiae P«*i Prohibitor uivt sgg 

lemicaa universae , ordine &cie<itiftco dispositae* Decr % 
11. Septemb. 1760» 
Statera appensa , quo ad salutis assequendae facilitatem , 

authore I. S. Decr. 17. Novemb. 1661. 
Statius ( Franciscus Trachelaeus ). Propaedeumata Orato* 

riav Ind. Trid. 
Statius Martinus. Postillae Patrum super Evangelia. Decr* 

18. Maii 1677. 
Statorius Petrus. 1. CL App. Ind.Trid. 
Stattler Benedictus* Demonstratio Catholica, sive Eccle- 
siae Catholicae sub ratione Societatis legalis inaequalis 
a Jesu Christo Deo Hoinine institutae gen^fnum siste-* 
ma secundum juris natura» principia accur&ta uielho— 
do «xplicatum. Pappenhemii 1775. Decr. 10. Julii 
1780. publicat. 29. Apr. 1796. 
■ ■ De locis theologicis. Typis IMeyerianus Weisseinbur- 

gii 1773. Decr. 10. Juiii 1797. 
— Ejusdem Epistola paraenejka ad Virum cl. Doctoreu* 
Carolum Frider.Bahrdt. EustadTii, & Gunfcburgii 1780« 
Decr. eod. 
m Ejusdem Acta autheatica prohibitionis suae demon- 

strationis Catholica» . Fraiicofnrti , et I.ipsiee 179$. 
Decr. eod. 
! iMi i ii Theologia Christiana Theoretica . vol. 3. Eustad? 9 
& Giinzburgii 1781. Decr. io. Julii 1797« 
^elle Statue & hnmagini • Ind. Trid. 

Staubius Joachimus . 1. Cl. App.Ind. Trid. 
Staupitius Joannes . 1. Cl* Ind. Trid. 
Steele Richard . Etat present de V Eglise Roinaine dans 
toutes le parties da Mon.de -> ecrit ponr F usage dtL 
Pape Innocent XI. par Urbano Cerri «, avec un Epi- 
tre Dedicatoire au Pape Clement XI. con.tetiant l 1 etat 
de la Religion dans la Grande Bretagne . Decr. 2i. 
Januarii 1721. 
Stefani Stefano Zucchino . I Hagelli o^i Doh Gile dive- 
nuto Poeta contro i seguaci del vizio . Decr. 24» Apri- 
lis 1758. 
'Stella Didacus . Eoarrationes |n Evahgelimn S. Ltotfe , 
Nin fuerint ex irnpressis ab anno i58i. App. Ind* 
Trid. 
Stellartius Prosper . Augustinomachia , idest pro Augu- 
stino 9 & Angnstiniaiiis vindici» tutelares . Decr. 
2. Decemb. 162,2. 
Stephani ( Joachimus ) Pomejranus • Libri qnatuor dt 
Juris ■Hctione Judaeorum , Graecorum „ Romanoram. » 
& Ecclesiasucorui» • Pecr, i$ t Pecemh* i6o5. SOO INDSX LlBRORlTM 

Stepliani ( Mathias ) Pomeranus . Tractatus de Jurisdi'-» 
ctione , qualemque habeant omnes Judices tam sajcit- 
lares , quam Fcciesiastici in Imperio Romauo . Detr* 
12. Decemp. iG^4* A 

Stephanus Carolus 9 Dictionarium Historicum , Geogra- 
phicum , Poeticum , innumeris pene locis auctum per 
Nicolaum L ] oydium . Donec ejcpurgeLur . Decr.ii. 
Marlii 170 3* 
Stephanus Henricus . 1. CL App.Ind. Trid. 
* ' ' L' Introduction au Traite de ia conformite des m«r* 
veilles anciennes avec les modernes : ou Traite pre- 
paratif a V Apologie pour Herodote . App. fnd. T, UL 
Stephauus Robertus . 1. CL Ind. Trid. 

» , ■■— Phrases Hebraicae , seu ioquendi genera Hehraica , 
quae iu Veteri Testameuto passim leguntur, ex Com- 
mentariis Hebrajorum cxpiicata . App. Ind. Trid. ■ 
- ■ "" Responsio ad Oeusuras Theoiogorum Parisieusium 
in Stephaui Bibiiorum editionem . Decr. vi. Decem- 
bris 1624* 
Sternberger ( Lucas ) Moravus . 1. Cl. App. Ind. Trid* 
Steurbn Johannes. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Stbenius Henricus . Vide Munderus . 
Stibhnus Gaspar . Coropa^dia , sive de moribns , et vita 

Virginuin sacrarum . App. ind. Trid. 
Stigelius Joannes • 1. Cl. Ind. Trid. 
Stigius Joachimus . 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Stigliani Tommaso Rime , distinte in viii. libri . Decr, 

16. Decemb. 160 5. 
Stockelius Leonardus . 1. CL App* Ind. Trid. 
StockmannuS Ernestus . Godegeticum pestiientiale sacrum^ 
sive quajstiones quinquaginta , plurimam partem ca- 
suales , de Peste . Decr. 3. Apr. 1609. 
Stoiber Ubaldus . Armamentarium Ecciesiastieum com- 
plectens atma spiritualia fortissima ad insultus dia- 
bolicos elidendos . Decr. 11 . Martii iyS^* 
Stolberg Christophorus . 1. CL Jpp. Ind. Trid. 
Stoilius Henricus . 1. Cl. Ind. Trid. 
Stoishagius Gaspar . i. CL App. Ind. Trid. 
Stolte Benedictus . Tractatus Historico-JuridicuS de prse- 
cedentia eontroversa Monachos Beuedictinos inter , 
& Canonicos Regulares S.Augustini. Vecr.3.Apr.ij3i. 
Stoltzius , seu Stolsius Joannes . 1. Cl. Ind. Trid. 
Storckius Nicolaus . 1. CL Ind. Trid. 

Storia del graude , ed universaie ConciUo di Costanza,. di 
Gaspare lldyko Professore ordinario di Storia Ee-j P r o h ibitorum: Joi 

* clesiastica neli 1 Universita. di Gratz . Toin, I. e II. 

Jdest (germunico idiomate quo editum est Jwc Opus ) 
Geschichte der Grossen allgemainen Kirchenvcrsamm- 
lung zu Jiostniz . Von Caspar Royko Ordl. Lebrer 
der allg. Kirchengeschiehte auf dc-r Universitat zu 
Gratz Frster TheiL . . . 1782. Zweyter Tiieil. . . .. 
i^B3. Decr. 26. Septemb. 1733. 
Ja Storia deiia Chiesa dal principio del Mondo sino al pre- 
seftte , espressa in ristretto , e trasportata dalla \\tt* 
gna Franccse nelP Italiana da Selvaggio Canturani . 
Decr, 2. Decemb. 1719. 
Storia della Le"ga fatta in Cambrai fra Papa Giulio II. 
Massimiliano I. Imperatore , Luigi XII. Re di Fran- 
cia , Ferdinando V. Re d 1 Aragona , e tutti i Pritt- 
cipi d' Italia contro la Repubblica di Venezia. Decr. 
21. Januarii 1.711. 
Storia ( o Istoria ) della decadenza, e della rovina delP 
Imperio Romano , dall 1 criginale Inglese del Signor 
Gibbon trasportata in idioma Francese dal Signor le 
Clerc di Septethenes • Traduzione Italiana . Losan- 
na 1679. & ecr * ^' Septemb. 1783. 
Storia profana dai suo prihcipio fino al presente , com- 
posta nella lingua Francese dall 1 Autore della Storia 
deila Chiesa , e tradotta in Jingua Italiana da Sel- 
vaggio Canturani . Decr. 4» Decemb 1725. 
Storia universale dai principio del Mondo fino al pre- 
sente , tradotta dalP Inglese in Francese , a dal Fran- 
cese ui Itaiiano . Decr. i/t. Jan. ifiy. 
Storia Fiiosoiica e politica degli Stabilimenti , e del Com- 
mercio degii Europei nelle due Indie . Opera dell' 
Abate Raynal .... tradotta dal Francese . Decr* 
die 16. Februarii 1784» 
'Storia delifi Rivoiuzioni della Republica Christiana com 
Rifiessioni anaioghe Tom. I. II^ III. Crema presso 
Antonio Ronna i8o3. Anno II. Tom. IV. V., e VI. 
Part. I. Part. II. Crema 1804. Anno III. . Decr. 22. 
Decembris 1817. 
Strada di salnte , breve*, facile , e sicura insegnata nno- 
vamente da nn Religioso Scalzo Eremitauo Agosti- 
niane ad una sua penitente . Decr. 26. Octob. 1707. 
Strada felice per l 1 eterna vita , scritta per utiie delle Si. 
gn-ore Monache,, e persone Religiose , ed ahri che 
desiderano il conoscimento, ed amor di Dio loro Crea- 
tore , e Redentore , da un Religioso desideroso dellk 
loro eterna salute . Deer. 29. Novemb. 1689. 3o2 Index, LiBjoRni 

Sfcraparola Gio. Francesco . Lt tredici Notti <> coft gli 

Enigmi . Decr. xS. itec\ v6>o5. 
Strauss Jacobus . i. Cl. Ind. Trid. 
Strauss Joannes . t. Cl. App. Xnd* Trid. 
Streieherus Laurentitis ♦ i. Cl. App» lnd« Trid. 
Stringelius Victorinus . 1. CLlnd. Trid. 
— Vide Beumlerus . 
Stromeyerus Carolus Ludovicus . Dissertatio Thcologica 

Divinitatem Christi ex ceconomia gratiae demoo* 

strans , habita sub praesidio Joannis Frickii . Decr* 

J.i. Jan. \j'i\. 
Strozzi Tommaso . Coutroversia della Conceziene della 

Beata Vergine Maria , descritta istoricamente . Decr. 

\x. Martii 170 4- 
Strubin Leonardus . 1. Cl. Ind. Trid. 
Struvius Georgius Adamos . Valerii Anureaa Desstflii Ero- 

temata Juris Canonici „ Cum notis & animadversio» 

nibus . Decr. 19. Septembr. 1679. 
Stubrockius Bernardus . Notae in noias Willelmi Wen- 

drocfcii ad Ludovici Montaltii iitteras 9 et in disauv» 

sitiones Pauli Irenaei • Decr. 3o. Julii 1678* 
Stuck Joannes. 1. Cl. Ind.Tri-d. 
Stockius Johannes. Consiliorum , seu Juris ResponsoruM 

Volumen ■• Decr. i\. Martii 1668, 
Stuckius ( Joannes Guiliemus ) Trigurinus • I. Cl. App. 

Jnd. Trid. 
Studerius tflricus • 1- Cl.lnd. Trid. 
Stumpff Joannes . \. Cl. Ind. Trid. 
a Stunica Didacus. Commentaria in Job» Donec corrigan~ 

tur . Decr* 5. Martii 16 16. 
Stupaiius Jo. Petrns * Tractatus de Idololatria 9 et Ma- 

gia . Donec corrigatur ♦ Decr. 7. Aug. 160 3. 
Sturmius ( Joa*mes ) Argentoratensis . 1. Ch Ind. Trid> 
Stymmelius Christophorus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Stypmannus Franciscus . Tractatns posthumus de Salariis 

Ciericorum ♦ Decr a3. Martii 16*72. 
Suarez Francisctts . Commentariornm , ac disputationum 

in III. Partem D. Thomqe Tomus V. de Censuris „ 

Edit. Venet. anni 1606. apud Jo. Anton. , et Jacabui?* 

de Pranciscis , yel Jo. Baptistam Ciottum; quae 

non permittitur , nisi subrogatis foliis 9 et locis y 

quae ademerunt . Decr. 7. Septemb. 1609. 
Sudphanus * seu Zutphaniensis Hearicus • l» "£*• i n( *° 

Trid. 
Sucrmerica doctrina * Ind% 2rid» Prohibitokttimc So $ 

Suevus Sigismundos . 1« Cl. App. Ind. Trid. 
Suicerus Johannes Gaspar • Symbolum Nicamo~Cbnstanti* 
nopolitanuin expositum , & «x antiquitate Ecclesia»* 
stica illustratum . Decr* 2i. Jc/w. 1721. 
' ' Thesaurus Ecclesiasticns , e Patribus Gracis ordine 

alphabetico concinnatus . Decr. ltf. Julii 1^39. 
Sniflas . Vi(fe Woliius Hieronymus . 
fle la Snisse . Vide 1' Etat , & les delices de la Suisse . 
Suite de V accompiissement des Prophetiea . Vide Accooi- 

plissement . 
Suite de 1' espion dans les Coure de Princes. Vide Espion. 
Suite des Nouvelles Ecclesiastiqoes . Vide ISouvelles . 
Sultc du Catechisme historique . Vide Catechisme . 
Snite du Comte de Gabaiis • Vide Comte de Gabalis . 
Sulcerns, seu Sultzaerus Simon . 1. CL Ind. Trid. 
Sulpice Recoiet de Nantes . Exerciees spirituelle's pour la 
retraite des dix jours . Donec corrigantur. Decr. 2i. 
Martii 1^89. 
Sultanini Baltassare. II nuovo Parlatorio delle Monache ♦ 

Satira Comica . Decr. iy. Seplemb* 1672. 
Sultza*rus Simon ♦ Vide Sulcerus . 

Sumario de la gracias 9 Indulgencias , y Estaciones con- 
cedidas a los Seiiores Reyes Catholicos en su Rcal C*- 
pjlla de neustra Seriora de la Conception eii el Con- 
vento del nuestro P. S. Francisco Casa grande de la 
Ciudad de Granada, y a las medallas , quc en dicha 
Capilla se reparten , concedidas por el Serior Leon X. , 
y confirmadas por mnchos Summos Ponlifeccs , y 
mievamente confirmadas por nuestro Santissimo Padre 
Benedicto XIII. dia 3o. de Abril este ario 1727. Decr* 
i4« ^prilis i^55. 
Summa purioris doctrinas 9 per Mansfeldenses ad Gal- 
licam Ecclesiam missa. App» Ind. Trid» 
Summarfo do Thesauro Celestial das Indulgencias , gra- 
9as, faculdades, et privilegios concedidos por muytos 
Romanos Pontifices ao sagrado , et Apostoiico Hospi- 
tal de Santo Spirito em Saxia da Cidade de Roma - 9 
confirmadas ora nuovamente pe lo SS. Papa Crego- 
rio XIII. nostro Senhor ; as quaes se conccdem pe 
Jos Commissarios , Collectores Deputados por esto 
sante Ofticio a todos e cadahum dos Fieis Christaos , 
que quizerem entrar na SS. ContVaria da Casa &" Hos- 
pitalde nossa Senhora de Victoria desta Cidade de 
Lisbou • Decr. Sac* Congr. Indutg. 14. Febr. 1720. 
Sumisiariuro. in Evangelia , & Epistolas , que lcguntur itt 5o4 INDF. X L I B R R TJ M 

templis pe*r circuitum anni ,totius doctrinae pietatif 
medullam iri se complectens , iu usufti Miaistromm 
Ecciesiae couscriptum. Sive seorswn 9 she Smaragda 
addilum. Ind. Trid. 

Summonte Gio. Antonio. Istoria della Citta , e Regno dir 
Napoli. Donec corrigatur. Decr.ii. Aprilis i6\)3. 

Supplement au Memoire sur le devoir de parler en faveur 
de la verite. Decr. 1. Septcmb. 1727. 
• SujSpIica a SuaMaesta rlelie due Sicilie per qualche oppor- 
tuno rimedio sopra li gravami , che daila Corte di 
Roma in materia di Benencj , e rendite Ecclesiastiche 
soffre questo suo Regno di Napoii . Decret. 28. J«- 
lii iy4*. 

Supplica alla Santita di Nostro <Signore Papa Paolo Quinto 
per varj Cittadini Bologuesi , ed aitri Creditori di Gi- 
rolamo Bochi. Decr. 4« Febrl 1627. 

SuppJicatio quorumdam apud Heivetios Evangelistarum 
ai Hugonem Ep^scoporum Constantieusem , ut Pre- 
sbvteri uxores ducere permittat. Jnd. Trid. 

Supputatio annorum Mundi. Opus Martini Luiheri. Ind. 
Trid. 

Surezu^seu Suraeus ( Hugo ) cognomine Rosiet. x.Cl.App. 
Ind. Trid. 

Surini Giuseppe Catechismo spirituale , in cui si conten- 
gono i principali mezzi per arrivare alla perfezione , 
tradotto dalla lingua Francese neiP Italiaua da Peiie- 
grino Maregini. Decr. 7. Septemh. i6()5. 

Susanna. Comcedia Tragedia. Opus Xysti Betuleii. App. 

Ind. Trid. 
•Sutel Johann. Das Evangelium , von der grausamen er- 
schrocklicheu zerstorung Jerusalem ausgelcgt. fdestl 
Evangelium de critdeli et horribili excidio Iliero- 
lymae expositum . Ind. Trid. 
cSe Swaan , seu Swaen Martinus. Motivum Ju~ ) 

ris pro Capitulo Cathedrali Hariemensi. ) Brevi 

■ ■ . Refutatio Responsi ad iihellum , cui ti- ) Clem. 7CI- 
tnlus: Motivum juris pro Capituio Ca- ) 4» ^ cfo ^» 
thedrali Harleinensi, sive eiucidatio *be- ) 1707. 
rior jurium ejusdem Capituii. ) 

Swedenborgius Emanuel. Principia rerum naturalium 9 
sive novorum Tentaminum pbaenomena Mundi ele- 
mentaris philosophice explicandi . Decr. i3. Apri- 
lis 1739. 

Swift Dr. ( Jqnathan ). Le Conte.du Tonneau 9 conte- 
nant tcut ce que les arts 9 '& ie sgieaces out de plus PUOKIBITORUM 3o5 

«ublhne, &.de plus misterieux, traduit de l 1 Anglois. 

Decr. \j. Maii 1734. 
Swinden Mr. Recherches sur la nature du feu cle V Enfer^ 

& du lieu ou il est situe 9 traduites de 1' Angiois pac 

Mr. Bion. Decr. 22. Maii lj^» 
Swinerton Thomas. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Sykes Ashiey. Examen des fondemens , & de Ja connexioa. 

de la Reiigion naturelle 9 <k de la reveiee , trtfduit de 

F Angiois. Decr. 22. Maii ijtfi. 
Sylva sermonum jucnndissimorum, in qua novae Historiae, 

& exempla varia , facetiis nndique referta 5 coutinen- 

tur. Decr. 7. Jug. i5o3. 
Sylvius iEneas. Vide Piccoiomineus. 
Syngramma & pium & eruditum ( clarissimorum Viro- 

ruin, qui anno i520*. Halae Suevorum conveiierunt ) 

super verbis Ccenae Dominieas ad Jo. Oecolampadium. 

Ind. Trid. 
Synedus Sanctorum Patrum convocata ad cogrioscendam 

& dijudicandam controversiam , mukos jam anuos 

Ecclesiam Christi gravissime excrcentem, de majesta- 

te Corporis Christi. App. Ind* Trid. 
Syntagma Thesium Theologicarum ia Academia Salmu- 

riensi variis temporibus disputatarum, sub praesidio 

Ludovici Copelii Mosis Amyraldi , & Josue Placaei. 

Decr. 27, Maii 1 687. 
Systeme de la Nature , ou eles Loix du Monde Physique ^ 

& du Monde Moral „ par Mirabaud (ementitiari ug^ 

men ) 4 Decr. 9. Novemb, 1770. 
Syst£me d' Epicure. Vide de la Mettrie. 
le Systcme des ancieus , & des modernes sur V etat des ames 

separees des corps , en xxv. Lettres. Pecr. i3. Apri- 

lis 1749. 
Systeme des J Anciens 9 & des Modernes concilie par l 1 ex- 

positions des sentimens differens des quelques Theolo-. 

giens stir 1' etat des ames separees des corps , en quat- 

torze iettres. Decr. 5. Martii 1759. 
Systeme Social , ou principes de la Morale , & de la Poli- 

tique 9 avec nn examen de 1' intluence du gouverne* 

ment sur les moeurs. Decr. 18. Aug.ijjb % 
Szegedinus Stephauus. 1. Cl% App. Ind% Trid* So6 Indix Libk o r u m T T ableau clu Siecle. Par un Auteur connu. 2>eci\ ig# 

MiVii 1760. 
Tabieau historique des principaux traits dc la vie dn bieu- 

heureux Jean Soahen Eveque de Senez. £)ecr. 5« /zj- 

iw7 174 1 * 
Tableau historique de la politique de la Cour de Rome 

depuis 1] ori^ine j$e sa puissance temporeue jusqu > & 

nos jours. A Paris 1810. Decr, -20.. Murtii 18*9. 
T&bles ( Trois ) Espagnol-Frau^oises : la 1. de V ancienne 

doctrine de Dieu , & de la nouveile des homnries : 

la 2 de la S. Cene , & d« la Messe : ia 3. de i 1 Ante- 

christ, & de ses marques. Decr. 12. Dece/nJb. 1624* 
Taboetius Julianus. De quadrupiicis Monarchiae priiiii® 

Authoribus , & Magistratibus* App. Tnd. Trid. 
Ta.hu.lde dnds , quaru/n pritna incipit ; Icy est brievemen 

compris tout ce que les livres de la sainte Bibie ensei- 

gnement a touts Chr&tiens. Altera : Les Commande* 

mens de Dieu bailiez par Moyse 9 exposez par Jesus- 

Christ. App. Ind. Trid. 
Tacite avec des notes poiitiques , & his^oriques* Vide 

Amelot. 
Taffin Johannes. 1. CL App. Ind. Trid. 
Taion Mr. ( Denis ). Traite de V autorite des Rois tou- 

chant r administration de i 1 Egiise Decr.\jJan.\Jo3. 
Tamburini Petri. De summa Cathoiicae de Gratia Chri- 

sti Doctrinse pr-aestantia , utiiitate, ac necessitate. 

Dissertatio. Accedunt The.es de variis humana3 na-» 

turae statibus, & de gratia Christi ad tutissinla , & in- 

concussa SS.Augustiui , & Theinae principia exactae. 

Brixiae 1771. Cu/n novis editionibus inde setjuutis, 

Decr. i. Augusti 1790. 

Praelectionum. De justitia Christiana , & de Sacra- 

. mentis. Voiumen I. Ticini. 1783. DecrS.Febiwjyo* 
m ' ■ ■ De justitia Christiana, & de Sacrainen- ) 

tis. Volumen II. Tucini 1784. ) 

" " De ultimo Hominis sine , dequB virtu- ) Decr. 

tibns Theoiogicis, ac Cardinalibus. Voiu- ) 2. Aug* 

men III. Ticini i^85. ) 1790. 

«~-De Ethica Christiana. Volumen. IV, Ti- ) 

ciui 1788. ) * PUOHIBITOHTTM 3oj 

iii.il " Introduzione allo studio deila Fiiosofia JVIorale , eol 
prospetto di uti corso delia medesima e dei diritti 
deir Uomo e deila Societa , Tom. I. II. Item — Le- 
zioni di Fiiosofia moraie suiie traccie det prospetto 
deiineato nel 1. e 2. Wiuirie. Toin IlL 1804. Tora. 
IV. V. 1806'. Tom. VI. 1808. - Item - Continuazioue 
delie Lezioni di Fiiosona Morale, e di Naturaie , e bo- 
ciale diritto. Tom. VII. ed ultimo 1812. In Pavia 
per gli Hredi Galeazzi. Decr. 6*. Septembris 1819« 

- ™ Praeiectioiies , quas ( ille ) habuit m Academia Ti- 

cinensi t * antequam expiicare aggrederetur tractatum 
de Locis theologicis. Ticini 1702» Decr. 11. Jan.iy^G. 

- — De Verbo Dei scripto , ac tradito. Voi. 3. Ticini 1789» 

Decr. eod, 
il Tamburo. Parafrasi in versi scjolti della Commedia tra- 

dotta in prosa dai Sighor des Touches dall' originaie 

Ingiese du IVlr. Addi&gen* Decr. iq. Aug. i^So. 
de Tannemberg Ignatius Jos. Joann. Anci. Vide Positiones. 
Tarvisinus Gaudentius. Neomantia 9 Geomantia a Chiro- 

mantia. Ind. Trid. 
Tauberus Gaspar. \. Cl. -App, Ind. Trid, 
Taverner Ricardus. 1. Cl. Ind, Trid. 
Taviour ( Gulieimus ) Angius. 1. Ci.Ind. Trid. 
Teatro Comico Fiorentino contenente xx. deiie piu rare 

Commedie , citate da' Signori Accadcmici deiia Cru- 

sca. Decr* 28. Febr. ifej* 
Theissier Phiiippus. Historia Carmelitana theologice pro- 

pugnata. Quajstio Theologiea. Quis Prophetas Jlicit 

successores post se ? Theses , quas tuebitur Bitteris 

mense Apriiis 1682. Decr. a5. Jan. 1684. 
Telesius Bernardinus. De rerum «atura iibri IX» Donec 

expurgentur. Jpp, bid, Trid, t 

- De Somno* ) Donec expur- 
» " Quod Animai universum ab unica ) gentur. App* 

animai substantia guberuetur. ) Ind, Trid* 

Teiiiamed. Vide Evangiie du Jour. 
Tempium pacis , &c paciscentium. Leges Imperii funda- 

mentaies 9 & in primis Instnunenta pacis Westphali- 

cce , Novibmagicas , & Armistitii Ratisbonensis. fiecr. 

4. Mariii 1709'. 
Teoria civile e peuale del Divorzio. Miiano. Li^glio i8o3. 

Presso Pirotta , e Maspero Stampatori Libraj in San- 

ta Margarita* Decr,bo, Septemh is 1817. 
Tesoro mistico scoperto air anima -desiderosa iV orazione 

coiuimia ^ ciob di^corso in cui si mostrall modo fa- 

►* 20 <2oS hDSX LlBRORTTM 

cile di far sempre orazione 9 dato iu luce cta uti Sacer^ 
dote Geuovese. Decr. 23. Nosemb. i6V>c). 
Tesoro poiitico , in cai si conten^ono reiazioni , istru* 
zioai , trat,tati , e varj diseorsi pertineuti aiia perfetta 
iuteliigeuza delia ragion di Stato. Parte l. 9 II. 9 e 111, 
Decr. iG. Decetnb. iGo5. 
Tesoro ricchissiino deirindulgenze concesse dainoltiSom- 
mi Ponteiici , comunicate aiia Compagnia posta iu 
Veriezia in S. Maria Formosa , per ordiae del P. Cesa- 
re K-enaidino Piovano. Decr. 16» Decemb. i6*o5. 
Testament de Jeaa Meslier. Vule Ouvrages phiiosophi- 
ques. 
bet Testaiueht ( Nieuwe ) van oased Heere Jesus Christus % 
inet korte verklarigen op de duystere plaetsea &c» 
Idest ' IVovwn Testameritum Domini Nostri Jesic 
Christi , cum brevibus declarationibus super obscu-~ 
ris locis , et Chronico de vita nostri Saivotoris , et 
Actis Apostolorum , Tabula Geographica , et Tabu~ 
la regnorutn , regionum , alque urbium , quae oc^ 
currunt in Novo Testamento. Decr. i'i> Junii 1712. 
le Testameut ( Nouveau ) de Notre Seigueur Jesus Christ, 
traduit en Fran;ois selon 1' editioa Vulgare , avec le£ 
differenees du Grec. d Mons. Brevi Clement. IX% 
20 Apr. 1668. 
— - hlem edit. Bruxellis 1(375. , sivc aliis in locis. Decr* 
iQ). Septem'u 1679. 
le Testaaicnt ( Nouveau ) de Notre Seigneur Jesns Christ 4 
traduit sur P ancienne edition Latiue, avec des remar-» 
ques literales , & critiques sur les principaies difficul^ 
tez. A Trevouor 1702. Decr. 11. Martii 1704« 
lc Testament ( Nouveau ) en Frantjois , avec des reflexions 
morales sar ch&que verset. Brevi Clement. XI. i3„ 
Julii 1708. , et Bulla Unigenitus 8. Septemb. iji^. 
fi Testamento ( Nuovo ) di Gesu Cristo nostro Signore ^ ' 
nuovamente riveduto , e rieorretto secondo la verita. 
del testo Greco , ed iliustrato di lnolte , ed utiii anno— 
tazioai. Coira 1709. Decr. 22. Junii 1712. 
Testiaionia eruditorum virorum celehrantia iibrum, cul 
titulus . Coraeiii Jausenii Episcopi Iprensis Augusti-* 
nus. Quorum initium: Quid censendum sit de do— 
ctrina ii\ opere Reverendissimi Domini Cornelii Jan-» 
senii. Btilla Ifrbani Vlll. 6. Martii 1641. 
Thaddceus Johannes. Conciliatorium Biblicum. Decr. lfr 

Octob. 1678. 
Thaimaauus Benedictus. 1. Cl. App. Ind. Trid. PnOHlBlTORTJltt 30g 

aThan Friderieus. i. CL Ind. Trid. 

Thanholtzner Thomas. i. CL App. Ind. Trid. 
Theatrtim Chemicum praxipuos selectorum Authorum 
tractatfis de Cbemioe , & Lapidis Philosophiei anti*- 
quitate 9 praestantia a & operationibus coutinens 9 in 
sex Partes digestum. Decr. 4« Martii 1709. 
ie Theisme. Essai phiiosophtques , a Londres 1776. Decr, 
27. Julii 1778. 
Thcmata cmv. Basileae disputata in .Auditorio Theologtf-* 

ruffi. Ind. Trid. 
Themudo ( Emanuel ) da Fonseca. Decisiones , & qua2~ 
stiones Senatus -Archiepiseopalis Metropolis Olysipo- 
nensis. Pars I, 9 .& II. Ponec corrigantur* JPecr, i8# 
Decemb. 1646. 
Theodorus Vitus. 1. CLlnd. Trid. 
Theologia Lugdunensis. Vide Institutionis theologicae. 
Theologia Germanica ; libeilus aureus 9 que- ) 
modo sit exuendus vetus homo 9 induen- ) 
dusque novns 9 ex Germanico translatus ) 
studio Joannis Theophili. ) Decr. 

» ■■ Idem aliter : Theologia Mystica a pio )i6.Martii 
quodam Ordinis Dominorum Teutonico- ) 1621. 
rum Sacerdote 9 ducentis circiter ab hinc ) 
annis Germanice conscripta 9 & a Joanne ) 
Theophiio in Latinum translata. ) 

^Theologia supplex eoram, Cieiriente XII. Pont. IVlax. Cle- 
mentinae Constitutionis 9 Unigenitus Dei Filius 9 ex- 
plicationem , atque intelligentiam submisse rogaus» 
Decr. 14. Jan* ifij» 
ia Theologie Morale des Jesuites 9 & nouveaux Casuistes. 
Deon 10. Apr. 16G6. 
f TheologOrum ( Tredecim ) ad examina*ndas quinque Pro- 
positiones ab lanocentio X. selectorum sulTragia : seip, 
ut appellant 9 Vota &ummo Pontinci scripto tradita* 
Decr. 6. Septemb. 1667. 
^Fheophilus. Defensio pro Valeriano Magno 9 in qua exp«- 
nitur Ecclesias Romano Catholicae scandalum 9 ides£ 
Jesuitarum haeresis, seu atheismus. Decr.ij.Nov*i66^ 
SerThesan dii Pui®l Frauciscus Gabriel. Epistola ad SS. D. 
Innocentium ~X.l»cujiu z/2zY/wm.:N«n dubitans quin &.<;.> 
Decr. 27. Aprilis 1701. 
Thesaurus sacrarum precum, sive Litaniae variae ad Demn 
Patrem, ad Deutti Filium 9 ad Deum Spiritum San^ 
ctum 9 ad B. Virginem p ad Sanctos Angelos, &: adt 
plures Sanctos * 2* Sanctas Dei. Decr. y t Aug. i6o3. 
; Thesaurus Theolo&icj» Fhil«logiciiis , sivs svllo^e Disserf» Ol9 IKDEX LlBKOKUm 

tationmn elegantiorum ad seiectiora , & illnstriorA 

Veteris , Sc NoviTestamenti icca a Theoiogis Prote- 

stantibus conscriptarnni. Decr. 4 Martii .1709. 

Thesaurus novus Theologico-Philplogicus , sive sylloge 

Dissertationum exegeticaruin ad seiectiora , atqne in- 

signiora Vetcris , &* ISovi Instrumenti ioca , a Theo- 

logis Protestantibus maximam parteiil iti Germania 

dnversis temporibus sepaatim editarum , ex Musaeo 

Theoderi Hasaei , & Conradi Ikenii. Decr. 28. ju- 

lii i74 3 * 

Theses ex Jure Canonico. Vide Oberhauser. 

Theses ex utroque Jure depromptae , quas IllustrJssimig 

Viris . . • • nuncupat. Vincentius Guitti , doeente Ai- 

phunso (sic ) Ma/zolani U. J. D. & antecessore. Fer- 

rariaa Josepho Rinaldo Typographo, Supcrioribus an- 

Buentibus : Quutuor omnes et Si rngulae ex Jure Cano- 

nico , et quarta ex Jure Civiii. Decr. 1. Murtii 173B. 

Theses , quas Antonius Pereira Congregationis Oratorii 

Olysiponensis Presbyter , ac Theoiogus insci ipsit: Do~ 

ctrinam veteris Ecciesia? de' suprema Reg; m etiam iti 

Clericos potestate &c. Qao duce ac praeside Pereiru? 

eamdein doctrinam pubiice propugnandam suscepit 

Joachimus Costius ejusdem Congregatiouis Diaconus. 

Decr. 16. Junii iy6S. 

Theses , quas de Ecclesia Christi , & Libertatibus Gailica- 

nis inscripsit D. Franciscus Peyrat i^G5. Decr. 19. 

Fehruarii 1366. 

Theses , quas de Eceiesiastica potcstate , Regum , ac 

Principum imperio nequaquam metuenda , cunctisque 

hominibus veneranda , & amanda ad. normam so- 

lemnis declarationis , quam cdidit Clerus Gallicanus 

anno 1682. Assertiones Dogmaticas , Metaphysicas , 

Historicas, Apoiogeticas , ad Sacerdotii & Imperii 

Jus publicum spectantcs inscripsere FF. Praedicatores 

Tolosani. Decr. 9. Maii i?G5. 

Theses Theoiogiae a^oiogeticae , & miscellaneae adversus 

doctrinam Cornelii Jansenii propugnatam ab ejus pa~ 

trouis , sub praetextu Querimonise Typographi Lova- 

niensis , editionis secundae. Bulla Urbani VIII. 6. 

Martii 1641. 9 et Decr. i. Aug. i6l±\. 

Theses Theoiogicae de Gratia, libero arbitrio , praedesti- 

natione &c. Vide Jonghe. 

- Theses Theoiogicae de Gratia , quarum titulus : Matri Di~ 

vinae Gratiae : propugnatae in aedibus Ardeiiiensibus 

inense Juiio \6jfa Salmurii* Vecr. 4* Decemh. iGg^ PROHjBlTOltUM gii 

ITIieses Theologicae de Legibus — Per me Beges regnant * 
& Legum Conditores justa decernunt — prcpugnat» 
die 26. Xulii 1768. in Sehoiis pubiicis FF. Praedicato- 
riun Lugduni. Vecr. 11. Aug. 17%. 
Theses Theologicae , quarum titulus : Divo Aurelio Augu- 
stino Divinae Gratiae vindici : in aedibus ArdeiliensibuS 
propugnatae mense Augusti 1674. Salmut ii. Decr. 4* 
Decemb. 1674. 
Theses Theoiogicx* 9 quarvm titulus : Quaestio Theologi- 
ca. Quae est disciplina Sapientiae : defensae in Scho-* 
lis S. Jacobi Pruvinensis anno 1702. Decr. 26*. Octo^ 
bris 1707. 
Theses e.v universa Theologla, quas Praeside Adamo Jo-se- 
pho Onymus , tuebitur Nicoiaus Foertsch die XIX» 
MaiiM.D CXCVII. Wircebucgi typis Ernesti Nitri- 
bitt , Universitatis Typographi. DecreU 26. Augu— 
$ti 180 5. 
Thiers Jeannes Baptista. De Festorum dierum imminu* 
tione. Donec corrigatur. Decr. 23. Martii 1672. 

■ Traite des Superstitions* Decr. 12. Martii i7®3. , et 
3o. Maii 1757. 

Thilo Johannes. Mcdnlla Theologiae veteris Testamenti 
Exegeticae ., Thetico-Polemicae 5 ac Homiieticae. Decr* 
14. Apr» 1682. 

^homasius Jacobus. Exercitatio de Stoica Mundi exustio- 
ne. Cui accesserunt argumenti varii , sed in priinis 
ad Historiam Stoicae Philosophiae facientes Disserta-- 
tiones <xi* Decret. 17. Octob. 1678. 

■ " Praefatio 9 & notae in Opera Mureti. Decr. 5. Ju- 

lii 1728. 
Thoner David. 1. Cl. App. Tnd. Trid. 
Thorndicius Herbertus. Origines Ecclesiasticae 9 sive d* 

jure 9 & potestate Ecclesi» Christianae E&ercitationes» 

Decr. 4- Martii 1709. 
Thrasybulus Christophorus. 1. Cl. Tnd. Trid* 
Threni Hieremiae mysticati. Tnd. Tiid. 
Thuanus Jacobus Augustus» Historiarum-sui temporis li- 

bri cxxxvin. ab anao i543. ad annum 1607. Decr, 

9. Novemb. 1609. , et 10. Maii iyby. 
Thummermuth Wernherus. Responsum juris^quo evin* 

citur Rescripta Pontificia, falsis suggestionibus 111 

praejudicium tertii, parte in judicio non audita t cnm 

gravi scandaio inde proveniente , impetrata 9 jure noA 

subsistere. Decr. 17. Julii 1709» 

.Thvlo Hearkus. *, GLApp* Ind, Tri4* Z\1 IKDEX tlBRORtfw 

Thymoleon M« Adversus improbos litterarum , bonamm4 
que artium osores Menippea I. Accesserunt Sex. Pfti— 

lomidis enarrationes. Decr. i3. Jpr. 1739. 
Tibertus Antiochus» De Chiromaiitia iibri tres. App* Ind* 

Trid. 
Tilenus Georgius. 1. CL Jpp. 'ind. Trid. 
Tiiliadet. Vide Evangile du Jour 
Tiilotson Mr. ( Jean ). Sermons sur diverses matieres im- 

portantes , traduits de TAn^lois par Jean Barbeyra*. 

Tom. I. , II. , III. , IV* . & V. Decr. 2. Sept. 1727. , 

et 12. Jprilis 1739. 
Tinctorins Matthias. 1. Cl. Jpp. Tnd. Trid. 
Tindalus , seu Tyndallus , alias Hitchins ( Gulielmus ). 

1. Cl.Ind. Trid. 
t!e Titis Placidus* Pbysiomathematica , sive coelestis Philo- 

sophia naturalibus hucusque desideratis osteusa pria- 

cipiis. Cuin nuperrimis ad Piacidianam doctrinaxil 

additamentis. Decr. 1. Decemb. 16*87. 
Titius Gerhardus . Ostensio summaria, quod Pontificn 

dogmata sua non po9sint unanimi Scriptorum Ecele- 

siasticorum , e V« prioribus seculis superstitum ? con- 

sensu probare. Decr. 4. Martii 1709. 
Tobar Don Joseph.La invocacion de Nuestra Setiora con 

el titulo de Madre Santissima de la Luz. Decr. 8» 

Maii jyGi. 
Tofi Stefano. Trattato dell' Indulgenza Plenaria concessa 

dalla bocca di Gesii Cristo alla Cappella di S. Maria 

degli Angeli d' Assisi. Decr. 21. Jpr. 1693. 
Tolandus Joannes. Adeisidaenion , seu Titus Livius a sti— 

perstitione vindicatus , cui annexae sunt Origines Ju- 

daicae. Decr. 4» Deceinb. 1725. 
fle Tolerantia. Vide de Traulmansdorf. 

Tomasi Tomaso. Vita del Duca Valentino. Decr. 3. Au- 

gusti i656\ 
3a S. Tomaso Andrea. L 1 incertezza accertata circala Prede- 

stinazione dell' uomo. Decr. 10. Junii i65§. 
le Tombeau du Socinianisme% au quel on a ajoute* le nou— 

veau visionnaire de Rotterdam. Decr. i5. Jan. 1714* 
Tomitano Bernardrno. Vide Erasmus. 
Toniola Joannes . Basilea sepulta , retecta , continuata 9 

hoc est tam urbis 9 quam agri Basileensis monumenta 

sepulchralia. Decr. i3. Novemb. 166L2. 
Tcrcia ( Michele ) . Elogio di Metastasio . Decret. 22* 

Maii 1772. 
Torellatius Sebastianus. Justa .> & vera defcnsio Damianir 

Cacxini. J)ecr* 4* Junii 1661.. Prokibitorttiv* 3i3 

Tornamira e Gotho Pietro Antouio. S. Bene- ) 

detto Abbate Patriarca , Istoria Monasti- ) 

ca divisa in quattro libri. ) 

T Risposta aiia dimanda fatta da Giuseppe ) Decr* 

Gentile , sopra la chiarezza ris*chiarata dal ) l^Apr*- 

P. Fr. Paolo da Termini. ) 1682, 

— — i Vita , e morte del P. D. Girolamo Armi- ) 

nio di Napoli, detto comitnemente' il Fia- ) 

gello de' Demouj. ) 

Tornettus NataiU. 1 . CL App. Ind. Trid. 
Tortura Torti. Vide Andrews. 
Tosarrius ( Joannes ) Aquilovicanus , qui et Joannes Sar& 

torius. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Toscanus Joannes Matthaeus. Psalmi Davidis ex Hebrai- 

ca veritate Latinis versibus evpressi. Jpp. Ind. Tri(L 
Tosini Abbate. La liberta deiP Italia dimostrata a' suoi 

Principi , e popoli. Decr. \. Decetnb. 1725. 
— Storia 9 e sentimento sopra i\ Gianseuismo. Decr. 5# 

Julii 1728. 
Tossanus Daniei. 1. Cl. App. Ind. Trid* 
la Tour de Babel ; ou la division des Eve*qnes de France , qui 

ont eupart a la Constitution Unigenitus 9 depuis l'an«* 

nee i^i4» Decr. 2. Septemb. ijlj. 
de Tours Archeve*que. Mandement. A Tours ce i5. Fevrie* 

1714. Decr. 26. Martii ljifa 
Tout en Dieu. Vide Evangile du Jour. 
Toxita , seu Toxites Michael. 1. Cl. Ind. Trid* 
Tracius ( Richardus) de Todyngton. 1. Cl. Ind. Trid, 
Tractatiuncula de fontibus Juris Canonici Germanici , qtfaf 

Prailectiones suas Accademicas ad i3. Nov. i^58. pu- 

hlice indicit Joannes Herix. Decr. 22. Martii 1759. 
Tractatus ( Brevis ) ad omnes in Christianam libertatein 

malevolos. Ind. Trid. 
Tractatus ( Brevis ) interrogationibus , & responsionibus 

digestus in usum FideAium , qui Indulgentias , & Ju- 

biiseum cum fructu lucrari meditantur. Lo^nnii i6di» 

Belgice. Decr. i5. Maii 1687« 
Tractatus de jure Magistratuum in snbditos , & officio sub- 

ditorum erga Magistratus , e Gallico in Latiimm con- 

versus. Decr.y Septemb. 1609. 
Tractatus de Redditibus , & Decimis. Ind. Trid. 
Tractatus de remediis , Regibus , ceterisque Catholicis li^ 

bcris Principibus , & eorum rnmistris competentibus 

adversus Archiepiscopos, & Episeo^es. Decr. J. Se~ 

ptemb. 1P09. Si4 Index Librorttm 

Tractatus de Salomonis nuptjis , vel Kpithaiamium in ftu-» 

ptias intor Fridericum V. Comitem Palatinum 9 &t 

Elisabetbam Jacobi Britanniae Regis fiiiam unicam* 

Ved • . 22. Noyemb. 1619. 

Tractatus Theologico-Poiiticus continens Dissertationes 

aiiquot , quibus ostenditur, iibertateiu philosophandi 

non tantum saiva pietate , & Reipublicae pace posse 

cqncedi, sed eamdem 9 nisi cum pace Reipubiieae, ipsa- 

que pietate , toiii non posse. Vec.\ i3, Martii 1679. 

Tradition des Faits , qui manifestent ie sysjtSme d^indepen- 

denoe 9 que ies Eveques ont oppose dans ies diflferens 

siecles aux principes invariables de la justice souverai- 

ne du Roi snr tous ses Sujets indistinctement. Decr* 

11. Martil 17 54» 

3e Traditionibus Divinis , & Apostoiicis. App. Ind. Trid. 

Tragedia di F. N. B.intitoiata : Libero arbitrio. Ind. Trid, 
. Tragica , seu tristium historiarum de pcenis criminaiibus 9 
& exittt horribiii eorum , qui iuipietate 9 biasphe- 
mia &c. ultionem divinam provocarunt 9 & mirabili- 
ter perpessi sunt , libri II. Jsecr. 12. Decemb. 162^. 
Traheron Barthoiomaeus. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid* 
Traite de V Ame. Vide de ia Mettrie. 
Traite de V autorite du Pape 9 dans ie quel ses droits sont 
etablis 9 & reduits a leur justes bornes ; & ies principec 
des iibertez de 1' Egiisc Gaiiicane justinez. Tom. I. 9 
II. 9 III. 9 & IV". Vecret. 29. Julii iyii. 
Traite de la Morale des Peres. Vide Barbeyrac. 
Traite de la puissance Ecciesiastique 9 & temporeile. Brevi 

Clement. XI. i/\. Maii 1708. 
Traite de la Verite de ia Reiigion Chretienne. Vide Abbadie. 
^Traite de Morale par FAutetir de la Recherche de*la verite. 

Vide Malebranche. 
Traite des anciennes cerenionies : 011 histoire contenant 
leur naissance , & accroissement, leur entree en PEgli- 
se , &: par queis degrez eiies ont passe jusqu.es a la su- 
perstition. Vecr. 3. Apr. 1669. 
^Traite des bornes de la puissance Ecclesiastique , & de* la 
pnissance Civiie ; avec un sommaire chronologique 
des entrepris des Papes , pour etendre la puissance 
Spirituelle, Par im Conseiiler de grand Chambre • 
Decr. 14. Jan. lfij» 
*jTraite des deux puissance , ou Maximes sur V aHtis , avec 
les preuves tirees du droit canonique , des principes 
du droit publique a & de V histojre, Decr. i*# Mar^ 
tii 1754. Prohibitokum 3i5 

Trai^ des droits de 1' Etat , & du Prince sur les bieus pos- 
scdes par le Cierge. Decr. 21. Novemb. ijby. 

Traite des droits du Roi sur les Benefices de ses Etats. 
Vecr. 11. Maftii 1754» 

Traite des loix Civiles, & Ecclesiastiques contre les Here- 
tiques , par les Papes , ies Emperenrs , les Kois , &'. les. 
Conciles Geueraux , & Provinciaux approuvez par 
P Eglise de Roine : avec un Discours contre la per- 
secution , traduit de V Anglois. Decr. 18. Julii 1729. 

Traite des trois Imposteurs* Yverdon de V Itn- ) Pecr. 
primerie des ProfVsseurs de Felicite. 176*8. ) Fer.x» 

■ Idem alterius editionis absque expressio- ) die 28. 

ne Lcci , & cuin sola indicatione An- ) jfugUsti 
ni 1775. ) 1783, 

Traite Mistorique des Excommunications , dans le quel 
011 expose 1' aacienue , & la nouvelle discipline de 
PEglise au sujet des Excommunications , & des autres 
Censures. Decr. 29. Julii 17^2. 

Traite Theoiogique, Doginatique , & Critique des Indul- 
gences , & Jubiies de l 1 Egiise Catholique. Pecr. 22. 
Febr. ifo'^ 

Traitez sur ia priere publique , & sur les dispositions pour 
•offrir ie saints mysteres , & y participer avec fruiu 
Donec corrigatur. I>ecr. i5. Jan* 1714* 

Tranqtiilius Hortensius , qui et Hortensius Landus ,al'as 
Jeremias. 1. Cl. Irid. Trid. 
il Transito della Madonna , cujus initium : Ave Regina pu- 
ra , e bisnedetta* App, Ind. Clem. XI* 

Trattado ( Breve ) de ia doctrina antigua de Dios , y de k 
mieva de los hombres , util y necessario para todo Fiel 
Christiano. Decr. 2$. Aug. 1690. 

Tratados ( Dos ) , el primero es dei Papa , y de su aiitow- 
dud , colegido de su vida , y doctrina : el segundo es 
dj la Missa. Decret. 12. Decenib. 1624. 

Trattati di Legislazione civile , e penale del Sig. Geremia 
Bentham Giureconsuko Inglese. TradVzione dai Fran- 
cese di Michele Azzr.riti. Tom. I. II. III. Napoli pres- 
■so Angelo Trani 1818. Decr. 22, Martij 1819. 

Trattato del benefizio di Cristo. Ind. Trid. 

Trattato delle Appellazioni nelle materie Ecclesiastiche 
per ii -capo di abuso , tradotto dal Francese da Maso 
degP Albizai Fiorentino. Decr* i5. Febr. 1625. 

Trattato delP Interdetto deiia Santha di Papa Paolo V. 
coniposto da Pietr 1 Antonio Arcidiacono , e VicaVio 
gsnertiie di Yttxzh 9 F. Pa^Io dcipOrd^ de' Servi Teoi, S16 Iktdex Librorum 

clella Ser. Rep. di Veiiezia, F. Bernardo Giordano Mf^ 
nore Osservante , F. Michei 1 Agnolo Mi.nore Osservan- 
te 9 F. Marc 1 Antonio Capello Mjnore Conventuale , 
F. Camillo Agostiniano , F* Fulgenzio dell 1 Ordine 
de 1 Servi. Decr. 20. Septemb. 1606. 
Trattato per condurre P anime alla stretta unione d^amo'- 
re con Dio per mantenervei-e , e farle approfittare 9 
raccolto dalla dottrina,e espcrienza de' Santi 9 in fa- 
Yore della vera divozione contra le false & inganne- 
voli : con una Instruzione familiare intorno alla vita 
interiore , 1' orazion mentale , e la conversazior»e col 
prossimo, trado'to dalla lingua France^e neil 1 Italia- 
na. Decr. 29. Novemb. 1689. 
Trattato Dogmatico ( la Scienza della salutc ristretta in 
quelle due parole: Pochi sono gli Eletti ) portato dal 
Francese dall 1 Abbate Nteolao Burlainacchi. Decr* 4» 
Martii 1709. 
Tfravers. Vide Pothovin. 
Traversari Fr. Carolus Maria* De incruentd ) 

nova3 Legis Sacrificii cemmunione Theo- ) _ 
logico-Poiemica Dissertatio. Patavii 17^9» ) o n 
■ ■ ■ lstruzione intorno al Santo Sacrifi;uo dei- ) * ~ 
la Messa, indirizzata a Teofila dal P. Car- ) ' l * 
lo Maria Traversari. ) 

* Item cum additamentis , videlicet — Esercizj di Pie- 
ta. per la Confessione , Coniunioue , e per le princi- 
pali azioni della Vita Cristiana — una cum ■— Di- 
scorso preliminare dell 1 Kditore ai Cristiani lettori* 
Genova 1798. Decr, 22. Martii 1819. 
3e Trautmandorf Thaddaii S. K. J. Comitis. De tolerantia 
Ecclesiastica, & Civili.Ticini iyS3*Pecr t ^ Q.Sept.ijttcj. 
Tremellius Immanuel. 1. CL App. Ind. Trid. 
Tre Quesiti Accademici trattati in tre separate lettere di 
un Filo&ofo Critico. Goa. A spese del capriccio nel- 
la Stamperia della Moda. Decr. 16. Jurrii 1770. 
Treutlerus Hieronymus. Selectarum Disputa- ) 

tionum ad Jus civile Justinianaeuui Volu- ) Decr. 
mina duo. ) ^. Febr* 

"" Et Andreas Schopsius. Consiliorum , sive ) 1627. 

Responsoruui Volumen- 1. , & II. ) 

Trew ( Conradus ) de Fridesleuen. 1. Cl.Ind. Trid. 
Trewer Petrus. 1. Cl.Ap. Ind. Trid. 

IJribbechovins Adamus. De Doctoribus Scholasticis , &: 
corrupta per eos divinaruui , humanarumque reruint 
scientia. Decr. 12. Martii 1703. 
Tributi ( Ojrserpiiosi ) d 1 affetto d 1 anima inforvQxata iwyp» pROHlBITORXTlVt Svj 

so S. Maria Madclalena de Pazzi da farsi in nove Mer- 
cordi in onore di nove estasi principali , con cinque» 
divote saiutazioni e cinque priviiegiatissimi doni „ 
ch' elia ricevette da Gesu Cristo. Decr. i/\. Apr. 1682. 
Tricassmus Carolus Joseph. Gratia efncax a se ipsa 9 refu* 

tata ex libris S. Augustini. Decr. 2i.Jp/*. i6$3. 
Tricassus ( Patricius ) Mantuanus. Chiro- ) j j n ^ 

mautia. ) Tr'd 

— Expasitio in Codicis Chiromantiam. ) 
Triest ( Antoine ) Eveque de Gand. P^aisons j 
pour ies quelies on rC a trouve convenir ) 
de pubiier au Diocese de Gand,avec ies ) 
soieumitez accoustumees , certaine Buiie ) 
contre ie iivre du defunct EvCque d 1 Ips e ) jy ecr 
Jansen;us. ) 11# 3/J# 

» ■ ' Edietum, cujus initium*. Noveritis 9 quod ) \^ 
Clementissimus noster Rex. Finis : Cura- ) 
vinius praedictam Buiiam de verbo ad ver- ) 
btiin , ut supra dixiinus , de novo impri- ) 
mi 9 & huic nostras Ordinationi inferi ) 
26. Martii 16$ 1. ) 

Trigamus^ contra quem Cochlseus. Ind. Trid. 
Triio^ium. pro Catechistis. Ind. Trid. 
Trimersheim Petrus. 1. Cl. Ind. Trid. 

Trionfi ( Tutti ) 9 Carri 9 Mascherate 9 o Canti Carnascia-v 

icschi andati per Firenze dal tempo del magnifrco Lo- 

renzo de 1 Medici sino ■all' anno *55c). Toin. 1. 9 e II,,, 

Decr. 14. Apr. iyb5. 

Trithemius Joannes. Steganographia. Deer. 7. Sept. 1609* 

Troeeudorsius , seu Trocedorfius Valentinus. I* Cl. fipp> 

Ind. Trid. 

Troporum Theologicorum liber 9 ex. *omnibus Orthodoxift 

Ecclesiae Patribus singulari industria tam collectus 9 

quam in ordinem convenientissimum 9 hoc est Alpha-; 

beticum , dispositus. Ind. Trid. 

Truberus ( Primus ) Carniolanus. i. Cl. App. Ind. Trid* 

Tuba Gio. L 1 L T omo in traffico , o sia la uiateria de' Con* 

tratti. JDecr. i^. Jan. iy3y. 
Tubero Ludovicus. Commentariorum de rebus 9 quas tem- 
poribus ejus in illa Europae parte , quam Pannonii , &C 
Turcse 9 eorumque finitimi ineoiunt 9 gestse sunt« 
Decr. 17. Maii 1734. 
Tuppius ( Laurentius ) Pomeranus. 1. Cl. InJ. Trid* 
Turacrus Guiieimus. 1. Cl. App.Ind. Trid. 
Turco-Graecice libri octo. Vide Crusius. 
Turingicoruui exulum jresponsioj APP* Ind. Trid* Sl8 I N B E X LlBROKUM 

Tunifttus GuUeimus. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid* 
. Turretiti Benedict. Brief Trahe , au quei est montre , que 

eelui qui a ia connoissance de rjivangiie , est neeessai- 

rement obiige de sortir de V Egiise Papisticme. Dtcr. 

18. Julii i65i. 
■■ ■ Disputatio Theoiogica de Ecclesias Romanae Idolola- 

tria 5 ujiam ad 19. diem Jfunii anni i6>i(). defendit 

Henricus Hamers. Decr. 22. Octob. 1619. 
— — Et cetera ejus Opera Omnia. Decr. 10. Maii tjSfr 
Tu.rretinus Franciscus . Institutio Theologiae Eienctieae. 

Decr. 7. Febr. 1718. 
■■ , ' Recueii des Sermons sur divers text.es de V Ecriture 

sainte , pour V etat present de F Egiise. Decr. 7. Fe- 

bruarii 171 &. 
■— — Ft cetera ejus Opera omnia. Decr. 10. Maii 1707. 
Turretinus Joh. Alphonsus. In Pauli Apostoii ad Romanos 

Epistola* capita xi. PraeLectiones Criticaj TheDiogije. 

Decr. 11. Septemb. 1760, 
«■■■ " ■ Et cetera ejus Opera de Religione tractantia. Decr. 

10. Maii 1757. 
Tvvissus Gulieimus. Dissertatio de scientia media., tribus 

libris absoiuta , quoruni prior Gabrieiem Penottum 

ad partes vocat , posteriores duo Fraucisco Suaresio 

oppositi suut. Vecr. \. Martii 1709. 
■" . Et cetera ejus Opera omnia. Decr. 10. Maii \fig± 
. Tyadailus* Vide Tindaius. 
Tzapko., $eu Czapko Joanaes. 1. Cl.lnd. Trid. PROHlBlTOXtUMt ZlQ v v accherins Horatius* De sanguinis missione in vuln«- 

ribus Disceptatio apologetica. Pecr. 10. Junii 1659. 
Vade mecum piorum Christianorum 9 sive varia pietatis 

exercitia cultui divino , maguae matvis Mariae 9 Sari- 

ctorumque patronorum debita , variis ofiiciis , Lita- 

«iis, precibus , Psaimis, & affectibus instructa • 

Decr. 14. Jan. ifij. 
Vadianus Joachimus 1, Cl.Ind. Trid. 
Valdes 9 seu Valdesus Joannes . 1. Cl. Ind. Trid. 
de Valeatiis Ventura . Parthehius iitigiosus 9 sive Discursus 

poiitico juridicus de iitigiosis nostri sajcuii maiitiis 9 6c 

de remediis abbreviandarum litium. Decr.3.)ulii i6z3. 
Valesius Petrus . Causa Valesiana Epistolis ternis praeii- 

batas ; quibus accesserunt Appeudices duae 9 una ln- 

strumentorum •> aitera de Gregorio VII. 9 & in fine ad- 

ditamentum . Decr. 29. Martii 1690. 
Valla JLaurentius. De falso credita, & emeti- ) 

tita < onstantini donatione Declamatio . ) r > Trid 
* De Libero Arbitrio . ) 

' De Voluptate , et vero bono libri III. ) 

■» Annotationes in Novum Testamentum . Donec cor- 

rigqntur . App. Ind. Trid* 
- Caput 34. iibri VI. Elegantiarum , de Persona con- 

tra Boethium . Ponec cerrigatur . App. Ind. Trid. 
3 Valie Clausa Petrus . De immunitare authorum Cyrkco- 

rum acensura. Decr. 20. Junii 1662. 
della Vaiie Pierro . Deiie Condizioni di Abbas Re di Persia . 

Editionis Venetae anni 162& Cum Auctor ut suum 

non agnoscat nisilibrum Romae impressum . Decr. 

19. Martii i&33. 
cle VallemontM. L. L. La Physique occuite ; ou Traite* de 

ia Baguette divinatcire . Deer. 26. Octob. i;or 
Valiesius Franciscus . De Sacra Phiiosophia , seu de iis, 

quas physicae scripta snnt in sacris Litteris . Donec 

emendatur . Decr. j Aug. 160 3. 
Vau Buscum . Vide Buseum • 
Van Dale . Vide Dale . 
'Van Doren . Vide Doren . 
Van de* Nesse . Vide> Nesse . 
Van de Vciden , Vide Veidea, quatuor • J)ecr % 3#. 
i. CL ln&. 320 IHDU LlBRO&UIYC * 

Vender Muelen . Vide Mueien . 
Vander Woestin . Vide Woestin • 

Van Erkel . Vide Erkel . 
Vau Espen . Vi.de Fspen . 
Vaninus Julius Coesar . De adrnirandis Naturae, Regtnag 

Deaeque mortaliuui arcanis libr 

Julii i6"a3. 
Vannius ( Joannes ) Constantiensis Minister 

Trid. 
Vannius ( Valentinus ) Malbrugeasis . i. Cl. App. Ind. 

Trid. 
Van Vrede . Vide Vrede • 
Van Wyck . Vide Wyck . 
Varcbi Benedetto . Storia Fiorentina • Decr. £\. X>ecem+. 

bris ij25. 
oe Vargas Alphoisus. Relatio ad Reges, ct Prin- 

cipes Christianos de stratagematis , et 

sophismatis politicis Societatis Jesu ad 

Monarchiam Orbis terrarum sibi confi- 

ciendam , 
— ' Sedis Apostolicae Censnra priuia adver- sus novam , falsam, impiam, & haereti- 

cam Societatis Jesu docrinam nupcr in 

Hispania publieatam . 
m ■** Societatis Jesu novum Fidei sy mbolum 

in Hispania promulgatum . 
( Actio haeresis in Socictatem Jesu ad Sum- 

mi Pontificis, & Sacrae Iuguisitionis Tri- 

bunal . Decr. 17, 
Martit 

i6S5. ) Varignana Guilielmus . Secreta sublimia ad varios 
randos morbos . Donec corrigantur . Decr. 18. 
nii i6*5i. 
Je Vassor Michel . Histoire da Regne de JLouis XIII. de France 9 & de Navarre . Tom« l. , II. 9 III" 
V., VI., VII. 9 VIII., IX. , X. , & XI. . cn- 
Roi 

, iv r ., 

Deci\ i5. Maii 1714* et 7* Febr* 1718. 
si Vaticano languente dopo la morte di Clemente X. 9 con 
rimedj preparati da Pasquino , e Marforio per gua- 
rirlo . Parte 1. , II. , III. Vecr. 18. Martii 1677. 

Udallus , sive Qdovallus ( Nicolaus ) Anglus . 1. CL Ind. 
Trid. 

Udalus Gulielmus . 1. Cl. Jpp^lnd. Trid. 

Veber die Wiedcrherstellung der Jesuiteu 9 die tTnter- 
driickung des Freimaurcr Qrdens und das einzige 
Mittel die Ruhe in Deuushiaud zu siehern mit Bei- 
lagen Frankfurt am Main \%x 5. bei franz V.arrea- Prohibitoktjm 321 

trapp. idest — De restitutione Jesuitarum , de op- 
pressione Ordinis iiberorum Muratorum , & de uni- 
co medio conservrtnda; in Germania traiiqnillitatis . 
Cum Documenti. . Francofurti ad Mcnum 181 5. 
apud Franciscum Varrentrapp. Decrel. 22, Vecem^ 
bris i3i7 

Vecchiettus H^erouymus . De Anno primitivo . & de sa- 
crorum tempbvuin ratione libri VIII. Decr. 2, De- 
cemh. 1622. 

Vechnerus Abrahamus . Suada Gallicana , hoc est Con- 
ciones , et Orationes Thuaneae . Decr. g. Febr, i683» 

Vedelius Nicolaus . Be Cathedra Petri , seu de Episccpatu 
Antiocheno , & Komano S« Petri iibri duo . Decr* 
21. Apr. iGcjS. _ 

&a Vegiia Matteo . Gusto afflitto di Gesu Cristo nostro Si- 
gnore . DecreL 16. Jpr. 1664* 

Vehus Hieronymus . 1. Cl. Jpp. Ind.Trid. 

Vehus Matthias 1. Cl. Jpp* Ind. Trid. 

Vejelius Eiias » Exercitatio Historico - Theologica de Ec- 
ciesia Graecanica hodierna . Decr* 20. Junii 1662. 
d-e VeiL Carolus Maria . Explicatio literalis Evangelii secu*- 
dum Matthauim 9 & Marcmu . Decr. 21. Janua- 
rii 1721. 

Velden Corueiis van de . Eorte en noodighe' onderwysin- 
ghe voor aiie Catholycken van Nederiaudt 9 raeckcn- 
de her lesen dtr Hey lighe Schrittuer . Idesf : Bre- 
i'is , ac necessaria instructio pro omnibus Catiwli- 
cis Belgii circa lectionem Sacrae ScripLurae . Decr* 
21. Jpr. i6"c)3. 

Velli Francesco. Ditesa del gloriosissimoPon- ) 
tefice Paoio IV. daiie false caiuutiie di ) 
11.11 moderno Scrittore. ) Decr. 

— ■ »■ Diiesa del gloriosissimo Pontefice Pao- ) 10. 

]o IV. dalle nove caluunie del moderno ) Junii 
Scrittore , overo Sommario d' una piu ) i658. 
lunga risposta aH' Autore delia Lettera ) 
scritta a Gianluca Durazzo . ) 

Velmatius Joannes Maria . Christcidos libri X. Decr, j« 
Aug. i6o3. 

Velsius ( Justus ) Haganus. 1. Cl. Jpp.Ind. Trid. 

^" " Kp/V/C veras , Christianaeque Phiiosophiae comproba- 
toris , atque aemnli, & sophistee 9 quique Antichristi 
doctrinam sequitur 9 per coutentioueui% comparatio- 
nemqiie descriptio . Jpp t Ind. Trid. 

21 322 IUBEX LlBROR'IM 

VeltWysius Lembertus . Operum omninm Pars I. 9 et II» 

Decr. i_5. Jan. 1684. 
Veltkirch , seu Velcurio Joaanes . 1. Cl. Ind. Trid. 
Veiuanus » Vide Anastasius . 

Venatorius , alias Gechauff Thoinas . 1. CL Ind. Trid. 
Vera Idea deiia S, Sede. Vide Idea ( nuova } 
Verdaeus Renatns .. Statera , qua ponderatur Mantissae 

Laurentii Forerii Sectio I.., quam einisit adversus 

libeiium , cui titulus est : Mysteria Patrum Jesuiu- 

rum . Decr. 18. Junii i65i 
Verde Franciscus , Theoibgiae fundamentaiis Caramuelis 

positiones seiect&j, novrtatis , singularitatis , & iiri- 

probabilitatis frustra -appellatse « Decr. ij. Novem- 

bris 1664» 
Vergerius Joannes Baptista . 1. Cl. Ind. Trid* 
Vergerius Petrns Paulus . 1. CL Ind. Trid. 
$u Vergier ( Jean ) d?*Havraune Abbe de 8. Cyran . Theo*- 

logiae famiiiere , ou instruction de ce qne ie Chretien 

doit croire , & faire en cette vie pour etre suave . 

Decr* 2 3. Apr. i6'54« 
Vergiiius , seu Virgiiins Poiydorus . De Inventoribns re- 

rum . Tfisi faerit ex impressis ab anno i5£& juvtx 

editionem tiomae factam jussu Gregorii X.IIL App* 

Ind. Trid. 
4 a Veritabie Reiigion , unique dans son especes , universelle 

dans ses principes , corrompue par les disputes des 

Theoiogiens , divisee eu plusieurs sectes , reunie en 

Christ . Deer. 19. Mai ijGo* 
la Verita deila Grazia , e delia Predestinazione . Vide Instru- 

ctions sur les verites de la Grace. 
la Verite des miracles operez a rintereession de M. de Paris. 

Vide Carre. 
Ia Verite rendue sensible a tout leMonde contre les defenseurs 

dela Constitution Unigenitus , par demandes , & par 

reponses . Decr. y. Septemb. 1^35. 
Ia Verite rendue sensibie a Loiiis XVI. Par itn admirateur 

de M Necker. T- I. , e II. Londre.fr ^82. 

Deci\ 2Cj. Septembris 1^83. 
Vermilius Petrus Martyr . 1. CL Ind. Trid. 
Vernevil Abbate . Lettera scritta ad un amico aMarseglia 

sopra le dottrine del Maestro deiia nuova scuoia deli* 

orazione di Quiere , o di pura fede . Decr. i3. Augu- 

sti 1687. 
Vernice Gaetano . DelP Arte d' amare "libri tre , traspor- 

tati dai Latino di Ovidio Nasone iu ottava rima To- 

scana . Decr. 4« Martii 1709. pROHIBITORUlVr ZlZ 

*1 Vero Dispotismo • . . Miseris succurrere disco • Virgil. 
Decr. Clem. XIV. tn S. Ofjlc. 16, Aug\ i7?3. pote- 
state illum cuiquam permittendi uno Summo Fon- 
tijici reservata . 

Veron Franc,ois . De la Primaute eu V Egli-se , «u de la 
Hierarchic d' iceile . D*cr. 11. )an. 16*42. 

Varriceiii Augelus Maria . Quajstiones morales 9 & legales 
iu octo Tractatus distributaj ♦ Decr. io« Junii j 654. 

Verrus Stephanus. Orario Pancgyrica habita in assumptio- 
ne D» D. Josepli iYiicbaelis : cujus initium : immen- 
sus curatur Oceanus . Decr. 26» Septem. 1680. 

Vers sur la paix de i 1 Egiise Decr.11. Decem. 1700. 
cle Vertot Mr. ( Rene Aubert ) . Histoire des Chevaiiers Ho- 
spitaliers de 8. Jean de Jerusaiem, appeliez depuis 
Chevaliexs de Rhodes . Toui. l. p II., IIE, IV., & V. 
Decr. 18. Julii iyi6» 

Verus Gratianus i« CL.App.Jnd.Trid* 

Verwarnung der dieuer des vvorts uad der briider zu Stras- 
fcurg and die bruder von ianden und Stadten gemeiner 
Eidgenosschaft: Jdest : Admonitio Ministrorum p.er- 
bi , et Fratrum Argentihensium ad Fraties Provin- 
ciarum , et Civitatum Helvetiae . Ind. Tr.d. 

Vesseiii ( Johannis ). Commentarius analyticus exegeticns 
tam literaiis , quam reaJis in Epistolam Pi.uii ad Ca- 
latas . Curavit , & primo edidit Corneiius de Teifer * 
Lugduni Batavor. 1760. Decr. 27. Julii iyj&» 

Vestbemerus . Vide Westhemems - 

Ugoiini Gio. Francesco . Reiigiosa Difesa al singoiar favo- 
re delie sagratiss. Stlmmate dei raffi.gur.ato di Cristo 
$. Francesco . Decr. 3. Apr. 1669. 

Viaggio sentimentale di Yorick itingo ia Frahcia , e V Ita- 
lia. Opus angiica editum sed tantum in italica Ver- 
sione ad S. Congr. relatuiru Decr. 6. Sept. 1819. 

Vicarissen Geuerael des Vacherende Bisdom vau Brugghe^. 
aen alle Inghesetenen deser Bisdoms saiuyt r . ende saii- 
gheydt in den Heere etc. Idest: Vicarii Generales Epi- 
scopatus Brugensis vacantis omnibus ad irunc Epi~ 
scopatum spectantibus salutcm 9 et beatitudinew id 
Domino Finis : ActuAi binnenl Brugghe iu het Paileys 
de Bisdoms desen 7.September 16*82. &c Idest: Actum, 
Brugis in Episcopali Palatio j. Septemb. 1682. De 
manddto Reverendorum Dominorum Vicuriorum Ge- 
meralium supra dictorum. Alexand. van Volden Se~ 
cret. Decr. 9. Febr. i6'83. 

^iccei ( Cassio ) 1\ A« Iuieueo * Ephalamio * Decr. zi» 
Murtii 1^54. * 21 3$4 H r D E X L I B RORUttt 

V icecomes Zacharias • Complementum artis exorcistica» ; 
cum Litaniis , bene.rLietionibus 9 & doctriuis novis . 
Decr.^fy Mailii 1709. 
<!e Vico Francisco . De las JLeyes 9 y Fragmaticas Reales rlel 
Reyno de Sardeila libro I^, y II. />ecr. 18. Jzm/7 i65i, 
de S. Victorie Sieur. Le pretendu ennemi de Dieu , & de la 
1 oi r cfu t e , JPecr. 3 1 . Martii 1681. 
Vida Ottbonelius . 1. Cl. Ind Trid. 

Vitai Marcus . Arcavitaiis, seu Iuc^iisitiones tbeoiogicae 
morales Casuum Conscierrtia* . Decr. \ol Junii i6'54« 
1 ■ '- Arca salutaris , consultujs utriusque juris includens 9 
seu Iu(.|uisitiones moraIes'Casuum Couscientia) . Do- 
nec corrigatur . Decr. L\. Julii 166 i. 
Vie de Monsieur de la Noe-Mtnard Pretre du Diocese de 
Nautes 9 avec V Histoire de son culte 5 & ies Reiations 
des miraclez operez a son tombeau • Decr. 20. Jw~ 
nii i?38.. 
la Vie de M. Paris Diacre . Decr. 22. ^£/£. 1731. 
l-d V ie ( Veritable ) d 1 Anne-Genevieve de Bourbon 9 Du- 
chesse de Loiigueviile , par i 1 Anteur des Anecdotes 
de Ja Coustkution Unigeiitus . Decr.'i'3. Julii iy^i. 
Vie voiuptuose des Capucins , & des N-onnes . . . . A Co- 

logne . Decr. 16. Febr. 1784. ^ 

Vies interessantes & edifiantes des amis de Port Royal. 

Decr. 1 1 . Martii 1754. 
Vlgorius ( Simon ) Consiiiarius Regius . Apologia de Mo~ 
narchia, de Infa^libiiitate , de Discipiina Ecciesiasti- 
ca, & de Conciiiis adversus Andream Duval. Decr. 16*. 
M.irtii 1621. 
T De* V Etat 9 & gouvernement de P Egiise 9 divise ert 

quatre iivres . Decr. 2. Decetnb. 1622. 
* — Opera omriia iu quaiuor Tomos distributa. Dccr. 
25. /a/7. 1684. 
c?f» Vilela Gio. Battista , Pratica per ajutare a ben morire , 
anco per quelii 9 cbe soio sanno leggere . Decr. 23. 
^lugusti 1634. 
Vilia Santi . Induigenza plenaria 9 e GiubiIc'o perpetuo 
per tutti li Fedeli Cristiani concessa dalla bocca dir 
W". S. Gesu Cristo alla Cappella della Madonna degP 
Angeli 9 detta Porziuncula , nel Piano d' Assisi. Decr. 
2.1. Apr. i(h)3, 
Viilanius Jacobus. Ariminensis Rubicon in Caesenam Cla- 
ramontii . Donec corrigatur . Decr. 18. Dec. 1646. 
efc Villanova Arnaldus • Opera Donec expurgentur • ^pp» 

Jillebois Ludovicus • 2. (I. App. Ind. Trkl. ProhUitorum, 325 

<Ie Villegas y Coutardii Franciscus . Statuta , & privilegia 
aiiis Autigorii . Pecr. 10. Septemb* i6'38. 
Villers Charles E$sai sur 1' esprit & ^ infiuence de la re,- 
formation de Luther . Seconde Editiun. a Paris che£ 
Henrjchs , & a Metz chez Coiliguon An« XII» iuii. 
Decr. 22. Decembi is 181^. 
■ Philosophie de Kant ou Principes fondamentaux de 

la Phiiosophie transcendentale Premiere Partie Notiona 
Preliminaires - Seconde Partie Doctrine CritJque a 
JYletz chez Colliguou 1801. ( An. IX. ) Decr. 22» 
Dec. 1817. 
Vincentii Gio. Maria . II Messia venuto . Istoria spiegata» 
e provata agii Ebrei iu cento discorsi . Dec. 18. Ju~ 
nii 1680. 
Vincentius Civis Caisenas . De Rubicone antiquo , Disser- 
tatio adversus Ariminenses Scriptores . Donec corri* 
gantur • Decr. 18. Dec. 1646. 
Vinceutius ( Liberius ) Hollaiidus • Nes,ciinus 9 quid vesper 
serus vehat : Satyra Menippcea . Decr* i6"» Mar— 
tii 1621. 
Vindicatio Consuetudinis Angliae de concedenda ad usuiu 

pecunia . Angtice • Decr.n. Martii iyo£. 
Vindiciai Jurisdictionis sascularis, & Imperii adversus usur- 
pativam exemptionis , & immnnitatis Ecclesiasticaa 
extensionem iu materia Reali Coilectarum 9 & Taiiia- 
riun . Decr. 2. Junii 1^00* 
<de Vincis Petrus • Querimonia Friderici II. Imperatoris, qua 
se a Romano Pontific» 9 & Cardinaiibus immerito per- 
secutum, 5c Imperio dejectum esse osteudit • *dpp* 
Ind. Trid. 
- Vinetius Otho . u Cl. Ind. Trid. ^ 
Vinitor 1. CLApp.Ind.Trid. 
Vinnius Arnoldus . In quatuor libros- Insti- ) Donec cqf- 

tutionum Imperialium Commentarius . ) rigatur . 
»■' . Idem • Kditio novissima juxta exemplar ) Deer. /\. 

Lugdunense correcta . Venetiis 1^12. ) Dec. ip25* 
Viretus Petrus . 1. CL Ind. Trid. 
Virgilius Poiydorus • Vkle Vergilius . 
Virtu delii i5o. Salmi di David , con V esposizione di 

molti Santi Padri . Vecr. 25. 5an. 1684. 
Viscardus Marceilus . Necessitatis m^nalia . Donec cor~* 

rigutur . Decr. 12. Decemb. 1624. 
^isconti Biasius . Synthesis Apologetiea-Theologica M*>- 
• raiis , secundum Ethicaj Christiana^ doctriuym 9 geue-# 
raies morum regulas CQUUaens • DoneC corrigutur « 
pQor* 1 5 . Jan . 1 j 1 4» 32$ 'TtfDEX LlBHORUM 

l*e Visioni politiche sopra gV interessi di tutti i Principi , e 

Repubbliche delia Cristianita • Vna cum Opusculv 

inscripto : Pasquino esiliato daRoina • Decr* 27. *SV?- 

ptembris \6jz. 
Visitatio Saxonica • Ind. Trfd. 
Vita Antonii Charlas 9 praejixa ejusdem Tractatui def 

JLibertatibus Ecclesiae Gallicanae ., Komae impresso 

ctn. irjzo* qui ablata vita non prohibetur . Decr. 4» 

Junii 1721. 
Vita del P. Daniello Concina . . . che serve di compi- 

mento alle celebri lettere di Eusebio Eraniste • Do~ 

nec corrigatur . Decr. u. Julii 1757. 
Vita dei P. paolo delFOrdine de^Servi. Decr.\o. Junji i653i 
Vita di S. Gio. Battista in Rima. ^ipp» Ind. Clem. XI. 
I Vita di Suor [Vlaria Crociiissa Satellico Monaca Francesca- 

na nel Monastero di Montenovo , scritta dal P. Gio: 

Battista Searamelli. Decr. Sac. Rituum Congr. 3. 

Octobris 17%. salvis tamen juribUs Causae* 
Vita & ges»ta HiLdebrandi . Vide Beno. 
Vita ( Joannis Clerici ) & Opera ad annum 1711. Amici 

e"jus Opuseulum 9 Philosophicis C!erici Operibus su- 

bijciendum . Decr. 7. Febr. 2718. 
de Vita juventutis institiwgnda , moribusque 9 ac studiis 

corrigendis . Ind. Trid. 
Vita juventutis cum annotationibus , seu additionibus 

Philippi Melanchthonis • stpp- Jnd. Trid. 
de Vita ( protrahenda ) ultra viginti quinque annos • 

App. Ind. Trid, 
Vita S. Rufinae 9 seu Rosanae filiae Austeri Romanorura 

Regis. Decr. t\. Junii 1661. 
Vita Thomas Hobbes Angli Malinesburiensis Philosophi * 

Decr. 12. Martii 170 3. 
Vita di Donna Oiimpia Maldachini Panfili Principessa di 

S. Martino : sine annotatione nominis auctoris 9 et 

loci . Decr. 5. Decembr. 1791» 
Vitas Patrura iu usum ministrorum verni . Vide Major 

Georgius • 
Vita Romanorum Pontificum • Vide Barnes 
Vite degli eccellenti Italiani Vide Lomonaco. 
Vitringa Campegius . Typus~Theologiae pra- ) 

cticae seu de vita spirituali , ejusque affe- ) 

ctionibus brevis commentatio . ) Decr. 4- 

■ Idem Gallicae : Essai de Theologie pra- ) Decemb* 

tique, ou Traite de la vie spirituelle 9 ) 1725, 

& de ses caracteres ; traduit par Mr. de ) 

Limiers • ) Prohibitorum. 3^7 

ie-Vivaldo Martinus Alfonsus • Caiidelabrum aureum Ec~ 
clesise Sanctac iiei ♦ Donec prodeat emendatuta •-Decr* 
7. Aug. 160 3» 
— Scuola Cattolica Morale , in tre Parti principali , & 

Dialoghi trenta uivisa. Decr. 7. Aug. i(x>3. 
Vives Joannes JLudovicus . Commentarii i : libros D. Au- 
relii Augustini de Civitate Dei • Nisi expurgentur . 
App. Ind. Trid. 
\Tiviani Jacobus • Specimina Philosopbica , 111 quibus cow* 
sentientibus Piatoixe , & D. Augustino , lionnullaB 
qiuestiones Metaphysicse examinantur . Pecr. i5. Ja- 
nuarj 1714. 
Ulmerus Joannes Conradus. 1. Cl. App. Jnd. Trid. 
Ulmius Augustiuus • De natura',. & effectibus ambris sensi- 
tiv i Tractatus Phiio&ophieus . Decr. 3. JuHi i6ii3. 
ab Ulmo Joannes. Resolutio Theologka moralis , in q a as-* 
seritur , & propugnatur licite permitti posse meretri- 
ces , ubicumque majora mala aliter vitari non pos- 
sunt. JDecret. 3i. Martii 1681. 
Uurajectensis Archiepiscopus. Vide Instrumentum appelr 

lationis. 
I luia, seu Bubo Ecclesiasticus recte expositus P.Alexii Re- 
collecti , suo iu sermone habito 8. Decembf. 1673. 
Gandavi , super libello dicto ; Salutaria mon.ita. Flan- 
drice. Decret. 4« Decemb. iGy^. 
aeir Umana Legislazione suile Nozze dei Cittadini Cattoli-» 
ci. In Pavia 1784. sine nomine Auctoris. Decr. ^. Ju- 
nii 1787. 
ab Unelia Clemens Attardus. Preces devotis^simae ad Deipa- 
ram Virginem , in quatuor magna? devotionis Officia 
distribut*. Decr. 17. Decemb. i6a3. 
Ungepauerus Erasmus. Commentarius super Decretales» 

Decret. 4. Julii 1661 
Unio dissidentium tripartita. Ind. Trid* 
Unitas dogmatica, & politica, iu qua agitur de reforma- 
tione, hoc tempore attentata in Beigio , oblata J?erenis~ 
simo Principi Johanni Austriaco. Decr. 26. Julti 1681 « 
le Unitate* I£cclesiastica. Ind. Trid. 

Universalis professio Fidei. Vide Libellus germanico idior 

mate editus. 
Uaterbexg Johann. Kurtzer Begriff <\es wunderbarlicheri 
lebeus Marie Ward, Stifftorin der Engiischen Traulen» 
Idest : Breve Compendium mirabilis vitae Mar;a& 
JVard , ^nlatricis Virginum Angelicarum* D&cr* 
3. Martii 1752 v S28 Ibtbix Librorttot 

Voegelinus 9 seit Vogeiin Ernestus. 1. CL Jpp. Indi Trid r 
des Voeux Mr» ritique geuerale dtt iivre de Mr. de Montgc- 
ron sur les miracies de Mr. rAbbe de Paris. Decr. <22 9 
Maii ljJ\5. 
Vogel Matthaeus. 1. CL Jpp. Ind. Trid. 
. Vogier Georgins. 1. Cl.lnd. Trid, 

Voitus Dayid. 1. CL Jppl Ind. Trid. 
la Voix du Sage, du Peuple . Brevi Benedicti XIV. %5, 
Jah. ljbi* 
Volanus Andrcas. 1. CL Jpp.Ind. Trid. : 
. Volgari Latino. Familiare gastigo-Apologetico sul Discors» 
genealogico del P. Gamorrini sopra la famigiia Confi- 
data d'Assisi , pretesa de^Dragoni. Decr. 18. Jan.iGiv), 
. Volpi Antonius. Resolutiones morales quotidiaoae , utro- 
que jure exornata^. Donec corrigantur. Decr. l\. De- 
■* cemb. 1674» 
Volradus Comes Mansfeidensis. 1, CL JppJnd. Trid. 
de Voitaire Mr« Lettres Phiiosophiques. Decr 4< Julii ifii, 

-Oeuvres. A Dresde 1748. Decr. 23. Febr. iy$3. 

9 — — «-» llistoire des Croisades. Decr. 11. Alartii ijbfy. 
— Abrege de V Histoire universclle depuis ) J)ecr. 

Charlemagne jusqu 1 a. Charle V. ) 21. Nov, 

" ■ Essai sur l 1 Histoire uuiverselie. ) 1767. 

" ■■■ Frecjs de PEcclesiaste 9 & du Cantique. Decr. 3. Di* 

cemb. 1759. 
— " ■ '■ Traite sur la Tolerance. Decr. 3. Febr. 1766*. 

- Vide Phiiosophie de V Histoire. 

" Commentaire sur le Livre des Delits 5 & des Peines. 

Decr. 19. Julii 1768. 
~— — Les singularites de la Nature. Decr. 16. Jan» 1770* 
■ Vide Romans 9 & Contes. 

Ja Volupte. Vide de la Mettrie. 
* Vomburg JoachLmus. 1. Ci. Jpp. Ind. Trid. 
V Uomo. Vide Gorini. 

Vonder Hardt Hermannus. Vide Hardt. 
. Von der Appellazion an den romischen Stuhl 9 von Wenzi 
Griilparzer 9 Zoglinge des graft Windhaag-Alumats • 
herausgcgeben bei Gelegenheit seiner offenthlicheri 
vertheidtgung beigefugter satze aus der ganzen Re- 
chtswissenschaft zur -Erlangug der Doktofswurde • 
Wien 17*35. idest latina. De Appeliatioue ad Roma- 
nam Sedem a Wenceslao Griiiparzer Stc. Decret, /\. 
Junii 1787. 
Vorstius ( Joannes ) Supcrinterndens H-olsaticnsis. Jpp. 
Ind. Trid. 
de Vos Phiiippus. AnU-Th,eses ad Theses Theologicas , sen. Decr. 

2. Julii 

1686*. 

ana „ sive 
X. Decr. Prohibitorum £29. 

Artieulos cxhibkos Archfepiscopo Mechliniensi causa 
pr^tens* concordiae ineuudae cuin Patribus Societ, Je~ 
su , & aliis , per D. Gummarum Huygeus , quas de- 
fendet P. Goswinus van Gefreu Lovanii apud PP. So- 
ciet. Jesu. Pecr. 5. Septemb. 160 5. 

Vossius Gerardus. Joaunes. Dissertationes tres de tribus 
Synaboiis Apostoiico , Athanasiano 9 & Constantino- 
poiitano. Decr. iq. /z/Jl/i i654« 

*— Consilium Gregorio XV. exhibitum pcr Michaeieim 
Lonigum de adhortando Maximilianum Bavaria* Du- 
cem 9 ad petendam dignitatis Eiectoraiis connrmatio— 
nem a Sede Apostolica , cum prasfatioue , & censura 
G. J. V. Decret. 12. Decemb. 162^. 

«— — Theses Theoiogica± , & Historice de variis 
.doctrinae Christianaj capitibus. 

■ Harmoniae Evajigeiicae de Passione «, Mor- 

te , Resurrectione 3 ac Adsceu#siuue Jesu 
Christi libri tres. 

— De Theoiogia Gentiii , & Physiolo^ia Christi; 
de ongine , ac progressu Idoioiatria* libri 
y. Febr. 1718. 

Vossius Isaacus. De Septuaginta Interpretibus, 
eoruinque Transiatione , & Chronologia. 

» Chronoiogia sacra ad mentem veteruin 

Hebrajorum. 

— Dissertatio de yera aetate Mundi. 
— — Castigationes ad objecta Georgii Hornii. 

! * Auctariuin castigationum ad Scriptum de 
aetate Mtiudi. 
» ■ Ad V. Cl« Andream Colvium Epistola, 
qua refeiluntur argumenta , quae diversi 
scripto de aetate IVlundi opposuere*. 

— Responsio ad objecta Christiani Schotani. 
*— - De Lucis natura 9 & prcprietate. 
g- De ^ibyliinis , aiijsque , quae Christi nata- 

iein prasceSsere , oracniis : accedit ejasdem 
responsio ad objectiones nuperae Critica*. 

m ■» Epistoia3 genuinae S. Ignatii Martyris,: 
Adduntur S. Ignatii Epistoke 5 quaies vui- 
go circumferuntur : ad hsee S. Barn&bai» 
lipistoia , t um notii* 

ITpton Nicolaus. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 

Uarauius Michael. 1. Cl.App.In4* Trid. 
yau Vrede Timothetts* Zedelyke overweginge van het D*»- 
creet in cht I»qni$itie de.s Iaars ijo^* 3, Apxii. Decr. 

1. Julii 

1686. ZZO ItfDEX L I B R O R 11 M 

tegens de verklaringe en verantwoordinge des Aarts- 
biscbop ven Sebasten. Idest : Modesta consideralia* 
♦ Decreti Homanae Inquisitionis anni 1704. 3. Apri- 
lis , contra expositionem , et defensionem Arckiepi- 
scopi Sebasteni . BreA Clem.XL 4. Octob. 1707. 
Vreedzamige waarschouwing, over zekere Brief de naaiu 
voerende van Clemens XI. Idest : Admonitio pacijica 
dje quadam EpistoJae firente nomen Clementis XL 
BreA Clement. Xf. 4» Octob. 1707. 
<Ie Urrea Pedro. Peregrinacion de Hierusaiem. Ind. Trid. 
de Urries Petrus. JEestivum. otitim ad renethionem Rittts 
ccxxxv. magnae Curiae Vicariae Neapoihanae. Decr. 
4. Febr. 1627. 
Ursaya Antonius. De duplici statu vita? humanae, seu de 
Adam ante 9 & post praevaricationem , Phiiosophia sa- 
cra. Decr. 26. Octob. 1707. 
Ursinus Johannes Henricus. De Zoroastre Bactriano , Her- 
mete Trismegisto , Sanchoniathone Phcenicio, eorum- 
que scriptis Exercitationes familiares ; quibus accessit 
Christophori Arnoidi Spiciiegium. Decr. i3. Novem- 
bris 1662. 
■ Passionale quadruplex Historicuua, Prophetfcum , Ty- 
picum 9 Symboiicuin. Accesserunt decem Conciones 
de Agno Paschali, Sr septem in uitima Domini verba. 
Decr. 3o. Junii 1678. 
Ursinus ( Zacharias ) Uratislaviensis , & Professor Heidel- 

bergiensis. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Ursulae Munsterbergensis Ducissae Defensio , quare vitaitt 

Monasticam deseruerit. App> Ind. Trid. 
Ursus Joaunes. 1. Cl. App. Ind* Trid. 
Usserius Jacobus* Brita*imicarum Ecclesiarum ) 
Antiquitates : quibus insecta est pestiferae ) 
a Pelagia h\ Ecciesiam inductae. haereseos ) T) ecr - 
Historia, ^ LMarhi 

■■ " - Gravissimae quaestionis de Christianarum )^* 

Ecclesiarum, in Occidentis praesertim par- ) ' "*" 
tibus, ab Apostolicis- temporibus continua ) 
successione , & statu historica expiicatio. ) 
Utenhovius Carolus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Utenhovius Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Utingerus Henricus. 1. CL Ind. Trid. 
Yulpes ( Angelus) a Monte Piiofo. Sucraj Theologiae Sum- 
ma Jo. Duns Scoti , 5c Cominentaria. Tomus I. Par— 
tis I. Donec corrigatur. Decr. ^.Decem^. 1725. 
*— — Tomus II. Partis I. Dogec corrigatur. Decr. 2i../c? 
nuarii 1721% Prohibitorum 33i 

•— — Tomns II. Partis I» Decr. 7, Febr. 1718. 

— Tomus I. Partis III» Donec corrigatur. Decr. 7. Fe~ 
bruarii 1718. 

— Tomus II. Partis II. Decr. i5. Maii \J\t\. 

1 Tomus III. Partis II. Decr. 2. Septemb. 1727. 

< Toinus I., II., & III. Partis III. Decr. 7. Febr. 1718, 

* ' ' Tomus I. Partis IV. Decr. i5. Jan. 1714« 

— — Tomus II. Partis IV". Decret. 2. Sept. 1727. 

"" Tonius III. Partis IV. Decr. 10. Junii \J<$* 

Vulpes ( Joannis Martinez de Ripalda ) capta per Theolo- 

gos sacra* Facultatis Academiae Lovanieusis. Decr. 23« 

sfprilis i^54* 
VunschelLargensis Joannes. De Signis 5 & miraculis falsis» 

& de superstionibus. Jnd. Trid» 332 I N D B X LlRRORTJM w W aeker Stephanus. i. CK App, Ind* Trid. 
Wii^enseiiius Joannes ChristopHoras. Teia jgnea Satanrc 9 
Jioc est arcani , & horribiies Judaiorum adversus Ciiri- 
stum Deum, & Christianam Reiigionem iibri ctyf jc/*- 
TO/. Decr. 1, Julii 1686. 
Wagnerus Phiiippus. 1. CL App. Jnd* Trid. 
Waguerus Tobias. Examen eieacticum AtheisTVii specula- 

tivi. Pecr. iq.. Martii iyo3. 
Wakefeldus Robertns. 1. CL App. Tnd. Trid. 
Waichius Joannes. Decas Fabularum. Decr. 3. Julii iGsS* 
NJv^alchius Jo: Georgius. Commentatio de Coaciiio Latera- 
nensi a Benedicto XIII. ceiebrajo. Decr.l%,Julii ijzq» 
■ Vide Compendium Antituiitatum. 

cle Waldach Dnrandus. Vide Baidach. 

Waidnerus Wolfgangus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Waldus Petrus. 1. Cl. Ind. Ti id. 
Waitherus Georgius. 1. Cl. Jpp, Ind. Trid. 
Waitherus AlichaeL Dissertationes Theoiogicae Academi- 
ca? , editaj a Caroio Gottiie,b Hofmanno» Decr. 22... 
Novemb. ij5y. 
Waltonus Brianus. Bibiia Sacra Polyglotta. Decr, 20. No- 

vemb, i66*3. 

Wandalinus Jo. . . . Praelectiones Theologicae in Episto- 

lam Pauli ad Romanos v editae cura & studio Jo» 

Wandaiinorum Filii , &: Nepotis Decr.S, Julii i;?63. 

Warenborg 9 seu Warenburgus ( Petrus ) ab Altenkirchen.. 

1. CLJpp, Jnd, Trid, 
Warmundus Leonardus. 1. Cl* App, Ind. Trid, 
Warsonus Robertus. 1. CL App. Ind* Trid, 
Wartes Petrus. 1. Cl, App. Ind. Trid. 
Watteroth. Vide idiomate Libeilus germanico» 

editus 9 cui titulus — Heinrich Joseph Watteroth &c. 
WecKerus Joannes Jacobus. De Secretis iibri XVII. D-ecr* 

17. Septemb, 1609. 

Wegelinus Georgius Henricus. Vide Hertius./o//. Nicolaus* 

(le Weiher Eberartus» Auiicus polhicus diversis regulis , vel 

definitionibus seiectis 9 proborum. voto probe instru- 

Ctus ;, ants aiuitos anncs sub upmiue Dilio de Paseiij.s> Proki-bitorum 33$ 

anlegatus , nunc multis thesibus auctor T & eimenda- 

tior. Vecr . >ii. Octob i6*icjp 
Weinrichius Martinus. De ortu Monstrorum Commenta.^ 

r i u s . Ponec con igatu r . / *Bcr.. 1 6. Ma rtii 1 61 1 . 
V7tiser Gregorius. 1. CL App. (n-d. Trid 
Weissling;cr Johan. NicnJaus. Huttenus delarvatus , das ist 

warkaftre nachricht von dem autliore oder urheher 

der verschteyten EpistoiaruiM obscurorum virorum 

Ulrich vou Hutten. Idest : Huttenus delartatus , seu. 

veridicu notitia de auctore dijfamatarum Epistola- 

qum obscurorum Virorum- Vlrico de Hutten. Decr. 

1 8 . No \> emh . \ y3l . 
^ellerus ( Hieronymus ) Friburgensis. 1. Cl. hid. Trid. 
^ejpius ( Henricus ) Lingensis. 1. Cl. Ind. Trid. 
•^endeiinus Marcus Fridericus. Christianas Theologias 

iibri duo , methodice dispositi. JDecr. 18» Decem- 

bris 1646. 
* Institutionum peliticarum lihri tres. Decr, 4» J u ~* 

lii 1671. 
* Christianaj Theologiae systema majus. Vecr. s3. Mar« 

Werdesihagen Johannes Angelius. ^TXOAOITA vera I.B.T. 

xl. quaestionibus explicata , &: Rerumpublicarnm ve- 

ro regimini 9 ac earum majestatico juri applicata. 

ftecr. 19. Martii i633. 
- Univcrsalis iiitroductio in oranes Respublicas 9 sive 

Politica generaiis. Decr. 9. Maii i63G. 
Werdmullerus Otho. 1. Cl. Ind. Trid. 
•Warnerus Leonardus. 1. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
Wefusdorffius Gottlieb. Brevis & nervosa de. fndifferen- 

tismo Reiigionum Commentatio. Accessit de autho- 

ritate librorum Symboiicorum Dis^ertatio. Pccr. 21 • 

Novemh. ij5j. 
f?e Wesalia Joannes. 1* Cl. Ind. Trid. 

^esenbecfus Joannes, 1. Cl. App.lnd. Trid. 
"V^esenbecius , seu Wesembecius Matthaeus. 1. CL Jpp> 

Ind. Trid. 
Wessellus, tjui et Basilius Gansfortius Groningensis. i.CL 

Ind. Trid. 
V7es(hemerus , scu Vesthemerus Bartholomaeus'. 1. CL 

Ind. Trid. 
— - Fhrases , seu modi loqueudi Sacra» Seripturae. Nisi 

erpurgentur. Ind. Trid. 
*— Farrago Concordantiarum insignium totms Sacras 

Scripturae- Ind. Trid. 334 ISDBX LlBRORTJM 

"^estmonasteriensts Matthadus. Vtde Matthaeitf* 
Wegtphalus Joachimus. 1. Cl. Ind. Trid. 
-Wetterus David. i. Cl.App. Ind. Trid. 
Wharton Henricus. Appendix ad Historiam literariam 

Guilielmi Cave. Decr. 22. Decemb. 1700. 
Whitakerus Guilielmus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
■ Ad decem rationes Hdmundi Campiani rlesponsio. 

App. Ind. Ttid. 
Whitby Daniel. Ethices Compendium , in usum Academi- 

cae Juventutis. Decr. 31. Novejnb. r(K)o. 

Et cctera ejus/fetn Opera otnnia. Pecr. 10. Mail \fij* 

White ( Gulielmus ) Aaglus. 1. CL App. Ind. Trid. 
^hite Tomas. Vide Anghis Thomas. 
Wnithedus , seu Withedus David. 1 . CL App. Ud\ Trid* 
^hitgifrus Joannes. 1. Cl. App.Ind. Trid. 
• Whittinghamus , seu Wyttynghamus Guiielmus. i« CL 

App. Lnd. Trid. 
Wibaiius ( Joannes ) Montensis. 1. Cl.App. Ind. Trid. 
Wii-k Joanues- 1. CL Ind. Trid. 
*Wiek , seu Wichius Richardus. 1. Cl. Ind. Trid. 
Wiclefus Joannes. 1. CL Jnd. Trid. 
Widdriogtonus Rogerus . Apologia Cardinaiis ) 

Beliarmiui pro jurc Priuci-)uin , adversus ) 

snas ipsius rationes , pro auctoritate P^pa- ) Decr. ^ 

li , Principes seculares , ia ordine ad bo- )\6>Martii 

nuni spirituale , deponendi. ■ ) i6i4- 

■1 ■■ Disputatio Theoiogica de juramento Fi- ) 

deiitatis. ) 

■■ Ad Sanctissitnum Dominum Paulum Quintum Ponti- 

ficem Max. humiiiima Supplicatio. Decret. 12. No- 

vetnb. 1616'. 
Widephus Guiielmus. 1. Cl. App. Ind. Trid. 
Wieling Abrahamus. Apologeticus. Accedit Vaientini Jo» 

Biondeel Dissertatio Academiea de Legibus. Decret* 

1. Septemb. 1760. 
Wierts Johannes. Centuria Colloquiorum Dei & animae 9 

quibus Jansenianam de gratja doctrinam e campo di~ 

sputandi martio in placidum meditandi Eiysium trans- 

ducere conatus est. Dccr. 2. Decemb. \6yy. 
Wierus Joannes. De Praestigiis Dajmonum , & incantatio- 

nibus , ac veneficiis libri V. App. Ind. Trid. 
WiganduS Joannes. 1. CL Ind* Trid. 
Wiideubergius ( Hieronymus ) Aurimontanus. 1. CL App« 

Ind. Trid. 
Wiidius Melchior* 1. Cl. App. Ind. Trid. Prohibitorum 335 

Wildrius Joannes Uiricus* Iicciesia jEthiopiea breviter 

adumhrata. frecr. 1 a. Martii r i?o3. 
Wiikius Aniireas..E\opn>7fa$i tf£ Pa*" s priorFe-) 
sta ( hristianorum cecumenica continens, ) 
ex Poetis qua veteribuj» , -qua recentib U s ) Decr* 

illiistrata, nunc vero revisa strudio Geor- ) i4« 

gii Hessi . ) //*** 

— E 1 cpTOyO afyltiLC; pars posterior poSthu-) j^53. 

ma, Festa xii. Apostoiorum continens . ) 
Willebrocliius ( Joannes ) Dantiscanus . i. CL Ind, Trid, 
Wiiiichius Jodocus . I. Cl. fnd. Trid. 
Wiiiingus Joannes . i. CL App. fnd. Trid. 
Wjliisonus Thomas. i. CLApp.Ind. Trid. 
Windet Jacobus . De vita functorum statu ex Hebrasorum, 

& Graecornm senteiitiis ; cuin ( oroiiario de Tartaro 

Apostoii Petri 9 in quem praevaricatores Angelos deje-* 

ctos memorat . Pecr. 2. Juiii i6%6. 
Winmannus , seu Wynmannus Vicoiaus • Colymbeses 9 

sive de arte natandi Dialogus . Ind. Trid. 
Winschemius Valentinus . i. Cl. App> Ind. Trid. 
Winsemius Vitus . i. Cl. tnd. Trid. 
"Wintoniensis Stephauus Episcopus . Vide Gardinerus . 
Wirth Petrus . ji . Cl. App. Ind. Tnd. 
Wissartus Donatns. i. Cl. Jpp. Ind. Trid. 
' 'Wissenbachius Joannes Jacobus . In libros IV. priores 

Codicis Justiniani repetitae praelectionis Commentatio- 

nes Cathedrariae . Vecr. 4« Julii 1661. 
• — ' Disputatioixes Juris Civiiis : ad calcem adjectae sunt 

Contradictiones Juris Canonici . Pecr. 21. )an. \J1\. 
'Wissenburgius,sive Lumburgensis Otho x.Cl.App.tnd.Trid. 
Wiesenburgius "Wolfangns. i. Cl. Ind. Trid. 
Wistadius Thomas . i. Cl. App. Ind*. Trid. 
Witekindus Hermannus . Der Sphaera Mundi 9 & temporis 

ratione apud Christianos . Decr. i\. Martii 1709. 
Wrthedus- ride Whithedus * 
Witiingius Joannes , qui et Joannes Brentius Senior . 

1. CL Ind. Trid. 
N^itsius Hermannus. Evercitationum Acade- ) Decr, 

micarum maxima ex parte Historko & ) i2. 

Critico-Theoiogicarum duodecas • ) Martii 

— — -IMisceiianeorum sacrorum iibri quatuor. ) i^oB. 
Wittembergensis ( Universitatis ) seria actio apud Prin- 

cipe.111 Fridericum . Ind. Trid. 
Wi tteinbergensiuni ( Theologorum ) vera & solida refuta- 

tio duorum iibeiiorum Jesuitarum. App. Ind* Trid* 335 *. I N B T, X LlBRORUM 

Wittembergica Acta Synodalia a quodam colleeta, & per 
Wittembergicos Theoiogos probata contra Ilivrieanos, 
■dpp. Jnd. Trid. 
Woestyn Joannes Eaptista vander . Tbeses ) 

Theologicas de Sacrameutis in genere, & ) 

tribus primis in specie p cmn appendice ) 

ad duplicem Tbesim defensam in Cqip- ) Decr. 

ventu S. Crucis Fratrum Prsedicatoruin ) n. 

Hibcrnorum. die 19. , & 20. Julii 1702., ) Martii 

quas defeudet P. Josephus Antheunis ) 1704« 

iu Collegio Soeietatis Jesu die 28. No- ) 

vembris 1702, ) 

m ■ ■ Theologia, quam defendet P. Josephus ) 

Antheunis . Lovani 1703. ) 

Wonkenius Franciscns . Textus veteris Testamenti ab 

Enallagis liberatus . Decr. 17. Maii 1734. 
Woifius Ambrosius . 1. Cl. App, JnrL Trid. 
Wolfius Henricus , 1. Cl. App Ind. Trld. 
' Woifius Hieronymus . 1» CL Jnd. Trid. 
- Suidae Historica . JYtsi adnolationes marginales 9 et 

Indices emendentur . -App. Ind. Trid. 
" Vide Krantzitfs . 

Woifius , seu Wolphius ( Joanucs ) Tigurinus. 1. Cl. 

Ind. Trid. 
Wolfius ( Jo. Christophorus ) Pastor Hamburgensis . 

Curae Phiiologicse in Novum Testamentum , qui- 

bus etc. Decr. 11. JuliJ 1777. 
Wolfias Martiuus . 1. Cl.Jnd. Trid. 
Wotfius Thomas . 1 CL Jnd. Trid. 
Woifredus Mtchael . Assertiones Theologicas ,. quibus rei 

Trapeziticae in Belgio FcedeTato , auotoritate publica 

coustitutae , honestas, & necessitas exponitur , & via-* 

dicatur • Pecr. i5. Jan. 1714* 
WoHebius Joannes ♦ Compendium Theologiae Christianae 9 

cum adnotationibus Alexandri Rossaji • Decr. f. 

Febr. 1718. 
wblliis Christophorns. Hermeneutica novi Fcederis acroa- 

matico dogmatica ♦ Decr. 11. Martii 1764. 
W"ujUhius Joannes Caspar . Disputatio Theologica de n 6 " 

cessaria secessione ah Ecclesia Romana, quam ami- 

cae disquisitioni subjicit Joannes Fortunatus Pcrache- 

rus . Decr. 16. Octob. 1707. 
Woolston Thomas . Discours un the miracles etc hoc cst 

Sermones de Miraculis Servatoris nostri comparate ad 

qucestionem , quae nunc agitatnr Incredulos inter 9 & 

Apostatas . Decr. 16. Martii 1767. Prohibitorubi 3f?7 

* ' Pefense af the Discours etc. hoc cst : Apologia Str- 
monum de Miracuiis Servatoris adversus EphcopoS 
S. Davidis , & Leondinenscm , ceterosque adversarios. 
Pars I. & II. Pccr. 26. Martii 17%. 

a NE^ordeu Joannes . Vide Pistorius . 

Wtumserus Johannes. Exercitationes Academicae,, ex Jure 
jntbiico deprompta? 9 & maxime ad hodiernum, S» I. R» 
statum accoannodata» . Pecr. 9. Maii i6?>6» 

van Wych , seu Wyckins Adrianus . Ad EE* , ac RR.S.R.E. 
Cardinales , & Inquisitores supremos Sunplicatin , ut 
fion eogatur subscnbere judicio P. Commis.arii , §t 
alterius Qualificatoris . Pecr. iq. Maii i%4* 
» Den Catholyken Theologand ofte den Theolo^ische 

Verhandeling aengaende de goddeiyke gratie &c. Idcst : 
Theologus Catholicus 9 sive Theologicus Tractatus 
de di>ina gtatiajuata modum , quo ista materia in 
publicis Academiis tractatur , cumJppendice circa 
personam Cornelii Jansenii , et ejus librum , cui ti- 
tulus est : Aagustinus . Decr. 29. Maii 1690. 
>■ Den Toet-steen van het boekien genaetiu : Recht- 

maetigh onderscbeyd etc Lydius lapis libelli , qui 
inscribitur : Alaequatum discrimen . Pecr. 21. ZVo- 
vemb. i5cjo. 

1 » ■ D^n Oprecliten Catholyk tboonende dat ) 
Godt aen alle meuschen, niemantvytge- ) 
nomen , een genoeghsame genade gceft , ) 
oiii te kunnen saligh wcrden &e. Idest : ) 
Verus Cutholicus, ostendens, quod Peus ) 
omnibus hominibus , nemine excepto , J" 
sufficientem gratiam det , ut salvi fieri ) 
possint ; traclans etiam in particulari ) 
</c? Infidelibus , Paganis , atque p&rvu- ) 
/m /70/7 bapiizatis . * ) Pecr* 

» Vriendelyke zentbrief aeu alle de sou ) i» /».«€ 

geuaemde Jansenislen . J<f/c , ,s£ : Epistola ) lQCja» 
amica ad eos omnes , </«/ /ansenistae ) 
dicuntur . ) 

.»■ ■ Kort , en getrouw Verhael yant gene ) 
oniangs is voorgevaileu tusschen Lamber- ) 
tuS van Rhyn , en my Adriaan van ) 
Wyck . Idest : Brevis etfidelis narratio ) 
e/i/^, <7w,o^ nuper accidit inter Lambcr- ) 
/w//x v't//z Rhyn , e/ /ne Adrianum van ) 
¥>c*. ) 

*— - EeAroudjgfa Verhael , van't gene voorgevallen i$ V($t 

2Z 338 Indbx LlBRORtJM 

gens seker geschrift : Vriendelyken zendbrief aen all« 
de so,o genaemde Jansenisten • Idest : Sificera JXela- 
tia eorum^ijuae gesta sunt circa Scriptum: Epi- 
stola amica ad omnes \?ulgo dictos Jansenistas . Decr. 
7. Septemb. 1695. 

Wynmannus . Vide ^inmannus • 

Wyse Richardus'1. CU App. Ind. Trid* 

Wytraiibachius Daniel • Tentamen Theologiae Dogmati* 
cae 9 methodo scientinca pertractatae. Z>ecr* n. Mar<* 
tii 1^54. 

Wytrynghamus » Vide Whittinghauius » P R H I B I T O R U m 339 x X avier Hieronyimis .. Vide de Dieu» 

Xenicum Chronographi.cum 9 sive seiecta innocentia per 
invidiam 9 caiumniamve oppressae exeuipla, Jllustris- 
simo ac Reverendissimo D. Petro Coddaeo Archiepi- 
scopo Sebasteno , pro strena oMata , cordis 9 & ani- 
mi sinceritate . Brevi Clem* XI* 4 Octobris iJQ^y. 

^Cenium ad Catholicos Anglos , sive brevis •> & dilucida ex-* 
plicatio novi juramenti Fidelitatis • Auth. E» I. Theo- 
logo , ut Anglo Catholicorum conscientiae plenius in- 
struantur , & tranquillentur circa juramentnm Fide~» 
litatis. I>ecr. 16 '.. Martii 1621« 

JCylauder Gulielmus. 1. CLApp. ln<%. Trid* 2>4o IkdbiLibroruk z Z abarella , seu de Zabarellis Franciscus . De Schk- 
mate Tractatus Ind. Trid, 

1 /Je/Ti cum Prsefatione Lucee Schroteisen . JT/zrf. Trid. 

Zaioso Benedetto. Rosario della graude Imperatrice de' 
Cieli Maria , in tre parti distinto , con la santa Mes- 
sa . Nisi dvleantur Litaniae in eo iiuei tae . Pecr» 
12. Decembris 1624. 

Zamorus Joaunes Maria . Dc eminentissima Deiparae Vir- 
giuis perfectione libri tres . Decr\ 9. Maii iS36". 

Zanchius , seu Zanchus Hieronymus . 1. CL App. Ind.Trid. 

Zander Otho . 1. CLApp. Ind. Trid. 

Zangerus Joannes . 1'. CL App. Ind. Trid. 

" ' - Commentationes in libri II. Decretalium quatuor ti- 
tuios ,. de sententia 9 & re )udicata : Appellationibus : 
Clericis peregrinantibus : & comirmatione utili 9 8c 
inutiii . Decr. 8. Martii 1662. 

Zapata . Vide Opuscuia sex . 

Zasius Udalricus . Apologetica defensio contra Joanneni 
£ckium , super eo , quod olim tractaverat , quo loc<* 
fides non esset hosti servanda . App. Ind.Trid. 

" Opera omnia . Doncc corrigantur . App. Ind. Tr'uL 
de Zearrotte Martiu Dios contemplado , y Christo imitado , 
Practica de ia oracion mental para todos cstados de 
personas . Decr. lb. Jan. 1714* 

Zegers Jacobus 9 Humiiis , St supplex Querimonia adver- 
sus iibelium R. P. S. J. Regiae Cappeilae Bruxellen- 
sis Concionatoris ; & Theses Patrum Societatis Jesu 9 
Lovanii anno 1641* 12. Martii disputatas • Primae 9 
secundae 9 tertiae 9 steu alierius editionis . Bulla Ur- 
bani VIII. 6. Martii \6/\\. , et Pecr. 23. ulpr. 1654, 

Zegheisteiu contra Sanctos . Ind. TruL 

Zeiiius ( Matthias ) Keyserspergensis . !• Cl. Ind. Trid. 

Zentgra-ius Joannes Joaeh-imus • Coiluvies (Juackerorum » 
secuudum ortuui , progjressum, & dogmata monssruo- 
sa deiineata . Decr. 12. Martii 1708. 

2erola , seu Zerula Thomas . Praxis Episcopalis • Tu/n 
Venetae , quam Lugdunensis editioais . ponec cor* 
rigatur . Dear. 3. Julii 1623. 

Zevailos liieronviuus . Vide C«Yallos . ProkiBitorum 34 1 

Zieglerus, seu Ziglerus Bernardus • 1 Cl.Ind. Trid. 
Zieglerus Gaspar. SI^RPO^O-iN Ecclesiasticum , siv* 

Episcopus miles in veteri Ecclesia invisus . Pecr. 2. 

Julii i6$6. 
t- Pe Episcopis , eoruinque juribus , privilegiis , &Cvi- 

vendi ratione Commentarins •• Pecr. i5. Maii r 1687. 
■ De Diaeonis , & Diacomssis vetcris Ecclesiae liber 

Commeutarius • Pecr. 29. //.' £ 1690. 
Zieglerus Jacobus . 1. Cl. Ind. Trid. 
Zieritzius Bernardus . Pe Principum inter ipsos dignitatis 

praerogativa , Coimiientatiuncula • Pecr. Ijl. Octo- 

bris 1619. 
Zifer Matthauis . 1. CL Ind. Trid. 
Zigierus . Vide Ziegierus . 
Zimmermannus Jo. Toc. Opuscula Theologici , Historici , 

& PhilosopMci Argumenti . Tom. I. Pars I. & II. 

Decr. 8. Julii 1763. 
— Tom. II. Pars I. & Pars altera . Pecr. 1^. Pec. 1^63. 
Zoch Laureutius . 1. Cl. Ind. Trid. 
Zoinius Petrus . Historia Eucharistiae infantium . Pecrct. 

i3. Jpr. 1739. 
ZolaJoseph . De rebus christianis ante Constantinum Ma- 

gnum . Vol. 3. Ticiui 1730. Prohibelur donec cprri~ 

gatur . Pecr. eod. 
11 lijusdem Theologicarum praelectionum , quas olim 

babuit in Scmiuario Brixiano . Vol. 2. Ticini 1^85« 

Prohilietur Praefatio in setundo volamine praemissa 

%'ariis P. Augustini Qpusculis . Pecr. eod. 
Zuickius Joannes . 1. Cl. Ind. Trid. 

Zuingerus, seu Zwigerus Theodorus. 1. ChApp.Ind. Trid. 
" Theatrum vitae humanae , primnm, a Conrado Ly- 

costhene inchoatuin, deinde a Theodoro Zuingcro ab-* 

solotum. Ponec corrigatur . App. Ind. Trid. 
Zuinglius , seu Zwinglius ( Huldricus ) Toggius . 1. CU 

Ind. Trid. 
Ziitphauiensis Henrkus • Vide Sudphanus . 343 

APPENDIX 

In q ua recensentnr Libri proscripti pcrst inchoatam 
novissimam hanc editioncm. D & *• — " efence of the ancient Faith 9 in Four Volumes ; or 
a full Exposition of the Christian Religion. In a se- 
ries of Controversial Sermons. By the Rev. Peter Gan-> 
doiphy , Priest of the Catholic Church. Vol. I. II. 
III IV". - Latine vero - Dcfensio antitjude Fidei 9 
sive expositia totius Christianae Rcligionis pluribus 
Sermonibus Controversialibus - Auctore Rev, Pre- 
sbytero Petro Gandolphy - llem - An Exposition of 
Liturgy 5 or a book of common Prayers 9 and Admi- 
nistratiori of w acraments with other Rites and Geremo- 
nies of the Church , fcr the use of all Christians in 
the united Kingdom of Great Britain aird Ireland. 
Edited by the Rev. Peter Gandolphy , Author of De- 
fence of the ancient Faith - Latine vero - Expositio 
jLiturgiae sive liber communium precum et Admi- 
nistrationis Sacramentorum cum adiis Ititibus , et 
Ceremoniis Ecclesiae pro omnibus Christi fideli- 
bus in regno unito Magnae Britanniae , et Hirlan- 
diae - Una cmn testificatione seu Epistola quadam al- 
terius Auctoris ( qui tamen eamdem epistolam dein- 
de laudabiliter retractavit. ) sive conjunctim , sive 
seorsim impressa 9 quae inoipif- Omnibus , et sin- 
gulis etc. - Angiice et Latine scripta , et Romae 
data i3. Novemhris 1816. 9 in qua temera , et falso 
asseritur , dicta Opera - Ampl\m approba.tionem a 
Sede Apostoli ca. obtinuisse . Decr. ij. Julii 1818. 

Jxposition de la Dactrine de V Eglise Gallicane par rap- 
port aux pretensions de la Cour de Rome : Par di\ 
Mar$ais ; et Libertes de P Eglise Gailicane Par P. 
Pithou - Opuscula jam prohibita : Primum Decr* 
Zi.JVov. ljS?. %Secur*dum Decr. 3. Julii i6*a&, nunc 
denuo impressa - Avec un Discours Preliminaire - 
Auct.ore E. Ciaviex - A Paris chez Dupfltanet , et De- 
laun y 1817. Decr. eod. 

{jitroduziotiP a n studio della f ilosofia Marale. Vifle Tam- 
bttrrini pag. 3q6, 344 

Kuovi Elementi di Fisiologia di .Antelmo Ricnerand. T.I. 
II. Ponec corri^tmtur. Decr % ecd. 

Raccolta di Opuscoli di Cristiana Filosolia , e di Ecclesia- 
stica Giurisdizione compilata dal Volgarizzatore del 
Concilio Nazionale di Francia , Prete , e Cittadiuo 
Piemontese. Vou I. in sei Quinterni • Torino prusso 
il Cittadino Sofaetti in Casa Paesana 1799» Pecl eotU 

Rapports dti Fhysiqu* , et du Moral de I 1 Homme . Par 
F. I. G. Cabanis. Tom. I. Xi. JPecr. 6*. Sept. 1819. 345 

APPENDIX 

A0 INDICEM NOVISSlMratLIBRORUM PROIBITORUM 

I tf QUl 

Recensenturlibri proscriptiadie 17. Januarii 1830 
usijue ad diem ly.Novetabris 1.821. 

A 

.Afousos introducidos ea la disciplina de la Iglesia/y potestad 
de los Principes en su correccion. Por uti Brebeudado de 
estos Reynos. Decr* eod. 

Acheu ( de S. ) Julian. V. Taxes des partie etc. B B >orsini V. Riflessioni sulle scienze sacre. 
Brun ( le ) Pingault V. el Citador 
Buhle Joan Gottlieb V. Histoire de la Philosophie modernci xUartas de Don Roque Leal a un Amigo suyo sohre la re~ 
presentatiou del Arzopispo de Vaieneia a Las Cortes 
iecha a 20. Octobre 1820., <jrw#e praenotantur : 1. Re- 
cursos de Fuerza , 2. Fuero Eclesiastico , 3. et 4* Diez- 
mos, 5. et 6. Bienes Eciesiasticos , 7. 8. et 9- Supresioa 
de Monasterios 9 10. Jesuitas , 11. 12. et i3. Sujecioa 
de los Regularcs a la jurisdiccion dc los obispos , i4? et 
i5. Discipliua externa. Decr. ij. Decembr. 1821. 

El Citador escrito en Frauces Par M« Pigauit Le Brun 9 y tra- 
ducido al Castellano.Z><?cr. 27. Novembr. i #2o» 

Compagnoni. V. Elemeuti d'Idcologia 

Coiiclusioni Concise suila Religioue di G. B* A. V» F. Decr* 
ly. Jonuar. 1820 -esquatre Concordats suivis de considerations .> sur le Gdn- 
veruemeat de PEglUe eu geueral 9 et sur TEglise de 346 

France en particulier 9 depuis i5i5. Par M. de Pradt. 
Tom. I. II. III. Decr. 17. Novembr. 1820. 

JLa Contagion Sacree , 011 Histoire naturelie de la supersti- 
tion. Quocumque idiomate. Decr. ij. Decembr. 1824« 

Conversacion Familiar eritre un Cura Dr» de la Universitad de 
Salamanca 9 y el Sacristan , graduado de Bachiller «n la 
misma , sobre la Juridiccion de los obispos en orden a 
dispensas , reservaciones , cvnfirmaciones , traslacienes 
y deman prerogativas de que en ei dia estan desposeidos. 
Decr. 27. Novembr. 1820. D JL/annenmayr. V. Matthiae. 

Den Zegebiaei : Van-Het Kiays Van Jesus Christus etc, 
V. \ riumphus Crucis etc. 

Die heiligen Schriften des Neuen Testaments ubersezt von 
D. Leander Van-Ess Professor und Pfarrer iri Marburg. 
JLatine vero : Saera Scriptura Novi Testamenti versa 
( Germanice ) a D. Leandro Van-Ess Professorc 5 et 
Parroc/10 Marburgensi. Decr. 17. Decembr. 1821. 

Dionomachia Poemetto Eroi-Comico con note. Decr. ij. Jan. 
1820. E E •lementi dldeologia del Conte Destutt di Tracy , con Pre- 
fazione , e Note del Cav. Compagnoni Parte I. divisa 
in due Volumi. Item : Ideologia propriamente detta 
Parte II. divisa in due Volumi. Grammatica Generale 
etc. ltem Parte III. divisa in tre Volumi : Logica etc. 
ltem Parte IV. ossia Trattato della volonta , e de^suoi 
effetti, divisa iu tre Volumi con un Saggio di Catechi- 
smo. Denique : Saggio di un trattato morale in forma 
di Catechismo publicato in seguito degli Eleinenti 
dUdeologia del Sig. Conte Destutt di Tracy del Cav. 
Coinpa^noni. Quocumque idiomate sive cum Praefatio- 
ne , et Notis Equitis Compagnoni , sive sine illis 
Decr. 27. JVovembris 1820 
Enohiridion Juris Ecclesiastici Austriaci. Edidit Idiomate 
Gerjnauico , dein iatinitate donavir multisque addita- 
mentis iocupletavit Georgius Rechbcrger J. D. Caneeiia- 3 *7 

rius Episcopalis Li&nsis:. Omneseditiones et versiones 

Tom. I. II. JDecr. 17. Januar. 1820. 
Exameti Crltico de las causas de la Persecacion que han expe- 

rimentado los Francmasones, y expiicacion de ias Bulas 

de los SumosPontilices Ciemente XLL» y Benedicto XI V- 

Decr. 27. Novembr. 1820. 
Espana venturosa por la vida de la Constitucion y la muerte 

de la inquisition. Dcr. 2 y. Novembr. 1820, 
Breve exposicion sobre ei Real Patronato , y sobre los Dere- 

chos de los obispos eiectos del America, que en vertud 

de los Reales despachos de presentacion y Gobierno ad-^ 

ministran sus Iglesias antes de la confirmacion Pontiiicia. 

Decr. ij. Novem.br. 1820. 
Essai historique , et critique sur P institution canonique des 

Eveques parM. Tabaraud. Decr. ij. Vecembr. 1821. Sl anatismo (il) e la Superstizione.Poemetti due del C. V. M.' 
Decr. die ij. Deccmbris 1821. 

JLaFelicita della Societa politica , e de' principali mezzi per 
ottenerla con alcune osservazioni mlla Costituzione di 
Spagna di Antonio Fabricatore. Decr.ij. Dec* 1821. G G ioja Melchiorre. V. del merito e deile ricompensc. Ttem 
Nnovo Prospetto di scienze eeonomiche. Ltem : Teoria 
civiie e penaie del Div orzio. H Hi istoire de ]a Philosophie moderne depuis la renaissance des 
Lettres jusqu/a Kant. Par Jean-Gottiieb Buhie, Profes- 
seur de Phiiosophie Goettingue ; tradaite de PAiiemand 
Par A. I. L. Jourdan. Tom. I. II. III. IV. V. VI. Decr. 
eod. 27. Novembr. 1820. 
Historia breve del Celibato , seguida de un discurso y pro- 
yecto de Decreto de un Filosofo del Nuevo Mundo , so- 
bre institutosMonasticos, y de iina rapidaMirada sobre 
la marcha Social del genero humano por el Ciudada^. 
no J. G. Decr* 17 Decembr. 1821 348 

Hor<e devotioni*. V. Stunden der Andacht. Jlnstifutiones Ethicae Christianas seu Theologiae Moralis usi- 
bus Academicis adcomodatae ab Antonio Carolo Revber- 
gor Tomuius I. II. III. Donec corrigantur. Decr* 27* 
Novemfrris 1820. 

tnstitutionishistoriae Ecclesiaslica». V.Matthiae Dannenmayr. 

Juicio Histbrico-Canonico-Poiitko de la Autoritad de las Na- 
eiones enlosBienes Eeciesiasticos. Decr. 27. Nov. 1821« 

Justificatio Matriinoniorum etc. V. Ruchtfertignngder Gec- 
nischten etc. JUamentos de la Iglesia de Espana dirigides a las Corte* 
poi la Deputacion Provincial de Galicia. J>ecr. 17. &e- 
cembr. 1821. 

La Lande. V. Voyas;e en Italie. 

Leggi Fisiologiche redatte da B. Mojon Dottt in Meatteina.. 
Decr. 18. Januar. 1820. M M, .atrimonio (il)degli antichi Preti , e il Celibato dei Mo- 
derni. Tom. 1. II. III. IV. Pecr. 17. Decembr. 1821. 

Matthiaj Dannenmayr Theolog. Dcctoris , et Hist. Ecclesia- 
sticse in Universitate Vindob. Prof. Publ. Ord. Istitutio- 
pes Hist. Ecclesiastkie. Tom. I.II. Idem Opus. Panormi. 
Editore Vincentio Fontana. Tom, I. II. III. IV. Decr. 
17. Januar. 1820. 

Medieina Legale 9 e Polizia Medica di P. A. 0. Mabon Pro- 
fessore &c. con alcune annotazioni del Cittadino Fautrel 
Vol. I. II. III. donec corriganur* Decr. 17. Jan. 1820. 

Del Merito , e delle ricompense Trattato Storico Filosofico di 
Melchiorre Gioja. Toni. I* Z>ecr. 27. Novembr. 1820. 

Mojon. V. Leg^i Fisiologiche. 

Monti Vincenzio. V. il Fanatismo e la superstlzione* 

Morardo Gaspare. V. Opuscnli, N 549 K novo Prospetto di Scienze Economiche di Melchiorre Gioja 
Tom. I. iU II • IV.V.yi. Jfrecr. 21. Novembr. 1820. 
Ttfuovo Testamenio Secqndo Ja Volgata tradotto iu Lingua 
Italiaua da Monsig. Antonio Martini Arcivescovo di Yi- 
renze. Livorno 1818. Decr. 6. Septcmbr. 1819. Jdem 
Italia 1817. Pecr.1j.Januar.1Q20.Item: 11 Nuovo 
Testamento del Nostro Signor Gesii Cristo : Edizione 
stereotipa Shatklewell : dai Torchi di T. Rutt. i8i3. 
Decr. eod. : Juxta Decreta S. Congr. lndicis i3. Jun. 
%j5j. & 23. Jun. 1817. 

puscoli di GaspareMorardo sopra diversi oggetti: et ejus~ 
dem Auctoris Opera Omnia. Dccr. 17. Decemb. 1821. Jl ensieri Politiei di Vincenzo Russo. Decr* ij. Jcin. 1820» 
De Pradt. V. ies auattre concordats. R R apporti (due) sullo stato attuale deirAmministrazione de** 
Dipartimenti , e de 1 Ministerj degli Affari Eeclesiastiei 
della Polizia Generale 9 e della, Giustizia presentati al 
Farlamento Nazionale dl Napoli ( il primo ) n«lP Adu- 
nanza del di . . . Novembre 1820, ( ed il secondo ) 
nelP Adunanza del d\ . • . Decembre 1820. J)ecr. ij. 
Decembe. 1821. 

Hechtfertigung der gemischten ehen irrischen Katho'iken un«L 
Protestanten in statisch Kirlich Cj Und moralischer hin- 
sicht von einen Katholischen geistlichen mit einen vor- 
rede von herrn D. Leander Van Ess professor und Pfar- 
rer in marburg. Latine vero : Justificatio matrimo- 
niorum mioctorum inter Cat/iolicos t et Pretestan- 
tes etc. Decr. \j. Decembr. 1821. 

Hochberger Georgius. V. Enchiridion Juris ecclesiastic* 
Austriaci. 35o 

Reyberger Antonius Carolus. V. Institutiones Ethiaae Chri- 

stianae. 
Rifiessioni su le Scienze Sacre del Dr. Lorenzo Borsini. Au- 

ctor reprobavit. Decr. 17. Decembr, 1.821. 
Le rovine , ossia meditazioni delie rivoluzioni degP Impe* 

rj , Opera dei :>ignor Volney : quocumque idiomate, 

Vecr, ij. Decembr. 1821. 
Rnsso Vincenzio. V. Pensierl politici tunden der Andaclit fur Befoerderung Wahren Christeir 
thums und hacuslicher Gottesvershrnng. Latine vero t 
Horae devotionis ad proniovenduiii veruin Christiani- 
smurnet Domjesticum Dei cultum. Decr, 27. 2Voy.i82o, -4 abaraud. V. Estai historique et critique \ 

Taxes des parties casuelies de ia Boutique du Pape redigees * 
par Jean XXII. et publies par Leon X. , publie Par M. 

Julian de S. Acheul. Decr, 27. Novembr, 1820. 
Teoria Civiie , e Penale del Divorzio 9 ossia iiecessita, caw- 

sa, nuova maniera di organizzario di Meichiorre Gioja, 

con una Memoria al Magistrato di revisione dello stesso 

Autore, Decr, \j. Decembr, 1821. 
Tracy. V, Elementi d^Ideolcgia etc. 
Triumphus Crucis Jesn Christi , praedicatus in Ecclesia 

MetropoL tana S. Rumoldi ab Ad. Rev. F. G. Verhey- 

lewegen quocunque idiomate Decr. S* O Fer. IV, Die 

12* Decembr, 1821. V V-. an Ess Leander. V. Die hieligen SehriftCn etc. 
Vita di Suor Maria Crocilissa Satellico Monaca Francescana 
nel Monastero di M°nte Nnovo scritta dal P. Gio. Batti- 
sta Scaramelli. Decr, S. Rit. Congr. 3. Octobris 1769. 
Permittur tamen editio emendata. Romag 1819. Typis 
Vincentii Poggiojj. Decr. S* Rit. Congr.iS. Jprilis 
1820. 35i 

Volney. V. le Rovine ossia Meditazioni etc." 
Vovage en Italie par M. la Laude 3. edition revue 9 corrigee, 
et augtnentee Geneve 1790. Tomus Sextus tantuinmo- 
do , ob annotationes alterius Auctoris adjectas. Ve~ 
cr. 2j, Novetnbr* 1820« I DECRETUM 

Fer. II. Die 17. Decembris 182,1. 

*3#cra Congregatio Eminentissimo- 
rum, ao Reverendissimorum S. Romance 
JEcclesice Cardinalium a SAWCTISSIMQ 
DOMIJVO JXOSTRO PIO PAPA SE~ 
PTIMO , sanctaque Sede Apostolica Indi- 
ci Librorum pravae Doctrince , eorumdem- 
que proscriptioni , expurgationi , ac per- 
^nissioni in Uniuersa Christiana Republi- 
ca Prcepositorum , et Delegatorum j habita 
in Palatio Apostolico Qmrinali , damna- 
vit ? et damnat , proscripsit , proscribit- 
ijue , ^eZ a/zas damnata , ctftyue proscripta 
in Indicem Librorum prohibitorum refer* 
ri mandant % et mandat Opera , quce se~ 

II Fanatismo e la Supersiizlone. pcemetti dtte delC.^VYM. 
Tecr.dic \n. Dccimfo/s 1821. 

DueUapporti suiio stato ijttwale deir Amministrnzionc de* 
Dipurtimcnti , e de : Ministcrj degh AiYari Ecclesir.stkL 
delia Toiizia Genercie , e deiia Giustizia presentati &i 
Parlamcntc Nazionaic di ISipolr ( /7 pi imo ) nell' Adu~ 
nanza dei di . . . ftoveir.l-re 18&Q, ( <-</ il secorido ) 
^ieir Adunan2a del .dl . . . I?ec> mbre 1820. JPeci . e<?</. 

lissai historique, et critiqtte sur 1' inslituticn cancnique-d.es 
Evfque* pajr JYl. Tabariud. Decr.cod. 

fl Matriinonio degii anticbi Preti , e il Celibato dei Mo- 
derni. T< m. I. 11. III. IV. Decr. cod { . 

Le rovine t ossia meditazicni dclle rivcluzjQiii degl 1 Iinpe- 
rj , Opera del Sigaor ¥01x16/ ; quocujngue idiomuie. 
l>wr* eod,. Redfitiertigung der gemiscriten ehen iniscnen KatWSken micl 
Protestanten in statisch Kirlirh ?4 Und moralischer hin- 
«icht von einen Katholischen geistlichen mit einen vor- 
rede von herrn 0. Leander Van-Ess pmfessor und Pfar- 
rer in marburg. Latine vero : Justi/iccttio matrimo- 
niorum mixtorum inter Catholicos 9 et Protestan- 
tes eic. Decr. eod. 
Teoria Civile , e Penale de\ Divorzio , ossia necessita, cau- 
sa, nuova maniera di organizzarlo di Melchiorre Gioja^ 
eon una Memoria al Magistrato di revisione clello stesso 
Autore. Decr. eod. 
Opuscoli di Gaspare Morardo sopra diversi oggetti: et ejus- 

dem Aucioris Opera Omnia. Dccr. eod. 

Cartas de Don Roque Leal a un Amigo suyo sobre la rc- 

presentatiou del Arzopispo de Valeneia a Las Cortes 

iecha a 20. Octohre 1820», quae praenotantur : 1. Re- 

cursos de Fuerza , 2. Fiiero Eclesiastico , 3. et 4» Diez- 

liios, 5. et 6. Bienes Eclesiasticos , 7. 8. et 9 Supresion 

de Monasterios , 10. Jesuitas , 11. 12. et i3. Sujecion 

de los RegnJarcs a la jurisdiccion dc los ohispos , i4? et 

i5. Discipiiua externa. Decr. eod. 

Lamentos de la Iglesia de Esparla dirigidos a las Cortes 

poi la Deputacion Provincial de Galicia. Decr. eod. 
Historia breve del Celibato , seguida de un discurso y pro- 
yecto de Decreto de un Filosofo del Nuevo Mundo , so- 
bre instihitos Monasticos, y de una rapida Mirada sobre 
la marcha Social del genero humano por el Ciudada- 
110 J. G. Decr. eod. 
Die heiligen Schriften des Neuen Testaments ubersezt von 
D. Leander Van-Ess Professor und Pfarrer in Marburg. 
JLatine vero : Saera Scriptura Novi Testamenti versa 
{ Germanice ) a D. Leandro Van-Ess Professore , et 
Parrocho Marburgensi. Decr. eod. 
!.aFelicita della Societa politica , e de' principali mezzi per 7 
ottenerla cou alcune osservazioni sulla Costituzione di 
Spagna di Antonio Fabricatore. Decr. ead. 
jRiflessioni su le Scienze Sacre del Dr. Lorenzo Borshii. Au- 

ctor reprobavit. Decr. eod. 
£.& Contagion Saeree , on Histoire naturelle de la supersti* 

tion. Quocumque idiomate. Decr. eod. 
JnstiUitiones Ethicae Christianae seu Theologiae Moralis usi- 
bus Academicis adcomodatae ab Antonio Carolo Reyber- 

ger Tomulus I. II. III. Ponec corrigantur, Pecr* dit 
fiy. Novetnbris i§2o, s 

Itaque nemo cujuscumque gradus % 
et conditionis prcedicta Opera damnata 9 
atque proscripta , quocumque toco , et quo- 
cumque idiomate , aut in posterum ede- 
re , aut edita legere , vel retinere audeat 7 
sed Locorum Ordinariis , aw£ hoereticce 
pravitatis Inquidtoribus ea tradere te- 
neatur , s^Z> pcenis in Indice Lihrorum ve- 
titorum indictis. 

Quibus SJNCTISSIMO BOMINO 
NOSTRO PIO PAPJE SEPTIMO.per 
me infrascriptum Secretarium relatis 7 
SANCTITAS SUA Decretum proba- 
vit , et promulgari prcecepit. In quorurn 
jidem ect. Daturn Romce die 2,2,. Decem- 
bris 182.1. 

F. X. Card. Caslillioneus Praef. 

Loco >J* Sigilli 

Fr. Alexander Angelicus Bardani Ord.Prsed» 
Sac. Congr. Secretarius 

- Die 5. Januarii 1822. supradictum Decretum af- 
Jixum , et publicatum fuit ad S. Mariae s«- 
per Minervam, Basilicae Principis Apostolo- 
rum, Palatii S. Ojjicii , Curiae Jnnocentia- 
nae valvas , et in aliis locis solitis Urbis pet 
me Josephum Rola Apost. Curs. ROMAE * $33, Ex l>pographia Rer, Cam> Ap. DECRETUM 

Feria II. Die *6. Augusti MDCGCXXII. 

^acra Congregatio Eminentissimorttm , ac Re- 
verendissimorum S. Romance Ecclesioe CardinaUum 
a SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PIO PAPA 
SEPTIMO , sanctaque Sede Apostolica Indici Li- 
brorum pravce Doctrinoe , eorumdemque proscriptioni 9 
expurgationi -, ac permissioni in Universa Christiana 
Republica Proepositorum* el Delegatorum , habita in 
Palalio Apostolico Quirinali , damnavit , et damnat, 
proscripsit , proscribitque , vel alias damnata , at- 
que proscripta in Indicem Librorum prohibitorum re* 
Jerri mandavit , et mandat Opera , quoe sequuntur. 

Trattato del Matrimon o , e della sua Legislazione tradot- 

to dal Tedesco. Decr. 26. Augusti 1822, 
Esercizj di Religione. Deci\ eod* 
Sul Sepoiero di S» A» Keale Ja Principessa Carlotta An£*i- 

sta di Galles , Visione <di Evasio Leone. Decr, eod, 
L'anno due miia quattrocento qnaranta. Sogno se mai I© 

■fosse. Decr. i5. Novem. 1773. Idem cum notis, Decr, 

26. Augustl 1822. 
Deirecooomia della Specie? Umana di Adeodato Ressi /*•- 

cr. eod» 
Bre\ e esposizioue di alcuni princip/ intorno alla scien/a del 

diritto mercantile del Professore AdeodatoRessi Vccr.eod, 
Propositiones .Historico-Canonicae quas vindicabit D. Joan- 

nes Rico ec. die i5. Novembris r#2i. Prseside D. Phi- 

lippo Sobrino Taboada Decr. «eod» 
Allocuzione del Cittadino Dottor Carlo Ressi recitata in oc~ 

casione dellVerezione delFAlbero <deila JLiberta. Decr* 

eod, 
Specchio del *Governo , e Popolo di Roma, ed esame della 

condotta tenuta daqueiiaCorte.ee. Decr, eod* 
Anaiisi, e Confutazione succinta della Bolla del S. Padre 

Papa Pio VI. spedita i\\ Francia ai Vescovi, >e Clero di 

queila Nazione. Decr.eod, 
L'aneien Clerge constitutionel jug^ par un Ete*que d'Italie« 

Decr, eod* 
L'Italie par <Lady Morgan. Decr* eod* 
Histoire critique de V Inquisition d' lispagne i|»ar D. Jeam 

Antoiae LLoreute. Dccr* <eod* 2 

Ooctrine dc rEeritufe Sainte swr Padoratioa de Marie. />e- 

cret. eod. 
Opusculum 9 cujus. initium sj Omaibus Ecclesiae Catholieae 
Spiscopis ^* et Jinis ^j Ecclesiay Gallicanae morientis 
voceui audieates. Londoni etc. ~* et notas adjectas 
Opuscolo alteri ab iisdejn auctoribus rursus editum, 
cui titulus , Canonicx» , et reverentissimas expostulatio- 
aes etc. , dcquitus tamen ezpostulationibus consulan- 
tur Ailocutio habita a SSmo D. N. Pio Papa VIF. in 
Consistorio Sccreto diei 28. Julii 1817. f nec ndn Epi- 
stolae ad Sanctitatem Suam datae per antiquos Gal^ 
iiarum Praesules quarum excmplum prostat in actis 
ejusdem Ccnsistorii typis Rev. Camerae jtpostolicae 
editis. 

tJollcctio Bullarum 9 Brevium 9 Allocutionum 9 Ep.stolarniii*- 
<[ue Fcikis recordationis Pii PP. VI. contra Constitu- 
tionura Civiicm. Cleri Gallicani ec. Item Concordato- 
jrum inter S. P. Fium VH. et Gubernium. Reipublicae 

in Gallis eo. Tum expostulationum Xfna 

cum Epistola cujus initium -* Benev.olaj amplitudini 
Tuae ^j Finis vero gj in hacce collectioue nostra inser- 
torum ^ cum subscriptione *$ h? abbe dc la Roche- 
Aymon 9 et data London 29.. SeptembrJs 1821. Decr.eod 

ta France en ;8i4* et i8i5.. ou Let f re de M» D M. a M.* 
W. Be^v. Decr % eod. 

Eetractation pnblique du Concordat par M. de Geilh Decr.eod. 

Reponse a una B»ochurc intitulee , la Secte connue sous le 
nom de Petite Eglise ec. Decr. eod. 

Convention du 11. Juin 1817. entre S. M. Tres-CJiretien- 
ne et Sa Saint.ete' Pie VII. developpee. Decr>. eod. 

De la communion in Divinis avec Pie VII. Decr. eod. 

Ijitroductio in Libros V. T. Auctore Jehn. Decr. eod. 

£nchiridion Hermeneuticae Generaiis tabularum Veteris et 
novi Fcederis Auctore Johanne John. Decr. eod. 

Appendix Hermeneuticre seu exercitationes exegeticae Aucta- 
re Johanne Jahu. Decr. eod. 

'Jlircheologia Biblica in epitomen redacta 9 a Johanne Jahn. 
Decr. eod. 

Hermeneutica Biblica Generalis usibus accademicis accomo- 
data ab Aitmanuo Aricler. 

Sistema de la Moral o la Teoria de los Deberes por Pru- 
dencio Maria Pascual. Decr. eod. 

Piscursos sobre una. Constitucion Religiosa ; su autor im 
Americano. Los da a Luz D. Juan Antnnio LLo- 
rente. Decr. eod. 

©efensa, de la obra iatitula<!a : Proyet d' une Consti,ution 
rUligiosa . % . par D.JLeau Antonio LLoreute*. Pecr*€o£* '-3 

Apologia Catolica del proyceto de Constitucion Religiosa 9 

editore D. Juau Antonio LLorente Decr. eod. 
Historia Politica dei Pontificado Komaao , por Don* T. I.- 

Dev. Decr. eod. 
Historia de las rentas ecles.astieas de Espaba por Don Juan 

Senipere. Decr. eod. 
CoUeccion Dipiomatica de varios Papelles antiquos y mo- 

deinos sobre dispensas matrimoniales y otros puntos 

de Disciplina Eclesiastida» Decr. eod. 
Tratado Historico-Canonieo de los Parrochos por D. Anto- 

nio Mendizabal. Decr. eofi* 
Compendio de la Historia de ia Inquisieion porelPbro. D. 

F. L. Decr. eod. 
Cornclia , o la vlctima de la Inquisicion. Decr. eod. 
Cuestion importante ^Los diputados de nuest as Cortes son 

inviolabies respecto de ia Curia Romana ? Decr. eod» 
Los Dialogos- Argeiinos , o eonvcrsaciones entre un» Eclesia— 

stico y n n Arabe sobre la Ley y voto del Ceiibato. 

Decr. eod. 
Disertacion Historica , Legal y Polytica sobre el Celibato 

Clericdl por D L. Decr. eod. 

La sociedad de los Francos Mac/ones sOstenida contra los 

Faisos Preocupaciones. Por. F. . . . R. Decr. eod. 
Carta XVI. XVII. dei Compadre. Decr. eod. 
An address to the Congregation i»f S. Mary's Church Phi- 

lalciphia ^j latine vero ^ Monitum Congregationb Ec- 

clesiae S Mariae PJiiladelphiensi Guiieimi Hogan. 

Decr. eod. 
Continuation of an address to the Congregation of S. Ma- 

ry 1 s Church Philadeiphia ~* latine vero ~* Continuatio 

moniti CongreguUoni Ecclesiae S. Mariae Philadel* 

phiensi Decr. ecd. 
Continuation of an address to the Congregation of S. Ma- 

ry's Church Philade phia +* laline vero ^ Continuat/o 

(aitera) moniti Congregutioni Ecclesiae S. Mariae 

Philadelphicnsi. Decr. eod. 
The opiniou of the R IV Rev. D. John Rico • • . on the 

differences existing betweeu the RT. Rev. D. Conwell 

and. the Rev. W. Hogaa -j latine vero ^ Opinio Bmi 

Doctoris Johunnis Kico supra differentias inter R, 

D. Conweli , et R. Gugjieliiium Hogan. Decr. eod. 
Thc opinion of the R. R £, v. Servanius A. Mfcr on certainv 

queries proposed to hini by the Rev. W. H >gan. 

j^ latine vcro ^Opinio Rml Servandi A» Mier sopra 

difficuitjdes quasdam illi factas a Rev* Guiielmo Ho- 

gan, : Vecr. eod. 
Address of tlie commir.e? of S. Mary^s ^hurch of Phiia- 

deiphia to thvir ikcthreu o£ the Roman Cathoiic Fai-^ th throughout the united states cf Ameriea <m the 
subjdct of a Reform of Sundry abuses , in the aduii- 
nistration of our Ghurch Discipline ^* latine vero ^j 
Monitum Comitatus Ecclesiae S. Mariae Philndel- 
phiensisvsupra Heformationem quorumdam vbusuum 
in administranda disciplina Ecclesiastica.Pecr.eod, 
Address to the Right Rev. the Bishop of Pennsylvauia ec» 
by a, Catholic Layman ^* Latine vero r+ Mon/tum 
Mmo Episcopo Pensyfoaniensi a quodam JLaico Catho- 
lico. Pecr. eod 

Itaque nemo cujusciimque gradus , ct <conditio- 
nis prcedicta Opera damnata, atque prosc ipta , quo~ 
cumque loco , et quocumque idiomate , aut in poste- 
rum edere , aut e ita legere , vel retinere audeat , sed 
Locorum Ordinariis, aut hosreticce pravitatis Inqui- 
sitoribus ea tradere teneatur , sub pcenis in Indicc 
Xibrorum vetitorum indictis. 

Quibn: SANCTISSiMO DOMINO NOSTRO 
PIO PAPJE SEPTIMO , per me infrascriptum Se- 
icretariumrelatis , SANCTITAS SJJA Decretum pro- 
bavit , et promulgati prcecepit. In quoritm fidem etc« 
Datum Romce die 5. jSeptembris 1822. 

F. X- Gard. Castillioneus Praef. 

Xoeo ^ Sigilli 

Fr. Alexander Augelicus Bardani Ord.PraecL 
Sac. Congr. Secretarius* 

Die 6. Scptembris 1822. supradictum Decretum af- 
Jixum, ei pubiieatum fuit adS. Mariae su- 
per Minervam , Basilicae Principis Apostolo- 
rum 9 Palatii S. Of/lcii , Curiae Innocentia- 
naevalvas, et in aliis locis solitis Urbis per 
me Josephnm Sota Apost. Curs* HOMJE *8aa. E* Typographia Rev. Cain. Ap» DECRETUM 

Feria II. Die 20. Januarii MJDGGCXXIII. \3acra Congregatio Eminentissimorum , ac Re- 
verendissimorum S. JRomanie Ecclesios Cardinalium 
a SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PIO PAPA 
SEPTIMO 9 sanctaque Sede Apostolica Indici Li- 
brorum pravos Docirince , eorumdemque proscriptioni 
expurgationi , ac permissioni in Universa Christiana, 
Mepublica Prcepositorum , et Delegatorum > habita in. 
Palatio Apostolico Quirinali , damnavit , et damnat 
proscripsit , proscribilque , vel alias damnata 9 at- 
<jue proscripta in Indicem Librorum prohibitorum re~ 
ferri mandavit , et mandat Opera , quce sequuntur* 

Storia del Basso Impero del Sig. Conte di $e« ur (ctut del 
.Sig. de tfougaret , ut alibi dicitur) compresa nel Com- 
pendio o Compiesso dolla Storia Uuiversale scritta da*K 
■Autori i pii\ distinti ad uso della studiosa Gioventul* 
etiam editio Homae facta ~*Decr. 20 Januarii i8a3. ^ 

Satire di Vittorio Alfteri da Asti. Decr. eod. 

Xa Tirannide di Vittorio Alfieri. Decr. eod. 

Vita di Vitterio Alfieri da Asti scritta da esso Decr. eod 

Compendio della Storia d'Inghilterra del Dotfor Goldsmith 
^h donec corrigatur ^ Decr % eod. 

Memoires sccrets et critiqu:'s des cours 9 et des Goveruemens 
et des moeurs des principaux etats de 1'Italie par Joseph 
Gorani Citoyen FranQois. Decr* eod, 

Missae genuinam notionem eruere ejusque celebranda* rectam. 
metbodum monstrare tentavitD.J.BaptistaHirscHer.Z^W 

^El Codigo Eclesiastico primitivo , o las leyes de la Yglesia sa~ 
^ cadas des sus primitivas y legitimas fuentes. Decr. eod. 

EI Citador Historico , o sea la liga de los nobies y de los S*- 
cerdote-s contra los Pueblos y losReyes , desde ei principio 
de la Era Cnstiana hasta el anno de 1820. traducida dal 
Frances al Espanol por Z. Izgonde^ Decr. eodt 

Politica Hclesiastica 3 Se hallara en Valencia en la libreri* 
de Domingoy Mompie calle de CQballeros. Decn eod. Cronica Religiosa :=i Madrid impreuta de Don Antonio Fer- 

nandez. 1822. Decr» eod* 
iAforismos Politicos escrites en ima de las lenguasdel norte de 

la ' luropa por nn Filosofo y tra ducidos ai Espanol por D.on 

Juan Antonio LLoaeute. Decr. eod. 
la Rcligit n Natural & Obra escrita en Frances porPlaton Blan- 

chard traducida al Espanoi. Decr* eod. 
Sup^rstitiones deseubei tas Verdadas declaradas e desenganos 

a toda a gente Vecr* eod* 
Larraga ( ementitum nomen alterius auctoris ) del anno tltf 

1822. 9 Prontuario de Teologia moral conformc a las do- 

ctrinas eclesiastlcas y polyticas vigentes en J£*pana por dos 

individuos del Clero espanol. Decr.eod. 
Essai Historique sur la puissance temporelle des Papes. Decr» 

eod. 
I/antiquite Devoile par ses usages par feu M.Boulanger. Decr. 

eod. 
3Lc Cliristianisme devoile ou cxamen des principcs 9 et des cf- 

fets de ia Reiigiou Chretienne. Dccr. eod. Itaque nemo cujuscumque gradus , ct rnnd/tio- 
nis prcedicta Opera damnata, atque prosc ipta , quo- 
eumque loco , et quocumque idiomate 9 aut in poste- 
Tum edere 9 aut e iita legere 9 vcl retinere audeat , sed 
Locorum Ordinariis , aut hoereticoe pravitatis Inqui- 
mtorihus ea tradere teneaiur 9 sub paznis in Indicc 
Librorum vetitorum indictis. 

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO 
TIO PAP/E SEPTIMO , per me infrascriptum Se- 
eretariumrelatis 9 SANCTITAS SjjA Decretumpro- 
havit 9 et promulgari prtecepit. In quorum fulem etc. 
Datum Homce die i^.Januarii 1825. F. X. Gard. Castillioneus Praef. 

Xoco ^ SigiJli 

Fr. Alexander Augelicus Bardani Ord, Pncd*. 

Sac, Gongr, Secreuuius. 3 

JDie 8. Februarii 1823. supradictum Decretum af- 
fixum , et publicatum fuit ad S. Mariaesu- 
pcr Minervam , Basilicae Principis Apostelo** 
rum 9 Palatii S. Offi.cii , Curiae Innocentia- 
naevahas, et in aliis locis solitis JJrbis pep 
me Josephnm Rotq, J-post* Cur$* UQM.1E i8s3. E* IVpographia Rev. Cam, Ap. BOSTON PUBLIC LIBRARY 3 9999 06378 682 4 
be giv 
there ; 
Lowe 
in,